Maturski rad 5
jadranka_matijevic
jadranka_matijevic26 November 2015

Maturski rad 5

PDF (463 KB)
24 strane
18broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%on 1 votesbroj ocena
Opis
Evidencija i nabavka utrosenog materijala
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 strane / 24

ovo je samo pregled

3 shown on 24 pages

preuzmi dokument

ovo je samo pregled

3 shown on 24 pages

preuzmi dokument

ovo je samo pregled

3 shown on 24 pages

preuzmi dokument

ovo je samo pregled

3 shown on 24 pages

preuzmi dokument

Matijević Jadranka Ekonomsko-Ugostiteljska škola Sloboda Minić

1

Ekonomsko ugostiteljska škola „Slobodan Minić “

Aranđelovac

MATURSKI PRAKTIČNI RAD IZ

RAČUNOVODSTVA

RADNA OBLAST: EVIDENCIJA MATERIJALA, SITNOG INVENTARA

I AMBALAŽE

RADNI ZADATAK: EVIDENCIJA NABAVKE I UTROŠKA

MATERIJALA

Učenik: Nastavnik:

Matijević Jadranka Prof. Ralić Tomislav

Matijević Jadranka Ekonomsko-Ugostiteljska škola Sloboda Minić

2

Aranđelovac jun 2014.

1.UVOD ............................................................................................................................................... 2

2.POJAM I VRSTE MATERIJALA .................................................................................................... 3

3. DOKUMENTACIJA VEZANA ZA NABAVKU I TROŠENJAE................................................. 4

MATERIJALA ..................................................................................................................................... 4

4. KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA O MATERIJALU ............................................................. 6

5. Cene u evidenciji materijala .......................................................................................................... 10

5.1 Evidencija nabavke materijala po stvarno nabavnoj ceni ........................................................ 11

5.2 Evidencija nabavke materijala po plansko nabavnoj ceni ....................................................... 12

5.3 Nefakturisani materijal ............................................................................................................ 13

5.4 Materijal na putu ...................................................................................................................... 14

6. KNJIŽENJE UTROŠKA MATERIJLA ........................................................................................ 15

6.1 Obračun i knjiženje troškova materijala obračunatih po stvarnim nabavnim cenama ........... 15

6.2 Obračun i knjiženje troškova materijala pa planskim nabavnim cenama .............................. 17

6.3 Obračun i knjiženje troškova materijala koji se ne skladišti ................................................... 20

ZAKLJUČAK .................................................................................................................................... 21

LITERATURA ................................................................................................................................... 22

Matijević Jadranka Ekonomsko-Ugostiteljska škola Sloboda Minić

3

1.UVOD

Poslovanje privrednih subjekata ogleda se u nizu paralelnih i sukcesivnih procesa u kojima

ucestvuju članovi kolektijeva,koristeći raspoložljiva sredstva. Obavljanjem proseca poslovanja

preduzeće ostavaruje finansijski rezultat ,cilj svakog preduzeća je da ostvari što veći finansijski re-

zultat. Tako i ispunjava obaveze o roku placanja i naplate potraživanja o roku dospeca. Ostvarenje

cilja predpostavlja postojanje podataka o tome kako se poslovanje odvija ( da li napreduje ili

sangnira).

Troškovi materijala ,sitnog inventara I ambalaže su u novcu izraženi utrošci materijala, sitnog in-

ventara ,amlabaže. To znači da se visina ovih troškova utvrđuje množenjem utrošenih količina sa

odgovarajućim cenama ,koje mogu biti nabavne ili planske .

Matijević Jadranka Ekonomsko-Ugostiteljska škola Sloboda Minić

4

2.POJAM I VRSTE MATERIJALA

Materijal je predmet rada potreban za obavljanje procesa proizvodnje. U proizvodnji i u

proizvodnim preduzećima uopšte , materijal se troši da bi se, kao rezultat tog trošenja, dobio nov

proizvod. Osnovna karakteristika materijala je da se jednokratno upotrebljava, tj. da se utroši u

jednoktanoj upotrebi i da time prenosi celu svoju vrednost u vrednost novog proizvoda. Materijal se

svrstava u grupu obrtnih sredstava. Prema ulozi koju ima u procesu poslovanja preduzeća , tj. od

veze između materijala i proizvoda koji se dobija, materijal se moze podeliti na:

-osnovni materijal

-pomoćni-proizvodni i režijski- materijal

Materijal je predmet rada potreban za obavljanje procesa proizvodnje.

Osnovni materijal je glavna supstanca gotovog proizvoda koji se izrađuje u proizvodnim

preduzećima. To mogu biti predmeti koji se uzimaju direktno iz prirode, kao i oni koji su već bili u

procesu proizvodnje.

Pomoćni materijal takođe ulazi u sastav gotovog proizvoda, ali ne kao njegova osnovna supstanca,

vec kao pomoćni proizvodni materijal.

Osnovni materijal i pomoćni proizvodni materijal nazivaju se materijali za izradu. Sav ostali

pomoćni materijal koji se u preduzeću troši da bi se normalno obavljalo poslovanje, bez obzira da li

se radi o proizvodnoj, trgovinskoj ili drugoj organizaciji, naziva se pomoćni neproizvodni ili režijski

materijal.

Podela materijala na osnovni i pomoćni ne proizilazi iz nekih prirodnih osobina materijala, već iz

naćila njegove upotrebe.

Matijević Jadranka Ekonomsko-Ugostiteljska škola Sloboda Minić

5

3. DOKUMENTACIJA VEZANA ZA NABAVKU I TROŠENJAE

MATERIJALA

Materijal se nabavlja od dobavljača i čuva u magacinu materijala, da bi se zatim izdavao iz

magacina odeljenjima preduzeća-proizvodnim pogonima, radionicama, kojima je potreban za

proizvodwu određenim proizvoda.

Za evidenciju materijala potrebna je odgovarajuća dokumentacija koja se, s obzirom na to da

promene nastaju u vezi sa stanjem materijala, deli na dokumentaciju pri nabavci i pri trošenju

materijala.

Pri nabavci materijala upotrebqavaju se sledeća dokumenta:

-otpremnica dobavljača

-račun ili faktura

-računi za zavicne troškove

-carinska deklaracija

-prijemnica ili potvrda o prijemu materijala

-komisijski zapisnik

Otpremnicu dobavljača šaljee kupcu zajedno sa materijalom. Sastavlja se u više primeraka. Nije

obavezno da sadrži cenu i vrednost materijala. Otpremnica sadrži: naziv preduzeća, broj

otpremnice, naziv kupca, datum isporuke, količinu i vrstu materijala, broj porudzbine na osnovu

koje je materijal otpremljen.

Račun ili fakturu dobavljača šalje odvojeno od materijala. Ova faktura naziva se kupovna ili ulazna

faktura. Faktura se sastavlja na osnovu ugovora o prodaji i otpremnice i u njoj je izvršen obračun

vrednosti robe, koji je osnova za zaduženje kupca, odobrenje dobavljača i plaćanje materijala.

Faktura sadrži: mesto i datum izdavanja, broj računa, naziv prduzeća koje je izdalo račun i kome je

izdat račun, opis (iz kojeg se mora videti vrsta, količina, cena i ukupna vrednost prodate robe, uslovi

Matijević Jadranka Ekonomsko-Ugostiteljska škola Sloboda Minić

6

plačanja, naćin plačanja), pečat i potpis izdavaoca i iznos.Kada od dobavljača stigne faktura, ona se

zavodi u knjigu ulaznih faktura.

Kada materijal stigne, preuzima ga komisija za prijem materijala koja ispituje njegov kvalitet i

kvantitet. U komisiju po pravilu ulaze tri lica: jedno iz nabavne službe, stručnjak za vrstu materijala

i rukovodilac magacina. Pošto komisija utvrdi kvalitet, izmeri količinu prispelog materijala i

uporedi ga sa prispelom dokumentacijom( otpremnicom, tobarnim listom), popunjava se prijemnica

ili potvrda o prijemu materijala.

Ovaj dokument se popunjaba u više primeraka, ali najčešće u tri primerka, od kojih jedan ide

materijalnom knjigovodstvu, jedan likvidatoru, a jedan magacinu. U prijemnicu se unosi materijal

koji je stvarno primljen. Prijemnica sadrži: broj, nomenklaturu, naziv materijala, količinu, cenu

materijala, izračunata vrednost ( stvarna nabavna ili planska), potpis lica koje je primilo materijal.

Ukoliko se prilikom pregleda prispelog materijala utvrdi nedostatak u njegovom kivalitetu ili

kvantitetu, komisija za prijem materijala sastavlja komisijski zapisnik. U zapisnik se konstatuje koji

su nedostaci pronadjeni,tj navode se podaci o manjku, višku ili kvalitetu. Ovaj dokument se

popunjava u više primeraka, od kojih se jedan sa pismom o reklamaciji šalje dobavljaču. Do rešenja

reklamacije materijal se drži odvojeno u magacinu i za njega se ne stavlja prijemnica.

Pri izdavanju materijala iz magacina koristi se sledeća dokumentacija:

-trebovanje

-povratnica

Pri trošenju materijala, tj pri izdabanju materijala iz magacina koristi se trebovanje. Sadržina i broj

primeraka ovog dokumenta zavisi od konkretnih uslova svakog preduzeća, od tehnološkog procesa,

veličine preduzeća, asortimana proizvoda, kao i prganizacije kretanja dokumentacije.

Trebovanje sa izdaje u više primeraka, najčešće u četiri, od kojih jedan primerak ide materijalnom

knjigovodstvu, jedan pogonskom knjigovodstvu, jedan magacinu i jedan ostaje u bloku.

Trebovanje sadrži podatke o: vrsti, količini, ceni, vrednosti izdatog materijala i potpis lica koje je

primilo i izdalo materijal.

Radni nalog je dokument kojim služba prodaje nalaže proizvodnji da proizvede određenu vrstu,

količinu i kvalitet proizvoda (po modelu ili crtežu), za poznatog kupca ili za zalihe u magacinu.

Za radni nalog (odnosno za poizvod koji se po njemu proizvodi) vezuju se svi nastali troškovi u

vezi sa proizvodnjom i utvrđuje jedinična cena koštanja.

Matijević Jadranka Ekonomsko-Ugostiteljska škola Sloboda Minić

7

Neutrošeni materijal, kao i otpaci koji su nastali preradom materijala, vraćaju se u magacin i tada se

koristi povratnica. Ovaj dokument izdaje rukovodilac odeljenja koji vraća materijal.

Povratnica sadrži iste podatke i popunjava se u istom broju primeraka kao i trebovanje.

4. KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA O MATERIJALU

Pod pojmom materijala, u najužem smislu podrazumevaju se stvari koje se u procesu rada troše,

menjajući svoj prvobitni oblik. Po odredbama računovodstva, pod pojmom materijala

podrazumevaju se zalihe:

-sirovina

-osnovnog materijala

-pomočnog materijala

-goriva i maziva

-alata i inventara koji su u celini otpisuje u obarčunskom periodu a u koji spada: sitan inventar,

auto-gume, ambalađža

-rezervnih delova

-materijala u obradi, doradi i manipulaciji

-ostalog materijala

Pod sirovinama, osnovnim materijalom i pomćnim materijalom podrazumevaju se materijali koji se

koriste za proizbodnju proizvoda, odnosno koji se u procesu rada putem prerade, dorade,

ugrađivanja ili drugim putem i ulaze u supstancu gotovog proizvoda. Utrošeni materijal se

raspoređuje na gotove proizvode u vidu direktnih i indirektnih troškova. Direktne troškove

materijala čine njegova vrednost, koja u celini ulazi u supstancu proizvoda. Indirektni troškovi

materijala su oni koji se ne troše naposredno u proizvodwi, ne ulaze neposredno u supstancu

proizvoda, već se koriste za druge potrebe neophodne za proces proizvodwe.

Gorivo i mazivo ćine materijali koji se koriste za pokretanje osnovnih sredstava, ili za zagrevanje

poslovnih prostorija. To su: naftni derivati, ugaq, ogrevno drvo, razna ulja masti za podmazivawe

mašina i motora.

Matijević Jadranka Ekonomsko-Ugostiteljska škola Sloboda Minić

8

U alat i inventar svrstavaju se sve vrste alata i inventara koje se otpisuje u celini prilikom davanja u

upotrebu. U ovu grupu se svrstavaju sve vrste alata i inventara koje se troše u procesu jednokratne

upotrebe, kao i one vrste koje se ne troše jadnokratnom upotrebom ali se ne mogu koristiti u periosu

koji je duži od jedne godine, kao i stvari čiji je vek korišćenja duži od jedne godine ali im je

vrednost niža od propisane vrednosti sredstava koja se svrstavaju u osnovna sredstva.

Pod ambalažom se podrazumevaju materijali koji se koriste za pakovanje proizvoda (flaše, čaše,

kese) i drugi materijali u koje se pakuju proizvodo, ili se koriste kao materijali za pakovanje

proizvoda (papir, lepljive trake, kanap, konopac). Ambalaža po svojoj prirodi sa deli na ambalažu u

kojoj se prodaju proizvodi, koja čini sastavni deo proizvoda i koja se prodaje zajedno sa

proizvodom, i na ambalažu koja služi da se proizvod dopremi do određenog mesta, i ne prodaje se

zajedno sa proizvodom.

Obzirom da materijal predstavlja jedan od osnovnih elemenata proizvodnje veoma je bitno u

preduzeču organizovati evidenciju kretanja i korišćenja materijala. Evidencija materijala vodi se u:

-finansijskom knjigovodstvu

-materijalnom knjigovodstvu

-magacinskom knjigovodstvu

U finansijskom knjigovodstvu iskazuje se vrednost poslovnih promena po osnovu materijala na

računu materijal. Saldo na računu materijal ukazuje na zalihe sa kojima raspolaže preduzeće.

Evidencija o materijalu u finansijskom knjigovodstvu vodi se na jednom sintetičkom računu, ili na

više računa, zavisno od toga koje informacije o materijalu treba da pruži finansijsko knjigovodstvo.

Šematski prikaz knjiženja na kontu materijala

Materijal

Ulaz-duguje Izlaz-potražuje

Početno stanje -Sva izdavanja

-Sve nabavke Stanje pri zaključku

U materijalnom knjigovodstvu vodi se analitička evidencija materijala, za svaku vrstu ili grupu

Matijević Jadranka Ekonomsko-Ugostiteljska škola Sloboda Minić

9

materijala vodi se posebna kartica-račun. Materijal se iskazuje po vrsti, količini i ceni, tako da

vrednost materijala iskazana u materijalnom knjigovodstvu mora da odgovara vrednosti iskazanoj u

finansijskom knjigovodstvu na računu materijal.

Kartica za evidenciju materijala u materijalnom knjigovodstvu, pored kolona „ulaz“, „izlaz“ i

„stanje“ za količinu materijala, ima još kolone za „cenu“, iznos „duguje“, iznos „potražuje“ i

„saldo“. Kako je za ovu evidenciju potrebno da se stanje i kretanja materijala prati i po vrednosti,

obezbeđena je poseban dokumentaciju i utvrđuju se evidentne cene. Količina iz kolone

„ulaz“ pomnžena cenom daje iznos za kolonu „duguje“, a količina iz kolone „izlaz“ pomnožena

cenom daje kolonu „potražuje“. Prema tome, koliko će iznositi iznos „duguje“, odnosno

„potaražuje“, zavisi kako od količine, tako i od evidentne cene materijala. Evidentna cena može da

bude stvarna nabavna cena i planska nabavna cena.

U magacinu materijala vodi se evidencija o stanju i kretanju materijala po kolilini i to analitički

(pojedinačno), tj za svaku vrstu materijala odvojeno. Razlog za takvu evidenciju jeste činjenica da

magacionar odgovara samo za količine materijala. Ova evidencija može se voditi u povezanim

knjigama ili na posebnim karticama. Evidencija na karticama je usvojena u praksi naših preduzeća, i

to tako što se najčešće vodi dvostruka evidencija, tj evidencija na visećim karticama i evidencija na

karticama koje sačinjavaju magacinsku kartoteku. Viseće kartice su nešto manje od kartica

magacinske kartoteke, ali sadrže iste podatke o materijalu. One se odlaže uz sam materijal gde je on

smešten, ili se zakaže za materijal i vise, po čemu su i dobile naziv. U zavisnosti od organizacije

rada u magacinu, kao i od obima prometa materijala, magacinsku evidenciju materijala može da

vodi ili sam magacioner, ili neko drugo lice koje se odredi za magacinskog magacionera.

Evidencija se uvek vodi na osnovu odgovarajuće dokumentacije, kojom se potvrđuje ulaz materijala

u magacin, odnosno izlaz materijala iz magacina. Svaki ulaz materijala u magacin povećava

postojeće stanje materijala i evidentira se na magacinskoj kartoteci u koloni „ulaz“. Svaki izlaz

materijala is magacina smanjuje postojeće stanje materijala iz magacina i evidentira se na

magacinskoj kartoteci u koloni „izlaz“, osim povračaja materijala u magacin iz proizvodnje, koji u

suštini predstavlja smanjenje (storno) izlaza

Matijević Jadranka Ekonomsko-Ugostiteljska škola Sloboda Minić

10

Primer za magacinsku evidenciju:

1. Početno stanje materijala- platna ppema popisnoj listi iznosi 100km 0

1. Objašnjenje: Početno stanje se knjiži u koloni „ulaz

2. Po prijemnici 147 primqena je po{iqka od dobavljača u kojoj je bilo 2500m platna.

Faktura dobavljača glasi na 100000 dinara franco magacin kupca.

