MPP medjunarnodno privatno pravo, Šeme' predlog Pravo. Univerzitet u Novom Pazaru
duka021
duka021

MPP medjunarnodno privatno pravo, Šeme' predlog Pravo. Univerzitet u Novom Pazaru

6 str.
73broj poseta
Opis
Medjunarodno privatno pravp literatura iz mpp
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 6
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
preuzmi dokument

Старовић Б.П., (2007) Коментар Закона о извршном поступку, Београд; Тодоровнћ В., (уредник) (1999) Међународна правна помоћ, I књига. Мул- тилатералне конвенције, II књига Билатералне конвенције, Службени гласник Београд; Трива С., (1985) Избрани суд или арбитража, Загреб; Трива С., Белајац В., Дика М., (1984) Судско извршно право - општи део, Информатор Загреб; Трива С., (1998)Привремене мјере осигурања у арбитражи, Зборник Прав- ног факултета Свеучилишта у Ријеци; Трива С.; Дика М., (2005) Грађанско парнично процесно право, Правни факултет, Загреб. Устав Србије („Службени гласник РС бр.98/2006) Закони и подзаконски акти Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља ("Службени лист СФРЈ", бр. 43/82 и 72/82, "Службени лист СРЈ", бр. 46/96 и "Службени гла- сник РС", бр. 46/2006); Нацрт Закона о међународном приватном праву(\^\уш.тргаус1е.§;0у.г$); Закон о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 57/89 и "Службени листСРЈ" 31/93. и Службени листСЦГ бр. 1/2003); Закон о промету непокретности. (“Службени гласник РС", 6г. 42/98 \ 111/09); Закон о меници (Службени лист ФНРЈ, број 104/46, Службени лист СФРЈ, бр. 16/65, 54/70, 57/89 и Службени лист СРЈ, број 46/96); Закон о чеку (Службени лист ФНРЈ, број 105/46, Службени лист СФРЈ, бр. 12/65, 50/71 и 52/73 и Службени лист СРЈ, број 46/96) ; Закон о поморској и унутрашњој пловидби ("Службени лист СРЈ", бр. 12/98, 44/99, 74/99 и 73/2000 и "Службени гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон и 85/2005); Закон о облигационим односима и основама својинско-правних односа у вазду- шном саобраћају (Службени гласник РС, бр. 87/2011); Закон о заштити потрошача ("Службени гласник РС", бр. 73/2010); Закон о стечају (Службени гласник РС, бр. 104/2009) ; Закон о арбитражи (Службени гласник РС, број 46/06); Закону о адвокатури („Службени гласник РС“ бр. 31/2011); Закон о парничном поступку ("Службени гласник РС", бр. 125/2004 и 111/2009); Закон о парничном поступку("Службени гласник РС", бр. 72/2011); Закон о страним улагањима ("Службени лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и „Служ- бени лист СЦГ, бр. 1/2003); Закон о приватизацији (Службени гласник РС, бр. 38/2001,18/2003 и 45/ 2005); Закон о заштити конкуренције ("Службени гласник РС", бр. 51/2009); Закон о јавним набавкама (Службени гласник РС, бр. 116/2008); Закон о превозу у међународном друмском саобраћају (Службени лист СРЈ, бр. 60/98, 5/99, 44/99, 74/99 и 4/2000); Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/2006 и. 41/2009); Закон о девизном пословању (Службени гласник РС, број 62/2006); Закон о спољнотрговинском пословању ("Службени гласник РС", бр. 36/2009); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05 и 54/09); Закон о странцима (Службени гласник РС, број 97/2008); Закон ојавном информисању (Службени гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005, 71/ 2009 и 89/2010 - одлука УС и 41/2011 - одлука УС); Закон о радиодифузији (Службени гласник РС, бр. 42/2002, 87/2004, 76/2008, 79/2005); Закон о основама својинскоправних односа ("Службени лист СФРЈ", бр. 6/80 и 36/90, "Службени лист СРЈ", бр. 29/96 и "Службени гласник РС", бр. 115/2005); Породични закон ("Службени гласник РС", бр. 18/2005, 72/2011); Закону о наслеђивању ("Службени гласник РС", бр. 46/1995, Одлука Уставног суда РС, ИУ бр. 358/95 - "Службени гласник РС", 101/2003 );

Закон о задужбинама, фондацијама и фондовима (Службени гласник СР Србије, број 59/89); Закон о ауторском и сродним правима (Службени гласник РС, број 104/2009); Закон о патентима (Службени лист СЦГ, бр. 32/2004 и 35/2004); Закон о жиговима (Службени гласник РС, број 104/2009) ; Закон о ознакама географског порекла (Службени лист СЦГ, број 20/2006, Слу- жбени гласник РС, број 41/2009); Закон о заштити топографија интегрисаних кола (Службени гаасник РС, број 104/2009); Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011); Закон о слободним зонама (Службени гласник РС, број 46/2006); Закон о друштвеним организацијама и удружењима грађана (Службени гласник СРС, бр. 24/82, 39/83, 17/84, 50/84,45/85 и 12/89 и Службени гласник РС, бр. 53/93, 67/93 и 48/94); Закон о тржишту капитала(Службени гласник РС, број 31/2011); Закон о условима за заснивање радног односа са страним држављанима (Слу- жбени лист СФРЈ, бр. 11/78 и 64/89 и Службени лист СРЈ, бр. 42/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94 и 28/96); Закон о заштити грађана СРЈ на раду у иностранству (Службени лист СРЈ, број 24/98); Закон о избеглицама (Службени гласник РС, број 18/92); Службени лист СРЈ, број 42/2002); Закон о држављанству Републике Србије(„ Службени гласник РС“, бр. 135/2004, бр. 90/2007); Закону о пребивалишту и боравишту грађана Републике Србије („Службеном гласнику РС“, бр. 87/2011); Закон о осигурању (Службени гласник РС, бр. 55/2004, 70/2004, 61/2005 и 85/2005);Закон о банкама (Службени гласник РС број 107/2005); Закон о пензијском и инвалидском осигурању (Службени гласник РС, бр. 34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005);

Закон ојавним набавкама (“Службени гласник РС” бр.116 /2008); Закон о инвестиционим фондовима (Службени гласник РС, бр. 46/2006 и 51/2009); Закон о пољопривредном земљишту (Службени гласник РС, број 62/06); Закон о извршењу и обезбеђењу (Службени гласник РС", бр. 31/201 1); Закон о ванпарничном поступку Србије ("Службени гласник РС", бр. 25/82, 48/88,46/95, 18/05); Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у Регистар(Службени гласник РС, бр. 57/2003, 61/2005 и 64/2006.) Закон о хипотеци(Службени гласник РС, бр. 115/2005.) Закон о легализацији исправа у међународном промету (Службени лист СФРЈ, број 6/73); Закона о уређењу судова (Службени гласник РС, бр. 116/08 и 104/09); Закон о општем управном поступку (Службени лист СРЈ, бр. 33/97 и 31/2001 и “Службени гласник РС”, бр. 30/2010); Правилник о Спољнотрговинској арбитражи при Привредној комори Србије (Службени гласник РС, бр. 52 /2007). Мултилатералнн међународни уговори Коивеиције у области међународне продаје робе 1. Конвенција о застарелости потраживања у области међународне купопродаје робе (1974)-(Службени лист СФРЈ-Међународни уговори,број 5/1978); 2. Конвенција УН о уговорима о међународној продаји робе (1980) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 10/1984); Конвенције у области међународне трговинске арбнтраже 1. (Њујоршка) Конвенција о признању и извршењу иностраних арбитражних одлука (1958) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 11/1981); 2. Конвенција о извршењу иностраних арбитражних одлука (1927) - (Службени лист ФНРЈ - додатак, број 4/1959); 3. Протокол о арбитражним клаузулама (1923) - (Службени лист ФНРЈ, број 4/1959);

4. Европска конвенција о међународној трговинској арбитражи (1961) - (Службени лист ФНРЈ - додатак, број 12/1963); 5. Конвенција о решавању инвестиционих спорова између држава и држављана других држава (1965)-(Службени лист СФРЈ - додатак, број 7/1 °67). Конвенције у области међународних плаћања 1. Конвенција о решавању извесних сукоба меничних закона са Протоколом (1930);Конвенција о унифицираном меничном закону са Анексом I и II и Протоколом (Једнообразни закон о меници) (1930); 3. Конвенција о меничним таксама са Протоколом (1930). Све три конвенције објављене су у Службеним новинама Краљевине Југославије, број 24- IV, год. XVII-1935. Конвенције у области међународног превоза 1. Конвенција о уговору о међународном друмском превозу путника и пртљага (СУК.) (1973)- (Службени лист СФРЈ-Међународни уговори, број 8/1977); 2. Конвенција о уговору за међународни превоз робе друмом (СМК) (1955) и Протокол уз Конвенцију - (Службени лист ФНРЈ - додатак, број 11/1958); 3. Конвенција о међународним превозима железницом (СОТ1Р) (1980) и прилози уз Конвенцију: Једнообразна правила о уговору о међународном железничком превозу путника и пртљага (С1У) и Једнообразна правила о уговору о међународном превозу робе железницама (С1М) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 8/1984); Протокол из 1990. од 20. 12. 1990. године о изменама конвенције о међународним превозима железницама (СОТ1Р) (Службени лист СРЈ Међународни уговори, број 3/1993); Протокол од 3. 6. 1999. године о изменама Конвенције о међународним железничким превозима од 9. 5. 1980. године (СОТ1Р) (Службени гласник РС - Међународни уговори, број 102/2007); 4. Конвенција за изједначење извесних прописа о међународном преносу ваздухом (Варшавска конвенција) - (1929) и Протоколи (Хашки протокол о измени из 1955, Допунски протоколи број 1, 2 и 4 из 1975. године) - (Сл. новине КЈ, број 124/1931; Сл. лист ФНРЈ - додатак, број 6/1959; Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 1/1978); 5. Конвенција којом се допуњује Варшавска конвенција за изједначење неких правила која се односе на међународни ваздушни превоз који обавља лице које није уговорни превозилац (Рвадалахарска конвенција) (1961) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 3/1978); 6. Конвенција о уједињавању извесних правила за међународни превоз ваздушним путем (Службени гласник РС - Међународни уговори, број 38/2009); 7. Конвенција о међународном цивилном ваздухопловству (Чикашка конвенција) (1944) - (Службени лист ФНРЈ - додатак, број 3/1954); 8. Међународна конвенција за унификацију извесних правила о теретници (1924) - (Сл. лист ФНРЈ - додатак, 7/1959); 9. Међународна конвенција о трагању и спасавању на мору (1979) допуњена резолуцијама Комитета за поморску безбедност (М§С) 70(69) (1998) - (Службени лист СЦГ -Међународни уговори, број 23/2004). Конвенције у области заштите интелектуалне својине 1. Париска конвенција за заштиту индустријске својине (1883) -(више пута ревидирана; Југославија је ратификовала Вашингтонски текст из 1911 - Сл. новине КСХС, бр. 185а/1920 и 38/1921, Хашки текст из 1925 -Службене новинеКСХС, бр. 223/1928 и Стокхолмски текст из 1967 - Службени лист СФРЈ - додатак, број 5/1974); 2. Бернска конвенција за заштиту књижевних и уметничких дела (1886) - (Југославија је ратификовала текст конвенције ревидиран у Берлину 1908. године - Службене новине КЈ, 153/1930); 3. Мадридски споразум о сузбијању лажних и преварних ознака порекла на производима (1891) - (Службени лист СРЈ - Међународни уговори.број 1/1999); 4. Уговор о сарадњи у области патената (1970) - (Службени лист СРЈ - Међународни уговори, број 3/1996); 5. Хашки споразум о међународном пријављивању индустријских узорака и модела (1960), са допунским актом (1967) - (Службени лист СРЈ - Међународни уговори, број 3/1993); 6. Светска (универзална) конвенција о ауторском праву (1952) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми број 54/1973);

7. Ничански аранжман о међународној класификацији производа и услуга ради регистровања жигова (1957), (1967) - (Службени лист СФРЈ - Међуна- родни уговори, број 51/1974); Лисабонски аранжман о заштити ознака порекла и о њиховом међународном регистровању (1958), (1967), (1979) - (Службени лист СРЈ - Међународни уговори, број 6/1998); 9. Уговор о жиговном праву (1994) - (Службени лист СРЈ - Међународни уговори, број 4/1998); 10. Будимпештански споразум о међународном признавању депозита микроорганизама ради поступка патентирања (1977), (1980)- (Службени лист СРЈ - Међународни уговори, број 3/1993); 11. Конвенција о заштити произвођача фонограма од недозвољеног умножавања њихових фонограма од 29. октобра 1971. године - (Службени лист СРЈ - Међународни уговори, број 13/2002); 12. Међународна конвенција о заштити извођача, произвођача фонограма и радиодифузних организација од 26. октобра 1961. године - (Службени лист СРЈ • Међународни уговори, број 13/2002); 13. \У1РО уговор о ауторском праву од 20. децембра 1996. - (Службени лист СРЈ - Међународни уговори, број 13/2002); 14. \У1РО уговор о интерпретацијама и фонограмима од 20. децембра 1996. • (Службени лист СРЈ - Међународни уговори, број 13/2002); 15. Споразум између Владе СРЈ и Европске патентне организације о сарадњи у области патената (Споразум о сарадњи и проширењу), санексом - (Службени лист СЦГ - Међународни уговори, број 14/2004); 16. Стразбуршки споразуме о међународној класификацији пате ната од 24. марта 1971. године са изменама од 28. септембра 1979. године (Службени гласник РС - Међународни уговори, број 42/2009). Конвенције у области међународног породичног права Конвенција о остваривању алиментационих захтева у иностранству (1956) - (Сл.лист ФНРЈ - додатак, број 2/1960); 1. Конвенција о пристанку на брак, о минималној старости за склапање брака и о регистровању бракова (1962) - (Службени лист СФРЈ - додатак, број 13/1964); 2. Конвенција Уједињених нација о правима детета (1989) - (Службени листСФРЈ - Међународни уговори, број 15/1990); 3. Европска конвенција о признању и извршењу одлука о старањ о деци и о поновном успостављању односа старања (1980) - (Службени лист СРЈ - Међународни уговори, број 1/2001); 4. Конвенција о грађанскоправним аспектима међународне отмице деце (1980) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 7/1991). Конвенције у областн међународног наследног права 1. Конвенција о једнообразном закону о облику међународног тестамента (1973) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 3/1977); 2. Хашка конвенција о сукобима закона у погледу облика тестаментарних одредаба (1962) - (Сл. лист ФНРЈ - додатак, број 11/1962). Конвенцнје у области међународног стварног права 1. Конвенција о међународном признавању права на ваздухоплову (1948) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 7/1991); Конвенције у области међународног грађанско-процесног права 1. Европска конвенција о обавеш.тењима о страном праву (1968) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 7/1991); 2. Конвенција о грађанском судском поступку (1905) - (Службене новине КЈ, број 100/1930); 3. Конвенција о грађанском поступку (1954) - (Службени лист ФНРЈ додатак, број 6/1962); 4. Конвенција о олакшању међународног приступа судовима (1980) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 4/1988); 5. Конвенција о укидању потребе легализације страних јавних исправа (1961) - (Службени лист ФНРЈ - додатак, број 10/1962); 6. Конвенција о заплени поморских бродова - (Службени лист СФРЈ - додатак, број 12/1967).

7. Европски споразум о прослеђивању молби за судску помоћ (1977) - (Службени лист СРЈ - Међународни уговори, број 9/2001). Конвенције у области међународног статусног права 1. Конвенција о статусу избеглица (1951) - (Службени лист ФНРЈ - додатак, број 7/1960 и Протокол о статусу избеглица (1967); - (Службени лист СФРЈ - додатак, број 15/1967); 2. Конвенција о правном положају лица без* држављанства (1954)- (Службени лист ФНРЈ - додатак, број 9/1959); 3. Конвенција о држављанству удате жене (1957) - (Службени лист ФНРЈ - додатак, број 7/1958); 4. Конвенција о издавању неких извода из матичних књига намењених иностранству (1956) - (Службени лист СФРЈ - додатак, број 9/1967); 5. Конвенција о издавању извода из матичних књига на више језика (1976) • (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 8/1991). Конвенције у области грађанске одговорностн за штету 1. Конвенција о одговорности хотелијера у вези с имовином њихових гостију (1962) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 2/1991); 2. Бечка конвенција о грађанској одговорности за нуклеарне штете (1963) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 5/1977); 3. Међународна конвенција о грађанској одговорности за штету проузроковану загађивањем нафтом (1969) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 7/1977); 4. Међународна конвенција о оснивању Међународног фонда за накнаду штете настале услед загађивања нафтом (1971) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 3/1977); 5. Конвенција о закону који се примењује у случајевима одговорности произвођача за своје производе (1973) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 8/1977); 6. Хашка конвенција о закону који се примењује на друмске саобраћајне незгоде (1971) - (Службени лист СФРЈ - додатак, број 26/1976); 7. Конвенције у области сукцесије; Споразум о питањима сукцесије (2001) • (Службени лист СРЈ - Међународни уговори, број 6/2002). Билатерални међународни уговори Уговори о правној помоћи 1. Алжир - Уговор о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима између СФР Југославије и ДНР Алжир (1982) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 2/1981); 2. Аустрија - Уговор о узајамном правном саобраћају између ФНР Југосла-вије и Републике Аустрије (1954) - (Службени лист ФНРЈ - додатак, број 8/1955); 3. Белгија - Споразум о правној помоћи у грађанским и трговачким ства-рима између СФР Југославије и Краљевине Белгије (1971) - (Службени лист СФРЈ - додатак, број 7/1974); 4. Б и X - Уговор између Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине о пра-вној помоћи у грађанским и кривичним стварима, (2005) - (Службени лист СЦГ - Међународни уговори - додатак, број 6/2005); бени лист СЦГ - Међународни уговори, број 22/2004; ступио на снагу 21. Ч. 2005); 6. Француска - Споразум између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Француске о сукцесији билатералних уговора закључених између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Француске (2003) • (Службени лист СЦГ' - Међународни уговори, број 6/2003; ступио на снагу 26.3.2003); 7. Шпанија - Споразум између Србије и Црне Горе и Краљевине Шпаније о сукцесији билатералних споразума (2005) - (Службени лист СЦ - Међународни уговори, број 14/2005; ступио на снагу 20.12.2005). Остали двострани уговорн 1. Белгија - Конвенција о издавању извода из матичних књига и ослобађању од легализације између СФР Југославије и Краљевине Белгије (1971) - (Службени лист СФРЈ, број 55/1972; ступила на снагу 1. 12. 1972);

2. Индија - Споразум између Југославије и Индије о реципрочном признању дипломатско- конзуларне форме закључења брака (1957) - (Службени лист ФНРЈ, број 3/1958; ступио на снагу 3. 5. 1957); 3. Иран - Споразум између Југославије и Ирана о узајамном ослобађању од давања саипо шсИсаШт зо1у1 пред југословенским и иранским судовима (1956) - (Службени лист ФНРЈ - додатак, број 2/1957; ступио на снагу 14. 5. 1956); 4. Норвешка - Споразум о реципрочном признавању дипломатско-конзуларне форме брака између Југославије и Норвешке (1957 - (Службени лист ФНРЈ - додатак, број 6/1958; ступио на снагу 31.8. 1957); 5. Француска - Конвенција о надлежности и закону који се примењује у области личног и породичног права између СФР Југославије и Француске Републике (1971) - (Службени лист СФРЈ, број 55/1972; ступила на снагу 1.12. 1972); Конвенција о издавању исправа о личном стању и о ослобођењу од легализације између СФР Југославије и Француске Републике (1969) - (Службени лист СФРЈ - додатак, број 3/1971; ступила на снагу 1.11. 1970).

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
preuzmi dokument