Ispitna pitanja iz Racunovodstva-Ispit-Finansijski menadzment  i racunovodstvo 2-Informacioni sistemi2, Ispiti' predlog Finansijski menadžment
rock.super.star
rock.super.star

Ispitna pitanja iz Racunovodstva-Ispit-Finansijski menadzment i racunovodstvo 2-Informacioni sistemi2, Ispiti' predlog Finansijski menadžment

2 str.
1broj preuzimanja
1000+broj poseta
Opis
Ispitna pitanja iz Racunovodstva,Ispit,Finansijski menadzment i racunovodstvo 2,Informacioni sistemi,fon,fakultet organziacionih nauka,ispitna pitanja,pitanja,racunovodstvo
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled2 str. / 2
ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ РАЧУНОВОДСТВА

1. Појам рачуноводства; 2. Управљачко и финансијско рачуноводство; 3. Једноставни систем ( просто књиговодство ); 4. Двојни књиговодствени систем ( двојно књуговодство ); 5. Појам и карактеристике инвентара; 6. Приказивање инвентара; 7. Питање процењивања инвентара; 8. Појам књиговодственог биланса и његова основна обележја; 9. Облик, садржа и врсте књиговодственог биланса;

10. Четири основне билансне промене; 11. Промене у вези са приходима и расходима; 12. Рачуни ( конта ); 13. Дефиниција и улога рачуна; 14. Основни појмови двојног књиговодства; 15. Облици и врсте рачуна; 16. Рачуни стања; 17. Рачуни успеха ( рачуни финансијског резултата ); 18. Синтетички и аналитички рачуни; 19. Контни план ( план рачуна ); 20. Врсте пословних књига у двојном књиговодству; 21. Основне књиговодствене евиденције – дневник ( хронолошка евиденција ); 22. Основне књиговодствене евиденције – главна књига ( системацка евиденција); 23. Књиговодствено обухватање сопственог капитала предузећа; 24. Сопствени капитал инокосног предузећа; 25. Сопствени капитал друштва лица; 26. Сопствени капитал друштва капитала; 27. Позајмљени извори предузећа ( позајмљени капитал ); 28. Улагања у друга предузећа, дугорочне пласмане и остале хартије од вредности; 29. Књиговодствена евиденција основних средстава; 30. Књиговодствено обухватање улагања у основна средства – куповина основних средстава;

31. Књиговодствено обухватање улагања у основна средства – изградња основних средстава ;

32. Обухватање набавке материјала; 33. Обухватање набавке робе ; 34. Измиривање обавеза према добављачима ; 35. Методи отписа основних средстава;

36. Књиговодствено обухаватање трошкова материјала обрачунатих по стварним набавним ценама;

37. Књиговодствено обухватање трошкова материјала обрачунатих по планским набавним ценама;

38. Књиговодствено обухватање трошкова ситног инвентара и амбалаже; 39. Трошкови производних услуга; 40. Трошкови непроизводних услуга ; 41. Набавна вредност реализоване робе ; 42. Финансијски расходи; 43. Временско разграничење трошкова; 44. Појам, значај, вредновање и класификација прихода; 45. Књиговодствено обухватање прихода производног предузећа; 46. Књиговодствено обухватање прихода трговинског предузећа; 47. Предзакључна књижења; 48. Корекција салда рачуна стања – усклађивање књиговодственог са стварним стањем;

49. Раздвајање салда активно – пасивних рачуна; 50. Временска разграничења расхода и прихода; 51. Расходовање основних средстава; 52. Реализација основних средстава; 53. Закључак књига; 54. Методи обрачуна периодичног резултата; 55. Обрачун периодичног резултата по методу продатих учинака у производном предузећу;

56. Обрачун периодичног резултата по методу продатих учинака у трговинском предузећу;

57. Расподела периодичног резултата; 58. Покриће губитака;

мр Бранко Шикањић

nema postavljenih komentara