Kratka teorija baza podataka provjera za kolkvij, Beleške' predlog Sistemi deduktivne baze podataka
pero-zderic
pero-zderic

Kratka teorija baza podataka provjera za kolkvij, Beleške' predlog Sistemi deduktivne baze podataka

7 str.
8broj poseta
Opis
Kratka teorija baza podataka provjera za kolkvijum
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 7
ovo je samo pregled
3 prikazano na 7 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 7 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 7 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 7 str.
Datum, 15

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Elektrotehnički fakultet Osijek Sveučilišni prediplomski studij

Kolegij: Baze podataka

1

Teorijska pitanja za prvi dio gradiva

1. Što je baza podataka?

Baza podataka može se definirati kao kolekcija međusobno povezanih podataka pri čemu

vrijedi da se podaci dijele između različitih aplikacija i korisnika uz uvjet da postoji

jedinstveni i kontrolirani pristup unosu, brisanju, izmjeni i dohvaćanju podataka.

2. Zajedničke osobine za sve sustave baza podataka.

•Apstraktni model podataka

•Visoka razina pristupa ili upitnih jezika

•Upravljanje transakcijama u višekorisničkom okruženju

•Kontrola pristupa i vlasništvo nad podacima

•Validacija podataka i provjera konzistentnosti

•Konzistentni oporavak podataka nakon ispada sustava i/ili strojne opreme

3. Nabrojite faze razvoja baze podataka..

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Elektrotehnički fakultet Osijek Sveučilišni prediplomski studij

Kolegij: Baze podataka

2

4. Nabrojite tri razine baze podataka.

1) KONCEPTUALNA RAZINA – predstavlja logički pogled na čitavu bazu podataka,

preslikani model organizacije

2) KORISNIČKA (VANJSKA) RAZINA – predstavlja individualni korisnički pogled na

bazu podataka, razvija se sukladno potrebama korisnika, može se razlikovati od sheme

baze podataka

3) FIZIČKA (UNUTARNJA) RAZINA – obuhvaća implementiranje baze podataka na

konkretnom hardveru, fizička pohrana podataka na mediju

5. Nabrojite osnovne tipove funkcija SUBP-a.

•Definiranje baze podataka (engl. Data Definition Language - DDL)

•Manipuliranje podacima u bazi (engl. Data Manipulation Language – DML)

•Upravljačke funkcije:

1.Sigurnost i zaštita od neovlaštenog pristupa

2.Očuvanje integriteta (backup i recovery)

3.Statističko praćenje rada baze podataka

4.Optimizacija rada

6. Nabrojite modele baza podataka.

1.Hijerarhijske

2.Mrežne

3.Relacijske

4.Relacijske baze s objektno orijentiranim proširenjima

5.Objektno orijentirane baze podataka

7. Navedite osnove postupke apstrakcije.

 Klasifikacija - klasificiranje, opis i grupiranje entiteta u klase, razrede, odnosno tipove prema

zajedničkim obilježjima. Opisuje se vezom (odnosom) “jest pojava” (engl.

instance of).

 Generalizacija - Tipovi entiteta niže razine uopćuju se tipom entiteta više razine (nadtip i podtip).

Opisuje se vezom “jest” (engl. is a)

 Agregacija - formiranje novog pojma, višeg stupnja, na temelju odnosa postojećih pojmova.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Elektrotehnički fakultet Osijek Sveučilišni prediplomski studij

Kolegij: Baze podataka

3

8. Što su to entitet, veza i atribut?

Entitet je stvar, objekt, od značaja, realan ili imaginaran za koji je potrebno poznavati i

čuvati određene informacije.

Atribut je svaki detalj koji služi da pobliže odredi, identificira, klasificira, kvantificira ili

izrazi stanje entiteta.

Veza je agregacija/povezivanje dvaju ili više entiteta u novi entitet – vezu koji može

imati i svoje atribute.

9. Što čini relaciju?

Relaciju ili tip veze čine međusobno povezani tipovi entiteta.

10. Što su to ključevi relacije i navedite ih?

Ključevi relacije su identifikatori entiteta unutar relacijskog modela baze podataka, a to

su:

 SUPER KLJUČ  KANDIDAT KLJUČ  PRIMARNI KLJUČ  VANJSKI KLJUČ

11. Navedite i objasnite operacije u relacijskom modelu.

Unija – svaki atribut jedne tablice se preslikava na odgovarajući (unijski kompatibilan)

atribut druge tablice uz poštivanje dva ograničenja:

1) obje tablice moraju imati ista imena atributa

2) obje tablice moraju imati isti stupanj (kardinalnost)

Presjek – postupak čiji je rezultat tablica koja se sastoji od n-torki koje su zajedničke za

obje tablice (sadrži sve n-torke koje se nalaze i u jednoj i u drugoj tablici).

Razlika – rezultantna tablica se sastoji od n-torki koje se nalaze u prvoj, a ne nalaze u

drugoj relaciji.

Kartezijev produkt – rezultat operacije je tablica koja se sastoji od svih mogućih

kombinacija parova n-torki, pri čemu je prva n-torka iz prve, a druga iz druge tablice.

Selekcija – operacija daje tablicu sa svim n-torkama koje zadovoljavaju određeni kriterij.

Izdvaja određeni horizontalni podskup n-torki iz tablice.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Elektrotehnički fakultet Osijek Sveučilišni prediplomski studij

Kolegij: Baze podataka

4

Projekcija – operacija izdvaja samo određene atribute iz početne relacije pri čemu

rezultirajuća relacija ne sadrži sve atribute nego samo one po kojima se izvodi projekcija.

Izdvaja vertikalni podskup atributa zadane relacije.

Spajanje – operacija koja spaja dva ili više entiteta istog naziva u jedan jedinstveni

entitet.

12. Što je modeliranje podataka i nacrtati faze modeliranja od stvarnog svijeta do baze podataka?

Modeliranje podataka (eng. data mining) je tehnika organiziranja i dokumentiranja

podataka sustava.

13. Pojasniti preslikavanje iz ER modela u relacijski model.

PRESLIKAVANJE ER MODELA U RELACIJE

VEZA JEDAN: VIŠE

- Primarni ključ entiteta sa strane veze JEDAN doda se kao strani ključ u entitet sa strane veze VIŠE

VEZA VIŠE : VIŠE

- Doda se novi entitet, koji sadrži primarne ključeve obaju rubnih entiteta. - Ti atributi zajedno tvore složeni primarni ključ novonastalog entiteta.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Elektrotehnički fakultet Osijek Sveučilišni prediplomski studij

Kolegij: Baze podataka

5

14. Što su funkcijske ovisnosti?

Funkcijska ovisnost atributa:

Ako promatramo tablicu R sa atributima X i Y koji mogu biti kompozitni tj. složeni: za

atribut Y tablice R kaže se da je funkcijski ovisan o atributu X iste tablice

R.X->R.Y

ako je svaka pojedina vrijednost atributa X povezana sa samo jednom vrijednošću

atributa Y.

15. Što su normalne forme i objasniti ih?

Normalne forme su forme koje uklanjaju ponavljajuće atribute ili grupe atributa.

PRVA NORMALNA FORMA - tablica se nalazi u prvoj normalnoj formi ako su svi

neključni atributi funkcijski ovisni o ključu.

DRUGA NORMALNA FORMA - tablica je u drugoj normalnoj formi ako i samo ako je

u 1NF i ako su svi neključni atributi potpuno funkcijski ovisni o ključu.

TREĆA NORMALNA FORMA - tablica je u trećoj normalnoj formi ako i samo ako je u

2NF i ako niti jedan neključni atribut nije tranzitivno ovisan o ključu.

BOYCE-CODDOVA NORMALNA FORMA - tablica je u Boyce-Coddovoj normalnoj

formi ako i samo ako je svaki determinant ujedno i kandidat za ključ.

ČETVRTA NORMALNA FORMA - tablica je u četvrtoj normalnoj formi ako i samo

ako vrijedi da postojanje višeznačne ovisnosti A->>B povlači za sobom postojanje

funkcijske ovisnosti svih atributa tablice o atributu A.

PETA NORMALNA FORMA - tablica je u petoj normalnoj formi (Projektivno-spojnoj

normalnoj formi – PSNF) u odnosu na spojnu ovisnost *(X,Y,…Z) ako i samo ako je u

spojnoj ovisnosti svaki od atributa X,Y,…Z kandidat za ključ tablice.

16. U čemu je sličnost, a u čemu razlika između primarnog i jedinstvenog ključa?

Primarni ključ ne može biti null i mora biti unikatan, a unique može biti null (samo

jednom) i mora biti unikatan (zato null samo jednom)

17. Što se podrazumijeva pod Kartezijevim proizvodom? Navedite primjer.

Pod Kartezijevim proizvodom se podrazumijeva tablica koju dobijemo kao rezultat

produkta dvije tablice. Unutar tablice se nalaze sve moguće kombinacije parova n-torki

(prva n-torka iz prve tablice, druga n-torka iz druge tablice).

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Elektrotehnički fakultet Osijek Sveučilišni prediplomski studij

Kolegij: Baze podataka

6

18. Koji uvjeti moraju biti ispunjeni da bi se nad relacijskim tablicama mogli izvršiti operatori unije, presjeka i razlike?

Unijski kompatibilne tablice sadrže dva ograničenja :

- obje tablice moraju imati ista imena atributa a time i isti stupanj

(kardinalnost)

- između skupa atributa iz kojih se sastoje tablice postoji preslikavanje 1:1 tj. svaki

atribut jedne tablice se preslikava na odgovarajući (unijski kompatibilan) atribut druge

tablice , tj. atributi s istim imenima su definirani nad istom domenom.

Pripomena : ova pravila moraju biti ispunjena i za presjek i razliku

dviju tablica.

19. O kojoj je funkcijskoj ovisnosti riječ kod treće normalne forme?

Kod treće normalne forme riječ je o tranzitivnoj funkcijskoj ovisnosti.

20. U čemu je razlika između DDL i DML naredbi SQL-a?

DDL naredba se koristi za definiranje podatak, dok se DML naredba koristi za

manipuliranje tim podacima.

21. Koji se postupci apstrakcije koriste u E-R modeliranju za formiranje entiteta, a koji za formiranje veza?

Za formiranje entiteta koristi se klasifikacija, generalizacija i agregacija, dok se za

formiranje veza koristi generalizacija i agregacija.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Elektrotehnički fakultet Osijek Sveučilišni prediplomski studij

Kolegij: Baze podataka

7

22. U čemu je razlika između operatora selekcije i projekcije? Navedite primjer.

SELEKCIJA = unarni operator koji izvlači uz relacije one ntorke koje zadovoljavaju

zadani Booleovski uvjet. Selekcija na relaciji R u skladu s Bool. uvjetom B označavamo

s R where B. Uvjet B je formula koja se sastoji od: konstati ili atributa, operatora

uspoređivanja (<, >, ≤, ≥, =, ≠), logičkih operatora (and, or, not)

PROJEKCIJA = unarni operator koji iz relacije izvlači zadane atribute s time da se u

rezultirajućoj relaciji eliminiraju ntorke duplikati. Oznaka projekcije relacije R na njezine

atrib A1, A2,,…Am je R[A1, A2,,…Am]. U složenim alg izrazima smatrat ćemo da

projekcija ima viši prioritet od ostalih operacija (osim ako nije drugačije označemo

zagradama).

Da bismo pronašli točno određene podatke unutar relacije, obično moramo kombinirati

selekciju i projekciju.

23. Koje uvjete mora zadovoljiti kandidat za primarni ključ?

Kandidat za primarni ključ mora zadovoljiti dva uvjeta:

1. JEDINSTVENOST … na relacijskoj shemi niti u jednom trenutku ne mogu postojati

dvije n-torke s jednakim vrijednostima skupa atributa K.

2. MINIMALNOST … niti jedan pravi podskup od skupa atributa K nema svojstvo

jednoznačnosti.

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 7 str.