Kriminologija ispitna pitanja 2014, Ispiti' predlog Kriminologija
filip_raonic
filip_raonic

Kriminologija ispitna pitanja 2014, Ispiti' predlog Kriminologija

3 str.
1000+broj poseta
Opis
Najtacnija ispitna pitanja
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 3

Ispitna pitanja iz predmeta KRIMINOLOGIJA

Školska 2014/2015. godina (Ispitna pitanja važe za sve studente bez obzira na godinu upisa)

Prvo pitanje....................................................................... 1. Osnovni pojmovi u kriminologiji – kriminalni fenomen, zločin, kriminalitet, socijalna devijacija, delinkvencija 2. Osnovni pojmovi u kriminologiji – kriminalac i prestupnik, kriminalizacija i viktimizacija, neformalna i formalna socijalna kontrola 3. Definicija kriminologije i njene bitne crte kao nauke 4. Predmet kriminologije; različita shvatanja zločina kao predmeta kriminologije 5. Uža i šira odredba zločina 6. Zločin i devijantnost 7. Odnos kriminologije sa drugim krivičnim naukama (krivično pravo, krivičnoprocesno pravo, penologija, viktimologija) 8. Kriminologija i kriminološke discipline 9. Postupak naučnog saznanja, metod i predmet istraživanja, metod i teorija 10. Podela kriminoloških metoda prema prirodi podataka i prema načinu pristupanja predmetu 11. Istorijske, komparativne i studije predviđanja 12. Klinički metod i prognoza kriminalnog ponašanja; izučavanje faktora rizika 13. Anamnestički metodi; posmatranje sa učestvovanjem 14. Nenametljiva posmatranja; dokumentaciona i analiza sadržaja 15. Uzorak i tehnike izbora uzorka 16. Intervju i anketa 17.Ankete viktimizacije 18. Ispitivanje straha od kriminaliteta (fear of crime) i ranjivosti (vulnerability) 19. Longitudinalno ispitivanje 20. Eksperiment 21. Metod korelacije; statističke evidencije kriminaliteta – podaci koje sadrže 22. Podela i kritika statističkih evidencija 23. Tamna brojka kriminaliteta i studije “samooptuživanja” 24. Brojka preuveličavanja 25. Struktura i tendencije kriminaliteta u Srbiji: kriminalitet punoletnih i maloletnih lica 26. Tipologija dela i učinilaca; zločini mržnje Drugo pitanje........................................................................... 27. Fenomenološka dimenzija kriminalne pojave; podaci o kriminalitetu: uporedni podaci 28. Države sa visokom stopom kriminaliteta: podaci i objašnjenje 29. Države sa niskom stopom kriminaliteta: podaci i objašnjenje; studija F. Adler 30. Nasilnički kriminalitet: pojam, koreni i oblici nasilja 31. Nasilnički kriminalitet: noviji oblici 32. Imovinski kriminalitet – pojam, vrste i reagovanja građana; vandalizam 33. Kriminalitet korporacija i kriminalitet belog okovratnika

34. Korupcija 35. Kompjuterski kriminalitet 36. Organizovani kriminalitet 37. Transnacionalni organizovani kriminalitet; trgovina ljudima 38. Politički kriminalitet 39. Terorizam 40. Saobraćajni kriminalitet 41. Etiološka dimenzija kriminalne pojave: dva pristupa u objašnjenju uzročnosti kriminologiji; pokušaj objašnjenja kauzaliteta; švedski primer 42. Dejstvo kriminogenih faktora u razdobljima relativnog društvenog mira 43. Dejstvo kriminogenih faktora u razdobljima socijalnih potresa 44. Bolesti zavisnosti kao individualni kriminogeni činioci 45. Ličnost prestupnika i nedostatak samokontrole kao individualni kriminogeni činioci 46. Kriminalna karijera Treće pitanje......................................................................................... 47. Klasična škola – Začetnici i najznačajniji predstavnici; osnove učenja i kritika 48. Savremeni neoklasicizam i desni realizam 49. Pozitivistička orijentacija u kriminologiji: kartografska antropološka, italijanska škola – Lombroso, Garofalo, Ferri 50. Biološka shvatanja 51. Psihološka shvatanja: psihoanalitičko objašnjenje; teorija inteligencije 52. Psihološka shvatanja: Eysenckova teorija ličnosti; psihopatija i zločin 53. Sociološka shvatanja: škola društvene sredine; sociološka škola; teorija istorijskog materijalizma (Bonger) 54. Ekološka teorija i teorije o učenju 55. Teorije kulturnog konflikta i raskoraka (Sellin , Cohen, Miller) 56. Potkultura nasilja: delinkvencija u kohorti i slamovima Portorika; potkulture mladih (Wolfgang , Ferracuti) 57. Teorije društvenog pritiska (Merton, Cloward i Ohlin, Sykes i Matza) 58. Kontrolne teorije (Reiss i Nye; Reckless; Hirshi) 59. Interakcionizam i teorija etiketiranja 60. Nova društvena odbrana i radikalna kriminologija (rani radovi) 61. Kritička kriminologija danas: Hulsman, levi realizam, Taylor 62. Kritička kriminologija danas: postmodernizam, mirotvorni pravac, abolicionizam 63. Feministički pristup u kriminologiji 64. Teorije o muškosti 65. Teorije racionalnog izbora (teorija o zločinu kao izabranom ponašanju i teorija rutinske aktivnosti 66. Nove teorije životne sredine 67. Teorije kulturalne kriminologije 68. Teorije o postiđivanju i komunitarnom poretku 69. Teorije životnog ciklusa 70. Integrativne teorije

LITERATURA: Obavezna literatura: Đorđe Ignjatović, Kriminologija, jedanaesto izdanje, Pravni fakultet,Beograd, 2011 ili novije izdanje

Đorđe Ignjatović, Teorije u kriminologiji, Pravni fakultet Univrziteta u Beogradu str. 15 – 148, 2009 ili novije izdanje Ivana Simović-Hiber, Okviri viktimologije, Fakultet bezbednosti, Beograd, 2009 Dopunska literatura: Đorđe Ignjatović, Metodologija istraživanja kriminaliteta, Beograd, 2009 ili novije izdanje SISTEM OCENJIVANJA: • Ocena iz kriminologije predstavlja zbir bodova osvojenih predispitnim aktivnostima i završnim ispitom. • Osnovna predispitna obaveza je polaganje kolokvijuma. Kolokvijum obuhvata gradivo drugog ispitnog pitanja (od 27. do 46. pitanja). Na kolokvijumu se može dobiti maksimum 20 bodova. Studenti koji dobiju minimum 11 bodova položili su kolokvijum i oslobođeni su polaganja tog dela na usmenom ispitu. Studenti koji osvoje manje od 11 bodova moraće da polažu i gradivo sa kolokvijuma na usmenom ispitu, ali će im biti upisani ostvareni bodovi. • Na usmenom ispitu se polaže prvo (od 1. do 26. pitanja) i treće (od 47. do 70. pitanja) ispitno pitanje. Ukoliko se ne osvoji dovoljan broj bodova na prvom kolokvijumu polaže se celokupno gradivo. • Položeni kolokvijum se priznaje u tekućoj školskoj godini, zaključno sa oktobarskim ispitnim rokom.

nema postavljenih komentara