Odrzavanje glavnog pretresa-Krivicno procesno pravo-Seme-Pravni fakultet, Šeme' predlog Krivično procesno pravo. Univerzitet u Beogradu
mfdoom
mfdoom

Odrzavanje glavnog pretresa-Krivicno procesno pravo-Seme-Pravni fakultet, Šeme' predlog Krivično procesno pravo. Univerzitet u Beogradu

1 str.
12broj preuzimanja
1000+broj poseta
Opis
Sema iz Krivicnog procesnog prava, odrzavanje glavnog pretresa. pravni,sema,Kpp,krivicni postupak,akuzatornost,in dubio pro reo,ne bis in idem,ravnopravnost,nacelo istine,krivicni sudovi,tuzilac,branilac,okrivljeni,jem...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled1 str. / 1
preuzmi dokument
1

1. непосредно руковођење, извођење одређених доказа

предс.већа руководи гл.претресом, саслушава оптуженог, и организовање тока главног претреса

2. испитује сведоке, даје реч чл.већа, странкама, браниоцу...

вршење опште дужности председника већа у односу ⇒ руковођење

стара се за свестрано претресање предмета, проналажење истине на решавање крив. предмета

гл. претресом 3. и отклањање свега што одуговлачи поступак

одлучивање о одређеним предлозима странака 4.

председник већа одлучује о одређеним предлозима странака заштита угледа суда и санкционисање

суд је дужан да свој углед, углед странака и других учесника

процесне недисциплине 5.

поступка заштити од увреде, претње и сваког другог напада поступање када се појаве основи сумње

веће може прекинути гл.претрес, те по усменој оптужби судити

да је учињено крив.дело на гл.претресу започетог поступка

о учињеном к.д. одмах, или за то дело судити по завршетку

1. председник и чланови већа 1. лица која врше основне процесне функције 2. овлашћени тужилац 3. оптужени ⇒ претпоставке 1. записничар и допунске судије за одржавање ⇒ присуство одређених лица 2. лица која су у помоћној функцији 2. бранилац 3. пуномоћник 3. лица која су у доказној функцији сведоци и вештаци, и тумач одлагање ⇒ одлагање и (наставити или - ако се у току гл. прет. утврди да је код оптуженог после учињеног к.д. наступила душевна болест

⇒ решењем ⇒ - ако треба прибавити нове доказе, за чије је прибављање неопходно дуже време

прекид поново започети) - када се ради о неком од посебних случајева прописаних Закоником - ако постоје друге сметње да се гл.претрес успешно спроведе.

прекид мах. 8дана - ради припремања оптужбе или одбране

⇒ пред. већа ⇒ - да би се прибавили одређени докази у кратком времену

- ради одмора или истека радног времена измена ⇒ - усмена измена ⇒ измена и проширење - подношење нове оптужнице оптужбе проширење ⇒ - ако оптужени у току гл.претреса, у заседању учини ново крив.дело - ако се у току гл.претреса открије неко раније учињено крив.дело ⇒ вођење записника ⇒ редослед радњи ⇒ извођење доказа ⇒ давање завршне речи ⇒ формални завршетак гл.претреса

О Д Р Ж А В А Њ Е Г Л А В Н О Г П Р Е Т Р Е С А

Docsity.com

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument