KVANTNA MEHANIKA, Teorijska i eksperimentalna fizika, Beleške' predlog Kvantna mehanika. Univerzitet u Beogradu
mari-a-d-b
mari-a-d-b

KVANTNA MEHANIKA, Teorijska i eksperimentalna fizika, Beleške' predlog Kvantna mehanika. Univerzitet u Beogradu

PDF (56 KB)
1 str.
67broj poseta
Opis
Teorijska i eksperimentalna fizika, KINEMATIKA, DINAMIKA, RELACIJE NEODREDENOSTI,GALILEJEVA RELATIVNOST I KVANTIZACIJA, UGLOVNI MOMENT,
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled1 str. / 1
preuzmi dokument

KVANTNA MEHANIKA Smer: Teorijska i eksperimentalna fizika Semestar: 5,6 Fond: 3+2 Ispit:P+U

1. KINEMATIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 nedelje ansambli, stanja, opservable, verovatnoće, merenje, podsistemi, kvantizacija, izgradnja prostora stanja, koordinatna, impulsna i energetska reprezentacija.

2. DINAMIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Schrödinger-ova, Heisenberg-ova i Dirac-ova slika (zakon kretanja u integralnoj i diferencijalnoj formi za čisto i mešano stanje, opservable, verovatnoće i srednje vrednosti), prosti sistemi (deo-po-deo konstantni potencijal, ravni talasi, harmonijski oscilator u koordinatnoj i reprezentaciji brojeva popunjenosti).

3. RELACIJE NEODREDENOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 kanonično konjugovane i kompatibilne opservable, lokalizacija, stanja minimalne neodredenosti, energije i vremena: merenje energije, širina nivoa i poluživot.

4. GALILEJEVA RELATIVNOST I KVANTIZACIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Galilejeva grupa, aktivna i pasivna interpretacija, dejstvo u prostor-vremenu, na opservable i na stanja, unitarnost i Wigner-ov teorem, centar mase i relativne čestice. Prostorna inverzija. Simetrije zakona kretanja i hamiltonijana, dobri kvantni brojevi i klasifikacija energetskih nivoa.

5. UGLOVNI MOMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 rotacije, algebra uglovnog momenta, komutacione relacije, ireducibilne reprezentacije, standardni bazis, kvadrat angularnog momenta, orbitalni i spinski moment, sferno simetrični problemi, atom vodonika, sferni harmonici, postulat o unutrašnjim stepenima slobode, spin. Slaganje uglovnih momenata, tenzorski operatori, Wigner-Eckart-ov teorem, selekciona pravila, L− S i j − j sprezanje.

6. IDENTIČNE ČESTICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 postulat o identičnim česticama, kvantne statistike, bazis brojeva popunjenosti, Pauli- jev princip, Slater-ove determinante, druga kvantizacija, kreacioni i anihilacioni operatori, operatori polja, kinetičke energije, spoljašnjeg polja i interakcije.

7. PRIBLIŽNI METODI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 stacionarna perturbacija nedegenerisanog i degenerisanog nivoa, vremenski zavisna perturbacija (smanjenje degeneracije pri perturbaciji, popravke evolucionog operatora, verovatnoće prelaza i dijagrami, Fermi-jevo zlatno pravilo), varijacioni račun i metod samousaglašenog polja (jednočestični i dvočestični statistički operatori, usrednjeni jedno- čestični potencijal, samousaglašeno polje i Hartree-Fock jednakosti.

8. TEORIJA RASEJANJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 diferencijalni presek elstičnog sudara, parcijalni talasi, neelasti sudari.

Literatura

[1] F. Herbut, Kvantna Mehanika, Beogradski Univerzitet, Beograd, 1984.

[2] L. D. Landau i E. M. Lif̌sic, Teoretičeskaja fizika III: Kvantovaya Mehanika, Moskva, Nauka, 1989.

[3] P. A. M. Dirac, The Principles of Quantum Mechanics, Clarendon, New York, 1958.

[4] C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, F. Laloë, Quantum Mechanics, Wiley, New York, 1977.

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument