Kontrolan lista insepkcije, Šeme' predlog Upravljanje otpadom
bojana-peric
bojana-peric

Kontrolan lista insepkcije, Šeme' predlog Upravljanje otpadom

6 str.
5broj poseta
Opis
Kontrolna lista za upravljanje otpadom
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 6
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.

Контролна листа: Поступање произвођача опасног отпада

Обавезе произвођача* отпада у чијем раду настаје опасан отпад, из Закона о управљању отпадом

Табела А

Подаци правног лица, предузетника, односно другог лица

Назив правног лица, предузетника, односно другог лица

Општина и место седишта правног лица, предузетника

Матични број правног лица, предузетника ПИБ правног лица, предузетника Број судског регистрационог улошка

(Попунити за установе) Име и презиме особе за контакт Назив радног места особе за контакт Телефон особе за контакт Електронска адреса особе за контакт

Табела Б

Статус правног лица, предузетника Да ли је правно лице, предузетник регистрован у АПР-у

F 0 6 F Да F 06 F Не **

** Правно лице, предузетник за који је одговор „НЕ“, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору

ОБАВЕЗЕ ИЗ ЗАКОНА *

Табела В

А) Подаци о постројењу и активности у чијем раду настаје опасан отпад Назив постројења/ активности Општина и место постројења/активности Улица постројења/ активности А1 Да ли произвођач отпада врши третман опасног отпада, самостално или преко посредника или другог правног лица или предузетника

(Уколико је одговор „да“, за питања у вези третмана отпада треба користити контролну листу за третман)

F 06 F Да

F 06 F Не

Б) Документација о отпаду

Б1 Да ли је произвођач отпада сачинио План управљања отпадом

(Обавеза постоји ако годишње настаје више од 200 килограма опасног отпада или ако се постројење/ активност налази на листи Уредбе о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола)

F 06 F Да

F 06 F Не

F 06 F Не постоји обавеза

Б2 Да ли План управљања отпадом садржи све ставке из члана 15. Закона о управљању отпадом

F 06 F Да

F 06 F Не F 0 6 FНе постоји обавеза израде Плана

Б3 Да ли је произвођач отпада извршио ажурирање Плана управљања отпадом у року од три године

F 06 F Да

F 06 F Не

F 06 F Не постоји обавеза ажурирања Б4 Да ли је произвођач отпада одредио лице одговорно за управљање отпадом

F 06 F Да

F 06 F Не Б5 Да ли су прибављени извештаји о испитивању отпада за све врсте отпада за који се сумња да има карактер опасног отпада, који су издати од овлашћеног лица према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада (из Службеног гласника РС, од 10. августа 2010.год.) 1

F 06 F Да

F 06 F Не

Б6 Да ли је после прибављања последњих извештаја о испитивању отпада дошло до промене технологије, порекла сировине и других активности које би утицале на промену карактера отпада

F 06 F Да

F 06 FНе

F 06 F Нема извештаја Б7 Да ли произвођач отпада поседује Документе о кретању опасног отпада потписане од примаоца отпада, за све случајеве предаје опасног отпада

(Прописана је обавеза трајног чувања) 2

F 06 F Да

F 06 F Не

F 06 F Није предаван опасан отпад Б8 Да ли је произвођач отпада предавао опасан отпад само лицима која су овлашћена за управљање отпадом истог индексног броја отпада

F 06 F Да

F 06 F Не

F 06 F Није предаван опасан отпад Б9 Да ли је произвођач отпада у свим случајевима доставио претходно обавештење о кретању опасног отпада, уносом података у информациони систем Агенције за заштиту животне средине, 48 часова пре започињања кретања опасног отпада

(За период пре 14.03.2017.год. попунити за електронску или писану доставу министарству или Агенцији; за период пре 01.03.2016.год. попунити у односу на прописан рок од три дана)

F 06 F Да

F 06 F Не

F 06 F Није предаван опасан отпад

Б10 Да ли је за сваку предају достављенДокумент о кретању опасног отпада, уносом података у информациони систем Агенције за заштиту животне средине, у року од 15 дана од завршетка кретања

F 06 F Да

F 06 F Не

отпада (Попунити за период после 01.03.2016.године) F 0 6 F Није предаван опасан отпад

Б11 Да ли је за сваку врсту опасног отпада достављен

Агенцији за заштиту животне средине Образац ГИО 1 – Годишњи извештај о отпаду произвођача отпада, уношењем у информациони систем Националног регистра извора загађивања и у папирном облику потписан и оверен (Рок за доставу је 31. март за претходну календарску годину)

F 06 F Да

F 06 F Не

F 06 F Делимични попуњени

F 06 F Достављени само на један

од два начина Б12 Да ли произвођач отпада, за све врсте опасног отпада

води уредну евиденцију о отпаду који настаје и који предаје, на прописаном обрасцу Образац ДЕО1 - Дневна евиденција о отпаду произвођача отпада

F 06 F Да

F 06 F Не

F 06 F Нису уредно попуњени В) Привремено складиштење отпада и друго поступање

В1 Да ли је складиште опасног отпада закључано и под сталним надзором

F 06 F Да

F 06 F Не

F 06 F Не постоји складиште В2 Да ли складиште опасног отпада има довољно места за лак приступ отпаду ради контроле, препакивања и друго руковање

F 06 F Да

F 06 F Не

F 06 F Не постоји складиште В3 Да ли су резервоари са опасним отпадом у течном стању, обезбеђени непропусном танкваном која може да прими целокупну количину из највећег резервоара, у случају процуривања 3

F 06 F Да

F 06 F Не

F 06 F Нема оваквог отпада В4 Да ли су на безбедан начин одвојене различите врсте упакованог некомпатибилног опасног отпада

(Класе отпада H1, H2, H3-A, H3-B и H12 су некомпатибилне са осталим класама опасног отпада)

(Безбедно одвајање може бити помоћу преграде, банкине, насипа, зида и на други начин)

F 06 F Да

F 06 F Не

F 06 F Нема некомпатибилног

опасног отпада

В5 Да ли је складиште опасног отпада технички опремљено у складу са техничким захтевима и стандардима, тако да нема утицаја на здравље људи и животну средину и да нема мешања различитих врста отпада, као ни мешања отпада са водом 4

F 06 F Да

F 06 F Не

В6 Да ли се све количине опасног отпада налазе у објекту за привремено складиштење опасног отпада

F 06 F Да

F 06 F Не В7 Да ли су све количине опасног отпада упаковане у затворене посуде које су непропустљиве и отпорне на отпад, технички исправне, без видљивих оштећења и корозије 5

F 06 F Да

F 06 F Не

F 06 F Тренутно нема опасног отпада

на локацији В8 Да ли су све количине опасног отпада обележене налепницама са подацима о отпаду

F 06 F Да

F 06 F Не

F 06 F Тренутно нема опасног отпада

на локацији В9 Да ли свеналепнице којима је обележен опасан отпад садрже свеподатке о отпаду прописане предметним правилником

F 06 F Да

F 06 F Не

F 06 F Тренутно нема опасног отпада

са налепницама В10 Да ли произвођач отпада складишти неку количину

опасног отпада дуже од 12 месеци F 06 F Да

F 06 F Не В11 Да ли је произвођач отпада мешао различите

категорије опасног отпада или мешао опасан отпад са неопасним отпадом, другим супстанцама и материјама; осим у случајевима када се овим обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне средине, односно да не долази до штетног дејства на животну средину и здравље људи

F 06 FДа

F 06 F Не

В12 Да ли је произвођач вршио разблаживање опасног отпада ради испуштања у животну средину

F 06 F Да

F 06 F Не В13 Да ли је произвођач опасног отпада вршио његово

одлагање на локацији која не испуњава техничке, технолошке и друге прописане услове или без претходног третмана или је одлагао опасан отпад заједно са другим врстама отпада

F 06 F Да

F 06 F Не

* Контролна листа се односи на произвођаче отпада, као и на лица у чијој активности није настао отпад али су постали његови власници услед промене власништва над локацијом произвођача отпада, према значењу израза из Закона о управљању отпадом.

1 За утврђивање да ли постоји сумња о опасном карактеру отпада треба користити Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада.

Извештај о испитивању отпада треба да буде сачињен за операцију збрињавања отпада за коју је лице које преузима отпад прибавило овлашћење надлежног органа. Ово стога што су параметри за утврђивање карактера отпада различити за одлагање отпада на депонију, у односу на термички третман отпада и физичко-хемијски третман отпада.

2 Законом у члану 46. је прописано да произвођач опасног отпада без одлагања мора покренути поступак провере кретања отпада и о томе известити министарство, у случају да у року од 15 дана од добијања копије документа који је потписао превозник отпада, не прими копију документа којим је крајњи прималац отпада потврдио да је опасан отпад преузет.

3 У случају складиштења у резервоару отпадних уља и других опасних материја за воде, треба проверити да ли је подна површина танкване изграђена од водонепропусног бетона (vdp ознаке) или најмање бетона марке МБ 30 и дебљине 15cm, а у случају лошијег бетона проверити да ли су постављене хидроизолационе фолије. Ово се може проверити увидом у: 1) извештај о испитивању класе бетона (МБ ознака) и водонепропусности бетона (vdp ознака), који су сачињени од акредитованог лица према стандарду SRPS U.M1.005:1984 и SRPS U.M1.020:1993 (раније JUS U.M1.005 и JUS U.M1.020), односно SRPS U.M1.015:1998 (раније JUS U.M1.015); 2) пројектну документацију која је сачињена у поступку прибављања грађевинске дозволе; 3) пројекат изведеног стања.

У случају испуцале танкване, може се наложити њена санација материјалима који су отпорни на складиштени отпад.

Класа и водонепропусност бетона су прописани члановима 17.,18 и 19. Правилника о техничким нормативима за бетон и армирани бетон („Службени лист СФРЈ“, број 11/1987).

Акредитација се може проверити преко интернет стране Акредитационог тела Србије: http://www.registar.ats.rs/? q=SRPS+U.M1&status=0&suspendovan=1&vrsta_akreditacije=0&datum_prve_akr_od=&datum_ prve_akr_do=&datum_poslednje_akr_od=&datum_poslednje_akr_do=&datum_isticanja_akr_od= &datum_isticanja_akr_do=

4 Потребна техничка опремљеност складишта зависи од класификације отпада (H ознаке за опасну карактеристику и C ознаке за састав), као и физичког стања отпада.

Примери технички спроведених мера за складиштење опасног отпада су: 1) непропусна подлога (на пример водонепропусни бетон, хидроизолација, антикорозивни премаз, керамичке плочице); 2) надстрешница/кров са бочним зидовима за заштиту од атмосферских утицаја; 3) систем за потпуни контролисани прихват исцурелих течности и атмосферских вода са свих радних површина (на пример цокле и жлебови за спровођење течности на ободу складишта и радних површина, одговарајући нагиб пода, слепе јаме и сепаратори уља од воде); 4) противпожарни и други системи за заштиту од удеса, у случају складиштења отпада са ознаком запаљиво, високо запаљиво, експлозивно, оксидирајуће.

5 Опасан отпад се пакује према Н ознаци из правилника, као што су високо запаљив, запаљив, експлозиван, инфективан и други.

Представници правног лица, предузетника, друго лице: Инспектори за заштиту животне средине:

Име и презиме: Радно место: Име и презиме: 1. 1.

2. 2.

3. 3.

Датум инспекцијског надзора на терену:

Број записника, уз који се прилаже контролна листа:

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.