Nemacki jezik metodicki prirucnik, Ispiti' predlog Nemački jezik
nkdimknjige1000
nkdimknjige1000

Nemacki jezik metodicki prirucnik, Ispiti' predlog Nemački jezik

67 str.
50broj poseta
Opis
Nemacki jezik ili Njemacki jezik / me
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 67
ovo je samo pregled
3 prikazano na 67 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 67 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 67 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 67 str.

Hiliza Džemić anita Krnjaić Sanja Portner

METODIČKI PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE

UZ NJEMAČKI JEZIK za 9. razred osnovne škole

Biblioteka UDŽBENICI I PRIRUČNICI 221

Urednica: ZLATA MAGLAJLIJA

Dizajn i DTP: MAHIR SOKOLIJA

Za eventualna pitanja u vezi s Priručnikom korisnici se mogu obratiti na adresu

hiliza@gmail.com

SADRŽAJ

Start in die Klasse 9 ............................................................................................................................. 5 leKtion 1 – Die Schweiz ................................................................................................................. 8 leKtion 2 – Reisen ........................................................................................................................ 15 leKtion 3 – Das schöne Wien ........................................................................................................ 23 leKtion 4 – Die Freundschaft ....................................................................................................... 28 leKtion 5 – Erste Liebe ................................................................................................................. 35 leKtion 6 – Medien ...................................................................................................................... 41 leKtion 7 – Bekannt sein ............................................................................................................ 47 leKtion 8 – Berufswahl ................................................................................................................ 54 leKtion 9 – Unsere Heimat ............................................................................................................ 59

5

START IN DIE KLASSE 9

Nastavna tema: Start in die Klasse 9 CiljeVi:

• Učenici će ponoviti gradivo iz osmog razreda i tako stvoriti osnovu za usvajanje novog gradiva

Učenici se prisjeća- ju leksike vezane za tematske cjeline obrađene u osmom razredu

nastavnik/ca učenicima postavlja pitanja i podstiče ih da opišu kako su proveli ljetni raspust.

npr. Der September kommt – was ist vorbei? (Die Sommerferien) Was ist typisch für die Sommerferien? (Meer/Sonne/Eis/Schwimmen

/Reisen usw.) Wo warst du in den Sommerferien? Mit wem warst du dort? Was war interessant für dich? Usw. Wenn das neue Schuljahr beginnt, was müssen die Schüler kaufen?

(Hefte/Bücher/Stifte usw.) Was machen die Schüler in der ersten Stunde/ Woche? (WIEDERHOLEN den Lernstoff aus der vorherigen Klasse.)

M01 – nastavnik/ca učenicima predoči slike koje asociraju na lekcije iz 8. razreda, a učenici trebaju odrediti o kojoj lekciji je riječ.

npr.

eSSen UnD trinKen Wir treiBen SPort usw. Učenici će potom biti podijeljeni u grupe. trebaju napisati što više ri-

ječi koje odgovaraju lekciji predstavljenoj slikom. Grupa koja bude imala više riječi pobjeđuje.

U 6/1 Welches Wort passt nicht dazu? Warum? Učenici će pronaći “uljeza” i obrazložiti svoje rješenje.

U 6/2Welches Wort passt? Unterstreiche! U 7/3 Setze richtig ein! Učenici će odrediti koja riječ odgovara kontekstu.

6

Učenici će ponoviti gramatiku iz osmog razreda

U 7/4Setze richtig ein! Učenici će ponoviti prijedloge.

Učenici će ponoviti vrste glagola koje su učili u prethodnim razredima:

ModalverbenVerben mit dem VokalwechselTrennbare VerbenRefl exivverben (navesti glagole koje su učili i defi nirati pravilo)

Potom će ponoviti tabelu padeža. nastavnik/ca učenicima podijeli ta- bele koje sadrže imenice bez člana. Učenici trebaju napisati koje pitanje se postavlja u kojem padežu, a potom i unijeti odgovarajuće članove.

npr.

nom. Wer/Was?

Singular

.....Vater ....mutter ....Kind

Plural ...... ...... ......

Vježbe se mogu uraditi i grupno. jedna grupa defi nira pravila za Modal- verben, druga za Trennbare Verben itd. isto vrijedi i za padeže – učenici grupno defi niraju pravila. Prilikom izlaganja ostale grupe paze na tačnost informacija.

U 8/5 Bilde Sätze aus den gegebenen Wörtern! Schreibe Sätze im Präsens! Učenici grade rečenice od ponuđenih riječi pazeći na konjugaci- ju glagola i padeže.

Učenici će ponoviti pravilo tvorbe perfekta pravilnih glagola, pomoćne glagole i tvorbu participa. Potom pišu rečenice u perfektu.

U 8/6Hinterlasse eine Nachricht an deine Mutter! Schreibe ihr, was du heute gemacht hast! Učenicima su ponuđene riječi od kojih trebaju graditi rečenice.

U 9/7 Vergleiche! Schreibe so viele Sätze wie möglich! Učenicima je predstavljen crtež sa odjevnim predmetima. Učenici mogu upoređivati ci- jenu, boju, veličinu itd. Ponovit će na koji način se čitaju cijene, a ujedno i pridjevsku komparaciju. Potom će defi nirati pravila komparacije. nakon defi niranja pravila nastavnik/ca proziva učenike (2-3) različitih karakteri- stika, a ostali učenici ih upoređuju.

Učenici će ponoviti geografske pojmove i prisjetiti se šta su naučili o njemačkoj

U 10/9 Kreuze das Passende an! (Landeskunde) Učenicima su ponu- đena tri odgovora; zadatak je odrediti ispravno rješenje. Vježba se može uraditi grupno u vidu kviza. Grupa sa najviše tačnih odgovora pobjeđuje.

M02 – Potom će učenici uz pomoć slika ponoviti i ostale informacije vezane za njemačku (poznate ličnosti, izume, historijske događaje, zna- menitosti, praznike itd.) Vježba se također može uraditi u vidu kviza.

7

Učenici će znati govoriti o aktivno- stima u slobodno vrijeme i znat će voditi dijalog

U 11/10 Erzähle, wie du deine Freizeit verbringst! Učenicima su ponu- đena pomoćna pitanja (Wo? / Was? / Mit wem? / Warum? / Wie oft?) koja imsugeriraju o čemu trebaju govoriti u svom izlaganju.

U 11/11 Partnerarbeit!

1. Wählt einen bekannten Sportler oder Musiker! 2. Schreibt Fragen für ein Interview mit ihm auf! 3. Spielt das Interview! Einer von euch soll diese Person spielen!

nastavnik može donijeti postere iz omladinskih časopisa i podijeliti ih učenicima.

Učenici će znati napisati pismo (uz vođenje)

U 11/12 Učenici će ponoviti formu pisanja pisma.

Schreibe einen Leserbrief an deine beliebte Zeitschrift. Bitte um einen Rat! Schreibe:

wie alt du bist; –was für ein Problem du hast; –bitte die Redaktion um einen Rat/um Hilfe!

Vježba se može uraditi u paru. nakon što napišu pisma, učenici ih za- mijene i napišu savjet prijatelju.

Učenici također mogu anonimno iznijeti problem u pismu (napisati na kartice). Po završetku nastavnik sva pisma zalijepi na tablu i pročita njihov sadržaj, a učenici zajedno daju prijedloge za rješenje problema.

Alternativa: Učenici čitaju pisma zalijepljena na tablu, biraju jedno i na njega pišu

odgovor.

8

LEKTION 1

Tema: Die Schweiz nastavna jedinica: Die Schweiz CiljeVi:

• Probuditi kod učenika interes za zemlje njemačkog govornog područja. • Učenici će obnoviti i proširiti svoje znanje o Švicarskoj.

S obzirom da je jedan od ciljeva nastave njemačkog jezika da se učenici nauče samostalno kori- stiti izvorima znanja te da treba težiti interdisciplinarnom pristupu u obradi nastavnih sadržaja što podrazumijeva povezivanje znanja i vještina stečenih kroz nastavu različitih predmeta, učenicima se može dati zadatak da u samostalnom radu kod kuće pripreme odgovore na zadatak broj 1 uz lekciju broj 1. Čas koji bi uslijedio bio bi posvećen analizi njihovih radova i bogaćenju znanja o Švicarskoj. U tu svrhu mogu se koristiti i sljedeći materijali:

M1.0 M1.1 M1.2 M1.3 M1.4

Tema: Die Schweiz nastavna jedinica: Das bin ich CiljeVi:

• Učenici će naučiti riječi i izraze potrebne za razumijevanje teksta. • Učenici će znati lijepo i izražajno čitati. • razumjet će tekst koji slušaju i znati o njemu govoriti. • Učenici će saznati za literarni lik Heidi i spisateljicu johannu Spyri.

Učenike zainteresirati za temu

nastavnik/ca će prezentirati tri fotografi je M1.5 na kojima se nalaze: animirani lik iz crtanog fi lma “Heidi”, zatim fotografi ja autorice roma- na “Heidi”, johanne Spyri i fotografi ja nadine iz teksta Das bin ich (str. U 14.) Učenici će pokušati zaključiti vezu između ova tri lika. nastavnik/ ca će poći od pretpostavke da učenici ne znaju rješenje, te će učenicima predložiti da ovaj zadatak ostave za naredni dio časa, nakon što pročitaju tekst koji će im ponuditi i odgovor na postojeću dilemu.

Učenicima će se prezentirati nova leksika neophodna za razumijevanje teksta te će je učeni- ci uvježbati

nastavnik/ca će učenicima, kontekstom, slikom, crtežom, pantomimom, gestikom objasniti nepoznatu leksiku.

M1.6 + (M1.7 rješenje križaljke) – Učenici rješavaju križaljku uz po-

moć ponuđenih ekvivalenata na maternjem jeziku.

U 17/8 – Učenici uvježbavaju način tvorbe deminutiva datih imenica.

9

Učenici će prili- kom slušanja teksta prepoznati tražene informacije

Globalno razumijevanje teksta: Dok slušaju tekst kao cjelinu, učenici rješavaju zadatak iz udžbenika U 15/2.

naredna slušanja se mogu organizirati tako da uz svaki novi pasus slijedi novi zadatak za selektivno slušanje i razumijevanje: U 15/3, U 16/4, U 16/5, U 16/6.

Učenici će usvojiti pravilan izgovor i znati glasno pročita- ti tekst

Učenici glasno čitaju tekst, dok nastavnik/ca korigira eventualne greške.

Učenici će znati govoriti o sadržaju teksta

Vježba Frage sucht Antwort: nastavnik podijeli numerirane cedulje sa pitanjima i cedulje sa odgovorima nasumce po odjeljenju. Učenici koji imaju cedulje sa pitanjima, čitaju ista a učenici koji imaju odgovore čitaju adekvatni odgovor na pročitano pitanje.

Alternativa: Učenici jednog reda postavljaju pitanja vezano za sadržaj teksta učeni-

cima iz drugog reda.

Učenici će se infor- mirati o spisateljici johanni Spyri

M1.5 – nastavnik/ca se ponovo prezentira fotografi je sa početka časa. Učenici će zaključiti da su svi likovi iz Švicarske i da ih povezuje literarni lik Heidi iz romana spisateljice johanne Spyri “Heidi’s lehr– und Wanderjahre”

http://www.youtube.com/watch?v=lF2ttzpu5es http://www.youtube.com/watch?v=vVGYWS3FYkw nastavnici koji imaju mogućnost mogu učenicima prezentirati nave-

dene videoisječke ili učenicima proslijediti link kako bi učenici u cijelosti mogli stvoriti sliku o literarnom liku Heidi.

Tema: Die Schweiz nastavna jedinica: Das bin ich CiljeVi:

• Učenici će znati govoriti o sadržaju teksta. • Učenici će na osnovu datih informacija znati opisati neku osobu/ličnost.

Učenike podsjetiti na tekst koji su čitali M1.8 – U kovertama podijeliti prethodno isječene dijelove slagalice

koju će učenici spojiti u jednu cjelinu.

Učenici znaju pra- vilno i izražajno pročitati tekst.

Učenici lijepo i izražajno čitaju tekst i uvježbavaju pravilan izgovor uz korekciju nastavnika/ice.

Učenici znaju re- producirati sadržaj teksta

RS 6/4 – Učenici dopunjavaju izostavljene riječi u tekstu.

RS 6/3 – Učenici će znati na osnovu informacija iz teksta i ponuđenih odgovora postaviti odgovarajuća pitanja.

10

Učenici će ponoviti izraze potrebne za opis neke osobe

RS 7/5 – Povezivanje pitanja sa adekvatnim odgovorom.

Vježbu je moguće iskoristiti tako što će nastavnik/ca odgovore zami- jeniti odgovorima osobe koju svi učenici poznaju. to može biti neki od nastavnika ili učenika. Učenici, nakon što urade zadatak, trebaju da odgo- netnu ko je opisana osoba.

