MPP medjunarnodno privatno pravo, Šeme' predlog Pravo. International University of Novi Pazar
duka021
duka02120 July 2017

MPP medjunarnodno privatno pravo, Šeme' predlog Pravo. International University of Novi Pazar

DOC (193 KB)
6 str.
56broj poseta
Opis
Medjunarodno privatno pravp literatura iz mpp
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 6

ovo je samo pregled

3 prikazano na 6 str.

preuzmi dokument

ovo je samo pregled

3 prikazano na 6 str.

preuzmi dokument

ovo je samo pregled

3 prikazano na 6 str.

preuzmi dokument

ovo je samo pregled

3 prikazano na 6 str.

preuzmi dokument

Старовић Б.П., (2007) Коментар Закона о извршном поступку, Београд; Тодоровнћ В., (уредник) (1999) Међународна правна помоћ, I књига. Мул- тилатералне конвенције, II књига Билатералне конвенције, Службени гласник Београд; Трива С., (1985) Избрани суд или арбитража, Загреб; Трива С., Белајац В., Дика М., (1984) Судско извршно право - општи део, Информатор Загреб; Трива С., (1998)Привремене мјере осигурања у арбитражи, Зборник Прав- ног факултета Свеучилишта у Ријеци; Трива С.; Дика М., (2005) Грађанско парнично процесно право, Правни факултет, Загреб. Устав Србије („Службени гласник РС бр.98/2006) Закони и подзаконски акти Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља ("Службени лист СФРЈ", бр. 43/82 и 72/82, "Службени лист СРЈ", бр. 46/96 и "Службени гла- сник РС", бр. 46/2006); Нацрт Закона о међународном приватном праву(\^\уш.тргаус1е.§;0у.г$); Закон о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 57/89 и "Службени листСРЈ" 31/93. и Службени листСЦГ бр. 1/2003); Закон о промету непокретности. (“Службени гласник РС", 6г. 42/98 \ 111/09); Закон о меници (Службени лист ФНРЈ, број 104/46, Службени лист СФРЈ, бр. 16/65, 54/70, 57/89 и Службени лист СРЈ, број 46/96); Закон о чеку (Службени лист ФНРЈ, број 105/46, Службени лист СФРЈ, бр. 12/65, 50/71 и 52/73 и Службени лист СРЈ, број 46/96) ; Закон о поморској и унутрашњој пловидби ("Службени лист СРЈ", бр. 12/98, 44/99, 74/99 и 73/2000 и "Службени гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон и 85/2005); Закон о облигационим односима и основама својинско-правних односа у вазду- шном саобраћају (Службени гласник РС, бр. 87/2011); Закон о заштити потрошача ("Службени гласник РС", бр. 73/2010); Закон о стечају (Службени гласник РС, бр. 104/2009) ; Закон о арбитражи (Службени гласник РС, број 46/06); Закону о адвокатури („Службени гласник РС“ бр. 31/2011); Закон о парничном поступку ("Службени гласник РС", бр. 125/2004 и 111/2009); Закон о парничном поступку("Службени гласник РС", бр. 72/2011); Закон о страним улагањима ("Службени лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и „Служ- бени лист СЦГ, бр. 1/2003); Закон о приватизацији (Службени гласник РС, бр. 38/2001,18/2003 и 45/ 2005); Закон о заштити конкуренције ("Службени гласник РС", бр. 51/2009); Закон о јавним набавкама (Службени гласник РС, бр. 116/2008); Закон о превозу у међународном друмском саобраћају (Службени лист СРЈ, бр. 60/98, 5/99, 44/99, 74/99 и 4/2000); Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/2006 и. 41/2009); Закон о девизном пословању (Службени гласник РС, број 62/2006); Закон о спољнотрговинском пословању ("Службени гласник РС", бр. 36/2009); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05 и 54/09); Закон о странцима (Службени гласник РС, број 97/2008); Закон ојавном информисању (Службени гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005, 71/ 2009 и 89/2010 - одлука УС и 41/2011 - одлука УС); Закон о радиодифузији (Службени гласник РС, бр. 42/2002, 87/2004, 76/2008, 79/2005); Закон о основама својинскоправних односа ("Службени лист СФРЈ", бр. 6/80 и 36/90, "Службени лист СРЈ", бр. 29/96 и "Службени гласник РС", бр. 115/2005); Породични закон ("Службени гласник РС", бр. 18/2005, 72/2011); Закону о наслеђивању ("Службени гласник РС", бр. 46/1995, Одлука Уставног суда РС, ИУ бр. 358/95 - "Службени гласник РС", 101/2003 );

