marketing istrazivanje makrokruzenja i uticaja na odredjenu kompaniju i njeno poslovanje, Istraživanja' predlog Maloprodajni marketing. Univerzitet u Novom Sadu
olivera-kostic
olivera-kostic

marketing istrazivanje makrokruzenja i uticaja na odredjenu kompaniju i njeno poslovanje, Istraživanja' predlog Maloprodajni marketing. Univerzitet u Novom Sadu

33 str.
2broj preuzimanja
105broj poseta
Opis
“Nastanak i funkcionisanje marketing israživanje rezultat je neusklađenosti proizvodnih mogućnosti preduzećai apsorcione moći tržšta, tj.ponude i tražnje.
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 33
ovo je samo pregled
3 prikazano na 33 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 33 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 33 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 33 str.
preuzmi dokument

FAKULTET ZA EKONOMIJU I INŽENJERSKI MENADŽMENT

NOVI SAD

SEMINARSKI RAD

MARKETING ISTRAŽIVANJE MAKROOKRUŽENJA

Mentor : Prof. dr Dragan Ilić Student: Olivera Stojaković PE 772/2016

NOVI SAD, FEBRUAR 2017. GODINE

SADRŽAJ

1

1. UVOD.................................................................................................................................................... 3

2. MARKETING OKRUŽENJE – NIVOI I ELEMENTI OKRUŽENJA................................................ 7

Makrookruženje preduzeća........................................................................................................................9

3. SKENIRANJE OKRUŽENJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA“GRADSKO ZELENILO” NOVI SAD............................................................................................................................ 13

Istorijat..................................................................................................................................................... 13

Delatnost.................................................................................................................................................. 14

Vizija..................................................................................................................................................... 15

Misija..................................................................................................................................................... 15

Kvalifikaciona struktura i broj zaposlenih................................................................................ 18 Kapacitet i obim proizvodnje........................................................................................................ 18 Prikaz ekonomskog poslovanja.................................................................................................... 19 Asortiman............................................................................................................................................. 19 Definisanje problema iz oblasti rukovođenja i upravljanja................................................19 Rešenje problema iz oblasti rukovođenja i upravljanja.......................................................21 Efekti ponuđenog rešenja.............................................................................................................. 22

4. ZAKLJUČAK...................................................................................................................................... 25

5. LITERATURA..................................................................................................................................... 27

UVOD

2

“Nastanak i funkcionisanje marketing israživanje rezultat je neusklađenosti proizvodnih

mogućnosti preduzećai apsorcione moći tržšta, tj. ponude i tražnje. Najbitnije determinante

nastanka i funkcionisanje marketing istraživanje mogu se posmatrati kao promene ponude i

tražnje.”1

Marketing istraživanje pruža dobru osnovu pri donošenju marketinških odluka. Makrookruženje

prestvlja sile koje utiču na poslovanje privrednih subjekata. Najčešće su to nekonrolisani faktori

kao što su ekonomske, društvene, političke, tehnološke i druge sile. Bez obzira da li preduzeće

može delovati na neke faktore iz okruženja ono mora vršiti marketing istraživanja.

“Marketing menadžment donosi dve ključne odluke u vezi sa istaživanjem okruženja. Jedna

se odnosi na utvrđivanje realnog obima činioca koje i su nephodni da se realizuje monitoring.

Činjenica je da ogroman broj događaja ima potencijal da deluje na poslovanje privrednog

subjekta, međutim izgraditi sistem skeniranja koji te sve činioce može da snimi je nemoguće.

Stoga je neophodno u svom prvom segmentu aktivnosti definisati potencijalno relevantne sile iz

okruženja za koje postoje i najveća verovatnoća da će uticati na buduće poslovne rezultate.“ 2

Marketing istraživanja se odnose na sistematsko i objektivno prikupljanje, obradu i analizu

podataka i informacija za marketing odluke.

Preduzećima danas nije osnovni zadatak proizvodnja već šta proizvoditi, tehnloški procesi a osnovno o čemu moraju voditi računa je konkurencija. Konkurencija se danas ne svodi samo na

preduzeća već na proizvode koji mogu zadovoljiti iste potrebe potrošača. Rizik i neizvesnost sve

vise prate preduzeća pa stoga onamoraju vršiti marketing istraživanja.

Skeniranje okruženja u kom preduzeće posluje pruža osnovne informacije za ostvarivanje skalda

između strategije,organizacije i okruženja. Marketing menadžment mora da prati sva dešavanja

u okruženju koja mogu da utiču na realizaciju osnovnog cilja a to je stvaranje profita. Marketing

menadžeri moraju da reaguju na dešavanja u okruženju i ona mogu biti različita:

• Izostanak reakcije usled neznanja,

• Odlaganje akcija,

3

1 http://documentslide.com/documents/marketing-istrazivanje-knjiga.html 2 Prof.dr Suzana Salai,prof.dr. Desanka Božidarević, Marketing istraživanje, Unverzitet u Novom Sadu Ekonomski fakultet u Subotici, 2008,str. 79

• Politika smanjenja troškova,

• Postepeno strateško repozicioniranje i

• Radikalno strateško repozicioniranje.

Faza skeniranja okruženja u cilju identifikacije pretnji i šansi za preduzeće je od velike važnosti.

Potencijalne eksterne šanse:

• Sposobnost usluživanja dodatne grupe potrošača ili ulazak na novo tržište ili segment

• Mogućnost proširenja linije proizvoda radi zadovoljavanja širih potrošačkih potreba

• Mogućnost transfera veština i tehnoloških znanja na nove proizvode ili u nove poslove

• Mogućnost integrisanja unapred ili unazad

• Skidanje trgovinskih barijera na atraktivnim inostranim tržištima

• Zadovoljstvo rivalskih firmi njihovim statusom u grani

• Mogućnost rapidnog rasta kao posledica povećanja tržišne tražnje

• Razvoj novih tehnologija

Potencijalna eksterne opsnosti:

• Mogućnost ulaska inostranih konkurenata koji imaju troškovne prednosti

• Povećanje prodaje proizvoda koji predstavljaju substitute

• Spor rast tržišta

• Nepovoljne promene u trgovinskoj politici i taksama inostranih zemalja

• Visoki regulatorni zahtevi

• Recesija ili usporavanje poslovnog ciklusa

• Velika pregovaračka moć potrošača i dobavljača

• Brze promene potrošačkih potreba i ukusa

• Nepovoljna demografska kretanja

Zbog svih navedenih šansi i opasnosti kompanije – preduzeća moraju da vrše marketing

skeniranje okruženja i marketing issraživanja.

4

Preduzeća na potencijalne šanse i opasnosti iz okruženja može delovati:

• Pasivno i

• Aktivno.

Pasivnim delovanjem prema uticajima iz okruženja, preduzeće prihvata iste kao nešto na čega ne

može uticati te se datim promenama prilagođava.

Aktivnim pristupom prema uticajima iz okruženja, preduzeće nastoji učestvovati i uticati na

okruženje a sve u cilju ostvarivanja svojih interesa.

Prvi korak je nephodno istraživanje globalnih faktora kao što su:

• Hirovi,

• Trendovi,

• Megatrendovi I

• Metatrendovi.

Hirovi su nepredvidivi,kratkorajni i bez društvenog,ekonomskog i političkog značaja.

Trend je smer ili niz događaja koji duže traje stoga je lakše pedvidiv od hira. Na trend treba

obratiti naročitu pažnju jer u budućnosti pruža mnoge mogućnosti. Megarendovi su velike

društvene, ekonomske, političke I tehnološke promene koje se duže stvaraju ali duže i traju.

Metatrendovi su rezultat analize sadržaja raznih u prvom redu novina i časopisa, sisemskih

posmatranja (izložbi, konferencija I dr.) i ispitivanja eksperata.

Megarendovi i metatrendovi diktiraju pravila ponašanja u sferi potrošnje, čovekovog slobodnog

vremena , informisanosti i slično.

Marketing israživanje može biti:

• Ad hoc i

• Kontinuirana istraživanja.

Ad hoc istraživanje je fokusirano na određeni marketing problem i bavi se pribavljanjem

podataka i informacija u toku određenog vremenskog perioda od jednog uzorka

5

ispitanika. Takva istraživanja su npr. istraživanje stavova o ponašanju proizvoda u upotrebi,

korporativnog imidža, satisfakcije potrošača. Ad hoc istraživanja mogu biti dvojaka:

istraživanja prilagođena korisniku ili omnibus istraživanja. Istraživanja prilagođena

korisniku zasnovana su na specifičnim potrebama korisnika (ili klijenta). Ovakva

istraživanja su individualizirana prema zahtevu naručioca stoga su iste relativno skupa.

Omnibus istraživanja naručuje više klijenata koji na ovaj način dele troškove istraživanja.

Istraživanja se odnose na slične ili različite probleme. Suština omnibus istraživanja je da je

ispitanik isti, a problemi istraživanja su različiti.

Kontinuirana istraživanja predstavljaju višekratna istraživanja istog tržišnog problema od istog

uzorka. Glavni tipovi kontinuiranih istraživanja su informacioni paneli, paneli televizijskih

gledalaca mereni piplmetrima (peaplemeter), maloprodajne revizije, marketing baze

podataka, sistemi menadžment odnosa sa potrošačima (CRM) i analiza web sajtova.

Postupak marketing istraživanja

Sastoji se iz 6 logickih povezanih faza.

Definisanje problema –Najtezi korak.dobro definsan probelm je pola posla, problem ne sme biti

ni usko ni siroko defnisan. Proces definisanja probelma uključuje:

1)prepoznavnje problema

2)razumevanje okruzenja

3)prcenjvianj da li trazene informacije vec postoje

4)utvrditi ciljeve istraživanja .

Dizajniranje istraživanja - svojevrsni plan koji se odnosie na ciljeve istraživanja koje treba

testirati.

Ako menadžeri nedovljno poznaju problem preduzimaju se:

• exploratorna istraživanja , počinju analizom sekundarnih podataka. ona su vrlo fleksibilna i

donose se odluke na osnovu nedefinisanih izvora podatka.

6

Ako je problem poznat i dobro definsan preduzimaju se:

• Zakljucna ( deskriptivna i kazualna ) marketing istraživanja , ova istrazivanja su

kvantitativna i manje fleksibilna i sa strogo definisanim izvorima podatak i inf.

Određivanje metoda i tehnika prikupljanja podataka

- U prikupljanju primarnih podataka koriste se kvalitativna (exploratorna) i kvantitativna

(zaključna).

Kvatitativne metode su : posmatranje ,ispitivanje i experiment

Kvalitativne tenike su : lični intervjui, telefonski intervju, email .

Određivanja uzorka i pribavljanje podataka

Kvaltiativna istraživanja bazirana su na malom uzorku dok kvantitativna sitrazuju veci

uzorak.Kad je uzorak određen pristupa se pribavljanju podataka.Pribavljanje podatak je najskupli

deo marketina. Istraživanja i za tu fazu se angažuju stručnjaci.

Analiza i interpertacija podataka

Prvo se vrši kontrola obavljenog posla,odn da li je sve uradjeno po proceduri propisanoj pa onda

sledi kodiranje i elektrnosa obrada podataka koja treba da ih ukrsti u formi pogodnoj za

tabeliranje

Priprema izvestaja

Sumiraju se rezultati i predlažu i zaključci.

• sekundarni izvori :ifnromacioni sistem , baze pdoatkaa,speci

MARKETING OKRUŽENJE – NIVOI I ELEMENTI

OKRUŽENJA

7

Marketing se ne odvija u praznom prostoru, već usloženomi promenljivom okruženju.

Danas preduzeća moraju biti spremna i reagovati na interese i zabrinutost ne samo svojih

neposrednih klijenata već i različite subjekte u svom marketinškom okruženju. Marketinško

okruženje sastoji se od subjekata i sila izvan marketinga koje utiču na sposobnost menadžmenta

za marketing da razvije i zadrži uspešne odnose sasvojim ciljnim klijentima. Marketinško

okruženje donosi i prilike i pretnje. Uspešna preduzeća znaju ključnu važnost koju ima

neprestalno posmatranje i prilogođavanje okolini koja se menja. Na žalost, previše je preduzeća

koje promene u okruženju ne smatraju prilikom ili joj se odupiru dok gotovo nije prekasno.

Okruženje se i dalje menja velikom brzinom.

Preduzeća obavljaju aktivnosti i ostvaruju rezultate u okruženju u kojem mnoštvo

činilaca utiče na konačan rezultat poslovne aktivnosti preduzeća. Preduzeće je elemenat

okruženja kojim se pilogođava ali instovremeno i deluje na njega svojom aktivnošću odnosno

instrumentima marketinga. Njegovo dejstvo delovanja se manifestuje na ponašanje potrošača i

potencijalnih potrošača i na ostale subjekte u okruženju. Za poslovanje preduzeća nisu svi

elementi okruženja od istog značaja.

„ U literaturi uglavnom se navode dva nivoa analze okruženja: • eksterno (mikro i makro) u kome uglavnom deluju nekontrolisane i delimično

kontrolisane promenljive;

• interno, uglavnom deluju promenljive koje menadžment preduzeća može da

konroliše.“3

Činioci koji utiču na interno okruženje:

• proizvodni kapaciteti,

• finansijski kapacitet,

• ljudski potencijal,

• ulaganje u istraživanje i razvoj.

Eksterno okruženje satoji se od mikrookruženja i makrookruženja. Makrookruženje sastoji

se od širih društvenih sila koje utiču na celo mikrookruženje – demografske, ekonomske,

8

3 Prof. dr B.Novaković Rajačić, Marketing -Put kojim treba ići, Poslovna akademija,Novi Sad,2008, str. 69

prirodne, tehnološke, političke i kulturne sile. Mikrookruženje se sastoji od sila u blizini

preduzeća koje utiču na njenu sposobnost da uslužuje svoje klijente – preduzeće, dobavljači,

marketinški posrednici, tržište krajnih kupaca, konkurenti i javnost. Interno okruženje je unatar

preduzeća i menadžment preduzeća na njega može da utiče internim procedurama.

Makrookruženje stvara šanse i opasnost za preduzeća. One čine ne kontrolisane faktore

okruženja. Ako se na njih ne može delovati, a relativno malo se može na njih delovati, njima se

može i mora prilagoditi. Adaptiranje je moguće ako se faktori detaljno istraže i prate promene

koje se u njima dogadjaju. Dakle postoji potreba za skeniranjem okruženja procesom

monitoringa i analiza marketing okruženja jedne kompanije.

Tehnološka MAKROOKRUŽENJE Političko/zakonska

Dobavljači MIKROOKRUŽENJE

Potrošači

INTERNO OKRUŽENJE PREDUZEĆA Proizvodnja Finansije

NIVO 1 Funkcija marketinga

NIVO 3 NIVO 2 Javnost Ekonomska Fizička Konkurencij

a Kadrovi Israživanje i

razvoj

Eksterne marketiške usluge Distributeri

Demografska Sociokultorološka

Slika br. 1 Nivoi okruženja4

Zadatak menadžmenta za marketing je da privuče i izgradi odnose sa klijentima putem

zadovoljstva i vrednosti za kupca. Međutim, marketing menadžeri ne mogu izvršiti taj zadatak

zadatak sami. Njihov uspeh zavisi i od drugih subjekata u mikrookruženju preduzeća. Samo

timsk rad stvara mrezu zadovoljnih porošača odnosno kupaca.

ISPITIVANJE MAKROOKRŽENJA PREDUZEĆA

9

4 Dr Suzana Sali,drDragljub Jovičić, Tržšno komuniciranje,Visoka poslovna škola strukovnih studija,Novi Sad, sr 22

Preduzeće i svi ostali subjekti deluju u širem makrookruženju sila koje oblikuju prilike i

prestavljaju pretnje za preduzeće. Najuticajnije snage u makrookruženju su:

- prirodne snage,

- demografske snage,

- ekonomske snage,

- tehnološke snage,

- sociokulturne snage i

- političko pravne snage.

EKONOMSKO SNAGE

Ekonomske sile koje utiču na poslovanje preduzeća su: povećanje nezaposlenosti, gobalizacija,

kamatne stope i devizni kursevi, širenje ekonomskih oblasti isl.

Brze promenene u marketinškom okruženju, dolazak velikih stranih kompanija i globalno

marketinško okruženje utiču na marketing aktivnosti domaćih preduzeća.

„Globalizacija označava ekonomski, politički i kulturni proces. Globalizacija dovodi do

dramatičnog porasta međunarodne razmene u trgovini, kulturi, ljudima, idejama, novcem,

tehnologije itd.” 5

Preduzeća nekad nisu morala vršiti marketing skeniraja globalnog tržišta jer su svoju robu i usluge uglavnom prodavala na domaćem tržištu međutim danas je situacija drugačija. Poslovno

okruženje se menja i preduzeća ne mogu zanemariti međunarodna tržiša. Zemlje širom sveta sve

vise zavise od međusobne prodaje roba i usluga. A kompanije koje su nekad bile zaštićene od

strane konkurencije na domaćem tržištu danas moraju prihvatiti globalnije gledište u svom

pristupu poslovanju. Iako bi neke nacije i kompanije želele zaustaviti bujicu uvozne robe na

domaćem tržištu u današnje vreme to je prosto nemoguće.

