kriminologija - 5.klk. praktikum, Ispiti' predlog Kriminologija
dabome
dabome

kriminologija - 5.klk. praktikum, Ispiti' predlog Kriminologija

19 str.
39broj poseta
Opis
kriminologija - 5.klk. praktikum
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 19
ovo je samo pregled
3 prikazano na 19 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 19 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 19 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 19 str.

ПЕТИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ КРИМИНОЛОГИЈЕ

Група 1

1. Имовинси криминалитет, појам и подела - наведите поделе и објасните сваку...

Ту спадају сва она дела која су уперена против имовине, а њихов извршилац настоји да себи или другоме прибави корист, односно да неком нанесе штету. Дели се на: 1) Ситуациони (учинилац користи прилику која му се указала) ; 2) Конвенционални (полупрофесионални) ; 3) Професионални (учиниоца карактерише измена неких личних карактеристика у циљу, али и као последица извршења кривичног дела) ; 4) Криминалитет белог оковратника (злочини извршени од стране лица са престижним друштвеним положајем у оквиру занимања које обављају) ; 5) Криминалитет корпорације (корпорације крше одређене норме којима је њихово пословање регулисано) и 6) Организовани криминалитет (континуирано бављење делатношћу у циљу повећања профита и карактеристична је употреба насиља).

2. Наведите значај компаративних криминолошких истраживања?

1. Помажу у изградњи теорија која имају ширу применљивост ; 2. Доприносе иновацијама у области контроле криминала ; и 3. Помажу у изградњи криминологије као академске дисциплине.

3. Према контролној теорији делинквентни акти су резултат...

Слабљења и кидања везе између појединца и друштва. Имају следеће елементе: 1. Повезаност ; 2. Обавезност ; 3. Ангажованост ; и 4. Веровање.

4. Дефинишите вандализам...

Је уништавање туђе имовине без намере да се себи или другоме прибави корист.

5. Који фактори објашњавају високу стопу криминалитета у Сједињеним Америчким Државама... (Сигел)?

1

1. Узраст популације ; 2. Срање економије ; 3. Социјални проблеми ; 4. Број абортуса ; 5. Доступност ватреног оружја младима ; 6. Раст малолетничког броја гангова, односно банди ; 7. Рад органа кривичног правосуђа ; и 8. Све већа могућност за вршење кривичних дела.

6. Набројте карактеристике "међународног организованог криминала"...

1. Кријумчарење дрогама ;

2. Кријумчарење оружја и муниције ;

3. Трговине људима ;

4. Илегалне трговине културним добрима ;

5. Фалсификовање новца ;

6. Прање новца ;

7. Илегално уношење опасних материја ;

8. Корупција ; и

9. Проституција.

2

7. Објасните спољње и индивидуалне чинилоце злочина... Нацртајте правоугли троугао и ординатним системом објасните каузалитет...

Б

x

m

y

О А

3

ОА показује деловање спољних фактора.

ОБ показује деловање индивидуалних фактора.

АБ показује криминално понашање.

Дефинишите односе y, x i m - тачка y (већи утицај спољних фактора него индивидуалних фактора) ; тачка x (већи утицај индивидуалних фактора него спољних фактора) ; тачка m (подједнак утицај индивидуалних и спољних фактора).

8. Наведите карактеристике које карактеришу злочинце од каријере према Хагану...

1. Идентификација са злочином ; 2. Концепт о себи као криминалцу ; 3. Удруживање са другим криминалцима ; 4. Прогресија у криминалној активности ; и 5. Злочин као начин живота.

9. Нацртајте и објасните развој криминалне каријере према Лемерту (Lemert)...

1. Девијантни акт

2. Реакција неформалне социјалне контроле

3. Девијантно жигосање

4. Вршење тежег деликта

5. Негативно жигосање

6. Прихватање девијантног идентитета

10. Нацртајте шему процеса развоја каријере криминалца према Бандини (Bandini i dr.) и објасните...

