Ispitna pitanja i odgovori-Ispit-Medjunarodne poslovne finansije-Menadzment, Ispiti' predlog Međunarodne poslovne finansije
carobnin
carobnin

Ispitna pitanja i odgovori-Ispit-Medjunarodne poslovne finansije-Menadzment, Ispiti' predlog Međunarodne poslovne finansije

29 str.
50broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od9broj ocena
5broj komentara
Opis
Skripta iz predmeta Medjunarodne poslovne finansije. Ispitna pitanaj i odgovori. Prof. Predrag Kapor. Megatrend,skripta,Menadzment,Medjunarodne poslovne finansije,bankarstvo,nauka,nastanak i razvoj,banke,novac,trapezari,privredni,trzisni subjekt,kovani novac,misija banke,institucije,transfer sredstava,deficit,suficit,menadzment tim,kupci,bankari,emisione,centralne,depozitne,investicione,univerzalne,bilanski,stanja,uspeha,rocnost,poslovi,osnivanje,depozitne,HOV,poslovne,parabankarski finansijski posrednici,stedno-kreditne organizacije,postanska stedionica,izvoz,fondovi,organizavajuca drustva,penzioni fondovi,dileri,brokeri,monetarna kontrola,kapital banke,struktura,potencijal,klijent,kredit,eskontni,hipotekarni,lombardni,rambusni,tekuci racun,akcept,aval,garancija,forfeting,lizing,faktoring,poslovanje sa inostranstvom,rizik,likvidnost,kamata,stope,valuta,emisija,trziste,eskontna stopa,CB,menica,akreditiv,kreditno pismo,cek,ekonomija,ekonomika,preduzeca,finansije.
40 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 29
ovo je samo pregled
3 prikazano na 29 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 29 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 29 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 29 str.

  2009. 

МЕЂУНАРОДНЕ ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ

Према уџбенику МЕЂУНАРОДНЕ ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ

Проф. др Предраг Капор ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА,

Београд, 2009.

 

   

  1

САДРЖАЈ

1. ШТА СУ ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ? ................................................................................................................................... 4 2. КОЈА ЈЕ УЛОГА ПОСЛОВНИХ ФИНАНСИЈА? ................................................................................................................... 4 3. КАКАВ ЈЕ ОДНОС ПОСЛОВНИХ ФИНАНСИЈА ПРЕМА ФИНАНСИЈСКОМ МЕНАЏМЕНТУ И РАЧУНОВОДСТВУ? .... 4 4. КОЈА ЈЕ ВАЖНОСТ РАЗМАТРАЊА РИЗИКА И ПРИНОСА У ФИНАСИЈСКОМ ОДЛУЧИВАЊУ?.................................. 4 5. КОЈИ СУ ЦИЉЕВИ ПОСЛОВНИХ ФИНАНСИЈА?.............................................................................................................. 4 6. КАКАВ КОНФЛИК ИТЕРЕСА ПОСТОЈИ ИЗМЕЂУ ВЛАСНИКА ПРЕДУЗЕЋА И МЕНАЏЕРА? ....................................... 4 7. ШТА ЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ? ......................................................................................................................................................... 4 8. КОЈИ СУ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ АСПЕКТА ОРГАНИЗОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА?................................................................ 4 9. КОЈЕ СУ КАРАКТЕРИСТИКЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА? ............................................................................................ 5 10. КАКАВ ЈЕ ПОЛОЖАЈ ПРЕДУЗЕЋA КАО ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА? .............................................................................. 5 11. ШТА ЈЕ КАПИТАЛ?............................................................................................................................................................... 5 12. ШТА ЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА?..................................................................................................................................................... 5 13. ШТА ЈЕ МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ?.......................................................................................................................... 5 14. ШТА СУ МУЛТИНАЦИОНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА?.................................................................................................................. 5 15. КАКО ПОСЛУЈУ МУЛТИНАЦИОНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА?..................................................................................................... 5 16. ШТА СУ МЕЂУНАРОДНЕ ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ?...................................................................................................... 6 17. ШТА ЈЕ ЦИЉ МЕЂУНАРОДНИХ ПОСЛОВНИХ ФИНАНСИЈА? ....................................................................................... 6 18. КОЈИ СУ ОСНОВНИ ОБЛИЦИ МЕЂУНАРОДНОГ КРЕТАЊА КАПИТАЛА?..................................................................... 6 19. КОЈИ СУ ОСНОВНИ МОТИВИ МЕЂУНАРОДНОГ КРЕТАЊА КАПИТАЛА?..................................................................... 6 20. КОЈА СУ ОСНОВНА ПРАВИЛА ПОСЛОВНОГ ФИНАНСИРАЊА?.................................................................................... 6 21. ПОСТУПАК ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНИРАЊА? ................................................................................................................... 6 22. ШТА ЈЕ ПОСЛОВНИ ПЛАН И ИЗ ЧЕГА СЕ САСТОЈИ?..................................................................................................... 7 23. ШТА ЈЕ ТО DUE DILIGENCE ИЗВЕШТАЈ? ......................................................................................................................... 7 24. КОЈИ ЈЕ ЗНАЧАЈ УТВРЂИВАЊА КРЕДИТНОГ БОНИТЕТА ПРЕДУЗЕЋА?.................................................................... 7 25. КАКО СЕ УПРАВЉА ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИКОМ? ......................................................................................................... 7 26. КОЈИ ЈЕ ЗНАЧАЈ САГЛЕДАВАЊА ШИРЕГ КОНТЕКСТА ПОСЛОВАЊА? ....................................................................... 8 27. КАКАВ ЈЕ ЗНАЧАЈ ДОБРЕ ПРИПРЕМЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА ЗА УСПЕХ ЊЕГОВОГ ФИНАНСИРАЊА? ... 8 28. КОЈЕ СУ ФАЗЕ ПРИПРЕМЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА? ......................................................................................... 8 29. КОЈИ СУ ОСНОВНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА АНАЛИЗУ КОМЕРЦИЈАЛНЕ ИСПЛАТИВОСТИ ПРОЈЕКТА? ..................... 8 30. ОБЈАСНИТИ МЕТОД ПЕРИОДА ОТПЛАТЕ? ..................................................................................................................... 8 31. ОБЈАСНИТИ МЕТОД НЕТО САДАШЊЕ ВРЕДНОСТИ?.................................................................................................... 9 32. ОБЈАСНИТИ МЕТОД ИНТЕРНЕ СТОПЕ ПРИНОСА? ....................................................................................................... 9 33. ШТА ЈЕ COST-BENEFIT АНАЛИЗА? ................................................................................................................................... 9 34. КОЈЕ СУ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДОБНОСТИ ИНВЕСТИТОРА? ...................................................................................... 9 35. КАКО СЕ ОЦЕЊУЈЕ РИЗИК ЗЕМЉЕ?................................................................................................................................ 9 36. ШТА СУ ДЕВИЗЕ? ................................................................................................................................................................ 9 37. ШТА СУ ВАЛУТЕ?................................................................................................................................................................. 9 38. КОЈЕ СУ ВАЛУТЕ КОНВЕРТИБИЛНЕ?............................................................................................................................... 9 39. ШТА ЈЕ ДЕВИЗНИ КУРС?.................................................................................................................................................... 9 40. ШТА ЈЕ ПАРИТЕТ?............................................................................................................................................................. 10 41. КОЈИ ЈЕ РАВНОТЕЖНИ ДЕВИЗНИ КУРС?...................................................................................................................... 10 42. КОЈИ ЈЕ РЕАЛАН ДЕВИЗНИ КУРС? ................................................................................................................................. 10 43. КОЈИ ЈЕ ФИКСНИ ДЕВИЗНИ КУРС? ................................................................................................................................ 10 44. КОЈИ ЈЕ ПРОМЕНЉИВИ ДЕВИЗНИ КУРС? .................................................................................................................... 10 45. ШТА ЈЕ ЈЕДНИСТВЕН, А ШТА ВИШЕСТРУКИ ДЕВИЗНИ КУРС? .................................................................................. 10 46. КОЈЕ ОСНОВНЕ ТЕОРИЈЕ ДЕВИЗНОГ КУРСА ПОСТОЈЕ?........................................................................................... 11 47. КОЈИ СУ ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРИЈЕ ПАРИТЕТА КУПОВНЕ МОЋИ? ................................................................ 11 48. ШТА СУ КОРПЕ ВАЛУТА? ................................................................................................................................................. 11 49. ШТА ЈЕ ЕВРО? ................................................................................................................................................................... 11 50. ШТА ЈЕ ЕВРОДОЛАР?....................................................................................................................................................... 11 51. КОЈЕ СУ ОСНОВНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ СА ДЕВИЗАМА НА ДЕВИЗНОМ ТРЖИШТУ? ..................................................... 11 52. ШТА ЈЕ ДЕВИЗНА, А ШТА КАМАТНА АРБИТРАЖА?...................................................................................................... 11 53. КАКО СЕ ИСКАЗУЈУ ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ НА ДЕВИЗНОМ ТРЖИШТУ?....................................................................... 11 54. КАКО СЕ ПРЕДВИЂАЈУ КРЕТАЊА ДЕВИЗНИХ КУРСЕВА? .......................................................................................... 12 55. ШТА ЈЕ ТО ДЕВИЗНА ИЗЛОЖЕНОСТ ПРЕДУЗЕЋА?..................................................................................................... 12 56. КОЈИ СУ ОСНОВНИ ОБЛИЦИ ДЕВИЗНЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА?................................................................... 12 57. КАКО СЕ УПРАВЉА ГОТОВИНСКИМ ТОКОВИМА У РАЗНИМ ВАЛУТАМА?................................................................ 12 58. КОЈЕ СУ ОСНОВНЕ ВРСТЕ ФИНАНСИЈСКИХ ДЕРИВАТА?.......................................................................................... 12 59. КОЈА ЈЕ РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ФОРВАРД (ТЕРМИНСКОГ) УГОВОРА И ФЈУЧЕРСА?.................................................... 12 60. КОЈЕ ВРСТЕ СВОПОВА (SWAP) ПОСТОЈЕ? .................................................................................................................. 13 61. КАКО СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ОПЦИЈА?....................................................................................................................................... 13

   