Objašnjenje: Posle knjiženja prve nabavke, postojenje stanje se povečalo na 3500m platna.

3. Po trebovanju broj 45 izdato je kroja~nici 1200m platna.

Objašnjenje: Izdavanje 1200m platna smanjuje stanje u magacinu na 2300m

4. Po povratnici 32 krojačnica vraća 50m neutrošenog platna.

Objašnjenje: Kako je u magacin vraćeno 50m platna, stanje u magacinu se povećalo na

2350m. Ovo vraćanje materijala u magacin može da se knjiži kao „ulaz“, ali bolje je da se

knjiži kao minus izlaza, jer u suštini ova poslovna promena ne označava uvečanje nabavke,

već umanjenje, odnosno ispravku izdate količine materijala. Stanje na osnovu evidencije i po

jednom i po drugom na~inu bilo bi isto. Ovaj minus izlaza označava se crvenom olovkom ili

se zaokruži cifra.

5. Po prijemnici 148 primljena je pošiljka dobavanjača u kojoj je bilo 2000m platna.

Faktura dobavljača glasi na 44000 dinara. Troškovi nabavke po fakturi prevoznika glase na

300 dinara.

Objašnjenje: Izvršenja je još jedna nabavka koje je, takođe, uvećala stanje zaliha, tako da

ono iznosi 4350m.

6. Po trebovanju broj 46 izdato je krojačnici 2500m platna.

Obajašnjenje: Izdato je još 2500m , tako da stanje u magacinu iznosi 1850m platna.

7. Izvršiti vanredni zaključak.

Objašnjenje: Zaključak je urađen tako što je stanje, tj saldo za izravnanje upisano u koloni

„izlaz“ (manja strana) i time su obe kolone izjednačene, sabrane i zbir dva puta podvuče

Matijević Jadranka Ekonomsko-Ugostiteljska škola Sloboda Minić

11

5. Cene u evidenciji materijala

Preduzeće može zalihe materijala da procenjuje po stvarno nabavnoj ceni, planiranoj nabavnoj ceni

i po kombinovanoj nabavnoj ceni. Izbor cene po kojoj se iskazuje materijal vrši preduzeće, u skalu

sa svojom poslovnom politikom i organizacijom tokova proizvodnje.

CENA MATERIJALA

1.Fakturna cena

+ Zavisni troškovi nabavke

2. Nabavna cena

-stvarna nabavna

-planska nabavna

Fakturna cena materijala je cena po kojoj je materijal kupljen od dobavljača. Naziva se i kupovna

cena. Nabavna cena je fakturna cena uvečana za troškove nabavke materijala. Nabavna cena može

biti stvarna i planska. Stvarna nabavna cena se utvrđuje na osnovu fakture dobavljača i stvarnih

zavisnih troškova nabavke, dok je planska ili stalna nabavna cena unapred utvrđena cena kako bi,

kao stalna cena, olakšala evidenciju materijala.

Da bi se utvrdila nabavna vrednost materijala ( kao i njegova pojedinačna cena), pri svakoj nabavci

potrebno je sastaviti kalkulaciju nabavne cene. Kalkulacija je metod ili način utvrđivanja cene.

Primer : Ako je nabavljeno 10.000kg brašna po 3. dinara za kilogram i ako su troškovi nabvke 500.

dinara, onda će nabavna cena za 1kg iznositi 3,05. dinara.

KALKULACIJA NABAVKE BRA[NA

Red.br. OPIS Za 10.000kg Za 1kg

1. Fakturna vrednost 30.000 3,00

2. Zavisni tro{kovi 500 0,05

-prevoza 250

utovara 250

Matijević Jadranka Ekonomsko-Ugostiteljska škola Sloboda Minić

12

3. Stvarna nabavna 30.500 3,05

vrednost(1+2)

5.1 Evidencija nabavke materijala po stvarno nabavnoj ceni

Obuhvatanje nabavke materijala po stvarno nabavnoj ceni podrazumeva da se zalihe materijala

procenjuju po stvarno nabavnoj ceni, a koju čine neto -fakturna vrednost i zavisni troškovi nabavke.

Neto-fakturnu cenu čine fakturna cena, umanjena za popuste koje je odobrio dobavljač. Ako je

dobavljač u fakturi zaračunao ceno od 100,00 din po komadu, a istovremeno odobrio rabat-popust

od 10%, u tom slučaju neto-fakturna cena iznosi 90,00 din. Pod zavisnim troškovima nabavke

podrazumevaju se svi troškovi nastali u postupku nabavke, do smeštaja materijala u skladište, i to:

-troškovi utovara i istovara

-troškovi transporta od skladišta dobavaljača da sladišta kupca

-troškovi nastali pri uvozu (carinski pregled, carina, atesti, analize)

-bankarske provizije

-troškovi osiguranja materijala u transportu

-troškovi platnog prometa i kamata na uvoz materijala

-transportni kalo i rastur

-stvarni troškovi pakovanja u transportu

Ako transport, utovar i istovar preduzeće izvrši svojim sredstvima, u nabavnu vrednost priznaju se

nastali troškovi do prosečnih tržišnih vrednosti. U zavisne troškove nabavke mogu se uključiti

troškovi koji su stvarno nastali i koji se mogu dokumentovati (faktura, carinska deklaracija, tovarni

list)

Iskazivanje poslovnih promena pa osnovu nabavke materijala vrši se zaduženjem računa Materijala

odobrenjem računa Dobavljači. Zavisni troškovi iskazuju se na strani duguje računa Materijala o

odobrava se račun Dobavljači, Blahajna, Tekući račun zavisno od toga da li su ovi troškovi plaćeni

ili ne.

Pri knjiženju možemo videti da je pojedinačna nabavna cena utvrđena kao zbir pojedinačne

fakturne vrednosti uvećane za deo zavisnih troškova nabavke, koji su rasporeženi na pojedine vrste

materijala pomoču nabavljenih količina. Na osnovu pojedinačne kalkulacije vrši se knjiženje na

analitičkim računima materijala, a na osnovu podataka Zbirna kalkulacije vrše se knjiiženja na

računima glavne knjige i u dnevniku.

Matijević Jadranka Ekonomsko-Ugostiteljska škola Sloboda Minić

13

Primer:

1. Preduzeće C je kupilo, po otpremnici dobavljača I računu dobavljača, sledeći materijala:

- Material X 2.000 kg, po ceni 100 din/kg., što iznosi 200.000 din. I PDV 36.000 din.

- Material Y 1.000 kg, po ceni 300 din/kg., što iznosi 300.000 din I PDV 54.000 din.

2. Troškovi prevoza po računu dobavljača iznose 25.000 din., bez PDV, dobavljač nije u sis-

temu PDV.

3. Troškovi istovara plaćeni iz blagajne 5.000 din., bez PDV, dobavljač nije u sistemu PDV.

Pre iskazivanja poslovne promene po osnovu navedene nabavke materijala neophodno je uraditi

kalkulaciju.

Naziv ma-

terijala

Jed. mere Količina Fakt. cena Zavisni

troskovi

Nabavka

cena

Nabavna

vrednost

X kg. 2.000 100 10 110 220.000

Y kg. 1.000 300 10 310 310.000

Svega: 630.000

Kontirane:

1) 100 - Obračun nabavke zaliha materijala…

270 – PDV u primljenim računima

433 – Dobavljači u zemlji

- za vrednost materijala po računu dobavljača

500.000

90.000

590.000

2) 100 - Obračun nabavke zaliha materijala…

433 – Dobavljači u zemlji

- za troškove prevoza

25.000

25.000

3) 100 - Obračun nabavke zaliha materijala…

243 – Blagajna

- za plaćene troškove istovara

5.000

5.000

4) 100 – Materijal

100 – Obračun nabavke zaliha materijala…

- nabavnu vrednost materijala

500.000

500.000

5.2 Evidencija nabavke materijala po plansko nabavnoj ceni

Evidencija nabavke materijala po plansko nabavnoj ceni vrši se u slučaju kad preduzeće želi da

ubrza postupak evidentiranja nabavke materijala, ili kad želi da uvede kontrolu nabavnih cena

materijala u odnosu na unapred određene (planirane) cene. Plansku nabavnu cenu materijala čine

Matijević Jadranka Ekonomsko-Ugostiteljska škola Sloboda Minić

14

planirana fakturna cena materijala i planirani zavisni troškovi nabavke. Razlika između planske

nabavne cene i stvarne nabavne cene iskazuje se kao odstupanje od planske cene materijala.

Ukoliko je planska nabavna cena niža od od stvarno nabavne cene govorimo o pozitivnom

odstupanju i obrnuto.

Pozitivno odstupanje se iskazuje na strani potražuje računa Odstupanje od planske cene materijala,

a negativno odstupanje na dugovnoj strani računa Odstupanje od planske cene materijala.

Kad se zalihe materijala vode po planskim nabavnim cenama na analitičkim računima materijala

evidencija se vodi po planskim cenama. Na računima glavne knjige nabavka materijala po plansko

nabavnoj ceni se knjiži na dugovnoj strani računa Materijal, a uz odobrenje računa Dobavljači, za

fakturnu vrednost, kao i uz odobrenje odgovaraju}ih računa po osnovu stvarnih zavisnih troškova

nabavke (dobavljači, blagajana, tekući račun). Razlika između planske nabavne vrednosti i stvarno

nabavne vrednosti isakzuje se na računu Odstupanje od planskih nabavnih cena materijala.

Primer

Preduzeće X je kupilo 1 000 kg .materijala ,, X” po fakturnoj ceni od 200 din /kg., PDV 36.000

din.,planska nabavna cena 250 din/kg.

Kontiranje :

1) 101 - Materijal

270 – PDV u primljenim fakturama

433 - Dobavljači

1019 – Odstupanje od planskih cena

- za nabavku materijala

250.000

36.000

236.000

50.000

5.3 Nefakturisani materijal

Iskazivanje poslovnih promena u knjigovodstvu po osnovu nabavke materijala često se mora vršiti

i u uslovima kad je primljen materijal a nije primljena faktura dobavljača.

U slučaju kad je preduzeće primilo materijal, a faktura od dobavljača nije stigla govori se o

nefakturisanom materijalu. Prijem materijala se knjiži na računu Materijal na osnovu otpremnice

dobavljača i dokumenta o prijemu materijala u magacin kupca, a obaveza prema dobavljaču do

Matijević Jadranka Ekonomsko-Ugostiteljska škola Sloboda Minić

15

prijema fakture iskazuje se na računu Dobavljači za nefakturisani materijal. Nakon prijema fakture

od dobavljača vrši se prenos obaveze prema dobavljaču sa računa Dobavljači za nefakturisani

materijal na račun Dobavljači, pri čemu se može pojaviti razlika između isakzane obaveze na bazi

otpremnice u odnosu na obavezu isakzanu u fakturi. Ovu razliku je nemoguće knjižiti na teret ili u

korist vrednosti nabavljenog materijala, obzirom da je sastavljena nabavna kalkulacija, nabavka

proknjižena u finansijskom knjigovodstvu, na analitićkoj kartici materijala, a čest je slučaj da je

materijal i utrošen. Ukoliko se nabavka materijala isakzuje po stvarno nabavnoj vrednosti, za

razliku se koriguju troškovi materijala, a u slučaju kad se nabavka materijala iskazuje po plansko

nabavnoj vrednosti ta razlika se knjiži na računu Odstupanje od planskih nabavnih cena materijala.