“Stane se tvrtke agresivno šire na nova međunarodna tržišta, a domaća tržšta vise ne obiluju

prilikama. Lokalne tvrtke koje nikad nisu razmišljale o konkurentima odjednom se s njima

10 5 Web site www.bs.wikipedia.org/10122010

suočavaju u vlastitom dvorištu. Tvrtka koja ostaje na domaćem terenu zbog sigurnosti ne samo

da propuša priliku za ulazak na druga tržišta, već se također izlaže riziku gubljenja domaćeg

tržišta.”6

Brze promenene u marketinškom okruženju, dolazak velikih stranih kompanija i globalno

marketinško okruženje utiču na marketing aktivnosti domaćih preduzeća.

„Globalizacija označava ekonomski, politički i kulturni proces. Globalizacija dovodi do

dramatičnog porasta međunarodne razmene u trgovini, kulturi, ljudima, idejama, novcem,

tehnologije itd.” 7

Ispitivanje markting okruženja na globalnm tržištu je složeno i kompanija mora u potpunosti

razumeti međunarodno marketnško okruženje. Globalno marketinško okruženje se u poslednjih

dvadeset godina dosta promenilo. Marketing menadžeri moraju razumeti međunarodne

trgovinske propise, regionalne zone slobodne trgovine, pravno-političke odnose kao i kulturu

društva - veru,običaje, jezik I dr. Svaka zemlja ima vlastitu tradiciju,kulturne norme i tabue.

Regnalne zone slobodne trgovine ili ekonomske zajednce su osnovale neke zemlje kako bi

postigle zajedničke ciljeve. Jedna odakvih zajednica je Europska unija, koja želi uspostaviti

jedinstveno evropsko tržište smanjivanjem prepreka slobodnom trgovinom roba, usluga,

finansijskih sredstava i radne snage unutar zemalja članica te razviti politiku trgovine sa zemljama koje nisu članice EU. Danas Evropska unija prestavlja jedno od najvećih svetskih

tržišta. Međutim ono prestavlja i pretnju po domaće kompanije koje sad imaju veću konkurenciju

na domaćem tržištu pa skeniranje okruženja se odnosi i na velike međunarodne kompanije.

DEMOGRAFSKE SNAGE Marketing istraživanje se u okviru društvenih sila okruženja usmerava na četiri segmenta koji

imaju uticaj na marketing a to su:

11

6 Philip Kotler, Veronika Wong, John Saunders, Gary Amstrong, Osnove marketinga, Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Biblioteka „Gospodarska misao“, 2005, str. 211 7 Web site www.bs.wikipedia.org/10122010

• promene u demografskom sastavu populacije

• razlike u kulturi

• društvena odgovornost i etika marketinga i

• zaštita potrošača.

Demografsko okruženje je od velike važnosti za marketinške stručnjake jer uključuje ljude a

ljudi čine tržišta. Rastući broj stanovnika znači i rastući broj ljudskih potreba koje treba

zadovoljiti što marketinškim stručnjacima ukazuje na potražnju za određenim proizvodima i

uslugama. Takođe promene u srukturi stanovništva, porast migracija, porast broja obrazovanih

osoba utiče na aktivnosti i skeniranje marketing okruženja. Strukura stanovništva kako starosna,

tako polna utiče na ponašanje u potrošnji.

12

Slika br. 2 Populacija po polu i starosti, Srbija, 2012, predviđanja '0008

Promene u demografskom sastavu populacije su:

1. Rastući broj stanovnika u svetu,

2. Polna struktura I rastući broj žena u svetu,

3. Nivo obrazovanja,

4. Globalni trend starenja stanovnika,

13 8 file:///C:/Users/John%20Smith/Downloads/13.%20Marketing%20strategija.pdf

5. Unutražnje migracije i migracije u inostranstvo

6. Promene u nacionalnom sastavu stanovništva.

TEHNLOŠKO OKRUŽENJE

Razvoj tehnologije ima značajan uticaj na način života potrošača I poslovanje preduzeća.

Preduzeća moraju da prate nove tehnološke procese odnosno tehnološko okruženje da bi bili

konkurentni na tržištu. Bitna tehnološka promena koja utiče na marketing je razvoj

informacionih ehnologija, telekomunikacionih, mikroelekronika,novi materijali i biotehnologije.

Kompanije moraju u skladu sa promenama u tehnološkom okruženju u svojim budžetima znatna

sredstva odvojiti za istraživanje i razvoj.

FIZIČKO (PRIRODNO) OKRUŽENJE

Prirodno okruženje obuhvata sve prirodne resurse koji su potrebni kao inputi ili su rezultat

dejstva marketing aktvnosti. Njihova raspoložvost, kao što su zemlja, voda, rudna bogastva utiču

na preduzeće, na celu privredu I na same potrošače. Zaštita životne sredine je veoma bitna jer

neka područja su zagađena I ugrožavaju zdrav život ljudi. Bitno je da u procesu proizvodnje

nema elemenata koji zagadjuju životnu sredinu. Nove tehnologije moraju da vode računa o

racionalnoj upotrebi vode za industriske procese.

Izvori sirovina mogu biti:

• Obnovljivi i

• Neobnovljivi.

Obnonovljivi izvor je vazduh, ograničeno obnovljivi su hrana, šume a ograničeno neobnovljivi

nafta, ugalj I minerali. Preduzeća moraju korisiti hemijska sredstva koja ne štete životnoj sredini.

Veliki problem današnjice je eksploatacija sirovina koje spadaju u ograničeno obnovljive tako

da se moraju tražiti nova tehnološka rešenja u procesu poizvodnje. Sve to dovodi do povećanja

cena energije tako da sve vise preduzeća koriste solarnu energiju, energiju vetra i druge oblike

energije kao što je biogas. Sve navedeno ukazuje da zaštita životne sredine može samo da ublaži

14

već nanetu štetu prirodnom okruženju. Naravno uloga državnih organa u rešavanju ovog

problema je velika.Visoko razvijene zemlje izdvajaju značajna sredstv za zaštitu životne sredine

dok siromašne vrlo malo.

POLITIČKO-PRAVNO OKRUŽENJE

Političko-pravno okruženje utiče na odluke marketing odluke . Zaonska regulativa treba da

olakšaju rad preduzeća. Zakoni treba da urede tržišno poslovanje svih učesnika da svi budu u

istom položaju. Razna udruženja potrošača vrše kontrolu prodavaca a uskadu sa Zakonom o

zaštiti potrošača. Novim propisima kompanije moraju brzo da se prilagode i usaglase svoju

proizvodnju i prodaju datim okolnostima.

MARKETING ISTRAŽIVANJE JAVNOG KOMUNALNOG

PREDUZEĆA“GRADSKO ZELENILO” NOVI SAD

Istorijat

"Gradsko zelenilo" Novi Sad, komunalno javno preduzeće za uređenje zelenila pod

današnjim nazivom postoji od 24. novembra 1962. godine, kada je došlo do spajanja Gradske

uprave Petrovaradinske tvrdjave, Rečnog kupališta Plaža i Uprave gradskog zelenila Park.

15

U prošlosti Novi Sad nije imao komunalne ustanove kakve danas postoje. O javnom zelenilu na

ulicama brinuli su vlasnici kuća, ali je i Magistrat određivao da se ono čuva i neguje. Grad je bio

okružen zelenilom, o čemu svedoči i ime koje je carica Marija Terezija dala slobodnoj

kraljevskoj varoši – Neoplanta ( tj. Nova bašta, odnosno Novi Sad – Novi vrt). I u opisu grba

Novog Sada, odobrenog 1748. godine simbolično se prokazuje kako valoviti Dunav otiče preko

zelene livade.

Još u drugoj polovini XVIII veka postojala je Gradska bašta, u kojoj se pripremao biljni i cvetni

matrijal za rasađivanje po varoši. Takva bašta se pominje u dokumentu iz 1797. godine.

Prvobitno se nalazila iza današnjeg Katoličkog groblja, na mestu Medicinske škole, kasnije je

preseljena u Mačurinovu, otprilike na prostoru gde je Sportski centar Sajmište. Površina bašte

iznosila je dva i po jutra i u bašti se proizvodilo drveće, šiblje i cveće za ukrašavanje gradskih

ulica, parkova i trgova, a proizvodila se i velika količina plemenitih voćaka, najboljeg kvaliteta,

kojima se snabdevao grad i okolina, a prodavali su se po celoj državi.

Kada je gradjen hotel Park, bašta je preseljena na Kisački put, iza Almaškog groblja. Prilikom

podizanja Industrijske zone, pomerena je prema Kaću, a zatim je dobijena današnja lokacija za

rasadnik na Futoškom putu, na oko 22 hektara.

U XIX veku najviše problema gradskoj upravi zadavao je izbor odgovarajućeg baštovana koji bi se savesno i odgovorno brinuo o gradskom zelenilu. Pošto su baštovani uglavnom bili priučeni i

nisu se sa dovoljno brige i odgovornosti starali o zelenilu i cveću, uprava nije bila zadovoljna

radom pa ih je često menjala.