4

1. Примарни криминалитет

2. Реакција формалне социјалне контроле

3. Кривично жигосање

4. Секундарни криминалитет

5. Криминално жигосање

6. Прихватање криминалног идентитета

Група 2

1. Набројте и објасните предрасуде о силовању и силоватељима?

1. Силовање није могуће (да жена психолошки и анатомски не може да буде силована, а да се мушкарац не може у исто време борити и вршити обљубу) ;

2. Жена жели да буде силована (жена је свесно или несвесно то желела, односно сексуална природа жене је мазохистичка) ;

3. Силовање је сексуални акт (мушкарац има нагоне које не може да контролише) ;

4. „Не“ значи „Да“ (жена је схваћена као награда коју мушкарац треба да добије и она је обавезна на сексуални чин ако је на њу потрошен новац) ;

5. Ако је једном „Да“ увек је „Да“ (посвећује се пажња жениној моралности и кредибилитету) ;

6. Женама се не може веровати (жене су по природи непоуздане) ; 7. Силовање има мали утицај на жртву ; и 8. Силоватељ је ненормална особа (он припада изолованој друштвеној групи која се психолошки разликује од других мушкараца).

2. Објасните спољње и индивидуалне чинилоце злочина... Нацртајте правоугли троугао и ординатним системом објасните каузалитет...

3. Нацртајте и објасните развој криминалне каријере према Лемерту (Lemert)...

5

4. Који фактори објашњавају високу стопу криминалитета у Сједињеним Америчким Државама... (Сигел)?

5. Типологија помаже...?

Да се различите врсте криминалних понашања и њихових извршилаца на основу заједничких особина сврстају у групе чиме се омогућава лакше проучавање.

6. Модели девијантног понашања... набројте и обајсните сваки...

1. Иновација (појединац усваја циљеве, а одбацује средства за остварење тих циљева) ;

2. Ритуализам (одустаје се од циљева, али се придржавамо правила) ; 3. Повлачење (напуштају се циљеви и одбацују се средства) ; и 4. Побуна (одбацују се и циљеви и средства, али се примењују нека нова).

7. Како Кларке и Мајхев, предвиђају начине контроле вандалистичких понашања...?

1. Индивидуални третмани ; 2. Упознавање јавности са учиниоцима и делима ; 3. Социјална помоћ угроженима ; 4. Превентивни рад са децом по школама ; 5. Повећање ризика за откривање оваквих дела ; и 6. Смањење услова за вршење оваквих дела.

8. Нацртајте шему процеса развоја каријере криминалца према Бандини (Bandini i dr.) и објасните...

9. Према средствима која се користе и објектима који се нападају Сиегел као видове тероризма наводи...?

1. Револуционарни (напада се власт) ; 2. Политички (уперен против оних који се супростављају политичкој идеологији) ;

6

3. Националистички (мањинска етничка или религиозна група користи насиље како би остварили циљеве) ;

4. Циљни (нападају се државни органи који се проглашавају непријатељским) ; 5. Од државе спонзорисан (репресивни режими присиљавају поданике на послушност нападом на политичке опоненте) ;

6. Нуклеарни (користи се нуклеарно оружје ради претње) ; 7. Криминални (терористичке групе се баве дистрибуцијом дроге или киднаповањем да би попунили фондове за своје активности ; и

8. Против животне средине.

10. Наведите карактеристике које карактеришу злочинце од каријере према Хагану...

Група 3

1. Објасните спољње и индивидуалне чинилоце злочина... Нацртајте правоугли троугао и ординатним системом објасните каузалитет...

2. Када говоримо о насиљу међу партнерима мислимо на следеће типове - набројте и објасните сваки тип...

1. Конвенционални тип (од један до два инцидента, узрок не јасан, без емоционалног и сексуалног злостављања) ;

2. Терорисање партнера ( циљ је да се оствари контрола и манипулација над партнером) ;

3. Насилан отпор (насиље које је примењено у самоодбрани) ; 4. Узајамно насиље (циљ је да се оствари надмоћ над партнером) ; и 5. Насиље примењено како би се партнер спречио да напусти заједницу.

3. Наведите карактеристике које карактеришу злочинце од каријере према Хагану...

4. Карактеристике криминалитета белог оковратника-набројте и објасните сваку...

1. Статус преступника ; 2. Заштићеност учиниоца од прогона и кажњавања ; и 3. Област у којој се врши (сфере пословања).

5. Битне црте терористичких аката према Марини Томашевски...

1. Комуникација (терористички акт представља чин преношења поруке) ; 7

2. Застрашивање људи ; 3. Аморалност ; и 4. Противзаконитост.

6. Нацртајте и објасните развој криминалне каријере према Лемерту (Lemert)...

7. Који фактори објашњавају високу стопу криминалитета у Сједињеним Америчким Државама... (Сигел)?

8. Која су основна правила која објашњавају теорију диференцијалне асоцијације...

1. Криминално понашање одређено је са процесом повезивања са онима који врше злочин ;

2. Шансе да ће лице одабрати криминално понашање одређене су учесталошћу и повезаношћу са обрасцима таквог понашања ;

3. Чести узрок је културни сукоб ; и 4. Да узрок може бити друштвено дезорганизован.

9. Нацртајте шему процеса развоја каријере криминалца према Бандини (Bandini i dr.) и објасните...

10. Одредите феноменолошку димензију криминалне појаве…

Кроз феноменолошку димензију посматрамо појавне облике у којима се криминалне појаве испољавају у спољашњем свету.

8

Група 4

1. Дефинишите етиологију криминалне појаве?

Говори се о утицају који на злочин и криминалитет остварују друге појаве. Имамо два приступа: 1) Монофакторски приступ (деловање једног фактора) и 2) Мулти факторски принцип (деловање више фактора).

2. Који фактори објашњавају високу стопу криминалитета у Сједињеним Америчким Државама... (Сигел)?

3. Одредите насилнички криминалитет и наведите типове...

Насилнички криминалитет обухвата дела код којих се ради постизања одређеног циља користи напад на жртву или се нападом прети. Ту разликујемо: 1) Традиционалне облике насилничког криминалитета (убиство, силовање...) ; и 2) Новије облике (насиље у породици, физичко и сексуално злостављање деце...).

4. Дефинишите појам кажњавања...

То је процес одређивања санкција којима се аутору кривичних дела прети наношењем физичке или душевне боли.

5. Нацртајте шему процеса развоја каријере криминалца према Бандини (Bandini i dr.) и објасните...

6. Наведите облике корупције у којима је могућа...

1. Политичка ; 2. Уговарачка ; 3. У јавној управи ; 4. Судска ;

9

5. Привредна ; 6. Здравство ; 7. Школство ; 8. У медијима ; и 9. Улична.

7. Приступи о узрочности у криминологији... набројте и објасните сваки?

1. Монофакторски приступ (деловање једног фактора) ; и

2. Мулти факторски принцип (деловање више фактора).

8. Наведите карактеристике које карактеришу злочинце од каријере према Хагану...

9. Објасните спољње и индивидуалне чинилоце злочина... Нацртајте правоугли троугао и ординатним системом објасните каузалитет...

10. Нацртајте и објасните развој криминалне каријере према Лемерту (Lemert)...

10

Група 5

1. Нацртајте шему процеса развоја каријере криминалца према Бандини (Bandini i dr.) и објасните...

2. Који мотиви су вам познати када се ради о криминалитету - појам и објашњење...?

1. Присвајање, односно користољубље ; 2. Сексуално задовољство ; 3. Агресивност ; 4. Страст ; 5. Идеологија ; и 6. Забава.

3. Одредите виктимолошки аспект криминалне појаве...

Односи се на проучавање жртве. Њена одлука је да ли ће дело да пријави, одлучује да ли ће се покренути механизам кривичног правосуђа и извршилац казнити.

4. Објасните спољње и индивидуалне чинилоце злочина... Нацртајте правоугли троугао и ординатним системом објасните каузалитет...

5. На који начин Нагел дели криминалитет... - навести и објаснити поделу?

1. Неконвенционални (дела која кривични закон несанкционише) ; и 2. Конвенционални (дела која кривични закон санкционише).

6. Који фактори објашњавају високу стопу криминалитета у Сједињеним Америчким Државама... (Сигел)?

7. Дајте једну дефиницију корупције из теорије...?

11

То је девијантно понашање повезано са специфичном мотивацијом да се прибави добит на рачун јавног оштећења.

8. Наведите карактеристике које карактеришу злочинце од каријере према Хагану...

9. Нацртајте и објасните развој криминалне каријере према Лемерту (Lemert)...

10. Набројте и објасните типове серијских убица у литератури...

1. Визионарски тип (да непознати глас наређује да то чине) ;

2. Мисионарски тип (учинилац верује да на тај начин остварује неку мисију) ;

3. Хедонистички тип (циљ вршења дела је задовољство учиниоца) ;

4. Убице које мотивише остварење моћи ; и

5. Контрола над немоћном жртвом.

12

Група 6

1. Дефинишите деликте из мржње и набројте најмање пет...

То су дела која се врше из мржње, одбојности или негативне настројености извршиоца према групи или колективитету којима жртва по његовом мишљењу припада. Деле се на: 1) Деликти без расе ; 2) Идеологије ; 3) Политичке припадности ; 4) Друштвеног статуса ; и 5) Због сексуалне орјентације.

2. Нацртајте и објасните квадрат злочина...

полиција преступник

социјална контрола

кривичн о дело

јавност жртва

Квадрат злочина представља графичку представу којом се доводи у везу преступник и његово кривично дело са жртвом, јавношћу, а посебно са полицијом.

3. Нацртајте и објасните развој криминалне каријере према Лемерту (Lemert)...

4. Прогнозирање криминалитета почива на идеји да се кретање криминалитета може предвидети под одређеним условима. Према критеријуму временског периода за које се прогнозирање врши могу се поделити на: 1. Краткорочне (од 3 до 5 година) ; 2. Средњовечне (од 6 до 10 година) ; 3. Дугорочне (преко 10 година) ; и 4. Екстремно дугорочне (преко 15 година).

5. Наведите карактеристике које карактеришу злочинце од каријере према Хагану...

13

6. Мито - феноменолошки аспекти познати у теорији - набројте и објасните сваки аспект...

Мито је подврста корупције која означава новац или неку другу вредносну ствар као „дар“ или награду којом се неко придобија да би удовољио нечијој жељи. Разликујемо: 1) Мито у здравству ; 2) Мито у школству ; 3) Мито у трговини овлашћењима ; и 4) Мито у дискреционим правима и сл.

7. Нацртајте шему процеса развоја каријере криминалца према Бандини (Bandini i dr.) и објасните...

8. Чиниоци криминогеног понашања - спољни амбијентални набројте их - а посебно набројте и објасните друштвене факторе...

1. Спољни амбијентални чиниоци (природни односно физички чиниоци, клима, густина насељености, метеоролошки фактори и сл.) ; и

2. Друштвени фактори (политички сукоби, рат, миграције, сиромаштво, криза вредносног система и сл.).

9. Објасните спољње и индивидуалне чинилоце злочина... Нацртајте правоугли троугао и ординатним системом објасните каузалитет...

10. Који фактори објашњавају високу стопу криминалитета у Сједињеним Америчким Државама... (Сигел)?

14

Група 8

1. Чиме су одређени фактори криминалитета у земљама у транзицији...?

1. Превлашћу политике над правом ; 2. Конкуренцијом на тржишту и начином функционисања државе ; и 3. Брзим променама у социјалним, економским и политичким односима.

2. Одредите криминалитет репресије...

Ту спадају прекорачења контроле које врше органи извршне власти, корупција и разни облици економске, радне, полне и расне дискриминације.

3. Наведите карактеристике које карактеришу злочинце од каријере према Хагану...

4. Италијански аутор Понти предлаже поделу деликата и учинилаца, како… наведите и објсните сваку?