5.4 Materijal na putu

Prilikom nabavke materijala može nastati situacija da preduzeće primi fakturu a da materijal nije

primljen, odnosno da je materijal poslat i da se nalazi na putu. Ovakva situacija nastaje u slučaju

kad je kao mesto isporuke ugovoren magacin prodavca, ili bilo koje drugo mesto koje se nalazi na

putu između kupca i prodavca, odnosno uvek kad se preuzimanje materijala vrši van magacina

kupca. U tom slučaju od mesta preuzimanja putuje teret i na rizik kupca, i nalazi se u svijini kupca.

Ovako nabavljen materijal knjiži se u knjigovodstvu na računu Materijal na putu, na dugovnoj

strani, a u korist računa Dobavljači. Po prijemu materijala u magacin kupca gasi se račun Materijal

na putu, a vrednost primljenog materijala se knjiži na dugovnoj strani računa Materijal.

5.5 Materijal na obradi i doradi

Nabavljeni materijal može iz bilo kojih razloga da ne odgovara prvobitnoj nameni, te da je potrebno

izvršiti njegovu obradu ili doradu pre slanja u proizvodnju. Troškovi dorade i obrade povenjavaju

nabavnu vrednost materijala. Dorada i obrada se najčešće vrše od strane drugog preduzeća koje se

pojavljuje u ulozi dobavljaća za vrednost izvršene dorade ili obrade.

Materijal, koji ne odgovara prvobitnoj nameni, pa se kao takav šalje na obradu ili doradu, fizićki

napušta magacin kupca, pa se ova poslovna promena isakzuje u finansijskom knjigovodstvu

Matijević Jadranka Ekonomsko-Ugostiteljska škola Sloboda Minić

16

smanjenjem vrednosti na dugovnoj strani računa Materijl, a povećanjem vrednosti strani računa

Materijal na obradi i doradi. Takođe, ova poslovna promena isakuzuje se i na analitičkoj kartici

materijala koji se šalje na obradu i doradu.

6. KNJIŽENJE UTROŠKA MATERIJLA

Materijal se nabavlja radi trošenja u procesu poslovanja. Dok nabavka materijala predstavlja

povećanje zaliha, njegovo trošenje predstavlja smanjenje zaliha. Evidencija o utrošku materijala

vodi se u finansijskom knjigovodstvu u klasi 5, u grupi 51- Troškovi materijala. Prilikom knjiženja

utroška materijal zadužuju se konta grupe 51-Troškovi materijala, o odobravaju se konta grupe 10-

Materijali. Utvđ|ivanje vrednosti utrošenog materijala zavisi od evidentne cene (stvarna nabavna

cena i planska nabavna cena).

Troškove materijala, sitnog inventara i ambalaže obihvatamo preko jedinstvenog računa Troćškovi

materijala. Da bi se izbeglo razvijanje velikog broja računa na računu Troškovi materijala knjiže se

i ostali troškovi materijala, kao {to su: troškovi pomoćnog i ostalog materijala, kancelarijskog

materijala, goriva i maziva, kalo, lom rastur, kvar materijala i dr.

6.1 Obračun i knjiženje troškova materijala obračunatih po stvarnim nabavnim cenama

Kada se na osnovu trebovannja materijal izda iz magacina u proizvodnju, u knjigovodstvu se polazi

od funkcije da je materijal i utrošen, pa se beleži porast troškova materijala i smanjuje zaliha

materiajala. Knjiženje troškova materijla tangira račun Troškovi materijala koj se zadužuje i račun

Materijal koji se odobrava. Knjiženju troškova materijala prethodi utvrđivanje njihove visine

odnosno vrednosti.

Utrošak materijala može se utvrđivati pomoću metoda stalnog inventara i pomoću metoda

umetnutog inventara.

Matijević Jadranka Ekonomsko-Ugostiteljska škola Sloboda Minić

17

Utvrđivanje visine utroška, odnosno troškova materijala putem metoda stalnog inventara

pretpostavlja da se nakon svakog trošenja materijala knjiži smanjenje zaliha. Utrošak se može

obračunavati:

1.po partijama (nabavkama)

2.po vrstama materijala

1. Obračun utroška materijala po partijama zahteva da magacinska i analitička evidencija

materijala budu organizovane tako da se materijal evidentira po partijama odnosno nabavkama. To

znači da se za jednu vrstu materijala otvara onoliko analitičkih kartica koliko se puta taj materijal

nabavlja.Neophodno je da zalihe materijala budu fizički odvojene i označene po partijama.

Izdavanje materijala vršise po partijama. Ovakav način evidencije zaliha i obračuna utroška

matrijala racionalno je da se koristi u onim preduzećima koja nema veliki broj vrsta materijala na

zalihi i u kojima nabavke nisu česte.

2. Kada je pri metodu stalnog inventara evidencija matrijala organizovana tako da se analitički

računi otvaraju po vrstama, onda svaka vrsta materijala ima svoj analitički račun na kome se bez

obzira na različitost nabavnih cena evidentiraju sve nabavke odnosne vrste materijala.Zalihe

materijala ne moraju biti fizički odvojene po partijama, već se sve nabavke istog materijala mešaju.

Međutim ako se materijal evidentira po nabavnim vrednostima, onda se, i u slučaju relativnog

mirovanja cena, nabavne cene razlikuju jedne od druge zbog različitih troškova.