Između dva svetska rata "zelenim plućima" grada poklanjana je velika pažnja. Uređeni su

Dunavski i Futoški park, podignuti drvoredi duž mnogih ulica, a na novom bulevaru Kraljice

Marije i cvećnjaci i travnjaci. Posebna briga vodila se o Štrandu, gradskom kupalištu, koje je već

tada bilo najlepša plaža na celom toku Dunava.

Krajem 1944. godine sve komunalne službe u gradu su bile objedinjene. Već 1945. godine

Gradsko baštovanstvo je izdvojeno u posebnu ustanovu. Gradski parkovi, trgovi, travnjaci i

drvoredi, koji su prestavljali pluća grada bili su u očajnom stanju i dužnost svih je bila da se ti

objekti obnove i dovedu u predratno stanje. Zadatak je bio uspešno obavljen, čime se poboljšalo

i zdravlje građana, a grad je dobio lepši izgled.

Gradsko baštovanstvo je 09. februara 1952. godine dobilo novi naziv – Rasadnik, gradsko

privredno preduzeće za proizvodnju ukrasnog šiblja i vićnih sadnica.

16

Posle transformacije 1954. godine osnovano je Komunalno preduzeće Vrt, koje je postojalo do

pripajanja novoosnovanoj ustanovi gradskog zelenila Park – 1962 godine. Novo ime preduzeća

bilo je Komunalna ustanova "Gradsko zelenilo" Novi Sad.

Javno komunalno preduzeće "Gradsko zelenilo" Novi Sad, pod kojim imenom i danas

preduzeće posluje, osnovano je 1989.godine.

Zakonom o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa

(Sl.glasnik Republike Srbije broj 25/2000, 25/2002, 107/2005 i 108/2005), odredjeno je da je

javno preduzeće koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a koje osniva država, odnosno

jedinica lokalne samouprave ili autonomna pokrajina.

Delatnost

Osnovnom registracijom poslova, kao i naknadnom doregistracijom JKP “Gradsko zelenilo”

Novi Sad organizovano je za obavljanje sledećih poslova:

• Podizanje, uređenje i održavanje zelenih i rekreacionih površina i parkova;

• Zasađivanje drveća, zaštitnog zelenila i drugog rastinja i trava;

• Ostale rekreativne aktivnosti na drugom mestu nepomenute, delatnosti parkova i plaža,

uključujući i iznajmljivanje poslovnih objekata, prostora i kabina na plažama; • Gajenje povrća, cveća i ukrasnog bilja; • Prostorno planiranje i projektovanje vrtova i sportskih terena;

• Trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama (seme, sadnice, cveće i đubrivo);

• Trgovina na veliko (seme, cveće i rastinje, zrnasti proizvodi, lukovice lala, poljoprivredne

mašine i pribor);

• Ostala trgovina na veliko (oprema, alati, zaštitna sredstva, galanterija i sitna mehanizacija i

sistemi za navodnjavanje);

• Održavanje i sitne opravke;

• Komisiona prodaja;

• Poslovi spoljne i unutrašnje trgovine, poslovi zastupanja, komisioni i poslovi konsignacije;

• Građevinski radovi (priprema i izgradnja objekata ili njihovih delova);

• Odnošenje nepropisno parkiranih vozila sa zelenih površina.

Preduzećem upravljaju direktor, dok poslove nadzora obavlja Nadzorni odbor Preduzeća.

Vizija

17

"Vizija je ono što može biti. Misija je ono što želimo da bude. Plan strategije je kako to postižemo."

Howard G.Haas and Bob Tamarkin

Vizija u poslovnom svetu znači dalekosežan pogled i novi način reagovanja na značajne

probleme. Ona treba da ima inspirativnost, jasnoću, izazovnost i praktičnost realizacije, kako bi

je prihvatili u preduzeću i radili na njenoj realizaciji.

Ovo preduzeće do sada nije imalo formulisanu misiju i viziju, te na osnovu naših razmišljanja i

shvatanja predlažemo:

Vizija JKP »Gradsko zelenilo« Novi Sad je omogućiti svim građanima da uživaju u lepoti drvoreda i parkova, cvetnim gredicama i estetski ozelenjenim enterijerima.

Ova vizija je ostvarljiva samo uz ulaganje mnogo napora, unapređenjem kvaliteta usluga,

povećanjem konkurentnosti i boniteta preduzeća, jačanjem na domaćem i stranom tržištu,

stavljanjem akcenta na obrazovanje kadrova.

