lokacijski uslvi i zakon o ozakonjenju objekata, Beleške' predlog Upravno pravo. Univerzitet u Nišu
vladica.andjelkovic
vladica.andjelkovic

lokacijski uslvi i zakon o ozakonjenju objekata, Beleške' predlog Upravno pravo. Univerzitet u Nišu

2 str.
89broj poseta
Opis
izdavanje lokacijskih uslova-dokumenta
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled2 str. / 2
preuzmi dokument

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Бр.353 Општинска управа Бојник Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и инспекцијске послове Б о ј н и к

Предмет: ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ : /подаци о могућностима и ограничењима градње на кат.парцели/

1. за изградњу објекта ________________________________________________ 2. за изградњу помоћног објекта (ограда, бунар, гаража, економски објекти, септичке јаме, оставе, цистерне за воду и сл.) 3. за инфраструктурне објекте _________________________________________ 4. за промену намене земљишта (из пољопривредног/шумског у грађевинско) 5. за објекте комуналне инфраструктуре ________________________________

(заокружити)

На кп.бр. ______________________ К.О. ___________ у ул.___________________ бр.___, у _____________________.

ПРИЛОГ: 1. копија плана парцеле, не старија од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија. 2. доказ о уплати таксе ПРАВНИ ОСНОВ: Члан 53. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11 , 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14).

За издавање информације о локацији извршена је уплата следећих такси: - Републичка административна такса (РАТ) за подношење захтева, износ од

_______________ дин. ж.р.840-740001843-57, бр.модела 97, позив на број: 23-025, прималац Буџет Републике Србије.

- Општинска административна такса (ОАТ) за подношење захтева, износ од _______________ дин. ж.р.840-742251843-73, бр.модела 97, позив на број: 23-025, прималац Општинска управа Бојник.

Уплата накнаде стварних трошкова (ОАТ) за издавање информације о локацији:

- износ од _______________ дин. ж.р.840-742251843-73, бр.модела 97, позив на број: 23-025, прималац Општинска управа Бојник.

У Бојнику, дана _______ 2016.г. ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА:

ЈМБГ/ПИБ ___________________________ (Обавезно унети матични број/ПИБ)

____________________________________ Презиме и име/правно лице

____________________________________ Место, улица и кућни број

____________________________________ Контакт телефон

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument