Oppd pitanja poredana 1.knjiga, Ispiti' predlog Opsta istorija srednjeg veka
Arijanamiki
Arijanamiki

Oppd pitanja poredana 1.knjiga, Ispiti' predlog Opsta istorija srednjeg veka

32 str.
23broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od3broj ocena
Opis
ispitna pitanja poredana (skole, babilon, atena, franacka, eng, turska)
30 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 32
ovo je samo pregled
3 prikazano na 32 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 32 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 32 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 32 str.

Skripta s poredanim pitanjima

OPĆA POVIJEST PRAVA I DRŽAVE

I. knjiga – Stari i srednji vijek Šefko Kurtović

Iva Augustinović

1

0. UVOD I ŠKOLE 1 - 132...........................................................................................................2 1. BABILON 133 - 303...........................................................................................................6 2. ATENA 304 - 515...........................................................................................................11 3. FRANAČKA 516 - 674...........................................................................................................16 4. ENGLESKA I. 675 - 868...........................................................................................................20 5. TURSKA 869 - 1071.........................................................................................................25

• pitanja koja su se pojavila na ispitima i kolokvijima do 4. mj. 2014. godine • pitanja su prikupljena iz raznih izvora • na kraju su svakog poglavlja pitanja koja nisam uspijela smjestiti unutar knjige • brojevi pored pitanja u pravilu označavaju stranice u knjizi u kojima se nalazi odgovor i/ili pojam, a

ponekad i upućuju na neko drugo pitanje

• uvijek postoji mogućnost da se na ispitu pojavi novo pitanje ili razne varijacije na postojeća • u slučaju dodavanja novih pitanja u skriptu, poželjno je to jasno naznačiti u sadržaju

2

0. UVOD I ŠKOLE (1-132)

I. PREDMET (OBJEKT) OVE ZNANOSTI 1. Što je predmet proučavanja Opće povijesti prava i države? II. ODNOS OPĆE POVIJESTI PRAVA I DRŽAVE PREMA OSTALIM FUNDEMENTALNIM DRUŠTVIMA I PRAVNIM ZNANOSTIMA 2. Objasnite odnos Opće povijesti prava i države i Teorije prava i države! 3. Kakav je odnos između Opće i Nacionalne povijesti prava i države? III. SVRHA IZUČAVANJA OPĆE POVIJESTI PRAVA I DRŽAVE 4. Što je svrha izučavanja Opće povijesti prava i države? IV. RAZVOJ ZNANOSTI OPĆE POVIJESTI PRAVA I DRŽAVE 5. Objasnite periodizaciju razvoja znanosti Opće povijesti prava i države! 1. Antičko razdoblje, 5.st. pr.n.e. – 5.st. 6. Koje su značajke države i prava Antičkog doba i od kada do kada ono traje? 7. Teokratska škola o državi i pravu? 8. Tko je dao najstarije historijske podatke o državnom i pravnom životu u helenskom svijetu? 9. Koga znanost drži „ocem povijesti“, koji su njegovi nasljednici i njihova djela? 10. Zašto Herodotov način pisanja ima nešto od onog što zovem „totalna povijest“? 11. Nabrojite u što nam sve daje uvid Tukididov „Peloponeški rat“. 12. Navedite broj polisa čiji historijski razvoj državnog i pravnog života Aristotel izlaže u svom monumentalnom djelu

„Politeia“. 13. Herodot i Aristotel – 2 djela i što im je različito 14. Nastavljači Herodota i grčko-rimski historik koji piše po uzoru na Aristotela 15. Djela Aristotela i tko je nasljedio njegovu metodu? 16. Tko je nastavio Aristotelovu metodu te opisao grčko-rimsku povijest? 17. Navedite koje razdoblje opisuje Polibije u svojoj opsežnoj „Općoj historiji“ i što nam je u potpunosti sačuvano od njegova

djela. 18. Tko je u 3. stoljeću pr.n.e. prvi započeo stvarati jednu zajedničku kronologiju koja omogućava da bude usporedno

izlaganje događaja na cijelom prostoru Istočnog Mediterana i koje je događaj izabrao kao zajednički početak? Tko je prvi počeo stvarati jednu zajedničku kronologiju Istočnog Mediterana, naziv tog djela i kojim događajem započinje izlaganje

19. Tko je napisao Egipatsku kroniku i Gdje se čuva!!!! Google 20. Koji je židovsko-grčki povjesničar sastavio prijepis bitnih dijelova Manetove „Egipatske kronike“? 21. Nabrojite rimske historike i njihova djela! 22. Koji je rimski povjesničar prvi pisao o državi i uredbama? 23. Tri rimska historika koji pišu o povijesno-političkim događajima 2. Razdoblje ranog kršćanstva, 4. – 12. st. 24. Koji vladar spoznaje da bi kršćanstvo kao neplemenska i nenacionalna vjera mogla biti nova spona koja bi sve narode

mogla okupiti i kojim djelom se to potvrđuje? 25. Kada ecclesia oboediens postaje ecclesia regans? 26. Kada je u okviru Rima kršćanstvo postalo priznatom, a kada državnom religijom? 27. Tko je napisao «De civitate Dei»? 28. Koju bismo misao Tertulijana iz Kartage mogli uzeti kao epitaf Augustinova opusa? 29. Tko će i kojim djelom izvršiti dopunu djela Aurelija Augustina? 30. Euzebijeva knjiga koja je 1000. godina bila nešto vezano uz kršćanstvo 31. Tko je bio kršćanski Herodot i koje djelo je bilo tisućljetna osnova kršćanstva i tko je to djelo preradio i preveo na latinski?

Tko je "kršćanski Herodot" i njegovo najznačajnije djelo za kršć. povijest i tko je to djelo preveo? 32. Tko je „kršćanski Herodot“ i kojim je djelom zaslužio taj naziv? 33. Što su nomokanoni? 3. Glosatori 11. – 13. st. 34. Za vrijeme koje dinastije u Bizantu u 9. i 10. stoljeću jača utjecaj rimskog prava? 35. U kojem samostanu počinje u 10. stoljeću crkvena reforma? 36. Kada i gdje nalazimo začetke glosatorske škole i tko slovi kao njen osnivač? 37. Tko i gdje počektom 12. stoljeća osniva pravnu školu u kojoj se proučava rimsko pravo? 38. Kada su s radom počeli glosatori i na koji način su proučavali rimsko pravo (nabrojat 5 načina, bez objašnjenja) ? 39. Zašto se ova pravna škola naziva glosatorskom, te navedite najznačajnije glosatore? 40. Koje su dvije vrste glossa? Koji su načini rada glosatora (nabrojat i objasnit onih 5 metoda) te koji pravno dio posebno

obrađuju? 41. Objasnite odlike djelovanja glosatorske škole? 42. Na koji način su glosatori proučavali rimsko pravo? 43. Kakav je bio glosatorski stil proučavanja rimskog prava?

3

44. Navedite i objasnite pet karakterističnih aspekata proučavanja rimskog prava od strane glosatora? 45. Predstavnici glosatora.

Osnivač Bolognske škole i njeni predstavnici? Navedite osnivača i najmanje dva nastavljača škole u Bologni?

46. Nabrojite imena pravnih savjetnika cara Fridrika Barbarose! 47. Kako se zove glosatorski stil proučavanja rimskog prava? 48. Objasnite pojam mos docendi italicus. 49. Tko, kada i kojim djelom nastoji udovoljiti potrebama prakse i stvoriti pretpostavke za otklanjanje razlika u tumačenju

glosa? Tko je poredao glose ispod odredbe na koju se odnose i 5 metoda proučavnja Tko je Accursius i što je učinio? Tko je i kada napisao djelo „Glossa magistralis seu ordinaria“?

4. Postglosatori (Komentatori), 13. – 16. st. 50. Postglosatori – kada djeluju, predstavnici, što su aparatus, traktati 51. Što su traktati i "aparatus" i kojoj pravnoj školi se spominju? 52. Objasni što su traktati te kojoj školi oni pripadaju. 53. Objasnite pojam aparatus! 54. Nabroji 3 postglosatora i što su to traktati? 55. Što oni proučavaju za razliku od glosatora? 56. Koje su bile metode postglosatora? 57. Objasnite način i metode rada postglosatorske škole, te navedite najznačajnije postglosatore? 58. Koji su elementi skolastičke kazuističke dijalektike? 59. Koju metodu povijesne spoznaje njeguju postglosatori i objasnite njene faze? 60. Navedite tri najznačajnija predstavnika škole postglosatora? 61. Navedite imena postglosatora i po čemu je jedan od njih najznačajniji? 62. Po čemu se Bartolus de Sassoferato ističe među postglosatorima? 63. S kojim poznatim postglosatorom započinje disciplina međunarodno privatno pravo? 5. Elegantna pravna škola (Francuska historijska škola), 16. – 17.st. 64. Koja povijesna osoba predstavlja simbolič. vezu u prijenosu rimskih pravnih i političkih ideja s papskog na franc.dvor? 65. Tko je oblikovao ideju o monarhiji, u kojem djelu, što je po njemu bit države? 66. Autor i djelo iz 1576. u kojem je uobličena ideja apsolutne monarhije? Što je bit države prema toj ideji? 67. Navedite naslov djela Jeana Bodina iz 1576. godine i značajan događaj koji mu prethodi. 68. Kada i gdje nastaje Elegantna ili francuska pravna škola, te koji su njeni najznačajniji predstavnici? 69. Kakvo pravo proučava Elegantna pravna škola? 70. Što želi proučavati Elegantna pravna škola? 71. Kako se zove metoda proučavanja prava Elegantne pravne škole? 72. Koja pravna škola počinje koristiti historijsku metodu i u čemu se ona sastoji?

Kada i gdje je rođena historijska pravna metoda? Metoda poučavanja Elegantne škole prava i nabroji predstavnike (trojicu)

73. Kako u okviru Francuske ili elegantne pravne škole dijelimo pravnu povijest? 74. Objasnite pojam mos docendi gallicus.

Stil pručavanj rimkog prava u elegantnoj školi? 75. Koji zastupnici elegantne ili francuske pravne škole naročito naglašavaju historijsku metodu?

Navedite drugi naziv za Elegantnu pravnu školu i tri predstavnika koji najviše ističu "Sine historia caecam esse iurisprudentiam."

76. Elegantna pravna škola zagovarala je primjenu rimskih državno-pravnih načela, prevedite sljedeće izreke i navedite njihove autore? Navedite rimska državno pravna načela u kojima je Elegantna škola tražila uporište za nastajuću zakonodavnu suverenost svake države. Prevedite i objasnite načela Elegantne pravne škole «Sine historia caecam esse iurisprudentiam» i «Oboedientia est legis essentia»!

77. Primjenu kojeg prava je zagovarala Elegantna škola? 78. Objasnite temeljne značajke Francuske pravne škole? 6. Škola prirodnog prava, 17. – 18.st. 79. Objavljivanje koje knjige se 1625. godine uzima kao početak Škole prirodnog prava?

Kada i gdje nastaje Škola prirodnog prava, te tko slovi kao njen osnivač? Navedite ime autora i naziv djela koje se smatra početkom Škole prirodnog prava. Tko se smatra osnivačem, kojim njegovim djelom i kada započinje škola prirodnog prava? Škola prirodnog prava osnivač, djelo, godina, i još dva prestavnika

80. Nabroji neke pristaše prirodne škole prava? Što je zajedničko svim pristašama škole prirodnog prava?

4

Metoda škole prirodnog prava? Navedite pristaše Škole prirodnog prava, koju metodu prihvaćaju, a što odbijaju?

81. Koje su oprečne političke doktrine izražene u okviru Škole prirodnog prava? Tko je u školi prirodnog prava bio predstavnik totalitarnog etatizma, a tko kolektivističkog totalitarizma?

82. Objasnite tzv. teoriju o podjeli vlasti i tzv. teoriju o jedinstvu vlasti te navedite tko su najpoznatiji predstavnici obiju teorija. Koja je metoda zajednička pripadnicima Škole prirodnog prava i tko zastupa teoriju o jedinstvu/podjeli vlasti? Oprečne teorije o odnosima vlasti? Kako Montesquieu dijeli vlast? Kakvu teoriju o zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti zastupa Montesquieu, a kakvu Rousseau?

83. Koji su politički aksiomi škole prirodnog prava i na koja dva politička događaja u 18. st. su oni izravno utjecali? 84. Tko je i kada napisao «Duh zakona»? 85. Tko je rodočelnik buržoaskog konzervatizma i u kojoj njegovoj knjizi iz 1790. godine će se naći konačno uobličenje ove

ideologije? 86. Koji predstavnici škole prirodnog prava zastupaju suprotne stavove u odnosima između različitih vlasti i o kojima se

teorijama radi, te kakvi se stavovi, unutar škole, formiraju u vezi odnosa prirodnog prava pojedinca prema suverenitetu i legitimitetu vlasti?

87. Koju vlast škola prirodnog prava drži suverenom i legitimnom, te, u vezi s time , što osnovnom legitimnom vlasti drži demokratska struja (Rousseau), a što struja sklona monarhizmu?

88. Nabroji 3 predstavnike Škole prirodnog prava i navedi na koji je način ta Škola utjecala na politička zbivanja u 18.st. Kako su učenja Škole prirodnog prava imala direktan učina na politička zbivanja u 18.st.?

89. Objasnite osnovu učenja škole prirodnog prava i navedite najznačajnije predstavnike? 7. Razvoj historije države i prava u 17. i 18.st. 90. Kada i gdje se u Europi najranije javlja interes za proučavanje nacionalne pravne povijesti? 91. Što je potaklo razvoj nacionalne pravne povijesti i gdje su ti zahtjevi najizraženiji? 92. Kojoj pravnoj školi pripada Herman Conring, koje je njegovo glavno djelo i što on proklamira?

Tko započinje njemačko pravnu povijest? Tko je rodonačelnik njemačke pravne povijesti i po kojem je djelu poznat? Tko je i kojim djelom 1643.g. započeo njemačku pravnu povijest? Podpitanje u vezi racionalizacije ako se ne varam

93. Navedite predstavnike njemačke pravne škole prirodnog prava i po čemu se ta škola ističe? 94. Navedite naziv rasprave u kojoj je Leibniz kao 20-godišnjak izložio svoju filozofiju o društvu i pravu. 95. Iz čega Leibniz izvodi kontinuitet prava? 96. Koje spoznaje prema Leibnizu omogućuju cjelovitu društvenu spoznaju? 97. Tko je osnivač teorije o historiji prava? 98. Što prema Leibnizu proučava unutarnja, a što vanjska pravna historija?

Leibniz – kako razlikuje historiju s obzirom na (a) odnos prava jedne države i prava drugih država te (b) kako razlikuje historiju s obzirom na odnos prava i društvene cjeline?

99. Objasnite Leibnizov utjecaj na razvoj povijesti prava? 100. Objasnite osnove Montesquieova učenja o povijesti prava? 101. Što određuje „duh“ zakona prema djelu „ O duhu zakona“ koji je napisao Montesquie? 102. Koga prema Montesquieu prirodna sredina kroz dugotrajno povijesno djelovanje uobličuje? 103. Što po Montesquieu jamči građanima slobodu? 104. Montesquieovo djelo i tko u antici spominje zavisnost čovjekove prirode od okoline u kojoj živi 105. Koju novinu u izučavanju pravne i državne povijesti unosi Montesquie? 106. Ističući zahtjev za ujedinjenjem Njemačke, čemu se Gottingenska škola morala suprostaviti? 107. Tko je J.H.Pitter?

Tko je osnivač Gotingenske pravne škole i kakav je njegov odnos prema pravnoj povijesti? 108. Koja je uloga pravne povijesti po osnivaču Gottingenske pravne škole, Pitteru? 109. Gottingenska škola prava - osnivač i predstavnici + začetnik geopolitičke teorije o nast. država. 110. Kojom devizom je vođen Gustav Hugo kada je počeo postavljati pitanje izvora (kao uzroka i pokretača) prava? 111. Što u učenju elegantne pravne škole i škole prirodnog prava odbacuje predstavnike Gottingenske pravne škole Gustav

Hugo – kada se radi o stvaraocima prava i što je po njemu ishodište prava? 112. Gustav Hugo, njegovo poimanje prava te razlika između unutarnjeg i vanjskog prava

Gustav Hugo razlikuje vanjsku i unutarnju pravnu povijest. Što proučava vanjska, a što unutarnja povijest? 113. Navedite razliku između shvaćanja pravne povijest Gustava Hugoa i Leibniza? 114. Tko razlikuje unutarnju i vanjsku pravnu povijest? 8. Historijska škola prava, 19. st. 115. U kojem je Hegelovom djelu iz 1807. godine sadržana njegova filozofija povijesti i prava? 116. U kojem je djelu sadržana Hegelova filozofija povijesti prava i što je po njemu jedinka univerzalne ljudske povijesti? 117. Tko se zalagao za unifikaciju njemačkog građanskog prava po uzoru na Code Civil, koje bitno djelo je objavljeno

1814. i tko se tome najviše usprotivio?

5

Navedite tko je zagovornik donošenja zakonika za Njemačku te naslov djela? Navedite naslov brošure F.K. Savignyja iz 1815. godine u kojoj iznosi svoju filozofiju prava.

118. Objasnite osnove učenja Historijske pravne škole, te tko slovi kao njen osnivač? 119. Koji je cilj historijske pravne škole???? 120. Nabrojite i objasnite tri stupa razvoja prava svakog naroda prema Savignyju. 121. Koji je značajan Savignyjev sljedbenik napisao djelo „Običajno pravo“ i kada? 122. Koje se političke opcije mogu nazrijeti iz teorijskih razmatranja Georgea Puchte? 123. Što Hegel i njegove pristaše osobito osporavaju u teorijskim postavkama Historijske škole prava?

Hegel i Gans – kritika Historijske škole 124. Navedite puni naziv zakona koji je 1888. godine izradio naš Baltazar Bogišić na osnovama narodnih pravnih običaja.

Kojoj je pravnoj školi pripadao Baltazar Bogišić? 125. Što je bio neposredni cilj i učinak Historijske pravne škole u Njemačkoj? 126. Zašto Njemačka nije imala jedinstveni građanski zakonik nakon oslobođenja njemačkih državica; i kad je njemačka

dobila jedinstveni građanski zakonik (godina)? 127. Kad je napisan Njemački građanski zakonik i tko ga je napisao? 128. Cilj pozitivističke škole te Iheringova škola 129. Tko je tvorac škole interesne jurisprudencije? 130. Koji je cilj Sociološke i Psihološke škole prava?