Ostavarivanjem vizije zadovoljavamo potrebe građana da žive u lepom okruženju, kao i utisak koji Grad ostavlja na posetioce.

Misija

Misija definiše i dalje specifikuje viziju organizacije s aspekta poslovnih područja u kojima

organizacija želi da konkuriše, ciljnih tržišta, geografskih područja poslovanja i sl. Njome se daje

identitet organizaciji, određuje njena filozofija (kultura, politika, vrednosti, verovanja i stavovi),

kao i njena svrha.

Misija JKP »Gradsko zelenilo« Novi Sad je da bude najbolje domaće preduzeće iz delokruga

svoje delatnosti, a kao uzor i primer pozitivnog načina rada u bližem međunarodnom okruženju.

Svojim radom u ovom preduzeću zaposleni nastoje ulepšati, negovati i čuvati Grad u smislu

lepšeg života u njemu. Mnoštvo negovanog zelenila u svim delovima grada predstavlja imidž

ovog preduzeća.

18

Misija se može ostvarivati samo visokim kvalitetom rada, zadovoljstvom korisnika usluga – svih

građana na koje preduzeće mora biti orjentisano, usklađivanjem želja i mogućnosti, kao i uslova

celokupne privrede zemlje.

Vizija, misija i ciljevi organizacije su usko povezani, na vrhu je vizija, a na kraju posredni ciljevi

ili zadaci. Iz vizije izvire misija, iz misije neposredni i posredni ciljevi organizacije.

Pretpostavke uspešnog strategijskog upravljanja organizacijom su njene dobro osmišljene vizija

i misija. Smatramo da prethodno njihovo formulisanje za ovo preduzeće predstavlja upravo to.

Radi boljeg razumevanja materije navodimo nekoliko bitnih strategijskih vrednosti i smernica.

Glavne strategijske vrednosti u naše vreme su: inovacije, kvalitet, brzina, fleksibilnost i

kontinuirana poboljšanja, što pred strategijski menadžment postavlja zadatak agresivnog, brzog

i fleksibilnog odgovora na sve brže i brže promene.

Smernice ostvarenja poslovne strategije su svakako: analiza tržišta, ispitivanje vlastitih jakih

strana i slabosti u odnosu sa konkurencijom, rast korisničkih standarda prema zahtevima za

poboljšanjem, stimulacija zaposlenih da unapređuju svoja znanja, veštine, kreativnost i timski

rad, zapošljavanje vrhunskih menadžera s iskustvom i razumevanjem ciljeva komunalnog

preduzeća, unapređenje standarda kvaliteta poslovanja, kao jednog od temeljnih zadataka

razvoja.

19

Slika br.3 Organizaciona šema preduzeća9

JKP „ Gradsko zelenilo“ Novi Sad sa menadžmentom preduzeća vrši određena ispitivanja

makrookruženja. Odeljenje za zaštititu životne sredine i razvoj vrši određena ispitivanja

maktrokruženja. Ovo Odeljenje sa Upravom za zaštitu životne sredine sprovodi projekte koji se

bave ovom problematikom.

20 9 http://zelenilo.com/wp-content/uploads/2017/02/program-poslovanja-2017.pdf

Suzbijanje ambrozije

Jedan od ključnih problema Grada Novog Sada sa okolinom su površine sa ambrozijm.

Suzbijanje ambrozije vrši JKP “Gradsko zelenilo” Novi Sad. Suzbijanje se vrši mehaničkim

putem i hemisjikim putem.

Ambrozija nije samo neugodna korovska biljka, nego je i opasna polen-alergijska vrsta

čiji cvetni prah izaziva veoma jake i neprijatne alergijske reakcije. Može da izazove, kod

osetljivih osoba, promene na koži (poput koprivnjače), koje se teško i dugotrajno leče.

21

Amrozija je rasprostranjena u Novom Sadu I okolini poslednjih godina na oko 300

lokaliteta. Masovno je zastupljena na sledećim lokalitetima: Klisa, Adice, Telep, uz kanal DTD,

22

kao i duž nasipa na Dunavu. Raste još i između Novog Naselja i Detelinare, duž nekadašnje

Somborske pruge, u industrijskim zonama, kao i u okolini Rafinerije.

Zaštita zaštićenih dobara

Preduzeće vodi računa o zaštiti zaštićenih prirdna dobara koji se nalaze na površini Grada

Novog Sada.

Hrastovi u Kameničkom parku

23

Stablo koprivića u centru grada

24

Platan u OŠ “Miloš Crnjanski”

25

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 33 str.
preuzmi dokument