Marketing i kolokvijum, Ispiti' predlog Finansijski menadžment
comiix
comiix

Marketing i kolokvijum, Ispiti' predlog Finansijski menadžment

5 str.
1broj preuzimanja
374broj poseta
Opis
. b
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 5
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.

OSNOVE MARKETINGA 1. Četiri načina za podmirivanje potreba (nabrojati) - Sopstvena proizvodnja, prinuda, prošnja i razmjena.

2. Definicija marketinga - Marketing se sastoji od aktivnosti pojedinaca i organizacija koje omogućuju i ubrzavaju razmjenu u dinamičom okruženju pomoću stvaranja, distribucije, promocije i određivanja cijena robe, usluga i ideja.

3. Cilj marketinga - Omogućavanje i ubrzavanje razmjene – doprinijeti efikasnosti tržišta.

4. Četiri uslova razmjene (nabrojati) - Učešće najmanje 2 pojedinca, posjedovanje nečeg od vrijednosti za drugu stranu, volja za odricanje od nečeg da bi se dobilo nešto, međusobna komunikacija.

5. Definicija razmjene - Proces u kojem dva ili više učesnika daju nešto od vrijednosti jedni drugima da bi se podmirile njihove potrebe (ideje, usluge, proizvodi).

6. Oblici razdvajanja (objasniti kojom funkcijom marketinga se vrši razdvajanje) -Prostorno razdvajanje. Proizvođaci su locirani gdje je to ekonomski opravdano, a potrošači žive na različitim mjestima. - Vremensko razdvajanje. Potrošači kupuju kada imaju potrebu za tim, a proizvođači to moraju proizvesti ranije. - Informaciono razdvajanje. Potrošači ne znaju za proizvod ili uslugu, a potrošači ne znaju karakteristike potencijalnih kupaca. - Vlasničko razdvajanje. Prenos vlasništva i način plačanja između proizvođača i kupaca usporava proces razmjene. - Vrijednosno razdvajanje. Vrijednost nekog proizvoda ili usluge za različite kupce je različita. Takođe i proizvođači ocjenjuju vrijednost svoje robe na drugi način. 7. Predmetni, sistemski i komparativni pristup (objasniti) - Predmetni pristup se odnosi na sam proizvod, sistemski se odnosi na preduzeće kao cjelinu, a komparativnim pristupom se vrši upoređivanje marketinga u državama.

8. Funkcije marketinga (objasniti jednu funkciju) - Funkcija marketinga kao ekonomskog procesa ogleda se u tome što dovodi u kontakt proizvodnji i potrošnju, te na taj način doprinosi obavljanje razmjene, a time i čitavog procesa privredne aktivnosti. - Marketing je poslovna funkcija koja obuhvata sve aktivnosti koje su neophodne da se identifikuje, anticipira i zadovolji tražnja uz ostvarivanja ciljeva preduzeća. - Marketing kao poslovna koncepcija podrazumijeva stav preduzeća prema svojoj ulozi u

privredi i društvu i znači usmjerenost ka zadovoljavanju identifikacionih potreba građana kao potrošača, privrede i društva u određenim proizvodima i uslugama uz ostvarenje dobiti. - Ako se nauka definiše '' kao područje znanja koje je razvilo specijalizovane tehnike utvrđivanja činjenica i interpretacije ili zaključivanje odnosno analize'', onda ne postoje argumenti da se marketingu mogu osporiti da nije jedna od najmlađih diciplina društvenih nauka.

9. Objasniti jednu fazu razvoja koncepcije marketinga u Evropi - Smisao koncepcije proizvodnje jeste u tome da preduzeće one proizvode koje na bazi svojih raspoloživih resursa može proizvoditi. - Koncepcija proizvoda pretpostavlja da će potrošači favorizovati one proizvode koji pružaju najviše kvaliteta, dostignuća i karakteristike. - Koncepcija prodaje je jedan uobičajen pristup mnogih preduzeća prema tržištu. Da bi preduzeće povećalo prodaju, mora preduzimati agresivnije marketing aktivnosti. - Prema koncepciji marketinga, ključ za postizanje ciljeva organizacije sastoji se u određivanju potreba i želja ciljnih tržišta. Društvena koncepcija marketinga polazi od činjenice da će prioritet na tržištu imati oni proizvođači koji pored ispunjavanja potreba i želja potrošača, vode računa i o društvenim interesima.

10. Društveni marketing (objasniti na šta se odnosi) - Društveni marketing se odnosi na veću povezanost privrede i društva in a sagledavanje posljedica na zdravlje potrošača, društvenu sredinu, društvene troškove i koristi od upotrebe proizvoda.

11. Definicija marketing sistema i njegova 3 elementa - Marketinški sistem se sastoji od seta značajnih institucija i tokova koji povezuju preduzeće sa tržištem. Tri elementa marketing sistema su : institucija, tokovi i faktori.

12. Integrisani marketing - Integrisani marketing podrazumijeva : 1) koordinaciju svih marketinških aktivnosti u okviru marketinga, kao poslovne funkcije; 2) marketing kao poslovna funkcija mora biti koordinisana sa ostalim poslovnim funkcijama u preduzeću; 3) marketing kao poslovna funkcija mora obezbijediti potrebnu koordinaciju sa organizacijama i institucijama sredine.

13. Instrumenti marketing miksa (nabrojati) - Proizvod, cijena, distribucija i promocija.

14. Proizvod marketing miksa - Proizvod marketing miksa je sve što jedno preduzeće može ponuditi na tržištu i on je osnovni predmet razmjene.

15. Definicija cijene

- Cijena je novčani izraz vrijednosti proizvoda i u direktnom je odnosu sa prihodima preduzeća.

16. Definicija distribucije - Pod distribucijom podrazumijevamo institucije koje učestvuju u dostavljanju robe od proizvođača do potrošača.

15. Definicija promocije - Promocija je proces komuniciranja preduzeća.

17. Šta podrazumijeva marketing miks? - Pod marketing miksom podrazumijevamo optimalnu kombinaciju instrumenata marketinga (veći efekat od individualnog efekta svakog pojedinačnog instrumenta) i uspješnu kombinaciju (uslov tržišne pozivije komapnije).

18. Marketing program - Marketing program je planska odluka kojom se precizira sistem akcija i mjera, kao i nosioci aktivnosti i redoslijed obavljanja pojedinih faza radi realizacije ciljeva poslovanja.

19. Šta je marketing informacioni sistem? - Marketing informacioni sistem je strukturisan, interaktivan kompleks osoba, mašina i postupaka oblikovan za produkovanje uređenog toka relevantnih informacija prikupljenih iz unutrašnjih i spoljašnjih izvora kompanije, koji se koriste kao osnova za donošenje odluka u određenim oblastima nadležnosti upravljanja marketingom.

20. Komponenete marketing informacionog sistema - Ljudi, oprema, programi, postupci, podaci, informacije.

21. Objasniti jedan od podsistema marketing informacionog sistema - Interni podsistem izvještavanja bazira se na sopstvenom računovodstvu, i koriste ga izvršni organi u marketingu pri donošenju odluka. Obezbjeđuje informacije o zalihama, porudžbinama, obimu prodaje. - Obavještajni podsistem marketinga obezbjeđuje informacije o tekućim događajima u okruženju. Kao izvori informacija koriste se raspoloživa literatura, zatim obavještenja koja se dobijaju od ljudi unutar podsistema marketinga, zatim sami kupci i ostali učesnici u razmjeni. - Istraživački podsistem marketinga je jedan od najvažnijih podsistema marketinga. Istraživanja se planiraju i vrše se onda kada su neophodna i tako su struktuirana da mogu da obezbijede kvalitetne kvantitativne i kvalitativne podatke. Istraživanje marketinga obuhvata posebne tržišne situacije o specijalnim problemima i mogućnostima preduzeća. - Analitički podsistem marketinga obezbjeđuje bazu podataka metodologije obrade, analize i druge alate za “proizvodnju” informacija za donošenje odluka marketing informacionog sistema.