Najpoznatije i najčešće primenjivane metode za obračun nabavnih cena:

1.metod prosečne cene

2.metod prva ulazna cena, prva izlazna cena

3.metod posledwa ulazna cena, prva izlazna cene

1. Prema metodi prosečne nabavne cene troškovi materijala se utvrđuju množenjem utrošenih

količina sa prosečnim nabavnim cenama za odnosnu vrstu materijala. Prosečna nabavna cena se

izračunava deljenjem ukupne vrednosti zaliha sa količinom materijala na zalihi. Budući da svaka

nova nabavka sa cenom koja odstupa od prethodne prosečne nabavne cene dovodi do njene

promene, prosečne nabavne cene se moraju ponovo utvrđivati posle svake nabavke, odnosno pre

Matijević Jadranka Ekonomsko-Ugostiteljska škola Sloboda Minić

18

svakog izdavanja materijala ako je u međuvremenu izvršena nova nabavka materijala.

2. U osnovi metode ptva ulazna cena-prvoj izlaznoj ceni, koja je poznata kao FIFO metod ( firs

in-first out), nalazi se pretpostavka da se materijal troši onim redosledom kako se nabavlja. Stvarno

trošenje materijala ne mora odgovarati ovoj pretpostavci. Pravilio FIFO određuje samo partiju čije

cene se uzimaju u obzir za obračun, stvarno fizičko trošenje nije odlučujuće.

3. Polazeći od pretpostavke da se najpre troši materijal koji je poslednji nabavljen, metod kod

poslednja ulazna-prvoj izlaznoj ceni odnosno LIFO metod (last in-first out) kao cena po kojoj se

utvrđuju troškovi materijala služi cena poslednje nabavke.

Metodom umetnutog inventara visina utrošaka materijala se utvrđuje kao razlika između početnih

zaliha uvećanih za sve nabavke izvršene u toku obračunskog perioda i krajnjih zaliha. Visina

krajnjih zaliha se utvrđuje popisom, pa otud i naziv umetnutog inventara. Bez utvrđivanja visine

zaliha na kraju nije moguće spustiti visinu troškova. Visina troškova u ovom slučaju neposredno

zavisi od visine zaliha utvrđenih na kraju obračunskog perioda. Ukoliko popisom budu utvrđene

više zalihe troškovi će biti niži i obrnuto. Nemogućost kontrole rada odgovornih lica smatra se

osnovnim osnovnom slabošću ovakvog načina utvrđivanja troškova materijala. Troškovi materijala

utvrđeni putem sistema umetnutog inventara ne mogu se vezati ni za mesta ni za nosioce troškova,

jer se utvrđuju samo u svojoj ukupnoj visini. Otuda se ovaj metod može koristiti kada je reč o

troškovima materijala za izradu, samo u procesnoj industriji.

Primer:Na zalihama se nalazi material u vrednosti od 266.000 dinara .

1) Po trebovanju br. 8 izdato je u proizvodnju materijala u vrednosti od 59.800 din. ( LIFO):

Knjiziti na računima glavne knjige:

Materijal Troškovi materijala

––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––

S 266.000. 59.800 (1) (1) 59.800

Matijević Jadranka Ekonomsko-Ugostiteljska škola Sloboda Minić

19

6.2 Obračun i knjiženje troškova materijala pa planskim nabavnim cenama

Kako su planske nabavne cene zapravo stalne cene, jer se u toku poslovne godine po pravilu ne

menjaju, visina troškova materijala se utvrđuje množenjem utrošene količine sa planskom

nabavnom cenom po jedinici. Ovako obračunati troškovi predstavljaju ne stvarnu, već plansku

vrednost utrošenog materijala.

Obračun periodičnog zahteva da se vrednost utrošenih sredstava, pa prema tome i materijala, iskaže

po stvarnim nabavnim, ne po planskim nabavnim vrednostima. Otuda proizilazi poterba svođenja

planske nabavne vrednosti utrošenog materijala na stvarnu nabavnu. Razlika između planskih i

stvarnih vrednosti materijala obuhvata se na računu Odstupanje od planskih nabavnih cena

materijala. Dugovni saldo ovog konta pokazuje za koliko je vrednost zaliha obračunata po stvarnim

nabavnim vrednostima veća od njihove planske nabavne vrednosti. Ako bi bile utrošene sve zalihe

materijala, onda bi saldo ovog računa pokazivao za koliko ja planska nabavna vrednost. Utvrđivanje

stvarne nabavne vrednosti utrošenog materijala pretpostavlja u tom slučaju određivanje dela

odstupanja od planskih nabavnih cena materijala koji se odnosi na utrošeni materijal.

Kad se zalihe materijala vode po planskoj (stalnoj) nabavnoj ceni, potrebno je osim zaduženja konta

grupe 51 za utrošeni materijal i odobrenje grupe 10 za razduženje zaliha materijala, voditi i

evidenciju o razlici između planske i stvarne nabavne cene, tj o odstupanju od planske cene .Pri

nabavci materijala osdtupanje planske i stvarne nabavne cene materijala vodi se na kontu 1019-

Odstupanja od cena materijala. Pri utrošku materijal, koji je knjižen planskoj nabvnoj ceni, potrebno

je odgovarajući deo odstupanja od planske nabavne cene preneti na konto grupe 51-Odstupanja od

cena sirovina i materijala. Ovo je neophodno izvršti da bi se obračun utrošenog materijala, koji je

izvršen po planskoj nabavnoj ceni, sveo na stvarnu nabavnu cenu utrošenog materijala i da bi se na

kraju obračunskog perioda dobila stvarna cena koštanja gotovih proizvoda (učinaka čiji je jedan

element i vrednost utrošenog materijala).

Odstupanje od planske nabavne cene, koja se odnosi na utrošeni materijal, može se izračunati na

više načina.

