Linearna regresija u SPSS paketu-Slajdovi-Ekonometrijske metode-Menadzment 3, Slajdovi' predlog Ekonometrijske metode
ginger_with_soul
ginger_with_soul

Linearna regresija u SPSS paketu-Slajdovi-Ekonometrijske metode-Menadzment 3, Slajdovi' predlog Ekonometrijske metode

46 str.
2broj preuzimanja
1000+broj poseta
Opis
fon,fakultet organizacionih nauka, Linearna regresija u SPSS paketu,Slajdovi,Ekonometrijske metode,Menadzment, Linearni regresioni model u SPSS softverskom paketu za Windows, Osnovni koncepti SPSS-a, Rad sa podacima, Pri...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 46
ovo je samo pregled
3 prikazano na 46 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 46 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 46 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 46 str.
Deskriptivna statistika u softverskom paketu SPSS za Windows

Linearni regresioni model u SPSS

softverskom paketu za Windows

SPSS softverski paket

PLAN IZLAGANJA

I. Osnovni koncepti SPSS-a II. Rad sa podacima III. Primer u Excel-u IV. Linearna regresija V. Ocene nelinearne regresije VI. Osvrt na izlaganje VII. Korišćena literatura

SPSS softverski paket

I. Osnovni koncepti SPSS-a

o primena informacione tehnologije u statistickoj praksi

o razvoj raznih softverskih paketa (SPSS, SAS, SYSTAT, STATISTICA)

SPSS softverski paket

o SPSS predstavlja jedan od najrasprostranjenijih softverskih paketa u svetu (http://www.spss.com)

o primena u statističkoj obradi podataka

o radi pod Microsoft Windows okruženjem

SPSS softverski paket

SPSS softverski paket

SPSS softverski paket

Podaci se mogu unositi i menjati u Data Editor-u, odnosno TextArea-i ispod toolbar-ova, kao i u Excel-u, ali se u njemu ne mogu vršiti izračunavanja ili unositi formule

II. Rad sa podacima

SPSS softverski paket

Čitanje file-a sa tabelom

SPSS softverski paket

Tip podataka za svaku promenljivu je definisan vrednostima u prvoj vrsti

tabele

SPSS softverski paket

SPSS softverski paket

Tipovi promenljivih će biti definisani na osnovu vrednosti koje se nalaze u drugoj

vrsti

IV. Linearna regresija u SPSS softverskom paketu

U SPSS programu obezbedjen je postupak za analizu regresionog modela koristeći neki od 5 modula formiranja regresionih jednačina:

selekcija unapred (forward selection)

eliminacija unazad (backward elimination)

selekcija korak po korak (stepwise selection)

fiksirani ulazi (forced entry)

fiksirana isključenja (forced removal)

SPSS softverski paket

Minimalni zahtevi za sprovodjenje postupka analize regresionog modela u

SPSS programu su:

Jedna zavisna promenljiva (numerički izražena)

Jedna ili više nezavisnih promenljivih (numerički izraženih)

SPSS softverski paket

Primer zadatka sa voćem

SPSS softverski paket

Da bismo počeli postupak regresione analize potrebno je u meniju izabrati: Analyze,

Regression, Linear..

SPSS softverski paket

SPSS softverski paket

Otvoren je dialogbox: Linear Regression

SPSS softverski paket

Klikom na Stastistics u prozoru Linear Regression otvaramo

novi dialogbox Linear Regression: Stastistics

Regression Coefficients – koeficijenti regresije

estimates – ispituju se koeficijenti regresije i sa njima povezane mere

confidence intervals – prikazuje 95% interval poverenja za svaki nestandardizovani koeficijent regresije

covariance matrix – matrica varijanse - kovarijanse nestandardizovanih koeficijenata regresije

SPSS softverski paket

model fit - R, R , standardna greška, ANOVA tabela (prikazuje stepen slobode, sume kvadrata, srednje kvadrate, vrednost F i

posmatranu verovatnoću za F)  R squared change – podešeni kojeficijenti višestruke determinacije  descriptives – deskriptivna statistika  part and partial correlations – parcijalna korelacija  collinearity diagnostics – dijagnostika multikolinearnosti,

(VIF) varijacioni inflacioni faktor

2

SPSS softverski paket

Residuals – Reziduali

Durbin-Watson – test statistika, pokazuje odgovarajuće statistike za standardizovane i nestandardizovane reziduale i

predvidjene vrednosti  Casewise diagnostics - otkrivanje outlier-a

SPSS softverski paket

Grafike za promenljive u jednačini dobijamo klikom na dugme Plots u Linear Regression dialogbox-u

SPSS softverski paket

Zavisna promenljiva odgovarajuće predvidjena iz regresionog modela i reziduali, pojavljuju se na izvornoj listi:

*ZPRED – standardizovane predvidjene vrednosti *ZRESID – standardizovani reziduali

*DRESID – očišćeni reziduali *ADJPRED – popravljene predvidjene vrednosti

*SRESID – S - reziduali *SDRESID – S - očišćeni reziduali

SPSS softverski paket

Da bi sačuvali reziduale, predvidjene vrednosti ili odgovarajuća merenja kao nove promenljive,

kliknemo na Save

SPSS softverski paket

Predicted Values – predvidjene vrednosti Unstandardized – nestandardizovane predvidjene

vrednosti Standardized – standardizovane predvidjene vrednosti Adjusted – popravljene predvidjene vrednosti S.E. of mean predictions – standardna greška

predvidjenih vrednosti

SPSS softverski paket

Distances – rastojanje

Mahalanobis – Mahalonobisovo rastojanje

Cook’s – Kukovo rastojanje

Leverage values – centrirane snažne (uporišne) vrednosti

SPSS softverski paket

Residuals – Reziduali Unstandardized – nestandardizovani reziduali Standardized – standardizovani reziduali Studentized – S - reziduali (student) Deleted – isključeni reziduali

Studentized deleted – S - isključeni reziduali SPSS softverski paket

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 46 str.