1. Законска подела (критеријум је кривично законодавство) ; 2. Друштвено - амбијентална подела (критеријум је друштвена средина у којој се злочин развија и врши) ;

3. Клиничка подела (критеријум је стање његовог здравља) ; и 4. Психолошка - мотивациона подела (криминалитет је психолошки фактор).

5. Према ужим схватањима у теорији компјутерски криминалиутет је посебан вид инкриминисаних понашања код којих се рачунарски систем појављује или као средство или као објекат кривичног дела. Уколико се дело на други начин не би могло извршити или би имало другачије карактеристике.

6. Објасните спољње и индивидуалне чинилоце злочина... Нацртајте правоугли троугао и ординатним системом објасните каузалитет...

7. Који фактори објашњавају високу стопу криминалитета у Сједињеним Америчким Државама... (Сигел)?

8. Нацртајте шему процеса развоја каријере криминалца према Бандини (Bandini i dr.) и објасните...

15

9. Набројте и објасните поделу жртви према аутору Нуволонеу (Pietro Nuvolone)...

1. Еквивалентно понашање и једне и друге стране („враћање дуга“ једног дела криминалног подземља другом) ;

2. Када обе стране припадају истој поткултури (крвна освета - чији актери добро знају шта је коме чинити) ; и

3. Дуел - оба ривала прихватају могућност да буду жртва.

10. Нацртајте и објасните развој криминалне каријере према Лемерту (Lemert)...

16

Група 9

1. Резултати међународних истраживања о стању виктимизације у земљама у развоју указују:

1. Пораст броја имовинских кривичних дела ; 2. Све већа примена силе, односно бруталност ; 3. Опада стопа расветљених кривичних дела ; 4. Драматичан пораст криминалитета ; 5. Промена структуре криминалитета ; и 6. Транснационални криминалитет.

2. Стерео тип криминалца у теорији се одређује...

Као лице које припада нижим друштвеним слојевима и има одређене физичке, психичке и социјалне особине. Стерео тип код виших друштвених класа изазива одбојност, осећања угрожености и потребу заједничке борбе против њих, и управо то је један од разлога зашто органи формалне социјалне контроле извршиоце кривичних дела управо и траже међу тим наведеним нижим слојевима.

3. Средина у којој се одвија деликт битно утиче на његове црте... навести и објаснити сваку...

1. Тип подкултуре у којем се то дело врши ; 2. Привредни амбијент (економија, финансијски токови и сл.) ; 3. Политичко окружење ; и 4. Породична средина (раст броја злочина у породици).

4. Набројте преваре у вези са рачунаским системима познате у теориоји и објасните сваку...

1. Аукције на мрежи (лажне понуде) ; 2. Преваре са кредитним картицама (недозвољена употреба туђих картица) ; 3. Преваре у инвестирању (жртва се наводи да уложи новац негде) ; и 4. Преваре финансијских установа ради добијања кредита.

17

5. Набројте и објасните типове жртви према аутору Гулоти (Gulotta)...

1. Лажне жртве [(А) Симуланти (освета, уцена и сл.) ; и (Б) Умишљене жртве (убеђене су у свој статус)] ;

2. Стварне жртве [(А) Случајне жртве (нису допринели сопственој виктимизацији) ; (Б) Небитне жртве (жртве тероризма) ; и (Ц) Жртве саучесници (због неопрезности, жртве провокатори (због агресивности) и намерне жртве (еутаназија)].

6. Који фактори објашњавају високу стопу криминалитета у Сједињеним Америчким Државама... (Сигел)?

7. Нацртајте шему процеса развоја каријере криминалца према Бандини (Bandini i dr.) и објасните...

8. Нацртајте и објасните развој криминалне каријере према Лемерту (Lemert)...

9. Наведите карактеристике које карактеришу злочинце од каријере према Хагану...

10. Објасните спољње и индивидуалне чинилоце злочина... Нацртајте правоугли троугао и ординатним системом објасните каузалитет...

18

19

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 19 str.