Kolokvijum-Ispit-Osnovi sistema drzavne uprave (2), Ispiti' predlog Uvod u upravno pravo. Evropski Univerzitet (EU)
justjump
justjump

Kolokvijum-Ispit-Osnovi sistema drzavne uprave (2), Ispiti' predlog Uvod u upravno pravo. Evropski Univerzitet (EU)

PDF (70 KB)
5 str.
1broj preuzimanja
1000+broj poseta
Opis
Kolokvijum,Ispit,Osnovi sistema drzavne uprave,megatrend, ispit iz osnove sistema drzaven uprave,kolokvijum iz osnove sistema drzaven uprave
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 5
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
preuzmi dokument
1

1. Ko cini organe drzavne uprave? Organi drzavne uprave su ministarstva, organi uprave u sastavu ministarsrva I posebne organizacije. Organe državne uprave čine zaposleni koji rade u tim organima tj. državni službenici, odnosno državni činovnici.

2. Kako definisemo sluzbenicku etiku? Službenička etika uvek je kriterijum ponašanja na kome se temelji rad državnih službenika, odraz je društvene stvarnosti u samoj službi, gde postoje vrednosti koje se usvajaju kako u poslovnom tako I u privatnom životu.

3. U kojim segmentima drus.odnosa mora doci do punog izrazaja sluz.etika: sluzbenici prema: gradjanima, politici I drzavi, upravnoj organizaciji I prema radu.

4. Kakav mora biti nosilac rukovodece uloge u organima uprave? To je kohezioni faktor koji povezuje saradnike unutar organizacije, daje inicijative I pokreće aktivnost, donosi odluke o izboru izmedju mogućih rešenja, vrši nove metode I preuzima odgovornost, vrši nadzor rada organa u kojem rukovodi, donosi formalne odluke kada je ovlašćen I to sam ili sa drugima, preduzima mere u cilju stvaranja optimalne radne atmosphere i razvija radne sposobnosti zaposlenih.

5. Ko sve moze da vrsi poslove drz.uprave odnosno pojedini poslovi drzavne uprave zakonom se mogu preneti na: autonomne pokrajne, opstine, gradove I grad Beograd, Javna preduzeca, ustanove, javne agencije I druge organizacije

6. Sta rade organi drzavne uprave? Ucestvuju u oblikovanju politike Vlade, prate stanja, izvrsavaju zakone (druge propise I opste akte), resavaju u upravnim stvarima, vrse inspekcijski nadzor, staraju se o javnim sluzbama I razvojni poslovi I drugi strucni poslovi

7. Kako se odredjuje vrsta I broj organizacionih jedinica u okviru pojedinih ministarstava? Prema vrsti i obumu poslova koje obavljaju ministarstva i drugi organi.

8. Kako se mogu organizovati unutrasnje organizacione jedinice I organizacione jedinice u sastavu unutrasnje organizacione jedinice - odeljenje, odsek, grupa I referati

9. Koje poslve obavlja Vlada RS: 1. усмерава и усклађује рад министарстава и посебних

организација 2. утврђује начела за унутрашњу организацију министарстава и

посебних организација 3. поставља и разрешава функционере у министарствима и

посебним организацијама 4. врши надзор над функционерима у министарствима и

посебним организацијама

docsity.com

5. поништава или укида прописе који нису у складу са законом и прописима које је донела влада

6. образује стручне и друге службе за потребе владе 7. решава сукоб надлежности између министарстава и других

организација 8. има право да оснива организације за обављање послова од

интереса за оснивање права и дужности 9. води политику и извршава законе које је донела народна

скупштина 10. доноси уредбе, одлуке и друге акте 11. предлаже план развоја, просторни план, буџет и завршни

рачун 12. предлаже друге прописе и даје мишљења када их поднесе

други предлагач 13. одговара за укупну сферу овлашћења 14. стара се о обезбеђивању и унапређењу јединственог

уставног поретка

10. Kakav je polozaj I uloga ministarstava u okviru organa drz.uprave? Ministarstvo se obrazuje za poslove državne uprave u jednoj ili više medjusobno povezanih oblasti. Predstavlja ministarstvo, donosi propise I rešenja u upravnim I drugim pojedinačnim pitanjima I odlučuje o drugim pitanjima iz delokruga ministarstva. Ministar je odgovoran Vladi I Narodnoj skupštini za rad ministarstva I stanje u svim oblastima iz delokruga ministarstva.

11. Koji organi vrse iskljucivo poslove drz.uprave, a koji strucne poslove? Ministarstvo vrši poslove državne uprave a stručne poslove posebne organizacije.

12. Kakav je polozaj I ustavna ovlascenja ministarstava? 1) primenjuje zakone I druge propise I druge opšte akte koje donosi Vlada , NS I predsednik Republike. 2) Rešavaju u upravnim stvarima 3) Vrše upravni nadzor 4) Obavljaju druge upravne poslove određene zakonom.

13. Kako se vrsi koordinacija rada organa drz.uprave u Vladi? Uz pomoc godisnjeg plana rada kojim određuje svoje ciljeve i poslove, kao i ciljeve i poslove organa državne uprave i očekivane rezultate. Влада може оснивати координациона тела ради усмеравања појединих послова из делокруга више органа државне управе. Влада одређује и задатке координационог тела, руковођење координационим телом и сва друга питања везана за рад координационог тела.

14. Kako se vrsi priprema opstih akata? Ministarstvo predlaže određene zakone I na osnovu zakona predlažu propise skuštini I ona ih usvaja ili odbija. У припреми закона и других општих аката министарства и посебне организације прибављају мишљења

docsity.com

оних министарстава и посебних организација са чијим делокругом је повезано питање које се уређује.Поступак припреме закона и других општих аката ближе се уређује пословником Владе

15. Prema zakonu o drzav.upravi organi drzaven uprave imaju cetiri nivoa odnosa. Koji su?

1. prema Narodnoj skupstini, Vladi I predsedniku Republike 2. prema organima opstina,gradova I autonomnih pokrajna 3. prema gradjanima I preduzecima I ustanovama 4. prema samim organima drzavne uprave

16. Na cemu se zasniva odnos organa drz.uprave prema gradjanima? 1. temelji se na obavezi organa da poštuju ljudska prava 2. da razmatraju peticije I žalbe gradjana I da na njih odgovore jer su po zakonu

dužni 3. državni organ je obavezan da nadoknadi štetu, obeštećenje prema službenom licu

a to je zakonska proklamacija

17. Sta se smatra sluzbenom upotrebom jezika I pisma u organima drz.uprave? U Службеном употребом језика и писама, сматра се употреба језика и писама у раду: државних органа, органа аутономних покрајина, градова и општина, установа, предузећа и других организација кад врше јавна овлашћења. Службеном употребом језика и писама сматра се нарочито употреба језика иписама у: 1) усменом и писменом општењу органа и организација међусобно, као и са странкама, односно грађанима; 2) вођењу поступка за остваривање и заштиту права, дужности и одговорности грађана; 3) вођењу прописаних евиденција од стране општинских органа и организација које врше јавна овлашћења на територији општине 4) издавању јавних исправа, као и других исправа које су од интереса за остваривање законом утврђених права грађана; 5) остваривању права, дужности и одговорности радника из рада или по основу рада. Службеном употребом језика и писама сматра се и употреба језика и писама при: исписивању назива места и других географских назива, назива тргова и улица, назива органа, организација и фирми, објављивању јавних позива, обавештења и упозорења за јавност, као и при исписивању других јавних натписа.

18. Koje poslove organa dr.uprave poznaje zakon o drz.upravi? Navedi poslove 1.Primenjuje zakone I druge propise I druge opšte akte koje donosi Vlada, NS I predsednik Vlade 2. Rešavaju u upravnim stvarima 3. Vrše upravni nadzor 4. Preduzimaju upravne radnje 5. izdaju javne isprave I vode evidencije

docsity.com

19. Sta podrazumeva inspekcijski nadzor organa drz.uprave? Inspekcijskim nadzorom organi državne uprave ispituju sprovođenje zakona i drugih propisa neposrednim uvidom u poslovanje i postupanje fizičkih i pravnih lica i, zavisno od rezultata nadzora, izriču mere na koje su ovlašćeni. U vršenju poslova su samostalni i lično odgovorni za svoj rad. Inspekcijski nadzor uređuje se posebnim zakonom.