Закон о задужбинама, фондацијама и фондовима (Службени гласник СР Србије, број 59/89); Закон о ауторском и сродним правима (Службени гласник РС, број 104/2009); Закон о патентима (Службени лист СЦГ, бр. 32/2004 и 35/2004); Закон о жиговима (Службени гласник РС, број 104/2009) ; Закон о ознакама географског порекла (Службени лист СЦГ, број 20/2006, Слу- жбени гласник РС, број 41/2009); Закон о заштити топографија интегрисаних кола (Службени гаасник РС, број 104/2009); Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011); Закон о слободним зонама (Службени гласник РС, број 46/2006); Закон о друштвеним организацијама и удружењима грађана (Службени гласник СРС, бр. 24/82, 39/83, 17/84, 50/84,45/85 и 12/89 и Службени гласник РС, бр. 53/93, 67/93 и 48/94); Закон о тржишту капитала(Службени гласник РС, број 31/2011); Закон о условима за заснивање радног односа са страним држављанима (Слу- жбени лист СФРЈ, бр. 11/78 и 64/89 и Службени лист СРЈ, бр. 42/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94 и 28/96); Закон о заштити грађана СРЈ на раду у иностранству (Службени лист СРЈ, број 24/98); Закон о избеглицама (Службени гласник РС, број 18/92); Службени лист СРЈ, број 42/2002); Закон о држављанству Републике Србије(„ Службени гласник РС“, бр. 135/2004, бр. 90/2007); Закону о пребивалишту и боравишту грађана Републике Србије („Службеном гласнику РС“, бр. 87/2011); Закон о осигурању (Службени гласник РС, бр. 55/2004, 70/2004, 61/2005 и 85/2005);Закон о банкама (Службени гласник РС број 107/2005); Закон о пензијском и инвалидском осигурању (Службени гласник РС, бр. 34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005);

Закон ојавним набавкама (“Службени гласник РС” бр.116 /2008); Закон о инвестиционим фондовима (Службени гласник РС, бр. 46/2006 и 51/2009); Закон о пољопривредном земљишту (Службени гласник РС, број 62/06); Закон о извршењу и обезбеђењу (Службени гласник РС", бр. 31/201 1); Закон о ванпарничном поступку Србије ("Службени гласник РС", бр. 25/82, 48/88,46/95, 18/05); Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у Регистар(Службени гласник РС, бр. 57/2003, 61/2005 и 64/2006.) Закон о хипотеци(Службени гласник РС, бр. 115/2005.) Закон о легализацији исправа у међународном промету (Службени лист СФРЈ, број 6/73); Закона о уређењу судова (Службени гласник РС, бр. 116/08 и 104/09); Закон о општем управном поступку (Службени лист СРЈ, бр. 33/97 и 31/2001 и “Службени гласник РС”, бр. 30/2010); Правилник о Спољнотрговинској арбитражи при Привредној комори Србије (Службени гласник РС, бр. 52 /2007). Мултилатералнн међународни уговори Коивеиције у области међународне продаје робе 1. Конвенција о застарелости потраживања у области међународне купопродаје робе (1974)-(Службени лист СФРЈ-Међународни уговори,број 5/1978); 2. Конвенција УН о уговорима о међународној продаји робе (1980) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 10/1984); Конвенције у области међународне трговинске арбнтраже 1. (Њујоршка) Конвенција о признању и извршењу иностраних арбитражних одлука (1958) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 11/1981); 2. Конвенција о извршењу иностраних арбитражних одлука (1927) - (Службени лист ФНРЈ - додатак, број 4/1959); 3. Протокол о арбитражним клаузулама (1923) - (Службени лист ФНРЈ, број 4/1959);