  2 

62. КОЈЕ СУ ОСНОВНЕ ТЕХНИКЕ ХЕЏИНГА УЗ КОРИШЋЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ДЕРИВАТА?..................................... 13 63. ШТА ЈЕ ФИНАНСИЈСКО ТРЖИШТЕ?............................................................................................................................... 13 64. ШТА ЈЕ ТРЖИШТЕ НОВЦА И КОЈИ СУ ЊЕГОВИ ОСНОВНИ ИНСТРУМЕНТИ? ......................................................... 13 65. ШТА ЈЕ ТРЖИШТЕ КАПИТАЛА И КОЈИ СУ ЊЕГОВИ ОСНОВНИ ИНСТРУМЕНТИ? ................................................... 13 66. КОЈЕ ВРСТЕ ОБВЕЗНИЦА ПОСТОЈЕ?............................................................................................................................ 13 67. ШТА СУ ОБИЧНЕ АКЦИЈЕ, А ШТА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНЕ АКЦИЈЕ? ............................................................................. 14 68. ШТА ЈЕ ЕВРОТРЖИШТЕ И КОЈИ СУ ЊЕГОВИ ОСНОВНИ ИНСТРУМЕНТИ? ............................................................. 14 69. ШТА ЈЕ БЕРЗА?.................................................................................................................................................................. 14 70. КАКО СЕ ПОСЛУЈЕ НА БЕРЗИ? ....................................................................................................................................... 14 71. ШТА ЈЕ ПОРТФОЛИО? ...................................................................................................................................................... 15 72. КАКО СЕ УПРАВЉА ИНВЕСТИОЦИОНИМ ПОРТФОЛИОМ?......................................................................................... 15 73. ШТА ЈЕ CAPM (ФОРМУЛА И ОБЈАШЊЕЊЕ)?................................................................................................................. 15 74. ШТА ИСКАЗУЈЕ БЕТА КОЕФИЦИЈЕНТ? .......................................................................................................................... 15 75. КАКО СЕ ИЗРАЧУНАВА СТОПА ПРИНОСА НА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ? .............................................................. 15 76. КАКО СЕ УПРАВЉА МЕЂУНАРОДНИМ ПОРТФОЛИОМ? ............................................................................................. 15 77. ШТА СУ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ?........................................................................................................................... 15 78. КОЈЕ ОСНОВНЕ ВРСТЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА ПОСТОЈЕ? ........................................................................... 15 79. КАКВА ЈЕ РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ОТВОРЕНОГ И ЗАТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА? ...................................... 15 80. КАКО ФУНКЦИОНШУ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ?..................................................................................................... 16 81. КОЈА ЈЕ УЛОГА ФИНАНСИЈСКИХ КОМПАНИЈА?........................................................................................................... 16 82. ШТА ЈЕ ТО ОФШОР ПОСЛОВАЊЕ?................................................................................................................................. 16 83. ЗА ШТА СЛУЖЕ ОФШОР КОМПАНИЈЕ?.......................................................................................................................... 16 84. ШТА СУ ТО ИЗВОЗНИ КРЕДИТИ?.................................................................................................................................... 16 85. КОЈИ СУ ОСНОВНИ ОБЛИЦИ ИЗВОЗНОГ КРЕДИТИРАЊА? ........................................................................................ 16 86. КАКВА ЈЕ ПРЕАКСА ИЗВОЗНОГ КРЕДИТИРАЊА? ........................................................................................................ 16 87. КАКВИ СУ УСЛОВИ ОДОБРАВАЊА ИЗВОЗНИХ КРЕДИТА ЗЕМАЉА OECD?............................................................. 17 88. КОЈИ СУ ВИДОВИ ОСИГУРАЊА ИЗВОЗНИХ КРЕДИТА? .............................................................................................. 17 89. КОЈИ СУ УСЛОВИ ОСИГУРАЊА ИЗВОЗНИХ КРЕДИТА БЕРНСКЕ УНИЈЕ? ................................................................ 17 90. КАКВА ИНСТИТУЦИОНАЛНА РЕШЕЊА ПОСТОЈЕ У ДОМЕНУ ФИНАНСИРАЊА И ОСИГУРЊА ИЗВОЗНИХ КРЕДИТА?........................................................................................................................................................................... 17 91. КОЈЕ СУ ОСНОВНЕ ВРСТЕ КОМЕРЦИЈАЛНИХ БАНКАРСКИХ КРЕДИТА? ................................................................. 17 92. КОЈЕ СУ ПРЕДНОСТИ КОМЕРЦИЈАЛНОГ БАНКАРСКОГ КРЕДИТИРАЊА? ............................................................... 18 93. КОЈИ СУ ТРОШКОВИ БАКАРСКОГ КРЕДИТИРАЊА? .................................................................................................... 18 94. КОЈЕ СУ РЕФЕРЕНТНЕ БАНКАРСКЕ КАМАТНЕ СТОПЕ? ............................................................................................. 18 95. ШТА ЈЕ СИНДИЦИРАНИ КРЕДИТ? .................................................................................................................................. 18 96. КАКО БАНКЕ УЛАЖУ У РИЗИЧНИ КАПИТАЛ?................................................................................................................. 18 97. КАКО СЕ ОДРЕЂУЈЕ ЦЕНА СТРАНОГ БАНКАРСКОГ КРЕДИТА?................................................................................. 18 98. ШТА СУ МЕЂУНАРОДНЕ (СТРАНЕ) ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ?............................................................................... 18 99. ШТА СУ ТО ЗАЈЕДНИЧКА ПОСЛОВНА УЛАГАЊА?........................................................................................................ 19 100. КОЈИ СУ ОБЛИЦИ СПАЈАЊА И КУПОВИНЕ ПРЕДУЗЕЋА? .......................................................................................... 19 101. ШТА СУ ТО СЛОБОДНЕ ЗОНЕ? ....................................................................................................................................... 19 102. КАКО СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ЗАМЕНА СПОЉНОГ ДУГА У ДИРЕКТНУ ИНВЕСТИЦИЈУ?...................................................... 19 103. КОЈИ СУ ОБЛИЦИ ЗАШТИТЕ СТРАНИХ ИНВЕСТИТОРА ОД СТРАНЕ ЗЕМЉЕ ДОМАЋИНА? ................................. 19 104. КОЈЕ СУ АКТИВНОСТИ MIGA?......................................................................................................................................... 20 105. КОЈЕ ПРОГРАМЕ ФИНАНСИЈСКОГ АНГАЖОВАЊА ИМА IBRD?.................................................................................. 20 106. КАКО СЕ РЕАЛИЗУЈЕ КОФИНАНСИРАЊЕ У ПРОЈЕКТИМА IBRD?.............................................................................. 20 107. КОЈЕ СУ СПЕЦИФИЧНОСТИ ФИНАНСИЈСКОГ АНГАЖМАНА IFC? ............................................................................. 20 108. КОЈЕ ПРОГРАМЕ ФИНАНСИЈСКОГ АНГАЖОВАЊА ИМА EBRD? ................................................................................ 21 109. КОЈЕ ПРОГРАМЕ ФИНАНСИЈСКОГ АНГАЖОВАЊА ИМА EIB? .................................................................................... 21 110. ШТА ЈЕ ТО ПРОЈЕКТНО ФИНАНСИРАЊЕ? .................................................................................................................... 21 111. КО СУ УЧЕСНИЦИ У ПРОЈЕКТНОМ ФИНАНСИРАЊУ? ................................................................................................. 21 112. КОЈЕ СУ ПРЕДНОСТИ ПРОЈЕКТНОГ ФИНАНСИРАЊА?............................................................................................... 21 113. ШТА ЈЕ ТО BOT МОДЕЛ ПРОЈЕКТНОГ ФИНАНСИРАЊА?............................................................................................ 22 114. КОЈЕ СУ СПЕЦИФИЧНОСТИ BOT МОДЕЛА ПРОЈЕКТНОГ ФИНАНСИРАЊА? ........................................................... 22 115. КАКВА ЈЕ УЛОГА ПРОЈЕКТНЕ КОМПАНИЈЕ У ПРОЈЕКТНОМ ФИНАНСИРАЊУ? ...................................................... 22 116. КОЈЕ СУ ФАЗЕ ПРОЈЕКТНОГ ЦИКЛУСА КОД BOT МОДЕЛА? ...................................................................................... 22 117. ШТА СУ ТО КОНЦЕСИЈЕ?................................................................................................................................................. 22 118. КОЈИ СУ СПЕЦИФИЧНИ ОБЛИЦИ МЕЂУНАРОДНОГ ПОСЛОВНОГ ФИНАНСИРАЊА? ............................................ 22 119. ШТА ЈЕ ТО ЛИЗИНГ И КОЈИ СУ ЊЕГОВИ ОСНОВНИ ОБЛИЦИ? ................................................................................. 23 120. КОЈЕ СУ ПРЕДНОСТИ, А КОЈИ НЕДОСТАЦИ ЛИЗИНГА? ............................................................................................. 23 121. ШТА ЈЕ ТО ФОРФЕТИРАЊЕ?........................................................................................................................................... 23 122. ШТА ЈЕ ТО ФАКТОРИНГ?.................................................................................................................................................. 23 123. ШТА ЈЕ ТО ФРАНШИЗИНГ? .............................................................................................................................................. 23