Prvi način izračunavanja ovog odstupanja je pomoću procenta odstupanja. Procenat odstupanja od

planske nabavne cene izračunava se tako što se iznos odstupanja od planske nabavne cene podeli sa

Matijević Jadranka Ekonomsko-Ugostiteljska škola Sloboda Minić

20

vrednošću nabavljenog materijala, zajedno sa početnim stanjem.

Procenat = Iznos odstupanja od cena sirovina i materijala *100

odstupanja Nabavljeni materijal + Početno stanje

S obzirom na to na kojim kontima se nalaze ovi iznosi, navedena formula može se napisati i na

sledeći način:

Procenat = Saldo konta odstupanje od cena sirovina i materijala *100

odstupanja Dugovna strana konta zalihe materijala

Da bi se izračunao iznos odstupanja od cena koji se osnosi na utrošeni materijal, izračunati procenat

primenjuje se na vrednost utrošenog materijala koji je obračunat po planskoj nabavnoj ceni.

Iznos odstupanja koje se odnosi na utrošeni materijal izračunava se ovako:

Iznos = Vrednost utrošenog materijala * % odstupanja

odstupanja 100

ili

Iznos = Dugovna strana konta 511 * Procenat odstupanja

odstupanja 100

Drugi način izračunavanja odstupanja je direktan- pomoću skedeće formule:

Iznos odstupanja = O * U

M

O- odstupanje od cena materijala (saldo konta 1019)

U- utrošeni materijal (dugovna strana konta 511)

M- zalihe materijala + nabavljeni materijal (dugovna strana konta 101)

Matijević Jadranka Ekonomsko-Ugostiteljska škola Sloboda Minić

21

Ako bi na kontu 1019- Odstupanja od cene materijala, saldo bio potražni i imao karakter sniženja

planske cene, pri prenosu odstupanja od cena materijala ovak konto bi potraživao, a konto 1019 bi

dugovao. Tada se iznos odstupanja, pošto ima karakter sniženja planske cene , oduzima od iznosa

planske nabavne cene utrošenog materijala i dobija se iznos stvarne nabavne cene utrošenog

materijala.

Primer : Stanje na ručunima glavne knjige : Materijal 294.000 din., Odstupanje od planskih

nabavnih cena materijala iznosi 28.000 din (sniženje).

1) Prema rekapitulaciji trebovanja u toku meseca izdato je materijala iz magacina u

proizvodnju u vrednosti od 73.000 din.po planskoj nabavnoj vrednosti .

2) Obračunati I proknjižiti srazmerni deo odstupanja od planskih nabavnih cena .

Materijal Odstupannje od planskih nabavnih cena

–––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––

S) 294.000 73.500 1) 2)7.000 28.000 S)

Troškovi materijala

–––––––––––––––––––––

1) 73.500 7.000

6.3 Obračun i knjiženje troškova materijala koji se ne skladišti

Formiranje zaliha materijala pre njegove potrošnje jeste uobičajeno, ali ne i obavezno. U dobro

organizovanim preduzećima i dobro organizovanim privredama, nastojanja da se zalihe materijala

svedu na minimum idi dotle da preduzeća nastoje tako terminirati nabavke da materijal odmah po

isporuci bude dat u proizvodnju, tako da se uopšte ne skladišti. Osim toga postoje materijali čije

skladištenje nije moguće ili se ne praktikuje, kao što su voda, gas i struja. Obračun ili knjiženje

troškova ovih materijala koji se ne skladišti po pravilu se utvrđuje iz faktura dobavljača. Pri

evidentiranju ovih troškova račun Troškovi materijala se zadužuje, a odobravaju se račun

Dobavljaći, Tekući račun ili Blagajna, u zavisnosti od toga da li je i na koji naćin izvršeno

plačanjke.

Matijević Jadranka Ekonomsko-Ugostiteljska škola Sloboda Minić

22

Primer :

1) Primljena je faktura ya utrošenu vodu na din 45.000 dinara

Knjizenje:

Troskovi materijala Dobavljaći

–––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––

1) 45.000 45.000 1)

ZAKLJUČAK

Materijal je predmet rada potreban za obavljanje proizvodnog procesa i nabavlja se radi trošenja u

procesu poslovanja, otuda možemo zakljućiti koliko je bitna evidencija njegove nabavke i utroška.

Menadzment računovodstva predstavlja jedan od najbitnijih delova preduzeća koji da bi ispunio

knjigovodstvene ciljeve mora koristiti sve instrumente koji su međusobno povezani i čine jednu

vrstu sistema koji obezbeđuje protok posataka o promenama na imovini preduzeča u koji se i

neizostavno ubraja i materijal. Osnovni knjigovodstveni instrumenti služe prikupljanju, pripremi,

evidentiralju i izveštavanju o posledicama poslovanja i rezultatu datog preduzeća.

Računovodstvo, tj knjigovodstvo svakog preduzeća je glavni nosilac brojnih informacija o stanju i

izvorima sredstava, poslovnim rezultatima i osnovnim funkcijama preduzeća.

Matijević Jadranka Ekonomsko-Ugostiteljska škola Sloboda Minić

23

LITERATURA

Računovodstvo za 1. razred ekonomske škole, Autor Vera Poznanić- Leko

Ra~unovodstvo za 3. razred ekonomske škole, Autor Vera Poznanić- Leko

Računovodstvo za višu poslovnu školu

Finansijsko računovodstvo , Mr. Mirjana Medojević

Finansijko računovodstvo , prof.dr. Radiša Radovanovic

Prof.dr. Kata Škarić - Jovanović

Matijević Jadranka Ekonomsko-Ugostiteljska škola Sloboda Minić

24

komentari (0)

nema postavljenih komentara

budi prvi koji ce napisati!

ovo je samo pregled

3 shown on 24 pages

preuzmi dokument