4. Европска конвенција о међународној трговинској арбитражи (1961) - (Службени лист ФНРЈ - додатак, број 12/1963); 5. Конвенција о решавању инвестиционих спорова између држава и држављана других држава (1965)-(Службени лист СФРЈ - додатак, број 7/1 °67). Конвенције у области међународних плаћања 1. Конвенција о решавању извесних сукоба меничних закона са Протоколом (1930);Конвенција о унифицираном меничном закону са Анексом I и II и Протоколом (Једнообразни закон о меници) (1930); 3. Конвенција о меничним таксама са Протоколом (1930). Све три конвенције објављене су у Службеним новинама Краљевине Југославије, број 24- IV, год. XVII-1935. Конвенције у области међународног превоза 1. Конвенција о уговору о међународном друмском превозу путника и пртљага (СУК.) (1973)- (Службени лист СФРЈ-Међународни уговори, број 8/1977); 2. Конвенција о уговору за међународни превоз робе друмом (СМК) (1955) и Протокол уз Конвенцију - (Службени лист ФНРЈ - додатак, број 11/1958); 3. Конвенција о међународним превозима железницом (СОТ1Р) (1980) и прилози уз Конвенцију: Једнообразна правила о уговору о међународном железничком превозу путника и пртљага (С1У) и Једнообразна правила о уговору о међународном превозу робе железницама (С1М) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 8/1984); Протокол из 1990. од 20. 12. 1990. године о изменама конвенције о међународним превозима железницама (СОТ1Р) (Службени лист СРЈ Међународни уговори, број 3/1993); Протокол од 3. 6. 1999. године о изменама Конвенције о међународним железничким превозима од 9. 5. 1980. године (СОТ1Р) (Службени гласник РС - Међународни уговори, број 102/2007); 4. Конвенција за изједначење извесних прописа о међународном преносу ваздухом (Варшавска конвенција) - (1929) и Протоколи (Хашки протокол о измени из 1955, Допунски протоколи број 1, 2 и 4 из 1975. године) - (Сл. новине КЈ, број 124/1931; Сл. лист ФНРЈ - додатак, број 6/1959; Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 1/1978); 5. Конвенција којом се допуњује Варшавска конвенција за изједначење неких правила која се односе на међународни ваздушни превоз који обавља лице које није уговорни превозилац (Рвадалахарска конвенција) (1961) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 3/1978); 6. Конвенција о уједињавању извесних правила за међународни превоз ваздушним путем (Службени гласник РС - Међународни уговори, број 38/2009); 7. Конвенција о међународном цивилном ваздухопловству (Чикашка конвенција) (1944) - (Службени лист ФНРЈ - додатак, број 3/1954); 8. Међународна конвенција за унификацију извесних правила о теретници (1924) - (Сл. лист ФНРЈ - додатак, 7/1959); 9. Међународна конвенција о трагању и спасавању на мору (1979) допуњена резолуцијама Комитета за поморску безбедност (М§С) 70(69) (1998) - (Службени лист СЦГ -Међународни уговори, број 23/2004). Конвенције у области заштите интелектуалне својине 1. Париска конвенција за заштиту индустријске својине (1883) -(више пута ревидирана; Југославија је ратификовала Вашингтонски текст из 1911 - Сл. новине КСХС, бр. 185а/1920 и 38/1921, Хашки текст из 1925 -Службене новинеКСХС, бр. 223/1928 и Стокхолмски текст из 1967 - Службени лист СФРЈ - додатак, број 5/1974); 2. Бернска конвенција за заштиту књижевних и уметничких дела (1886) - (Југославија је ратификовала текст конвенције ревидиран у Берлину 1908. године - Службене новине КЈ, 153/1930); 3. Мадридски споразум о сузбијању лажних и преварних ознака порекла на производима (1891) - (Службени лист СРЈ - Међународни уговори.број 1/1999); 4. Уговор о сарадњи у области патената (1970) - (Службени лист СРЈ - Међународни уговори, број 3/1996); 5. Хашки споразум о међународном пријављивању индустријских узорака и модела (1960), са допунским актом (1967) - (Службени лист СРЈ - Међународни уговори, број 3/1993); 6. Светска (универзална) конвенција о ауторском праву (1952) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми број 54/1973);

7. Ничански аранжман о међународној класификацији производа и услуга ради регистровања жигова (1957), (1967) - (Службени лист СФРЈ - Међуна- родни уговори, број 51/1974); Лисабонски аранжман о заштити ознака порекла и о њиховом међународном регистровању (1958), (1967), (1979) - (Службени лист СРЈ - Међународни уговори, број 6/1998); 9. Уговор о жиговном праву (1994) - (Службени лист СРЈ - Међународни уговори, број 4/1998); 10. Будимпештански споразум о међународном признавању депозита микроорганизама ради поступка патентирања (1977), (1980)- (Службени лист СРЈ - Међународни уговори, број 3/1993); 11. Конвенција о заштити произвођача фонограма од недозвољеног умножавања њихових фонограма од 29. октобра 1971. године - (Службени лист СРЈ - Међународни уговори, број 13/2002); 12. Међународна конвенција о заштити извођача, произвођача фонограма и радиодифузних организација од 26. октобра 1961. године - (Службени лист СРЈ • Међународни уговори, број 13/2002); 13. \У1РО уговор о ауторском праву од 20. децембра 1996. - (Службени лист СРЈ - Међународни уговори, број 13/2002); 14. \У1РО уговор о интерпретацијама и фонограмима од 20. децембра 1996. • (Службени лист СРЈ - Међународни уговори, број 13/2002); 15. Споразум између Владе СРЈ и Европске патентне организације о сарадњи у области патената (Споразум о сарадњи и проширењу), санексом - (Службени лист СЦГ - Међународни уговори, број 14/2004); 16. Стразбуршки споразуме о међународној класификацији пате ната од 24. марта 1971. године са изменама од 28. септембра 1979. године (Службени гласник РС - Међународни уговори, број 42/2009). Конвенције у области међународног породичног права Конвенција о остваривању алиментационих захтева у иностранству (1956) - (Сл.лист ФНРЈ - додатак, број 2/1960); 1. Конвенција о пристанку на брак, о минималној старости за склапање брака и о регистровању бракова (1962) - (Службени лист СФРЈ - додатак, број 13/1964); 2. Конвенција Уједињених нација о правима детета (1989) - (Службени листСФРЈ - Међународни уговори, број 15/1990); 3. Европска конвенција о признању и извршењу одлука о старањ о деци и о поновном успостављању односа старања (1980) - (Службени лист СРЈ - Међународни уговори, број 1/2001); 4. Конвенција о грађанскоправним аспектима међународне отмице деце (1980) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 7/1991). Конвенције у областн међународног наследног права 1. Конвенција о једнообразном закону о облику међународног тестамента (1973) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 3/1977); 2. Хашка конвенција о сукобима закона у погледу облика тестаментарних одредаба (1962) - (Сл. лист ФНРЈ - додатак, број 11/1962). Конвенцнје у области међународног стварног права 1. Конвенција о међународном признавању права на ваздухоплову (1948) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 7/1991); Конвенције у области међународног грађанско-процесног права 1. Европска конвенција о обавеш.тењима о страном праву (1968) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 7/1991); 2. Конвенција о грађанском судском поступку (1905) - (Службене новине КЈ, број 100/1930); 3. Конвенција о грађанском поступку (1954) - (Службени лист ФНРЈ додатак, број 6/1962); 4. Конвенција о олакшању међународног приступа судовима (1980) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 4/1988); 5. Конвенција о укидању потребе легализације страних јавних исправа (1961) - (Службени лист ФНРЈ - додатак, број 10/1962); 6. Конвенција о заплени поморских бродова - (Службени лист СФРЈ - додатак, број 12/1967).

7. Европски споразум о прослеђивању молби за судску помоћ (1977) - (Службени лист СРЈ - Међународни уговори, број 9/2001). Конвенције у области међународног статусног права 1. Конвенција о статусу избеглица (1951) - (Службени лист ФНРЈ - додатак, број 7/1960 и Протокол о статусу избеглица (1967); - (Службени лист СФРЈ - додатак, број 15/1967); 2. Конвенција о правном положају лица без* држављанства (1954)- (Службени лист ФНРЈ - додатак, број 9/1959); 3. Конвенција о држављанству удате жене (1957) - (Службени лист ФНРЈ - додатак, број 7/1958); 4. Конвенција о издавању неких извода из матичних књига намењених иностранству (1956) - (Службени лист СФРЈ - додатак, број 9/1967); 5. Конвенција о издавању извода из матичних књига на више језика (1976) • (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 8/1991). Конвенције у области грађанске одговорностн за штету 1. Конвенција о одговорности хотелијера у вези с имовином њихових гостију (1962) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 2/1991); 2. Бечка конвенција о грађанској одговорности за нуклеарне штете (1963) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 5/1977); 3. Међународна конвенција о грађанској одговорности за штету проузроковану загађивањем нафтом (1969) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 7/1977); 4. Међународна конвенција о оснивању Међународног фонда за накнаду штете настале услед загађивања нафтом (1971) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 3/1977); 5. Конвенција о закону који се примењује у случајевима одговорности произвођача за своје производе (1973) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 8/1977); 6. Хашка конвенција о закону који се примењује на друмске саобраћајне незгоде (1971) - (Службени лист СФРЈ - додатак, број 26/1976); 7. Конвенције у области сукцесије; Споразум о питањима сукцесије (2001) • (Службени лист СРЈ - Међународни уговори, број 6/2002). Билатерални међународни уговори Уговори о правној помоћи 1. Алжир - Уговор о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима између СФР Југославије и ДНР Алжир (1982) - (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, број 2/1981); 2. Аустрија - Уговор о узајамном правном саобраћају између ФНР Југосла-вије и Републике Аустрије (1954) - (Службени лист ФНРЈ - додатак, број 8/1955); 3. Белгија - Споразум о правној помоћи у грађанским и трговачким ства-рима између СФР Југославије и Краљевине Белгије (1971) - (Службени лист СФРЈ - додатак, број 7/1974); 4. Б и X - Уговор између Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине о пра-вној помоћи у грађанским и кривичним стварима, (2005) - (Службени лист СЦГ - Међународни уговори - додатак, број 6/2005); бени лист СЦГ - Међународни уговори, број 22/2004; ступио на снагу 21. Ч. 2005); 6. Француска - Споразум између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Француске о сукцесији билатералних уговора закључених између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Француске (2003) • (Службени лист СЦГ' - Међународни уговори, број 6/2003; ступио на снагу 26.3.2003); 7. Шпанија - Споразум између Србије и Црне Горе и Краљевине Шпаније о сукцесији билатералних споразума (2005) - (Службени лист СЦ - Међународни уговори, број 14/2005; ступио на снагу 20.12.2005). Остали двострани уговорн 1. Белгија - Конвенција о издавању извода из матичних књига и ослобађању од легализације између СФР Југославије и Краљевине Белгије (1971) - (Службени лист СФРЈ, број 55/1972; ступила на снагу 1. 12. 1972);

2. Индија - Споразум између Југославије и Индије о реципрочном признању дипломатско- конзуларне форме закључења брака (1957) - (Службени лист ФНРЈ, број 3/1958; ступио на снагу 3. 5. 1957); 3. Иран - Споразум између Југославије и Ирана о узајамном ослобађању од давања саипо шсИсаШт зо1у1 пред југословенским и иранским судовима (1956) - (Службени лист ФНРЈ - додатак, број 2/1957; ступио на снагу 14. 5. 1956); 4. Норвешка - Споразум о реципрочном признавању дипломатско-конзуларне форме брака између Југославије и Норвешке (1957 - (Службени лист ФНРЈ - додатак, број 6/1958; ступио на снагу 31.8. 1957); 5. Француска - Конвенција о надлежности и закону који се примењује у области личног и породичног права између СФР Југославије и Француске Републике (1971) - (Службени лист СФРЈ, број 55/1972; ступила на снагу 1.12. 1972); Конвенција о издавању исправа о личном стању и о ослобођењу од легализације између СФР Југославије и Француске Републике (1969) - (Службени лист СФРЈ - додатак, број 3/1971; ступила на снагу 1.11. 1970).

komentari (0)

nema postavljenih komentara

budi prvi koji ce napisati!

ovo je samo pregled

3 prikazano na 6 str.

preuzmi dokument