   

  3

124. КОЈИ СУ ОСНОВНИ ОБЛИЦИ ВЕЗАНИХ ПОСЛОВА? .................................................................................................... 24 125. ШТА ЈЕ ТО СТРУКТУРНО ФИНАНСИРАЊЕ?.................................................................................................................. 24 126. ШТА ЈЕ ТО СЕКЈУРИТИЗАЦИЈА?..................................................................................................................................... 24 127. ШТА ЈЕ СТРКТУРНО ТРГОВИНСКО ФИНАНСИРАЊЕ?................................................................................................. 24 128. ШТА ЈЕ ЦЕНА КАПИТАЛА? ............................................................................................................................................... 24 129. КАКО СЕ ИЗРАЧУНАВА ЦЕНА КАПИТАЛА, ИМАЈУЋИ У ВИДУ ЕФЕКАТ ОПОРЕЗИВАЊА? ...................................... 24 130. КОЈИ ФАКТОРИ ДОДАТНО УТИЧУ НА ЦЕНУ КАПИТАЛА ИЗ СТРАНИХ ИЗВОРА?..................................................... 24 131. ЗАШТО ЈЕ БИТНО ДА ПРЕДУЗЕЋЕ ПОЗНАЈЕ СВОЈЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ И ОЛАКШИЦЕ?.................................... 24 132. КАКО МУЛТИНАЦИОНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА УПРАВЉАЈУ СВОЈИМ ПОРЕСКИМ ОПТЕРЕЋЕЊЕМ?.......................... 25 133. КОЈИ ЈЕ ЗНАЧАЈ РАЧУНОВОДСТВА И ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА У МЕЂУНАРОДНИМ ПОСЛОВНИМ ФИНАНСИЈАМА?................................................................................................................................................................ 25 134. ШТА СУ МЕЂУНАРОДНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ СТАНДАРДИ? ................................................................................... 25 135. КОЈИ СУ ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ СПОЉНОТРГОВНИСКИХ УГОВОРА?...................................................................... 25 136. КАКО СЕ МОЖЕ ОДРЕДИТИ ЦЕНА У СПОЉНОТРГОВИНСКИМ УГОВОРИМА? ........................................................ 26 137. КОЈИ СУ МОГУЋИ ВИДОВИ ПЛАЋАЊА У МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРИМА?............................................................. 26 138. КОЈЕ СУ ЗАШТИТНЕ КЛАУЗУЛЕ У УГОВОРИМА?.......................................................................................................... 26 139. ШТА СУ ТО INCOTERMS? ................................................................................................................................................. 26 140. КОЈИ СУ МОГУЋИ ОБЛИЦИ УГОВОРА О ИЗГРАДЊИ ИНВЕСТИЦИОНИХ ОБЈЕКАТА?............................................ 26 141. КОЈИ СУ БИТНИ ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КРЕДИТУ? ................................................................................................... 26 142. ШТА СУ ТО МЕЂУНАРОДНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ? ................................................................................................................. 27 143. КОЈЕ СУ МОГУЋЕ ПРЕВАРЕ У МЕЂУНАРОДНОМ ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ? .............................................. 27 144. ШТА ЈЕ ТО ПРАЊЕ НОВЦА? ............................................................................................................................................ 27 145. КОЈЕ СУ ОСНОВНА РЕШЕЊА ЗАКОНА О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ?....................................................................... 27 146. КОЈА СУ ОСНОВНА РЕШЕЊА ЗАКОНА О СТРАНИМ УЛАГАЊИМА? .......................................................................... 27 147. КОЈА СУ ОСНОВНА РЕШЕЊА ЗАКОНА О КОНЦЕСИЈАМА?......................................................................................... 28 148. КОЈА СУ ОСНОВНА РЕШЕЊА ЗАКОНА О СПОЉНОТРГОВИНСКОМ ПОСЛОВАЊУ?............................................... 28 149. КОЈА СУ ОСНОВНА РЕШЕЊА ЗАКОНА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ? .................................................................... 28 150. КОЈА СУ ОСНОВНА РЕШЕЊА ЗАКОНА О ТРЖИШТУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ? ................................................... 28 151. ШТА УРЕЂУЈЕ ЦАРИНСКИ ЗАКОН? ................................................................................................................................ 28

   

  4 

МЕЂУНАРОДНЕ ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ

1. ШТА СУ ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ?

Пословне финансије су наука о томе како треба доносити инвестиционе и финансијске одлуке (у предузећу) у теорији и како се то чини у пракси.

2. КОЈА ЈЕ УЛОГА ПОСЛОВНИХ ФИНАНСИЈА?

Улога пословних финансија (финансијског пословања) у предузећу је да обезбеди нормално, неометано одвијање његове пословне активности уз: што мање ангажовање финансијских средстава, минимизирање трошкова прибављања туђих срестава и максимирање прихода од слободних сопствених средстава.

3. КАКАВ ЈЕ ОДНОС ПОСЛОВНИХ ФИНАНСИЈА ПРЕМА ФИНАНСИЈСКОМ МЕНАЏМЕНТУ И РАЧУНОВОДСТВУ?

Пословне финансије као практична и научна дисциплина представљају шири појам од финансијског менаџмента, иако око ове дефиниције постоје извесна неслагања због различитих дефиниција пословних финансија и финансијског менаџмента. Рачуноводство се односи на вођење финансијских евиденција, израду периодичних извештаја, годишњих извештаја и анализа, достављање информација менаџерима, инвеститоима и јавности. Пословне финансије и рачуноводство имају врло блисак однос из разлога што рачуноводствене информације помажу менаџерима доношење финансијских одлука.

4. КОЈА ЈЕ ВАЖНОСТ РАЗМАТРАЊА РИЗИКА И ПРИНОСА У ФИНАСИЈСКОМ ОДЛУЧИВАЊУ?

У финансијском одлучивању одређивања баланса између приноса и ризика представља битан аспекат. Инвеститори очекују минималну стопу приноса на уложени капитал како би уопше и инвестирали, али и повећану стопу приноса у виду премије за ризик која би компезирала преузети ризик те инвестиције. За менаџере, важност разматрања ризика и приноса у финансијскм одлучивању се тиче максимизирања корисности за акционаре кроз дивиденде и повећање цена акција, тј. остваривања што већег приноса (краткорочни циљ) и максимизација вредности предузећа – акција (дугорочни циљ).

5. КОЈИ СУ ЦИЉЕВИ ПОСЛОВНИХ ФИНАНСИЈА?

Циљеви пословних финансија у предузећу су: 1) максимизација профита, 2) максимизација приноса на ангажовани капитал, 3) опстанак предузећа, 4) дугорочна стабилност предузећа, 5) раст предузећа, 6) задовољавање циљева носилаца материјалних интереса у предузећу, 7) максимизација вредности предузећа за власнике (акционаре).

6. КАКАВ КОНФЛИК ИТЕРЕСА ПОСТОЈИ ИЗМЕЂУ ВЛАСНИКА ПРЕДУЗЕЋА И МЕНАЏЕРА?

Одвајање власништва над предузећем од управљања предузећем прозроковало је конфликт интереса између власника предузећа и менаџера. Како поједина предузећа имају на хиљаде акцонара, сви они не могу да буду активно инволвирани у управљање предузећем, стога је та функција предата менаџерима. Природа конфликта је следећа, акционари желе да менаџери повећају вредност фирме, док менаџери с дуге стране некада имају и личне циљеве где испред интереса акционара поставаљају своје личне интересе.

7. ШТА ЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ?