22. Četiri načina za podmirenje potreba (objasniti, vezano za tržište)

- Proizvodnja, prinuda, prosjačenje i razmjena.

23. Šta je razmjena i četiri uslova razmjene (tržište) - Razmjena je čin nabavke željenog proizvoda ili usluge od nekoga, nudeći nešto zauzvrat. Četiri uslova razmjene su : 1) učešće najmanje dva pojedinca, 2) posjedovanje nečega od vrijednosti za drugu stranu, 3) volja za odricanjem od nečeg da bi se dobilo nešto, 4) međusobna komunikacija. 24. Definicija tržišta - Tržište je institucionalno i tehnički oblikovan kontakt kupaca i prodavaca, koji na posebno opremljenom prostoru, u određeno nude ili traže određenu vrstu robe od neodređenog partnera, u svrhu razmjene za novac po cijeni koja ima tendenciju da se izjednači. 25. Četiri "kamena temeljca" (nabrojati) - Privatno vlasništvo, profit, sloboda izbora i konkurencija. 26. Sve klasifikacije (vezano za tržište - biće na zaokruživanje) - Klasifikacija prema diferencijaciji proizvoda i uticaj kupaca ili prodavaca na formiranje cijena (savršena konkurencija, nesavršena konkurencija, potpuni monopol). - Klasifikacija prema tržištu preduzeća (generičko tržište i tržište proizvoda). - Klasifikacija prema tržišnoj orijentaciji preduzeća (ukupno, potencijano, kvalifikovano potencijalno, ciljno i osvojeno tržište). - Klasifikacija prema učesnicima (tržište resursa, proizvođača, posrednika, krajnjih potrošača i tržište države). 27. Šta je ciljno tržište? - Ciljno tržište je ograničen prostor na kome se razmjenjuju robe i usluge. Sastoji se od dva faktora : 1) ukupna privlačnost segmenata, 2) ciljevi i sredstva preduzeća.

28. Definicija pozicioniranja - Pozicioniranje je radnja kojom se istražuje pozicija konkurenata nakon odabira ciljnog tržišta i njime se utiče na misao potrošača. 29. Ponašanje potrošača - Ponašanje potrošača je dinamička interakcija afekata, ponašanja i situacija iz okruženja pomoću kojih ljudska bića upravljaju aspektima razmjene u njihovim životima. 30. Razlika potrošač - kupac - Kupac je pojedinac koji određeni proizvod kupuje tj, obavlja tržišnu transakciju, odnosno tržišnu razmjenu, bez obzira na predmet razmjene. Potrošač je pojedinac koji troši, odnosno koristi proizvod. 31. Dvije vrste potrošača (nabrojati) - Finalni (krajnji) potrošač i industrijski potrošač. 32. Razlike između krajnjeg i industrijskog potrošača - Veličina, distribucija i sastav tržišta, odnosno veliki broj malih preduzeća nejednako raspoređenih, i većina kupovne moći je u rukama nekoliko najvećih kompanija.

33. Definicija satisfakcije - Satisfakcija je nastojanje pojedinca da ostvari zadovoljstvo korištenjem proizvoda i usluga. 34. Definicija lojalnosti i lojalnost potrošača - Lojalnost je dugoročna preferencija za proizvode i usluge. Lojalnost potrošača je ustaljena obaveza ponovne kupovine proizvoda ili usluge konzistento u budućnosti nezavisno od uticaja situacionih faktora i marketinških napora koji imaju potencijal da dovedu do ponašanja napuštanja marke.ž 35. Definicija konzumerizma

- Konzumerizam je međunarodni pokret koji pokriva veliki broj područja iz oblasti zaštite potrošača i različitih interesa potrošača. 36. 8 prava (vezano za konzumerizam) -Pravo na bezbjednost, pravo na informisanost, pravo na izbor, pravo da se čuje glas potrošača, pravo na zadovoljenje osnovnih potreba, pravno na obrazovanje, pravno na nadoknadu, pravo na zdravu životnu sredinu.

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.