20. Koja prava I duznosti ima inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora? -Da donosi opšte I pojedinačne akte -Da uzima izjave -Pregleda poslovne objekte I robu radi proveravanja da li je to u skladu sa zakonom -Uzima uzorke robe radi analize I ekspertize -Ustanovljava ispravnost robe po standardima radi ljudske zaštite -Ima pravo da naredi potrebna merenja određene robe sa ciljem utvrđivanja da li je ta količina sa deklaracije prava

21. Ukoliko Ministarstvo poveri poslove drz.uprave nekom organu ili organizaciji koje ono ima prava I duznosti prem atom organu ili organizaciji? (navedeno 11) 1. Ministarstvo mu dostavlja obrazloženi predlog kako da propis usaglasi sa Ustavom,

zakonom, drugim propisima ili opštim aktom NS I Vlade 2.Ministarstvo je dužno da Vladi predloži donošenje rešenja kojim se poništa ili ukida propis imaoca raznih ovlašćenja kada nije u saglasnosti sa aktom NS ili Vlade 3.Dužno je da predloži Vladi da obustavi od izvršenja ukoliko akt nije u saglasnosti sa

Ustavom I zakonom 4. Pokrene postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti akta 5. zahteva izvestaje I podatke o radu 6. utvrdi stanje izvrsavanja poslova, upozori na nepravilnosri I odredi mere I rok za

njihovo otklanjanje 7.izdaje instrukcije 8.nalozi preduzimanje poslova koje smatra potrebnim 9.pokrene postupak za utvrdjivanje odgovornosti 10.neposredno izvrsi posao ako oceni da se drukcije ne moze izvrsiri zakon 11. predlozi vladi da preduzme mere nakoje je ovlascena

22. Koji su pravni akti koje donose organi drz.uprave (navedeno 4): naredbe, pravinike, uputstva I resenja

23. Sta je pravilnik? Donosi se radi iizvršavanja zakona I drugih propisa. Pravilnik je najvažniji opšti pravni akt koji donose organi drzavne uprave u cilju razrađivanja pojedinih odredaba zakona I drugih pravnih propisa koje donose NS I Vlada Donosi se radi ostvarivanja pojedinačnih

24. Sta je resenje? Donosi se radi iizvršavanja zakona I drugih propisa. Resenje je pojedinacni pravni akt koji se donosi u upravnom ili vanupravnom postupku. Odnosi se na tačno određeno lice , uvek ga donosi funnkcioner organa ako zakonom nije drugačije određeno.

docsity.com

25. Sta je nadleznost organa drz.uprave? Organi državne uprave izvršavaju zakone, druge propise i opšte akte Narodne skupštine i Vlade tako što donose propise, rešavaju u upravnim stvarima, vode evidencije, izdaju javne isprave i preduzimaju upravne radnje. Постоје две врсте надлежности: стварна (одређена према врсти послова које државни орган врши. Прописује се актом) и месна (израз просторног односа према задатку. Прописује се прописима о организацији појединачних органа)

26. Koje je osnovno nacelo u resavanju sukoba nadleznosti? Osnovno nacelo je da o njemu odlucuje neposredno visi organ. Sukob nadležnosti između organa državne uprave, između organa državne uprave i imaoca javnih ovlašćenja i između imalaca javnih ovlašćenja rešava Vlada. Sukob izmedju sudova i organa drzavne uprave resave ustavni sud,itd…

27. U kojim slucajevima ce se neposredno primenjivati odredbe zakona o drz.upravi na opstinsku upravu? U slučajevima kada opštinska uprava rešava o pravima, obavezama I interesima građana I drugih stranaka.

docsity.com

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
preuzmi dokument