Предузеће је сложен и диманички пословни систем чији је основни циљ и задатак обављање одређених послова у склопу његове индивидуалне репродукције, као и дела интегралене друштвене репродукције. Као динамичан пословни систем предузеће кроз свој животни век пролази кроз различите фазе развоја (животног циклуса). Из финансијског угла посматрано, животни циклус почиње фазом увођења (карактерише је негативан финансијски резултат). Следећа фаза је фаза раста где предузеће послује рентабилно. Трећа фаза је фаза зрелости коју карактерише успоравање и где се предузеће од екстерног корисника готовине претвара у генератора сопствене готовине коју касније (ре)инвестира. Последња фаза је фаза опадања у којој предузеће бележи граничну рентабилност и где не постоји слободна готовина за (ре)инвестирање.

8. КОЈИ СУ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ АСПЕКТА ОРГАНИЗОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА?

Уобичајена класификација предузећа, тј. трговачких друштава је на друштва лица и друштва капитала. У друштва лица обично се убрајају ортачко друштво и командитно друшто, а у друштва капитала

   

  5

акционарско друштво, командитно друштво на акције и друштво са ограниченом одговорношћу. Друштва лица одликују персонална својства, познанство и поверење чланова и отуда и неограничена одговорност за обавезе друштва. Друштво капитала одликује изчезавање персоналних својстава и доминација интереса капитала, где не постоји одговорност члана друштва за обавезе друштва према трећим лицима, већ само обавеза сношења ризика пословања до износа уложеног капитала.

9. КОЈЕ СУ КАРАКТЕРИСТИКЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА?

Акционарско друштво је такво трговачко друштво код кога се оснивачки капитал обезбеђује путем издавања акција. Акционарско друштво одговара за своје обавезе искључиво својом имовином . Физичко или правно лице које је ималац акције има право да учествује у раду скупштине акционара, право на дивиденду као и право да купи акције нове емисије сразмерно његовом учешћу у укупном акционарском капиталу. Акционарска друштва су обично правни облик организовања већих трговачких друштава.

10. КАКАВ ЈЕ ПОЛОЖАЈ ПРЕДУЗЕЋA КАО ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА?

Предузеће као сложен динамички систем са својим циљевима и задацима који се тичу обављања одређених послова у склопу његове индивидуалне репродукције представља и део интегралне друштвене репродукције. Такорећи, једно предузеће преставља само део целокупног сложеног привредног система једне привреде – државе и својим позитивним пословањем поспешује свеукупну привредну климу у националној привреди.

11. ШТА ЈЕ КАПИТАЛ?

У економији се реч капитал односи на реални капитал тј. физичка добра (капитална добра која се користе као импути за даљу производњу), док реч капитал у свакодневном говору значи новчани капитал (износ новца који је резултат претходне штедње). У пословним речницима, капитал је: 1. новац, имовина и актива која се користи у пословању; 2. новац који поседују појединци или компаније, који се користи за инвестије.

12. ШТА ЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА?

Инвестиција представља улагање у реална капитална добра, или може се рећи да је инвестиција куповина било које активе (имовине) или подухвата који подразумева иницијално жртвовање након кога следи значајна корист. У стручној терминологији из области финансија и банкарства инвестирање се односи на:

1) пласирање новца, тако да даје камату и тако увећава вредност; 2) акције, обвезнице или неку некретнину, купљене у нади да ће донети више новца него што је било

потребно да се оне купе.

13. ШТА ЈЕ МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ?

Према једној дефиницији међународно пословање се састоји од трансакција које се обављају преко националних граница да би се остварили циљеви појединаца, компанија и организација. Према другој дефиницији, међународно пословање чине све комерцијалне трансакције – приватне или државне – између две земље. Приватне компаније врше трансакције ради профита, а са државама то не мора да буде случај. Три основна циља – мотива зашто се предузећа баве међународним пословањем су:

1) да прошире своју продају, 2) да прибаве ресурсе, 3) да минимизирају ризик.

14. ШТА СУ МУЛТИНАЦИОНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА?

Мултинационална предузећа представљају најзначајнији субјект међународног пословања. Оно представља правни субјект који се састоји од матичног предузећа и његових подружница (филијала) у иностранству. Матично предузеће управља целином корпорације, укључујући и стратешке активности које се односе на развој, организацију, финансије, маркетинг, кадрове. Филијале начешће имају одређен степен пословне самосталности, али су под сталном контролом матичног предузећа.

15. КАКО ПОСЛУЈУ МУЛТИНАЦИОНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА?

Основни мотив пословања мултинационалних предузећа је, као и код свих других фирми, макзимизирање профита и повећање вредности предузећа. Мултинационална предузећа послују преко својих афилијацијау иностранству, а по плану и у интересима свог матичног предузећа. Афилијација у иностранству је инкорпорирано или неикорпорирано предузеће у коме инвеститор, који је резидент друге државе поседује учешће које му омогућава остваривање трајног интереса у управљању тим предузећем. Афилијацијама у иностранству се сматрају: предузећа подружнице, повезана предузећа или филијале, при чему је:

1) Подружница – инкорпорирано предузеће у земљи домаћину у којој ентитет директно поседује више од половине акционарских права гласа.

   

  6 

2) Повезано предузеће – инкорпорирано предузеће у земљи домаћину у коме инвеститор поседује укупно најмање 10%, али мање од половине акционарских права гласа.

3) Филијала – неинкорпорирано предузеће у земљи домаћину које је у потпуном или заједничком власништву инвеститора.

16. ШТА СУ МЕЂУНАРОДНЕ ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ?

Међународне пословне финансије обухватају пословне финансије са елементом иностраности, код којих предузећа прибављају новчана средства из иностранства (углавном у страној валути) за потребе остваривања својих пословних циљева, коришћење тих средстава у земљи или иностранству, као и пласман новчаних средстава у иностранство ради остваривања предузетничких или чисто финансијских циљева.

17. ШТА ЈЕ ЦИЉ МЕЂУНАРОДНИХ ПОСЛОВНИХ ФИНАНСИЈА?

Циљ међународних пословних финансија с аспекта мултинационалног предузећа, као конгломерата фирми које послују у различитим економским окружењима, јесте да одреди одговарајући баланс између три финансијска циља:

1) Максимизација консолидованог прихода, после опрезивања; 2) Минимизација ефективног глобалног пореског терета фирме; 3) Правилно позиционирање прихода, готовинског тока и расположивих средстава фирме.

Ови циљеви су често неконзистентни па је менаџмент дужан да донесе одлуку о балансу између ових циљева у будућности.

18. КОЈИ СУ ОСНОВНИ ОБЛИЦИ МЕЂУНАРОДНОГ КРЕТАЊА КАПИТАЛА?

Под међународним кретањем капитала подразумевамо трансфер реалних и финансијских средстава између субјеката различитих земаља са одложеним контратрансфером за одређени период, у циљу остваривања одређених економских и политичких интереса учесника у том трансферу. Основни облици кретања капитала између субјеката различитих земаља су међународно кретање приватног капитала и мађународно кретање јавног капитала. Приватни капитал (појединци, приватне компаније, комерцијалне банке) креће се првенствено у облику директних инвестиција, портфолио инвестиција, форми кредита и депозита. Јавни капитал (државни буџети, централне и државне банке) креће се првенствено у облику билатералних зајмова и кредита, портфолио инвестиција и у форми бесповратне помоћи.

19. КОЈИ СУ ОСНОВНИ МОТИВИ МЕЂУНАРОДНОГ КРЕТАЊА КАПИТАЛА?

Мотиви међународног кретања капитала зависе од облика у коме се капитал улаже. Опште правило је да се приватни капитал креће према економским мотивима, а јавни капитал на основу ширих друштвено- политичких интереса. Остваривање већег профита или неког другог прихода од уложеног капитала је основни мотив извоза капитала, док су остали мотиви најчешће посредни и у функцији овог главног мотива. Ови други мотиви се могу груписати у неколико категорија. Мотив коришћења богатијих и јефтинијих ресурса у иностранству (сировине, радна снага). Врло чест мотив је освајање тржишта. Политички утицај може бити мотив извоза капитала када се врши пласман капитала из јавних извора. С друге стране, основни мотив код увоза капитала, са становишта државе или предузећа корисника, је обезбеђење недостајућих средстава за пословање и развој, реализацију одређених пројеката и програма, а у условима када за то нема довљно сопствених средстава.

20. КОЈА СУ ОСНОВНА ПРАВИЛА ПОСЛОВНОГ ФИНАНСИРАЊА?

Финансијска политика предузећа се може дефинисати као део пословне политике која садржи скуп одлука и мера заснованих на одређеним правилима (принципима) који се примењују у финансијским трансакцијама ради остваривања циљева и задатака предузећа. Основна подела правила финансирања је на тзв. вертиклана правила финансирања и хоризонтална правила финансирања. Вертикална правила финансирања третирају однос сопственог према туђем капиталу и његовој рочности и настоје да поставе норму за структуру капитала тј. извора финансирања, која се пре свега, тиче односа сопственог и туђег капитала, капитала и резерви, као и дугорочног и краткорочног капитала. Хоризонтална правила финансирања третирају односе делова имовине и капитала.

21. ПОСТУПАК ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНИРАЊА?

Финансијско планирње представља инструмент финансијске политике предузећа, при чему се у склопу управљања финансијама предузећа јављају краткорочни финансијски планови, средњорочни планови и дугорочни финансијски планови. Основни финансијски планови представљају финансијски израз годишњих планова производње. По структури они садрже: вредност укупне планиране производње (промета, услуга), планирани бруто производ (промет), вредност укупног прихода, вредност материјалних трошкова, добити, резерве.

   

  7

Полазна основа за сваки финансијски план, али и за друге планове у предузећу, је план продаје. По утврђивању плана продаје и трошкова, израђује се план новчаних токова (прилива и одлива готовине). Задатак овог плана је да пружи менаџменту податке о процени очекиваног прилива новчаних средстава у току сваког појединачног периода, и да пружи процену новчаних одлива у току сваког периода, са проценом салда на крају тих перода. Посебан облик финансијског планирања у предузећу је план дугорочних или капиталних улагања у средства чији је рок везивања дужи од годину дана (улагања у основна средства, стална обртна средства и дугорочни пласмани). На основу ови планова стварају се буџети, тј. алокација расположивог капитала за инвестиције. План биланса успеха представља синтетичку пројекцију планираних прихода, трошкова и профита за неки период, док планирани биланс стања треба да прикаже очекивану структуру средстава и извора средстава на почетку и на крају планског периода.

22. ШТА ЈЕ ПОСЛОВНИ ПЛАН И ИЗ ЧЕГА СЕ САСТОЈИ?

Пословни план би требало да преточи визију предузћа у конкретне смернице ка конкретном циљу који се жели постићи у пословању. План мора да буде јасан и сажет и да садржи конкретан програм активности да би се постигли специфични циљеви. Добар пословни план има, по правилу, следеће основне елементе:

1) Резиме – описује основне елементе за упознавање фирме и предложеног пословног плана. Он обично садржи назив предузећа, каратак опис, историјат, инструменте обезбеђења који се нуде инвеститорима (акције, некретнине), износе и услове зајма који се тражи и основну идеју укупног пословног плана.

2) Профил предузећа – део пословног плана који пружа детаљне податке о: правној форми предузећа, врсти делатности, производима и услугама, стање фактора производње, пословни коцепт и циљевима предузећа, могућностима за раст и др.

3) Опис посла – даје презентацију планова за проширење производње и услуга (за које се тражи улагање). Даље се подразумева и детаљна презентација пословног подухвата који се планира.

4) Маркетиншки план – пружа одговоре у вези позиционирањем предуећа на тржишту и његовим потенцијалима. Елементи маркетинг плана су: опис потрошача, стање на тржишту, тржишни потенцијал и могућности за раст, конкуренција, политика производа и цена, политика продаје, дистрибуције, пропаганда.

5) Финансијски план – за инвеститоре вероватно и најважнији план. У њему се даје пресек садашње финансијске позиције предузећа и прелиминарне прогнозе везане за реализацију предложеног пословног подухвата. Ово подразумева презентацију садашњег биланса стања и биланса успеха (и за претходне 2-3 године) или оперативни биланс уколико је у питању ново предузеће, као садашње и будуће токове готовине.

На крају се могу придодати разни прилози (акт о регистрацији фирме, попис основних средстава, листа некретнина, цене производа, попис значајних комитената и сл.).

23. ШТА ЈЕ ТО DUE DILIGENCE ИЗВЕШТАЈ?

Due diligence извештај представља претходни извештај о стању и перформансама предузећа и пословног окружења, сачињен за потребе потенцијалног инвеститора. Due diligence извештај обчно састављају, на захтев страног партнера – инвеститора, независни експерти. Они би требало крајње објективно на основу увида у пословне књиге, финансијских извештаја, извештаја о пословању и осталим анализама да сазнају више о стању и положају предузећа и о актуелној привредној ситуацији.

24. КОЈИ ЈЕ ЗНАЧАЈ УТВРЂИВАЊА КРЕДИТНОГ БОНИТЕТА ПРЕДУЗЕЋА?

Бонитет, као економска категорија, обухвата укупну позицију предузећа, односно утврђивање његове солидности, укупне активности, производни и развојних програма, добру репутацију у пословном свету, солидну позицију на тржишту, а отуда и кредитну способност и ликвидност. Када се спомиње бонитет предузећа као комитента банке (својства која га чине сигурним дужником), може се говорити о кредитној способности. Кредитна способност тражиоца кредита може се изразити формално и материјално. Формална кредитна способност значи да тражилац кредита може да закључи уговор о кредиту и да њиме преузме обавезе. Материјалном кредитном способношћу се доказује да ће у одређеном року тражилац кредита моћи да исплати своје обавезе по кредитном послу.

25. КАКО СЕ УПРАВЉА ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИКОМ?

Сваки финансијски план има у својој природи елемент ризика, као што је и резултат сваког планирања неизвестан. Анализа ризика посматра све претпоставке које су направљене када је развијан финансијски план, које представљају елемент ризика и процењују вероватни утицај и размере тих утицаја. Ризици у финансијском планирању су: рецесија, ограничења у задуживању, велика кретања каматних стопа, повећање стопе инфлације, повећање пореске стопе. У намери да се организација заштити од последица ризика, финансијски план може да садржи: осигурање (полисе осиграња), алтернативне опције, планирање сценарија (развој више планова који одражавају више могућности), планови потенцијалних обавеза.

   

  8 

Управљање финансијским ризиком је врло комплексна област, а све то понајвише због велике непредвидљивости свих могућих негативних сценарија који се могу догодити на тржишту. Неке од метода за управљање ризиком су примена SWOT анализе или корз примену стратегије планираних сценарија.

26. КОЈИ ЈЕ ЗНАЧАЈ САГЛЕДАВАЊА ШИРЕГ КОНТЕКСТА ПОСЛОВАЊА?

Како је пословање комплексно и не може се у потпуности сагледати и анализирати кроз мање-више стандардне категорије у свим предузећима (операције, производња, маркетинг, ресурси, рачуноводство) јер се све оне одвијају у ширем контексту. Све фирме у већој или мањој мери су под утицајем окружења, али такође и предузећа утичу на окружење, попут велких мултинационалних компанија. Стога, ради свеобухватније анализе макроокружења предузећа, а ради конципирања његове стратегије у земљи и иностранству, предузећа прибегавају анализи следећих фактора: политички фактори, економски фактори, социјално-културни фактори, технолошки фактори, фактори животне средине, правни фактори. У зависности од величине предузећа поједини фактори су од различите важности за анализу (ако је у питању мултинационална компанија или је у питању малопродајни трговац).

27. КАКАВ ЈЕ ЗНАЧАЈ ДОБРЕ ПРИПРЕМЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА ЗА УСПЕХ ЊЕГОВОГ ФИНАНСИРАЊА?

Значај добре припреме инвестиционог пројекта је томе што се кроз припрему пројекта помоћу одговарајућих метода организације, планирања и контроле врши процена за рационално усклађивање свих потребних ресурса и координација обављања потребних активности да би се одређени пројекат реализовао на најефикасиниј начин. У оквиру припремне фазе инвестиционог пројекта потребна је и адекватна оцена у погледу његове исплативости за инве