Mehanika tla i stene- Skripta-Mehanika tla- Građevinski, Skripte' predlog Građevinski materijali i sistemi
petricj
petricj

Mehanika tla i stene- Skripta-Mehanika tla- Građevinski, Skripte' predlog Građevinski materijali i sistemi

14 str.
3broj preuzimanja
1000+broj poseta
1broj komentara
Opis
Građevinski fakultet,Skripta,Građevina,Mehanika tla i stene,Voda u tlu,Elementi krivina,
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 14
ovo je samo pregled
3 prikazano na 14 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 14 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 14 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 14 str.
preuzmi dokument
Slide 1

MEHANIKA TLA I STIJENE – VJEŽBE 5 NAPONI U TLU OD SOPSTVENE TEŽINE

Vježbe : Mehanika tla i Stijene

literatura

σ’ = σ - u σ’ – EFEKTIVNI VERTIKALNI NAPON σ – TOTALNI VERTIKALNI NAPON u – PORNI PRITISAK (PRITISAK VODE)

F

Vježbe : Mehanika tla i Stijene

F

I

I

F σ0 = F/A

A – površina poprečnog presjeka

F

II

II Nα=Fcos α

Tα=Fsin α

POSTOJI NORMALNO NAPREZANJE (σα) I SMIČUĆE NAPREZANJE (τ α)

Vježbe : Mehanika tla i Stijene

MIJENJAMO LI NAGIB POSMATRANOG ZAMIŠLJENOG PRESJEKA, TJ. MIJENJAMO LI UGAO α, MIJENJAJU SE I VRIJEDNOSTI NORMALNOG I SMIČUĆEG NAPONA

MOHR-OV KRUG => GRAFIČKI PRIKAZ PROMJENE NAPONSKOG STANJA U JEDNOJ TAČKI ZA RAZLIČITE NAGIBE ZAMIŠLJENE PRESJEČNE RAVNI

OTPORNOST MATERIJALA : GLAVNI NAPONI

??? ŠTA PREDSTAVLJA TAČKA NA MOHR-OVOM KRUGU???

Vježbe : Mehanika tla i Stijene

TERZAGHI : PRINCIP EFEKTIVNIH NAPONA : σ’ = σ - u

σ = γ (suha, ili u prirodnom stanju)*h1 + γ (satutrirano stanje)*h2 u = γ (vode) *h2

NPV

h1

h2

X

površina terena

Zašto se porni pritisak često naziva neutralni napon

ispitni zadatak : izračunati slijeganje dna jezera usljed povećanja nivoa vode?

otpornost : σ = F/A, mehanika tla : σ = γ*z

O TROOSNOM STANJU NAPONA !

promjena zapremine promjena oblika

p=(σ1 + σ2 +σ3 )/3 q=σ1 - 2σ3

σ’ = σ - u

Vježbe : Mehanika tla i Stijene

KOD PRORAČUNA TOTALNIH VERTIKALNIH NAPONA (σ), KORISTI SATURIRANU ZAPREMINSKU TEŽINU ZA SLOJEVE ISPOD NIVOA PODZEMNE VODE, A SUHU ILI U PRIRODNOM STANJU ZA SLOJEVE IZNAD NIVOA VODE

RAČUNAJ TOTALNE NAPONE (σ) I PORNE PRITISKE (u), A EFEKTIVNI NAPON (σ’) RAČUNAJ KAO NJIHOVU RAZLIKU

ILI RAČUNAJ EFEKTIVNI VERTIKALNI NAPON DIREKTNO PREKO EFEKTIVNE ZAPREMINSKE TEŽINE

Zadatak 1. : Skiciraj Mohrov krug za element pod djelovanjem glavnih napona σ1= 300 kPa i σ3= 100 kPa, te odredi ravan u kojoj djeluje maksimalni smičući napon. Prikaži trag napona u q - p dijagramu za σ1=300 kPa, σ3=100 kPa te za σ1=500 kPa, σ3=100 kPa.

Vježbe : Mehanika tla i Stijene

Zadatak 2. : Nacrtaj dijagram vertikalnog totalnog i efektivnog napona u sloju tla debljine 10 m čija površina je 5 m ispod površine jezera. Saturirana zapreminska težina tla je γ = 20 kN/m3.

Vježbe : Mehanika tla i Stijene

Zadatak 3. : Šta je sila procjeđivanja i kako djeluje na vertikalni efektivni napon u tlu za slučaj:

a) voda se procjeđuje prema gore; b) voda se procjeđuje prema dolje.

Zadatak 4. : Navedi slučaj kada na dno građevne jame treba postaviti filterski sloj, skicirati.

a)Objasniti izraz:

b)Objasniti hidraulički slom.

w s i

F γ

γ ⋅

= '

0,1' = ⋅

= w

s i F

γ γ

Kada postaviti filterski sloj na dno građevinske jame???

Filter je granularni materijal, koji ima cilj da spriječi prodiranje čestica tla ispod njega, a dovoljno je propustan da ne pruža veliki otpor procjeđivanju

Zaštitna konstrukcija

D/2

D

Vodonepropusni sloj

...Izvedi izraz za FS nakon postavljanja drenažnog sloja... + kriterij izbora filter matrijala

D1

Filter

D15(F) D85(B)

< 4

D15(F) D15(B)

> 4

(F) – filter materijal (B) – bazni materijal – onaj koji štitimo od izdizanja (eng. heave)

Terzaghi&Peck 1948. – kriterij za izbor filter materijala

U kojoj vrsti tla možemo očekivati opisanu problematiku hidrauličkog sloma tla

Hamid Dolarević “ Ova pojava hidrauličkog sloma je prisutna uglavnom kod sitnozrnih nekoherentnih materijala (veoma sitni pijeskovi i prah). Praktična mjera zaštite je pobijanje talpi ispod linije iskopa za polovinu visine hidrostatičkog pritiska”

Vježbe : Mehanika tla i Stijene

Zadatak 5. Sloj suhog tla 1,40 m debljine, leži na debelim naslagama vodom zasićenog tla. Zapreminska težina suhog tla je 15,70 kN/m3, a zasićenog tla 19,80 kN/m3.

- Odrediti ukupan napon na dubini od 3,40 m ispod površine tla, u kPa.

Zadatak 6. Nivo vode u jezeru je 1,60 m iznad dna. Tlo ispod jezera je potpuno zasićeno vodom. Zapreminska težina tla je 19,60 kN/m3.   - Odrediti ukupan napon na dubini od 2,10 m ispod dna jezera, u kPa.

Zadatak 7. Gumeni balon napunjen suhim pijeskom je potopljen u vodu, na dubinu od 3,10 m. Guma je apsolutno vodonepropusna.  Zapreminska težina pijeska je 16,00 kN/m3.

- Koliki je ukupni napon u pijesku, u kPa?

Vježbe : Mehanika tla i Stijene

Zadatak 8. U sloju homogenog tla, nivo podzemne vode je određen na dubini od 1,20 m ispod površine tla. U tlu ne postoji efekat kapilarnog penanja. Zapreminska težina suhog tla je 16,00 kN/m3, a zapreminska težina tla ispod nivoa podzemne vode 19,60 kN/m3. Na ovaj sloj je nanešeno površinsko opterećenje od 29,10 kN/m2. Nivo podzemne vode je ostao nepromijenjen. Izračunati efektivni napon na dubini od 3,00 m ispod početne površine tla, u kPa, prije i nakon nanošenja opterećenja.

Zadatak 9. (zbirka Z.11.) : U sloju homogenog tla nivo podzemne vode je određen na dubini od 2,20 m ispod površine tla. Visina kapilarnog penjanja je 0,60 m (S=100%). Zapreminska težina suhog tla je 15,60 kN/m3, a zapreminska težina tla ispod nivoa podzemne vode 19,40 kN/m3. Tlo je opterećeno jednolikim površinskim opterećenjem od 30,80 kN/m2. - Odrediti efektivni napon na dubini od 4,40 m ispod površine tla, u kPa.

Vježbe : Mehanika tla i Stijene

aw uu )1(' χχσσ −++= napomena :

χ- konstanta, može se dobiti iz triaksijalnog opita ua – pritisak zraka u porama

ZADAĆA Vježbe : Mehanika tla i Stijene

NACRTATI DIJAGRAM “NAPON-SMIČUĆA DEFORMACIJA” ZA VODU

ZAŠTO SE PORNI PRITISAK (PRITISAK VODE) ZOVE I NEUTRALNI NAPON?

σ=γ*z - Mehanika tla i stijene σ = F/A – Otpornost materijala

Objasniti !

PROGRAMIRATI CRTANJE MOHR-OVOG KRUGA (npr. u MS Excel-u)?

dobro
ovo je samo pregled
3 prikazano na 14 str.
preuzmi dokument