Alternativa:

M1.9 – Wer ist auf dem Bild? – materijal je interaktivna prezentacija u PowerPointu. nastavnik/ca nakon pokretanja funkcije Slide show može klikom kurzora ukloniti bilo koji kvadrat na kojem se nalazi pitanje i time otkriti dio fotografi je. Drugim klikom na isto polje, kvadrat se ponovo pojavljuje i pokriva dio fotografi je. time nastavnik/ca postepeno otkri- va fotografi ju ličnosti koja se nalazi u pozadini. tačni odgovori uklanjaju kvadratna polja koja pokrivaju fotografi ju. Pobjednik je onaj učenik koji prvi pogodi ime ličnosti koja se nalazi u pozadini. Pogrešan odgovor – ime ličnosti – učeniku oduzima pravo da može predložiti sljedeće, dok drugi učenik ne da svoj prijedlog. igru započinje učenik koji bira pitanje na koje sam odgovara. ako je učenik odgovorio tačno na pitanje, sam bira pitanje za protivnika. Ukoliko ovaj ne odgovori na pitanje, učenik ponovo bira pitanje za sebe.

nastavnici koji nisu u mogućnosti koristiti se projektorima u nastavi,

istu igru mogu organizirati uz pomoć grafoskopa projicirajući M1.10. oni nastavnici koji nemaju mogućnost da upotrebljavaju grafoskop, mogu se koristiti karticama M1.11 koje učenici izvlače i odgovaraju na data pitanja.

M1.12 nastavnik na tablu pričvrsti prethodno isječene fotografi je.

U materijalima M1.9 / M1.12 nalazi se deset fotografi ja. nastavnik/ca

sam odlučuje koliko vremena i koji broj fotografi ja želi iskoristiti za ovu igru.

Učenici znaju pred- staviti Carolu

Učenici čitaju informacije o Caroli lenz (U 17/9), te iste upisuju u tekst M1.13 kojem nedostaju određene riječi.

Alternativa: Učenici na osnovu vježbe U 17/9 usmeno predstavljaju Carolu lenz.

11

Učenici znaju opi- sati neku poznatu ličnost

M1.14Stelle sie vor! – materijal sadrži 28 karata (nastavnik/ca je karte prethodno isjekao i na pozadinu nalijepio jednoobraznu pozadinu karata koja se nalazi na prvoj strani dokumenta). na kartama su foto- grafi je i lični podaci poznatih ličnosti iz svijeta fi lma, muzike i sporta. Učenici izvlače karte i predstavljaju pismeno/usmeno ličnost na karti koju su izvukli.

igru je moguće igrati u grupi. Učenicima se podijeli jednak broj karata. Učenik govori sve informacije o datoj ličnosti osim prezimena. Učenik koji pogodi o kojoj ličnosti je riječ predstavlja jednu od ličnosti sa svojih karata. Karta koja je bila na redu izlazi iz igre. Pobjednik je učenik koji prvi ostane bez karata.

Napomena: nastavnik/ca učenicima napomene da za slijedeći čas trebaju pripremiti

predstavljanje neke osobe po vlastitom izboru.

Tema: Die Schweiz

nastavna jedinica: Brieffreundschaft CiljeVi:

• Učenike zainteresirati za sklapanje poznanstava sa svojim vršnja- cima.

• Probuditi kod učenika interes za njegovanje prijateljstva i dopisivanje. • osposobiti učenike da razumiju kratke tekstove koje čitaju i da znaju

na njih odgovoriti.

Učenici samostalno opisuju odabranu ličnost.

Učenici po ličnom izboru usmeno predstavljaju nekog od odabranih likova.

Učenici razumiju tekstove u kojima se traže prijatelji za dopisivanje

U 19/12 – Učenici dopunjavaju tekstove uz pomoć liste ponuđenih glagola.

Učenici znaju sa- mostalno napisati kraći oglas (vođeno pisanje) te odgovor na isti i na taj način se predstaviti

U 20/13a) + U 20/13b) – Učenici uz pomoć prethodnih vježbi i pripre- ma pišu kraći tekst o sebi u vidu pisma prijatelju.

Vježbe u radnoj svesci RS 8/7, RS 9/8 i RS 10/9 namijenjene su za ponavljanje prezenta pravil- nih i nepravilnih glagola te zamjenice man i podesne su kako za vježbu na času tako i za samo- stalni rad kod kuće. Ponavljanju gramatike posvećena je i vježba RS 11/12.

12

Tema: Die Schweiz nastavna jedinica: Perfekt mit sein CiljeVi:

• Učenici će ponoviti perfekt pravilnih glagola s pomoćnim glagolom haben. • Učenici će naučiti pravilan izgovor participa perfekta. • Učenici će naučiti razlikovati glagole koji zahtijevaju tvorbu perfekta.

pomoću glagolaseini znat će ga i sami tvoriti.

Učenici znaju pre- poznati glagole u perfektu te pravilno izgovarati oblike participa.

Učenici će u tekstu Das bin ich pronaći sve oblike perfekta i ispisati ih u svesku. Potom će učenici slušati audio snimak U 16/7 i po potrebi više puta ponavljati navedene primjere uvježbavajući izgovor participa.

Učenici znaju tvo- riti particip perfekta pravilnih glagola

materijali: M1.15; M1.16; M1.17; M1.18 i M1.19 namijenjeni su za

uvježbavanje tvorbe participa ii pravilnih glagola. nastavnik/ca po svom izboru bira jednu od igrica ovisno o nivou znanja učenika i vremena koje želi utrošiti na određenu igru.

M1.15 – Prethodno pripremljene kartice podijeliti učenicima po odjelje- nju. jedan od učenika pročita infi nitiv dok ostatak odjeljenja analizira kartice koje su dobili. Učenik koji ima odgovarajući particip ii pročitanog glagola se javlja. nakon što je učenik prepoznao i pročitao odgovarajući particip ii okreće karticu na plavu stranu i čita ponuđeni infi nitiv, dok ostatak odjelje- nja traži odgovarajući particip ii. igra se završava kada svi učenici dođu na red. igra se može odvijati i obrnuto, tako što se prvo pročita particip ii.

M1.16 – na karticama su infi nitivi pravilnih glagola. nastavnik/ca

pomoću ovih kartica može sam osmisliti vježbu po svom izboru. igra se može igrati frontalno, grupno ili u parovima. Učenici mogu izvlačiti kar- tice i pogađati odgovarajuće participe. nastavnik može podijeliti kartice po odjeljenju, a potom čitati participe ii, na šta će učenici, oni koji ima- ju odgovarajući infi nitiv, ustajati, a potom (eventualno) uz kocku M1.19 osmisliti neku rečenicu u perfektu.

M1.18Brettspiel igra u kojoj učenici idu od starta ka cilju pogađajući

participe ii pravilnih glagola. Učenici dodatno mogu pisati rečenice u per- fektu koristeći M1.19.

Učenici samostalno tvore rečenice u perfektu

RS 10/10 – Učenici pišu rečenice u perfektu slijedeći dati primjer.

13

Učenici na osnovu primjera zaključuju pravilo tvorbe per- fekta sa pomoćnim glagolom sein

Učenici u tekstu Das bin ich (str. 14) traže oblik perfekta koji odstupa od poznatog im pravila. Učenici uočavaju da se rečenica

Gestern sind wir lange gewandert.” razlikuje od ostalih rečenica. nastavnik/ca navodi učenike da zaključe ra- zlog različite tvorbe perfekta.

Učenici znaju prepoznati glagole koji tvore perfekt sa pomoćnim glagolom sein

M1.20 – nastavnik/ca prethodno pripremljene kartice sa glagolima po-

dijeli učenicima unaprijed ili učenici glagole izvlače iz kutije i pišu na ta- blu u dvije kolone. nastavnik/ca na tabli označi kolone zalijepivši M1.21.

Napomena: Cilj zadatka je da učenici razlikuju glagole kretanja od ostalih glagola a da ne tvore perfekt. zbog toga materijal sadrži pravilne i nepravilne glagole te glagole kod kojih je moguće tvoriti perfekt pomoću oba pomoćna glagola i sein i haben. među glagolima su i glagoli koji tvore perfekt pomoću glagola sein, a ne spadaju u grupu glagola kretanja. materijal obuhvata veliki broj glagola koji tvore perfekt pomoću glagola sein. nije potrebno sve glagole uključiti u igru. Preporučljivo je da sam/sama nastavnik/ca odluči koliko gla- gola i koje glagole će biti u opticaju ovisno od strukture odjeljenja).

navedenu vježbu je moguće organizirati u grupama u cilju takmičenja gdje učenici glagole upisuju na papir M1.22.

Alternativa:

M1.23 – Učenici rade križaljku koja sadrži animacije velikog broja gla- gola koji tvore perfekt sa pomoćnim glagolom sein.

Učenici znaju tvoriti perfekt sa pomoć- nim glagolom sein

U 18/11 – Učenici transformiraju rečenice iz prezenta u perfekt.

RS 11/11 – Učenici na osnovu datih riječi tvore upitne rečenice.

Tema: Die Schweiz nastavna jedinica: Der Wetterbericht CiljeVi:

• Učenici će proširiti leksiku vezanu za iskazivanje vremenske prognoze. • Učenici će razumjeti vremensku prognozu. • znat će reći kakvo je vrijeme. • Učenici će upoznati švicarski dijalekt

Učenike zainteresi- rati za novu temu i upoznati sa švicar- skim narječjem

nastavnik/ca učenicima prezentira vremensku prognozu na švicarskom njemačkom jeziku. nastavnik/ca prezentira video s ciljem da učenici upo- znaju navedeni dijalekt i da pokušaju nakon obrađenog gradiva i sami ra- zumjeti prezentiranu prognozu.

http://www.youtube.com/watch?v=e3-UfPCubse

14

Učenici će obnoviti i upoznati, vokabular iz oblasti meteorologije

Nastavnik/ca će učenicima, kontekstom, slikom, crtežom, pantomimom, gestikom objasniti nepoznatu leksiku.

Učenici će uvježbati nove riječi

RS 8/6 Učenici će znati prepoznati nove riječi u njihovom značenju povezujući crtež sa datim kontekstom.

M1.24 – Učenici će znati prepoznati, povezati i ispravno napisati nove rije- či. (Materijal sadrži i težu verziju, tj. tekst je pisan u obliku odraza u ogledalu. Nastavnik/ca sam odlučuje koja verzija više odgovara datom odjeljenju.)

M1.25 ili M1.26Wie war/ist/wird das Wetter? – Učenici će na osno-

vu igrice znati upotrebljavati nove riječi odnosno govoriti o vremenskim uvjetima u prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti. Način pravljenja i igranja moguće pogledati na slijedećoj adresi:

http://www.youtube.com/watch?v=u0j5hv7wrts http://www.besserbasteln.de/html/himmel_und_hoelle.html

Učenici će znati prepoznati tražene informacije u tekstu koji čitaju

U 18/10 – Učenici traže odgovore na pitanja uz tekst Wettervorhersage für die Schweiz.

Učenici znaju opisati aktuelno vrijeme u svom gradu / mjestu.

Učenici opisuju usmeno ili pismeno aktuelnu vremensku prognozu.

Učenici razumiju aktuelne vremenske prognoze

Za napredne učenike:

Na slijedećoj adresi se nalazi arhiva vremenskih uvjeta u Švicarskoj u posljednjih 10 godina. Nastavnik može sa učenicima analizirati aktuelne prognoze. Učenicima podijeliti kartu M1.28. u koju će ucrtati simbole koji odgovaraju prognozi koju su učenici čuli/pročitali, a potom uporediti crteže.

http://www.meteo.sf.tv/sfweatherarchive/weather_archive/2012/1/28 Pogodno za domaću zadaću:

M1.27 – Učenicima podijeliti kartice sa različitim vremenskim progno-

zama na osnovu kojih će učenici ucrtati na karti M1.28 simbole koje od- govaraju prognozi.

Učenici uz pomoć na- stavnika/ce djelimično razumiju autentičnu vremensku prognozu

Nastavnik/ca ponovno prezentira prognozu sa početka časa ponavljaju- ći segmente i praveći pauze, te analizirajući sličnosti i razlike navedenog narječja od standardnog njemačkog jezika.

15

LEKTION 2

Tema: Reisen nastavna jedinica: Reisen CiljeVi:

• Učenici će ponoviti leksiku u vezi s “putovanjem”. • znat će reći kuda putuju i navesti razlog putovanja. • razumjet će tekst koji slušaju i prepoznati tačne informacije. • znat će voditi kratke dijaloge. • Podsticat će se na logično zaključivanje; razvit će interes za putovanja;

upoznavanje novih destinacija i kultura.

Učenici će ponoviti izraze kojima se iskazuju destinacije te leksiku vezanu uz temu putovanje

a)

M2.1 Predstavljene su slike sela, mora, planine i inostranih zemalja. nastavnik/ca postavlja pitanja:

Wohin kann man reisen?

aufs land / ans meer / ins Gebirge / nach Deutschland/italien...

Wann reist ihr? Mit wem reist ihr? Was tragt ihr im Koffer mit? Was fi ndet ihr interessant? itd.

očekivani odgovori: Fahrkarten, Pass, Geld, Reservierung, Fahrzeuge, Hotel, Freunde, Eltern ...

b) nastavnik postavlja pitanje: Womit reist du? Učenici prepoznaju slike i odgovaraju na pitanje upotrebljavajući

dativ.

M2.2 Predstavljene su slike prijevoznih sredstava.

ich reise mit dem Schiff / Wagen / Bus / Flugzeug / zug

c) Učenici će znati povezati asocijativne pojmove i tačno ih primijeniti

u kontekstu

Verbinde!

npr.

1. Neum a. Schiff 6. Centrotrans f. Bus 2. Hvar b. baden 7. Mannheim g. Wagen 3. Bjelašnica c. Meer 8. Juli und August h. Flugzeug 4. Air Bosnia d. Sommerferien 9. Schwimmen i. Deutschland 5. Audi / BMW e. Gebirge

16

M2.3 Schreibe den Text ab und ergänze fehlende Wörter!

npr. Ich reise mit dem (slika automobila) ins (slika planine). Dort kann ich (slika koja predstavlja skijanje)

Učenici će razumjeti tekst koji slušaju

http://superdaf.wordpress.com/mein-reisetagebuch/

navedeni link se može iskoristiti kao pomoć u pripremi materijala za čas. nastavnik učenicima prilagođava fragmente ponuđenog teksta, slika i video klipova. “Mein Reisetagebuch”– predstavljen je dnevnik koji opisuje događaje tokom putovanja. Učenici slušaju tekst i rješava- ju zadatak.

Wer? Wo? WaS? Wann?

Učenici će znati re- producirati sadržaj teksta koji su slušali

“Ein Telefongespräch”

Koristeći informacije iz prethodne vježbe, učenici najprije pišu dijalog, a potom prezentiraju pred razredom.

Dvije osobe razgovaraju telefonom. osoba, koja je trenutno na putova- nju odgovara na pitanja prijatelja/prijateljice.

npr. Wo bist du gerade? Was machst du? Was machen deine Eltern? Was ist dort interessant? Ist das Essen gut? Welche Sehenswürdigkeiten kann man dort sehen? Hast du schon neue Freunde? itd.

Tema: Reisen

nastavna jedinica: Aus einem Reiseprospekt CiljeVi:

• Učenici će usvojiti nove pojmove (npr. Werk / Festspiele / Blick / Seilbahn / Burg / Gasse).

• naučit će određene činjenice o austriji i Salzburgu. • razumjet će prospekt za putovanja. • razumjet će (slušanjem / čitanjem) osnovne i detaljnije informacije

iz teksta. • znat će prepoznati nove pojmove u kontekstu. • razvit će interes za putovanja i upoznavanje novih kultura.

Učenici će ponoviti leksiku o temi “putovanja”

nastavnik/ca pomoću slika podsjeća učenike na pojmove koji su vezani uz temu “putovanja” (destinacije, prijevozna sredstva, aktiv- nosti koje se mogu planirati na putovanjima). nastavnik/ca također može kreirati ukrštenicu u koju se trebaju unijeti željeni pojmovi. znatnu pomoć pružaju internet pretraživači u koje je dovoljno ukuca- ti “Kreuzworträtsel selbst erstellen” i kreirati ukrštenicu sa željenim pojmovima.

17

Učenici će razumjeti tekst koji slušaju i pronaći tačne infor- macije u istom

U 22 /1 Falsch / Richtig

Učenici slušaju tekst i rade vježbu pogrešno/tačno. trebaju razumjeti informacije o planiranom putovanju jednog završnog razreda. Vježba se može kopirati na foliju, kako bi učenici sami mogli zaključiti temu časa. U suprotnom bi vidjeli naslov u udžbeniku. nastavnik/ca pitanjima navo- di učenike da iskažu koji način smatraju najboljim prilikom organiziranja đačke ekskurzije. jedan od očekivanih prijedloga je i mogućnost korište- nja prospekta za putovanja.

Učenici će usvojiti nove pojmove i ra- zumjet će prospekt za putovanja

nastavnik/ca će učenicima predočiti jedan prospekt za putovanja. (može se naći u bilo kojoj turističkoj agenciji)

Učenici će uz navođenje govoriti o tome koje se sve informacije mogu pronaći u jednom takvom prospektu. Cijena aranžmana, puni pansion / polupansion, broj kreveta u sobama, fakultativna putovanja, znamenito- sti, kuhinja, itd.

Ujedno nastavnik/ca objašnjava ključne riječi iz teksta koristeći se sli- kama ili asocijacijama.

Učenici će razumjeti osnovne informacije iz teksta koji slušaju ili čitaju (zavisno od toga za koju jezičku vještinu se nastav- nik/ca opredijeli)

1. mogućnost

U 23/2 Učenici čitaju tekst i redaju slike pravilnim redoslijedom.

2. mogućnost

Slike su kopirane na foliju i izrezane. Učenici slušaju tekst i određuju pravilan redoslijed slika.

Učenici će uvježbati pravilan izgovor Učenici naglas čitaju tekst, a nastavnik/ca korigira eventualne greške.

Učenici će razumjeti detaljne informacije iz teksta

U 23/3 Učenici će prepoznati tačnost informacija u ponuđenim rečeni- cama.

U 24/4 Učenici će dopuniti informacije koje nedostaju i koje ujedno govore o nekim činjenicama o gradu Salzburgu.

Učenici će proširiti leksički fond uvo- đenjem novih riječi – sinonima

U 24/5 Pronađi sinonime! Koje riječi imaju isto značenje?

Učenici će ponoviti naučenu leksiku

QUIZ

M2.4 na foliji su kopirane slike pojmova iz teksta. Učenici otkrivaju slike numerirane brojevima i pogađaju koji pojam slika predstavlja. Uče- nici mogu biti podijeljeni u tri grupe. Svaki tačan odgovor donosi grupi po jedan poen. Grupa sa najviše tačnih odgovora pobjeđuje.

Domaća zadaća: RS 16/1 Erkenne / 2 Antworte! / 3 Ergänze!

18

Tema: Reisen nastavna jedinica: Aus einem Reiseprospekt CiljeVi:

• Učenici će uvježbati nove pojmove. • Ponovit će određene činjenice o austriji i Salzburgu. • znat će upotrijebiti nove riječi. • Vodit će razgovor o Salzburgu. • Proširit će interes za putovanja i upoznavanje novih kulturu.

Učenici će se prepo- znati usvojenu lek- siku / podsjetit će se određenih pojmova

Koristeći slike sa prethodnog časa (vježba QUiz) učenici će ponoviti usvojene pojmove. nastavnik/ca može na kartice napisati pojmove koji opisuju navedene slike i u vidu “memory” igre ponoviti leksiku.

Provjeriti zadaću!

RS 16/1 Erkenne! / 2 Antworte! / 3 Ergänze!

Učenici će uvježbati pravilan izgovor Učenici glasno čitaju, a nastavnik/ca korigira eventualne greške.

rekonstruirat će sadržaj teksta

Dijelovi teksta su kopirani na foliju i izrezani na dijelove. Učenici se trebaju podsjetiti sadržaja lekcije.

npr. Salzburg liegt an der Salach In der Altstadt gibt es viele Kirchen Mozarts Geburtshaus findet man in der Getreidegasse Im Museum kann man Mozarts Geige sehen Mit der Seilbahn fährt man auf den Mönchsberg Größte Burg in Europa heißt Hohensalzburg In zahlreichen Cafés kann man Sachertorte essen

Učenici će uvježba- vati čitanje brojeva

U 24/6 Učenici će se upoznati sa geografskim položajem Salzburga i još nekih evropskih gradova. znat će pročitati geografske karte (udaljenost grada Salzburga od drugih evropskih gradova).

reproducirat će sadržaj

RS 17/4 na osnovu asocijacija će prepoznati informacije.

RS 17/5 odredit će pravilan redoslijed dijaloga.

RS 18/6 Dovršit će započete rečenice.

Ponovit će prijedloge

U 25/8 Ergänze Nadines Postkarte aus Salzburg! U tekstu većinom nedostaju prijedlozi koji trebaju da upotpune smisao rečenica.

Učenici će znati po- stavljati i odgovarati na pitanja

RS 19/7 naizmjenično postavljaju jedni drugima pitanja o gradu Salz- burgu i njegovim ljepotama. Vježba se može uraditi u vidu takmičenja.

Učenici će znati na- pisati nekoliko reče- nica o Salzburgu

Učenici će napisati kratku razglednicu najboljem prijatelju. nastavnik/ ca može učenicima dati smjernice, koje informacije razglednica treba da sadrži.

19

Tema: Reisen

nastavna jedinica: Orientierung in der Stadt CiljeVi:

• Učenici će usvojiti nove pojmove (Ampel / Kreuzung /einsteigen /aus- steigen /geradeaus itd.).

• znat će pitati za željeni smjer kretanja. • znat će dati informacije o smjeru kretanja. • znat će voditi kratak razgovor. • Proširit će interes za putovanja.

Učenike zainteresi- rati za novu temu

M2.5 na slici je predstavljen muškarac koji stoji na raskrsnici sa pla- nom grada u ruci.nastavnik/ca učenicima postavlja pitanja:

Wer ist der Mann? Warum hat er einen Stadtplan in der Hand? Was kann man (noch) drin fi nden? Usw.

Učenicima će biti prezentirano znače- nje novih pojmova M2.6 nastavnik kroz razgovor i slike objašnjava ključne riječi.

(Ampel / Kreuzung /einsteigen /aussteigen /geradeaus itd.)

Učenici će prepo- znati pojmove i nji- hovo značenje te ih usvojiti

nastavnik/ca ispred table postavi stolicu koja simbolizira automobil. jedan učenik izađe i sjedne u isti. nastavnik potom izdaje naredbe, a učenik treba prepoznati pojmove i reagovati na iste.

npr. Steig aus! Geh nach links! Stop! Jetzt nach rechts! Danach wieder nach links und dann geradeaus bis zum Wagen. Steig in den Wagen ein!

Uz to: RS 20/11 Kreuzworträtsel ergänzen!

Učenici će razumjeti tekst koji slušaju

“Orientierung in der Stadt” (zapisati naslov na tablu)

1. mogućnost

Učenici slušaju tekst i dopunjavaju tabelu informacijama.

npr.

Wohin? Womit?

Dialog 1

Dialog 2

2. mogućnost

nastavnik preformulira tekst (od dijaloga napravi tekst sa prazninama). Učenici slušaju tekst i dopunjavaju riječi koje nedostaju u tekstu.

20

Učenici će znati ko- ristiti usvojenu lek- siku i opisati put

M2.7 nastavnik/ca učenicima (u paru) podijeli plan grada, npr. Berlina. na karticu napiše zadatak:

npr. Du befi ndest dich in der Invalidenstraße. Wie kommst du zu dem Hotel “Berlin”?

jedan učenik napiše smjer od tačke a do tačke B, potom drugi učenik na osnovu smjernica treba na karti da pronađe put do navedene destinacije.

Učenici će znati vo- diti kratak razgovor i znati primijeniti naučeno

nastavnik/ca učenicima podijeli crtež na kojem su predstavljeni nazivi određenih ulica ili institucija / objekata, naprimjer muzej / škola / bazen / pošta / benzinska pumpa itd.

Učenici će najprije napisati dijalog, a zatim ga naučiti napamet i pre- zentirati pred razredom.

Koristit će sljedeće pojmove: Entschuldigen Sie / links / rechts / gera- deaus / ein– oder aussteigen / Haltestelle / Danke schön ...

Tema: Reisen nastavna jedinica: Perfekt der Verben (mit dem Suffi x – ieren / trennbare Verben und Verben

mit dem unbetonten Präfi x) CiljeVi:

• Učenici će ponoviti pravilo tvorbe perfekta pravilnih glagola. • Usvojit će pravilo tvorbe navedenih glagola u perfektu i znati ga pri-

mijeniti u tvorbi perfekta. • Podsticat će se na logično zaključivanje.

Učenici će pono- viti pravilo tvorbe pravilnih glagola u perfektu i znat će graditi rečenice

nastavnik/ca na foliji predoči kratak razgovor između dvije osobe (po- željno u vidu stripa). rečenice sadrže forme u perfektu. Učenici naglas čita- ju rečenice, a potom nastavnik/ca postavi nekoliko pitanja u 3. licu jednine.

npr. Wohin ist Peter am Wochenende gereist? Hat das ihm Spaß gemacht? Was hat er dort gelernt? A. B.

M2.8“Kettenübung” na foliji su predstavljene slike koje asociraju na glagole. npr. kolica – kupovati; kuhar – kuhati; kasetofon – slušati muziku itd. nastavnik/ca potom pita:

Was hat Peter am Wochenende gemacht? Und was hast du am Wochenende gemacht? (pokazujući slike) Ich habe Musik gehört. Učenici grade ispravne rečenice, koristeći formu perfekta.

ich bin ans meer gereist. Das hat mir Spaß gemacht. ich habe etwas über Fische

gelernt.

Hallo Peter! Was hast du am

Wochenende gemacht?

21

Učenici će ponoviti pravilo tvorbe perfekta

Hilfsverb haben / sein + Partizip II

z.B. SPIELEN z.B. REISEN

Ich habe gespieltbin gereist Du hast bist Er/sie/es hat ist Wir haben sind Ihr habt seid Sie haben sind

Učenici će znati prepoznati oblike perfekta i zaključiti pravilo za glagole sa nenaglašenim pre- fiksima, za glagole sa sufiksom -ieren i rastavne glagole

U 28 “Die Klassenfahrt ist vorbei” Učenici čitaju tekst i podvlače sve glagole u perfektu. nakon toga popunjavaju tabelu participa U 28/13

Potom će dopuniti pravilo:

Kein GE– im Perfekt: Verben ver– / be– / er– und Verben auf –ieren. Trennbare Verben: Präfix + GE + Verbstamm + t

Učenici će prepo- znati greške u tvorbi perfekta

RS 22/12 Učenici trebaju uočiti greške u rečenicama i ispraviti ih.

Učenici će znati sami tvoriti oblike perfekta glagola te ih primijeniti

a) RS 22/13 najprije će odrediti participe i pomoćne glagole putem tabele

b)RS 22/14 Popunit će “lückentext”.

c)U 29/14 i 15 Učenici će napisati participe, a potom od ponuđenih riječi i navedenih participa formulirati pitanja.

d) “Kettenübung” Svaki učenik/ca napiše jedno pitanje u perfektu. zatim ga postavi učeniku/ci do sebe koji odgovori na isto. taj učenik/ca po- tom sljedećem učeniku/ci postavi pitanje koje je napisao/la.

Tema: Reisen

nastavna jedinica: Reisen – Lernstationen

CiljeVi: • Učenici će prepoznati pojmove. • Ponovit će perfekt glagola. • Ponovit će leksiku uz temu “orientierung in der Stadt”. • znat će napisati kratku priču. • znat će odgovoriti na pitanja o Salzburgu. • Podsticat će se na timski rad.

Probuditi motivaciju U 30/17 Kao uvod može poslužiti navedena vježba. Učenici zajedno sa

nastavnikom/com razgranavaju asociogram. Provjeravaju opće znanje o austriji.

22

Učenici će biti podijeljeni u pet grupa. na svakom od pet stolova se nalazi po jedan zadatak. Uče- nici rade zadatak pet minuta. Kada čuju muziku (nastavnik/ca pusti CD mozarta ili Bacha), ustaju bez riječi i prelaze do sljedećeg stola sa novim zadatkom. Urađeni zadatak nose sa sobom. rotacija se ponavlja sve dok učenici ne dođu na mjesto gdje su počeli sa radom.

zadatak 1 Učenici će prepo- znati pojmove na slikama i tačno ih napisati

M2.9 Učenici će na listu papira dobiti slike koje određuju određene poj- move iz lekcije “reisen” (prijevozna sredstva i riječi iz lekcije “aus einem reiseprospekt”, prepoznat će ih i napisati. (10–15 riječi)

npr.

die Geige das Flugzeug

zadatak 2

Ponovit će leksiku uz temu “orientie- rung in der Stadt”

M2.10 zadatak je sljedeći: Učenici dobiju plan grada.trebaju napisati kako doći od tačke a do tačke B. iskoristit će zadane pojmove iz lekcije “orientierung in der Stadt”.

nastavnik/ca može ponuditi dijalog sa izostavljenim pojmovima, a uče- nici trebaju dopuniti praznine.

zadatak 3

Ponovit će opće informacije o gradu Salzburgu

Učenici će pismeno odgovoriti na pitanja i na taj način provjeriti svoje dosadašnje znanje o Salzburgu.

npr. An welchem Fluss liegt Salzburg? Was kann man in der Altstadt sehen? In welcher Straße ist Mozarts Geburtshaus? usw.

zadatak 4

Učenici će ponoviti perfekt glagola

M2.11 “Brettspiel” Učenici dobiju kockicu i fi gure. na papiru su nacr- tana polja na kojima su napisani glagoli u infi nitivu. Učenici bacaju koc- kicu, a broj koji dobiju im određuje polje. Glagol koji su dobili trebaju iskazati u perfektu i reći također koji pomoćni glagol ide uz njega

Zadatak 5

Učenici će znati na- pisati kratku priču

M2.12 “Bildergeschichte” Učenici dobiju šest slika, hronološki pore- danih. za svaku sliku trebaju napisati najmanje jednu rečenicu u perfektu. Slike sadrže također poznatu leksiku iz lekcije “Reisen”.

U završnoj fazi časa iz svake grupe izađe po jedan predstavnik i prezentira rješenje jednog od zadataka koji je urađen. ostali učenici paze na tačnost informacija. na kraju časa se dijalog uz lekciju “Orientierung in der Stadt” može prezentirati pred razredom, ali tako da se izaberu učenici iz suprotnih grupa i pokušaju svoje dijaloge prilagoditi onom učeniku iz suprotne grupe.

23

LEKTION 3

Nastavna tema: Das schöne Wien nastavna jedinica: Österreich CiljeVi:

• Učenici/ice će naučiti nešto o Beču. • Učenici/ice će ponoviti neke glavne podatke o austriji. • zainteresirati učenike/ice za zemlje njemačkog govornog područja. • Promicanje važnosti raznolikosti kultura.

Uvesti učenike/ice u temu

M3.1 – nastavnik/ica na početku časa može pustiti na cd-playeru ”An derschönen blauen Donau” te na projektoru ili grafoskopu pokazati foto- grafi je Beča i austrije i postaviti pitanja: Wo sind wir heute? Was wisst ihr über Wien / Österreich?

Učenici/ice će usvo- jiti nepoznate poj- move vezane za Beč kao i ponoviti neke podatke vezane za austriju

Učenici/ice su podijeljeni u grupe po 4 učenika/ice. Svaka grupa dobija

radne listiće s pojmovima koje trebaju tačno svrstati pod glavni pojam M3.2, a zatim i radni listić “Personalausweis vonÖsterreich”. (M3.3)

Učenici/ice uvjež- bavaju nove riječi i znaju prepoznati značenja riječi

Učenici/ice povezuju ispravno pojmove u vježbi RS 28/1 i u vježbi RS 28/3 znaju prepoznati netačnu riječ u nizu.

Učenici/ice znaju osnovne informacije o Beču i austriji Kroz kviz ”Wer wird Millionär” učenici/ice ponavljaju što su naučili. (M3.4)

Nastavna tema: Das schöne Wien nastavna jedinica: Nadine hat eine E-Mail bekommen CiljeVi:

• Učenici/ice će ponoviti osnovne informacije o Beču i austriji. • Učenici/ice će znati pročitati tekst. • Učenici/ice će znati formulirati pretpostavke.

aktivirati predzna- nje vezano za Beč i austriju i uvesti učenike/ice u temu

a) Učenici/ice odgovaraju na pitanja: Worüber haben wir in der letzten Stunde gesprochen? Wie heißt die Hauptstadt von Österreich? Welche österreichische Städte kennt ihr noch? Wie viel Einwohner hat Österreich? An welche Ländern grenzt es?…

b) nastavnik/ica pokazuje slike znamenitosti iz uvoda s prethodnog časa M3.1: Was kann man in Wien sehen?

24

Učenici/ice će znati formulirati pretpo- stavke nastavnik/ica pokazuje ilustraciju djevojke koja čita e-mail M3.5 i po-

stavlja pitanja iz U 32/1 te neke pretpostavke može i zapisati na ploči.

Učenici/ice će znati prepoznati tražene informacije u tekstu koji čitaju

Učenici/ice čitaju tekst u sebi i nakon toga rješavaju vježbu U 32/2, koju usmeno mogu riješiti s nastavnikom/icom, a zatim i vježbu U 33/6 u kojoj označavaju tačne i netačne tvrdnje.

Učenici/ice će usvo- jiti nepoznate riječi

Napomena:

U tekstu se ne nalazi mnogo nepoznatih riječi, ali ovisno o kvaliteti razreda uvijek je dobro pitati ima li nešto što nisu razumjeli i u kontekstu objasniti eventualno nepoznate riječi

Učenici/ice će usvo- jiti pravilan izgovor i znati glasno proči- tati tekst

Učenici/ice glasno čitaju tekst i uvježbavaju pravilan izgovor uz korek- ciju nastavnika/ice.

Učenici/ice znaju reproducirati sadržaj teksta

a) U vježbi U 33/2 učenici/ice odgovaraju na pitanja vezana za tekst.

b) Učenici/ice u vježbi U 33/4 dopunjavaju tekst novim riječima.

Napomena:

U vježbi U 34/7 učenici/ice primjenjuju odgovarajuće sinonime i koristeći ih pišu nove rečenice, a u vježbi U 34/8 ponavljaju rekciju glagola dopunjavajući ispravan prijedlog. obje vježbe se mogu uraditi za domaći rad.

Nastavna tema: Das schöne Wien nastavna jedinica: Nadine hat eine E-Mail bekommen CiljeVi:

• Učenici/ice će ponoviti osnovne informacije o Beču i austriji. • Učenici/ice će znati govoriti o stranom ili svom gradu.

Učenici/ice će se podsjetiti teksta

Učenici/ice u paru povezuju tekst s prethodnog časa Domino-Text. (M3.6)

Alternativa:

Učenici/ice u vježbi RS 30/5 povezuju ispravno rečenice.

Učenici/ice će usvo- jiti pravilan izgovor i znati glasno proči- tati tekst

Učenici/ice glasno čitaju tekst i uvježbavaju pravilan izgovor uz korek- ciju nastavnika/ice.

25

Učenici/ice će uvježbati nove riječi i znati:

a) prepoznati po- grešno napisane- riječi i ispraviti ih

b) prepoznati reče- nični kontekst u kojem se mogu koristiti

Učenici/ice prepoznaju netačno napisane riječi i ispravljaju ih u vježbi RS 29/4 i označavaju “Doppelkonsonant” u riječima u vježbi RS 32/11.

Učenici/ice sa slika prepoznaju o čemu se radi i dopunjavaju riječi u vježbi U 33/5.

U vježbi RS 31/9 učenici/ice dopunjavaju tekst, a u vježbi RS 28/2 do- punjavaju ispravan glagol u rečenicama dok u vježbi RS 30/6 dopunjavaju rečenice.

Učenici/ice znaju reproducirati tekst

a) Učenici/ice u vježbi RS 30/7 odgovaraju na pitanja vezana za tekst.

b) Učenici/ice u paru pišu tekst po zadatom modelu u vježbi RS 32/10.

Napomena:

U vježbi RS 31/8 učenici uvježbavaju rekciju glagola uvedenih u novoj lekciji, a u vježbi RS 33/12 od imenica prave glagole. Učenici/ice vježbe mogu uraditi i za domaći rad.

Nastavna tema: Das schöne Wien nastavna jedinica: Perfekt der starken Verben CiljeVi:

• Učenici/ice će ponoviti perfekt slabih glagola. • Učenici/ice će usvojiti perfekt jakih glagola.

Učenike/ice zainte- resirati za temu i po- noviti perfekt slabih glagola

Učenici/ice rade u paru i na radnom listiću M3.7 označavaju koje rečenice su u prezentu, a koje u perfektu. zatim zajedno s nastavni- kom/icom ponavljaju pravilo dopunjavajući formulu kako se gradi perfekt.

Učenici/ice će ot- kriti i usvojiti novo pravilo

a) nastavnik/ica zatim na ploču postavlja cedulje s ispisanim infi nitivima, participima slabih i jakih glagola koje učenici/ice ispravno povezuju u tabeli nacrtanoj na ploči s označenim rubrikama inFinitiV i Parti- ziP PerFeKt. M3.8

nastavnik/ica zatim postavlja pitanja: Schau dir die Partizipien an! Wo ist der Unterschied? Finde im Text noch die Sätze im Perfekt! Uče- nici/ice zapisuju u svoje bilježnice tabelicu s ploče.

b) Učenici/ice samostalno uz kasniju provjeru zatim rješavaju vježbe iz U 34/9.

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 67 str.