131. Koji je cilj njemačke škole prirodnog prava i kada je izdan prvi njemački gradanski zakonik* 132. Tko se zalagao za uvođenje Škole njemačkog prava i države?*

6

1. BABILON (133-303) Prvi dio DRŽAVA I PRAVO STAROG VIJEKA 133. Kakva se vrsta pluga javlja sredinom trećeg tisućljeća pr.n.e. u Mezopotamiji? 134. Koliki je odnos sjemena i ploda u Mezopotamiji? I. ISTOČNE DRŽAVE 135. Objasnite tijek razvoja državnosti u međurječju Eufrata i Tigrisa? 136. Kolika je prosječna veličina prvih naselja u Mezopotamiji? 137. Gdje se javljaju prva naselja u Mezopotamiji i koja su to?

Navedite koja se naselja javljaju u procesu nastanka državnosti u Sumeru i kada ona nastaju? 138. Navedite prva trajna naselja u procesu nastanka državnosti u Akadu i kada ona nastaju?

Koji gradovi se javljaju na području Akada? Kako se zovu prva naselja u Sumeru, a kako prvi gradovi-države u Akadu?

139. Kako se zovu prostori koji su na istok, na sjever i na zapad od Sumera i Akada? 140. Što je to teokracija? 141. Zašto na području Mezopotamije ne može opstati pojedinačni poljoprivrednik. 142. Koje načelo nadomješta krvne veze i što postaje osnova vlasti u Mezopotamiji? 143. Geopolitička teorija postanka prvih država - za kojeg se teoretičara veže? 144. Koji su uvjeti po Montesquieu presudni za postanak države? 145. Tko i u kojem članku i kada govori o dirigiranoj privredi istočnjačkih država?

Što Marx ističe u članku iz 1853. godine „Britanska vladavina u Indiji“? A. NASTANAK I RAZVOJ DRŽAVA U MEZOPOTAMIJI 146. Zašto se u državicama Mezopotamije prvosvećenika naziva sangu, sangu-mah odnosno ensi, patesi i išaku?

Navedite kako se naziva prvosvećenik u svojim svjetovnim nadležnostima u Mezopotamiji. 147. Kako se zovu babilonski prvosvećenici u svojim svjetovnim nadležnostima? 148. Tko je bio vlasnik zemlje u Babilonu? 149. Što je to zigurat? 150. Navedite funkcije hrama u Mezopotamiji. 151. Što je temenos? 152. Kada se i gdje odvijala pobuna pod vodstvom Urukaginu i koji su joj glavni dometi? 153. Pod čijim je vodstvom 2400.g.pr.n.e. u državi Lagaš izbila pobuna protiv svećenstva? 154. Navedite ime vladara koji se krajem trećeg tisućljeća pr.n.e. proglasio „kraljem sve četiri strane svijeta“. 155. Nabrojite plemena koja su rastrojila moć Sargonove države. B. BABILONSKA DRŽAVA I PRAVO, 19. – 16. st.pr.n.e. 156. Na kojem području se prostire babilonska država za vrijeme Hamurabijeve vladavine? 157. Kada je vladao Hamurabi i koja su njegova dostignuća? 158. Kako se zove sin i nasljednik Hamurabijev? 159. U kojem stoljeću nakon Hamurabija Babilon pada pod vlast Hetita i Kasita te kada konačno prestaje njegova

državnost i u okvirima koje države? 160. Tko je i kada srušio Babilonsku državu? 1. Društvo i gospodarstvo 161. Uzorke kojih biljaka Sargon I. Argonski donosi iz središnje Anadolije kako bi ih uzgojio u Mezopotamiji? 162. Zemlja se u Babilonu obrađuje najviše kolektivnim radom. Tko rukovodi tim radovima? 163. Navedite koje je obrte i umijeća razvila Mezopotamija. 164. Na koji su način bile organizirane obrtničke udruge u Babilonu. 165. Kako se naziva sustav po kojem je bio podijeljen srebrni „novac“ u Mezopotamiji? 166. Kako se zove i kako se dijeli srebrni novac u Babilonu? 167. Kakve su bile vrijednosti talanata. Društveni slojevi 168. Društveni slojevi u Babilonu

Koja je osnovna pravna podjela društva u Mezopotamiji? 169. Navedite nazive dviju skupina u koje su prema Hamurabijevu zakonu bili podijeljeni slobodni ljudi.

Na koje se dvije skupine dijeli klasa slobodnih u Babilonu i u čemu je bitna razlika između njih? Podjela slobodnih ljudi prema Hamurabijevom zakoniku i na kojem pravnom području je najizraženija razlika među njima? Tko su bili avilu u Babilonu i tko spada u tu skupinu? Tko su bili muškenu?

170. Navedite na koje se klase dijeli babilonsko društvo, te objasnite svaku od njih? 171. Tko je obvezan služiti vojsku u Babilonu? 172. Objasnite ilku sustav? 173. Kakvu je plaću za svoju službu dobivao ilku-vojnik.

7

174. Može li ilku-vojnik dati zemlju u zakup te može li izgubiti zemlju i službu? 175. Je li ilku zemlja mogla biti predmetom pravnog posla inter vivos? 176. Tko jedino može vršiti promet ilku-zemljom? 177. Je li ilku nasljedan? 178. Na koje se sve načine moglo postati robom u Babilonu? 179. Tko se mogao javiti kao vlasnik robova u Babilonu? 180. Objasnite institut dužničkog ropstva prema Hamurabijevom zakoniku? 52, 60 181. Na koje je vremensko razdoblje Hamurabijev zakon ograničavao dugovinsko ropstvo? 182. Što određuje Hamurabi u slučaju ako bi dugovinski rob preminuo uslijed zlostavljanja? 183. Kakav je pravni položaj roba u Babilonu.

Status (pravna i poslovna sposobnost) roba po Hamurabijevom zakonu? Pravna i poslovna sposobnost robova u Babilonu?

184. Koja prava ima na raspolaganju robu u Babilonu kako bi se zaštitio od gospodara koji ga zlostavlja? 185. Pojasnite institut samopomoći roba u Babilonu? 186. Je li rob mogao nastupati u pravnom prometu svojom pokretnom imovinom i kao zastupnik gospodara? 187. Kako su morali biti sačinjeni ugovori ako je u Babilonu rob nastupao u pravnom prometu kao zastupnik svog

gospodara? 188. Položaj robova u babilonskom društvu? 189. Kako se kažnjava povreda roba ili ubojstvo roba od strane trećih u Babilonu? 2. Državno ustrojstvo i pravo 190. Kako se zove filolog i paleontolog koji je početkom 19. stoljeća postavio temelje za očitovanje klinastog pisma?

Tko je i kada odgonetnuo klinasto pismo? 3. Formalno – pravna vrela za upoznavanje prava u Mezopotamiji 191. Nabrojite formalno-pravna vrela za upoznavanje prava u Mezopotamiji. 192. Nabrojite poznate nam zakonske tekstove iz Mezopotamije.

Navedite zakonike u Mezopotamiji prije Hamurabija? 193. Kada je nastao Hamurabijev zakonik. 4. Oblik vladavine 194. Što je Babilon po obliku vladavine?

Kakav je bio oblik vladavine u Babilonu? Kako nazivamo oblik vladavine za vrijeme Hamurabija

195. Oblik vladavine i državnog uređenja u Babilonu 196. Navedite na kojem principu se temelji babilonska vlast na pokorenim državicama.

Kojim se načelom koristi babilonska vlast u uspostavi vlasti u pokorenim državicama? 197. Ako se u Hamurabija načelo jedinstva vlasti manifestira kao držanje svih dijelova vlasti u rukama vladara, kako se to

načelo jedinstva vlasti manifestira na nižim razinama? 198. Objasnite vladarevo pravo delegacije i devolucije u Babilonu. 199. Što je babilonski vladar za svoj grad – državu, a što za pokorene države? 200. U kojem obliku je sačuvan Hamurabijev zakonik, što je pronađeno i od čega se sastoji? 201. Navedite najviše državne funkcionare i njihove funkcije u Babilonu.

Tko je nubanda, a tko išaku? (Kako se zovu babilonski prvosvećenici u svojim svjetovnim nadležnostima?)

202. Tko je na čelu upravne pokrajine, a tko je upravitelj kotara u Babilonu? 203. Tko je šakanaku i koje sve poslove obavlja? 204. Nabroji dužnosti rabinau (rabinau, pacha ili nutur)? 205. Kakva je babilonska uprava s obzirom na organizaciju

Zašto kažemo da je babilonska uprava monokratska. 206. Na kojem se načelu temelji babilonska uprava i kako središnja vlast nadzire nižu? 55, 57 5. Porezi 207. Tko je bio vlasnik zemlje u Babilonu? 208. Navedite u čemu su porez u Babilonu plaćali vlasnici stoke, a u čemu obrtnici i trgovci. 209. Kako je država koristila plodine koje je ubirala kao porez. 210. Što je to kuluk u Babilonu? 6. Vojska 211. Tko je obvezan služiti vojsku u Babilonu? (172. pit.) 212. Na koji način je u Babilonu otkupljivan vojnik koji je pao u strano zarobljeništvo? 213. Kojim svojim odredbama Hamurabijev zakon štiti vojnike? 214. Može li se prema babilonskom pravu žena preudati u slučaju da joj muž padne u zarobljeništvo i kakve to pravne

posljedice izaziva? 7. Sudstvo 215. Kakvo je sudstvo u Babilonu?

8

216. S čime je istovjetna sudska organizacije u Babilonu? Uprava i sudstvo u Babilonu, te odnos svećenstva i sudstva – I, 57/8 Odnos uprave i sudstva u Babilonu? S čime je povezano sudstvo u Babilonu?

217. Koju novinu u rad sudova uvodi Hamurabi i koji sudovi postoje? 218. Objasnite sudski sustav u Babilonu za vrijeme Hamurabija? 219. Koliko stupnjeva je imalo sudstvo u Babilonu. Navedite koji su to sudovi, odnosno stupnjevi? 220. Tko je na čelu redovnog, tko na čelu prizivnog suda u babilonu?

Navedite kako je nakon Hamurabijevih izmjena bio sastavljen mjesni, a kako pokrajinski sud? Tko sačinjava mjesni, a tko sud pokrajine u Babilonu? 6-10

221. Postoje li elementi narodnog sudovanja u Babilonu? 222. Sudsko vijeće u pokrajini (Babilon)? 223. Hamurabi je odvojio sudstvo od svećenstva,ali oni ipak zadržavaju značajnu ulogu, koju?

Zašto svećenstvo ipak nije potisnuto iz sudstva u Babilonu. 8. Opća obilježja babilonskog prava 9. Pojedinačne grane prava 224. Objasnite sistematizaciju Hamurabijeva zakonika?

Sistematizacija Hamurabijeva zakonika? a. Stvarno pravo 225. Koji je najveći dio Hamurabijevog zakona te iz kojih izvora saznajemo o bab. pravu? 53/4, 59 226. Kakve oblike vlasništva poznajemo u Babilonu?

Kakvo je vlasništvo nad zemljom u Babilonu? 227. Tko se sve javlja kao subjekt zajedničkog vlasništva u babilonskom stvarnom pravu, prema Haburavijevom zakoniku? 228. Stvarno pravo u Babilonu – koje institute podrazumijeva b. Obvezno pravo 229. Što su formulari? Način na koji se sklapa neki posao... 230. Nabrojite obvezno-pravne ugovore koje nalazimo u babilonskom obvezno pravu.

Nabrojite institute obveznog prava koji se spominju u Hamurabijevom zakoniku? Kupoprodaja 231. Koje ugovore zaključuje stranka pri prodaji na kredit u Babilonu?

Objasnite prodaju na kredit u Babilonu? 232. Oporučno nasljeđivanje i platežna sredstva u Babilonu – I, 69, 61 233. Tko su damgari, a tko šamalu?

Tko su damagari i čime se oni bave? 234. Što u Babilonu obavlja ulogu novca. 235. Na koji način se u kupoprodajnim ugovorima babilonskog prava daje jamstvo za evikciju? 236. Koja imovina je trajno, a koja privremeno izvan pravnog prometa u Babilonu? Zakup 237. Koliko iznosi zakupnina prema Hamurabiju?

Koliko je bila zakupnina u Babilonu? 238. Koliko postotak plodina iznosi zakupnina kod zakupa vrtova u Babilonu? Najam 239. Što može biti predmet najma prema Hamurabijevom zakonu? Osobni najam 240. Objasnite institut osobnog najma prema Hamurabijevom zakoniku? 241. O čemu kod osobnog najma u Babilonu ovisi visina naknade za izvršene usluge? 242. Navedite za što odgovara radnik odnosno izvođač nekog posla prema Hamurabijevom zakonu. 243. Koji su načini obeštećenja kao posljedica nestručnosti po Hamurabijevu zakonu.

Koji cilj imaju kazne za nestručno obavljen posao u Babilon i navedite primjer kazne? Koje oblike kazni predviđa Hamurabijev zakonik za nestručno obavljen posao? Koje vrste kazni predviđa Hamurabi u cilju sprječavanja nestručnosti ili nekvalitetno izvedenog rada? U Babilonu u ugovoru o osobnom najmu koja je kazna koja se izriče za neke određene događaje i koja je njena svrha

244. Kako se plaća najamnina u Babilonu i kakva je ona za poljoprivrednike? Zajam 245. Navedite na koji način Hamurabijev zakon štiti dužnika od samovolje vjerovnika.

Kako Hamurabijev zakonik sankcionira samovoljnu pljenidbu dužnikovih stvari od strane vjerovnika? 246. Što se, prema babilonskom pravu, zbiva s dužnikom koji ne može vratiti dug zbog propale ljetine (poplava, suša, sl) 247. Kolike kamte Hamurabi predviđa za žito, a kolike za srebro te koje su posljedice njihova prekoračenja?

Kolike su bile kamate u Babilonu? 248. Kako/čime se osigurava vraćanje duga u Babilonu? 249. Što po Hamurabijevom zakonu vjerovnik može u slučaju da dužnik ne vraća dug Ostava

9

250. Kako se u Babilonu sklapa ugovor o ostavi, kako se još naziva taj ugovor, koja je sankcija za utaju čuvane stvari? Na koji je način morao biti zaključen ugovor o ostavi prema Hamurabijevu zakonu?

251. Kako Hamurabi kažnjava lažnu izjavu vezanu uz ostavu stvari? 252. U slučaju utaje ostavljene stvari prilikom putovanja, kakva je naknada u Babilonu? Nalog 253. U čemu se sastojala naložena činidba kod ugovora zaključenog između damagara i šamalua. Ugovor o društvu (ortakluk) 254. Kakav je bio cilj i kakve je učinke proizvodio ugovor o društvu, prema Hamurabijevom zakoniku? 255. Što je sve mogao biti cilj ugovora o društvu (ortakluka) u babilonskom obveznom pravu? 256. Tko i kako jamči obveze iz ugovora o oratkluku iliti ugovora o društvu u Babilonu? c. Bračno i obiteljsko pravo 257. Što je bitna društvena svrha braka u Babilonu i kako se on zaključuje? 258. Kako se prema Hamurabijevom zakoniku zaključuje brak? 259. Koja je svrha bračnog ugovora u Babilonu? 260. Status djece robova u Babilonu

Na koji način otac-robovlasnik za života može priznati djecu robinje i što se s njima zbiva ako to ne učini do smrti? Kakav je status djeteta kojem je majka robinja u Babilonu? Položaj djeteta robinje čiji je otac gospodar u Babilonu?

261. Što je tirhatu, što šeriktu, a što nudunu? Što je tirhatu i koje je njegovo svojstvo? Je li tirhatu bitan uvijet ženidbenog ugovora? Kako se zove ženidbeni dar po Hamurabijevom zakonu? Što je šeriktu i koje su njegove svrhe? Institut miraza prema Hamurabijevom zakoniku? Koja je svrha miraza u Babilonu?

262. Sudjeluje li žena u očevom naslijeđu u Babilonu? 263. Što događa s mirazom i svadbenim darom u slučaju razvoda braka u Babilonu? 264. Usporedite posljedice razvoda braka u babilonskom bračnom pravu u slučaju muževe i u slučaju ženine krivnje. 265. Kada je muž dužan uzdržavati ženu i nakon rastave braka po Hamurabijevom zakonu? 266. Kako se zove mužev dar ženi u Babilonu? 267. Navedite što sve može biti nudunu (mužev dar) prema Hamurabijevu zakonu. 268. Tko nasljeđuje ženin miraz u Babilonu?

Kome pripada miraz nakon smrti žene? 269. Koji razlozi prema Hamurabijevom zakonu ženi daju pravo na razvod? 270. Kakav je pravni položaj žene u Babilonu? 271. Može li se prema babilonskom pravu žena preudati u slučaju da joj muž padne u zarobljeništvo i kakve to pravne

posljedice izaziva? Obiteljski odnosi 272. Kome u Babilonu pripada roditeljska vlast, dokle seže, pod čijim je nadzorom i kada se roditelj može odreći djeteta?

Patria potestas, Babilon? 273. Kako se u Babilonu otac mogao odreći sina? Usvojenje 274. Nabrojite razloge usvojenja prema Hamurabijevom zakonu 275. Razlozi i vrste usvojenja u Babilonu? 276. Na što sve ima pravo usvojenik u Babilonu u slučaju prekida usvojenja od strane usvojitelja?

Kakvo je obeštećenje za prekidanje usvojenja u Babilonu? d. Nasljedno pravo 277. Kako Hamurabijev zakonik rješava nasljedna prava supruge, muških i ženskih potomaka, te uz vlastitu djecu sa

slobodnom ženom, priznate djece s robinjom? 278. Tko su bili zakonski nasljednici u Babilonu? 279. Sudjeluje li žena u očevom naslijeđu u Babilonu? 280. Isključuje li Hamurabijevom zakonu u nasljeđu najstariji sin ostalu djecu? 281. Što se zbiva s imovinom roba nakon njegove smrti ukoliko je bio u braku s slobodnom ženom, a što s imovinom

slobodnog čovjeka ukoliko je imao djecu s slobodnom ženom i priznatu djecu od robinje? Kome pripada imovina roba u Babiloni nakon njegove smrti?

282. Tko u Babilonu i kojim redom nasljeđuje imovinu ostavitelja ako ovaj nema sinova ili su mu umrli? Tko u Babilonu nasljeđuje imovinu umrlog, ako ostavitelj nema sinova?

283. Navedite koja vrsta nasljeđivanja postoji u Babilonu. 284. Mogu li žene oporučno raspolagati u Babilonu? 67, 69? e. Kazneno pravo 285. Kakvo svojstvo ima kazna u Babilonu i što je društvena svrha kazne?

10

286. Objasnite načine kažnjavanja prema Hamurabijevom zakoniku? 287. Po kojem načelu se razrezuju kazne u Babilonu. 288. Objasnite pojam lex talionis.

Kada se primjenjivalo načelo taliona u Babilonu? 289. Navedite koji je najčešći način kažnjavanja u Babilonu. 290. U kojoj se vrsti delikata i zašto vidi veoma naglašena klasnost prava u Babilonu. 291. Koje kazneno djelo prema Hamurabijevom zakoniku svojom sankcijom najbolje pokazuje razliku između društvenih

klasa avilu i muškenu? 292. Kako se po Hamurabijevom zakoniku kažnjava krađa, a kako razbojstvo? 293. Nabrojte vrste tjelesnih kazni prema Hamurabijevom zakonu. 294. Koji su biljeg nosile/imale nečasne osobe u Babilonu? 295. Koja „kolektivna kazna“ postoji u Babilonu?

Ostatak kolektivne kazne po Hamurabiju i što se time htjelo postići f. Sudski postupak 296. Tko podiže tužbu u Babilonu? 297. Navedite pomoću čega stranke dokazuju svoje tvrdnje kod sudskog postupka u Babilonu.

Koja su dokazna sredstva u kaznenom postupku u Babilonu? Babilon - što se koristi u dokaznom postupku i koje je sredstvo nepobitno

298. Što su ordalije u Mezopotamiji i primjer iz Hamurabijevog zakona? 299. Je li prisega bila dokaz u sudskom postupku u Babilonu? 300. Koja kazna se izricala lažnom svjedoku u babilonskom pravnom sustavu?

Kako se sudilo lažnom svjedoku u sudskom postupku u Babilonu? 301. Koji oblik imaju sudske presude u Babilonu i što sve presuda sadrži? 302. Koji su biljeg nosile/imale nečasne osobe u Babilonu? 303. Opiši sudski proces u Babilonu?

11

2. ATENA (304-515) II. ZAPADNE DRŽAVE 304. Nabrojite četiri jonska plemena koja su ostala na poluotoku Atiki nakon Dorana. 74,79 A. DRUŠTVENI ŽIVOT HELENA PRIJE POSTANKA DRŽAVE 305. Kada i gdje je izvršena konačna redakcija Ilijade i Odiseje? 306. Objasnite plemensku strukturu i navedite njegove organe. 307. Tko sačinjava plemensku skupštinu, a tko plemensko vijeće? B. POČETAK NASTAJANJA DRŽAVE 308. Objasnite način nastanka polisa? 309. Navedite naziv krvne, gospodarske i moralne cjeline u Grčkoj. 310. Nabrojite koje različite državne oblike poznaje helenski svijet! C. ATENSKA DRŽAVA I PRAVO 1. Početak državnosti na Atiki 311. Kolika je površina poluotoka Atike? 312. Objasnite nastanak državnosti na Atici? 313. Kako se nazivaju četiri jonska plemena koja su naseljavala Atiku, tko sklapa savez među njima i u čemu se taj savez

očituje? Što je to simahija i koja plemena ulaze u nju?

314. Što je to akropola? Tezejeve promjene, oko 10. st. 315. Tezejeve reforme i njihova bit?

Objasnite bit Tezejevih reformi? 316. Što je simahija, a što synoikismos? 317. Navedite razrede Atenjana po Tezeju

Objasnite podjelu društva svih atičkih plemena koja se pripisuje Tezeju. 318. Zbog čega tezu da je Tezej podijelio pripadnike antičkih plemena na eupatride geomore i demiurge držimo

neutemeljenom? 319. Tezej-oblasti i njihov svojevrsni porez

Na koliko je naukrarija Atika bila podijeljena Tezejevim promjenama i što je bila dužnost svake od njih? 320. Kad počinje državnost na Atici - 81,80 2. Razvoj Atenske države 321. Objasnite peroiodizaciju atenske državne povijesti. 322. Samostalni život Atene pratimo kroz dva razdoblja, koja i od kada do kada traju?

Do kada traje doba Atene kao aristokratske republike? a. Prvo razdoblje: aristokratska republika, do 595. pr.n.e. 323. Tko je jedini zajednički službenik u početku aristokratske republike na Atici te koliki mu je mandat 324. Tko je bazilej, tko polemarh, a tko arhon eponymos? 325. Od kada u Ateni funkcija bazileja, polemarha i eponima postaju 10-godišnje, a od kada 1-godišnje?

Koje godine arhontske službe počinju trajati samo jednu godinu? Aeropag 326. Što je to aeropag, a tko su tezmoteti? 327. Tko su tezmoteti? Drakonovi zakoni - 621. pr.Kr. 328. Kada su doneseni Drakonovi zakoni? 329. Što su zapravo Drakonovi zakoni i tko ih je skupio? 330. Objasnite bit Drakonovih promjena?

Kad i kojim zakonima je ukinuta krvna osveta u Ateni? 331. Koje su sudske nadležnosti bazileusa, polemarha, arhona eponima, aeropaga, te kakav je sastav suda efeta i kako se on

dijeli? 332. Sastav i podjela suda efeta i njegova nadležnost? 333. Koje je osnovno dostignuće tzv. Drakonovih zakona? b. Drugo razdoblje: demokratska republika, 595. – 338. pr.Kr 1.b. Solonove promjene 595./4. pr.Kr. 334. Kada su bile Solonove reforme? 335. Objasnite Solonove gospodarske reforme? 336. Što je sisahtija i tko ju je i kad proveo? 337. Objasnite mjeru kojom je u okviru Solonovih gospodarskih promjena izvršena devalvacija. 338. Objasnite Solonove političke reforme? 339. Protiv kojeg društvenog sloja je uperena Solonova reforma? 340. Navedite prema kojem su mjerilu i na koje razrede podijeljeni svi slobodni atenski građani Solonovim političkim

promjenama.

12

Kako je Solon po osnovi prihoda sa zemlje podijelio slobodne građane Atene i kako se zove, iz toga izvedena politička podjela vlasti? Podjela staleža po Solonu

341. Što je timokracija, a što ohlokracija? 89 342. Koje je nove organe Atena dobila Solonovim reformama? 343. Solon svojim reformama uvodi novo tijelo vlasti: narodna skupština (eklezija). Tko je sve mogao biti njezinim članom?

344. Arhonti u Solonovo vrijeme? 2.b. Pizistratova tiranija 560. – 527. – 510. pr.Kr. 345. Od kada do kada traje Pizistratova tiranija? 346. Kada vlada Pizistrat? 347. Tko je bio prvi atenski demagog i kako se zove vladavina neodgovorne većine? 87,89 348. Tko je prvi atenski demagog? 349. Koliko godina je Pizistrat proveo na vlasti, a koliko u progonstvu? 350. Objasnite bit Pizistarove vladavine? 351. U kojem razdoblju vlada Pizistar i koje su značajke njegove vladavine? 352. Razlika anonimne i cezarske demokracije, te za vrijeme kojeg političara se to pitanje otvorilo? 353. Što je to isogonia, što isotimia i koji ih atenski državnik osobito zloupotrebljava? 354. Kako su se zvali Pizistratovi sinovi? 355. Kada je trajalo razdoblje Pizistratida? 3.b. Klistenove promjene, 509. pr.Kr. 356. Klistenove reforme te datum i bit? 357. Kako je podijeljen atenski državni prostor po Klistenovim odredbama?

Što su demi? 358. Organizacija dema? 359. Klisten – mislim da je bila organizacija kotara 360. Kako zasjeda i odlučuje skupština file? 361. Kako se naziva predsjedatelj trodjelne skupštine (agore) u kotaru (fili)? 362. Tko predlaže, a tko ždrijebom bira i koje organe centralne vlasti po Klistenovim reformama? 363. Zasjedanje skupštine za vrijeme Klistena? 364. Nove nadležnosti koje je dobila narodna skupština od Klistena? 365. Ohlokracija? 366. Što je i koje je godine uveden ostracizam? 367. Koliki je kvorum za ostracizam? 368. Što je ostrakon? 369. Kako su Atenjani nazivali ostracizam? 370. Kad vojna služba postaje obvezna za sve starije od 18? 371. Koje godine arhontska služba postaje pristupačna razredu hipeia, a koje razredu zeguita?

Kojem je razredu arhontska služba postala pristupačna 487. godine pr.n.e., a kojem razredu tek 457. godine pr.n.e.? Za vrijeme Klistena kako su se održavale skupštine (agore) kotareva i od kad su zeugiti mogli bit birani za arhonte? – I, 88, 92

4.b. Atičko-Delski savez, 477. – 404. pr.Kr. 372. Što je Atičko-Delski savez, kada je stvoren, tko ga čini, kakav je način odlučivanja i kako članice saveza moraju

doprinositi? 373. Što je to Atičko-Delski savez i od kad od kad traje? 374. Koliko je bilo članica Atičko-Delskog saveza? 375. Gdje je bilo sjedište Atičko-Delskog saveza? 376. Što je to phoros (foros), a što synedrion u Ateni? 377. Kako se zvalo izvršno tijelo Atičko-Delskog saveza? 378. Nabrojite što sve članice Atičko-Delskog saveza daju kao svoj prilog (phoros).

Obveza članica Atičko-Delskog saveza 379. Ako Atena nema ustav u formalnom smislu riječi, što čini njen ustav? 91, 102, 106 380. Kako je narodna struja u ekleziji tumačila ocjenu areopaga o usklađenosti novih prijedloga s „običajima predaka“? 5.b. Efijaltove promjene, 462. pr.Kr. 381. Efijaltove promjene, bit, navesti godinu nastanka 382. Objasnite bit Efijaltovih normi? 383. Kada su bile Efijaltove reforme? 384. Nabrojite nadležnosti koje je areopag zadržao nakon Efijaltovi promjena. 385. Od kuda i gdje je prenijeta blagajna Atičko-Delskog saveza 451.g.pr.n.e.? 386. Kada je Atena dobila potpunu prevlast u Atičko-Delskom savezu?

13

6.b. Periklove promjene, 443. – 429. pr.Kr. 387. Na koju je službu Periklo gotovo svake godine bio biran u periodu od 443. do 429.g.pr.n.e. i koje godine nije bio

izabran na tu službu? 92, 105 388. Bit Periklovih izmjena? 389. Periklove reforme 390. Što je to misthofora i tko je uvodi? 391. Kojom je promjenom Periklo znatno suzio krug državljana Atene. 392. Što je grafe paranomon tko ga je uveo, kojim aktom je 411. p.n.e. nakratko ukinut?

Što je institut grafe paranomon i kojim je promjenama uveden. 393. Kakvi su to Peloponeški ratovi, tko ih vodi, kada i koje su njihove posljedice?

Od kada do kada je trajao Peloponeški rat? 394. Kada je donesen i koje izmjene donosi tzv. Teramenov ustav, a koje i kada je donesen Demofantov ustav? 395. “Teramenov ustav“? 396. Demafontov zakon?

Što se zaprečuje Demofantovim zakonom? 397. Kako se zove savez na čijem čelu je Atena, a koji je osnovan 378.g.pr.n.e.? 398. Kada je i zašto stvoren Drugi pomorski savez? 3. Društvo i gospodarstvo 399. Na koji način je Atena rješavala problem agrarne prenapučenosti? 400. Što je to kleruhija? Društveni slojevi 401. Kako se stjecalo atensko državljanstvo? 402. Navedite kronološki tri osnove podjele Atenjana? 403. Čime se od Klistenovih izmjena dokazuje status atenskog građanina. 404. Kako Periklove promjene reguliraju materiju atenskog građanstva? 405. Je li u Ateni postojala institucija usvojenja? 406. Mijenja li usvojenje status građanina Atene? 407. Navedite što čini građansku čast - time. 408. Vojska? 409. Postoji li u Ateni opća porezna obveza i što su liturgije - 97, 107

Nabrojite od čega se sastoje porezne obveze (liturgije) bogatih građana u Ateni. Tko u Ateni plaća poreze?

410. Navedite kakva je mogla biti atimija i nabrojite razloge koji su nekoga činili nedostojnim. Što je to time, a što atimija?

411. Tko su meteki? 412. Moraju li meteki služiti vojsku? 413. Navedite prava i obveze meteka, te pod kojim su se uvjetima mogli stalno naseliti u Ateni?

Na koji se način stranac mogao naseliti u staru Atenu i tko je određivao kamo će se naseliti? 414. Jesu li stranci u Ateni imali vojnu obvezu, u kojoj financijskoj stvari se vidi njihov poseban polozaj? 415. Stranci i zemlja? 416. Kako se zvao porez meteka? Robovi 417. Na koji se način može postati robom u Ateni? 418. Objasnite pravni položaj privatnog roba u Ateni? 419. Kakvi su to u Ateni bili državni robovi?

Tko su bili državni robovi u Ateni? 420. Usporedite položaj privatnih i državnih robova u Ateni. 421. Na koji je način rob mogao biti oslobođen u Ateni? 4. Državno ustrojstvo a. Narodna skupština 422. Najvažniji organ vlasti u Ateni prije Solona, koji i od kada? 423. Što je to ekklesia i objasnite taj institut? 424. Tko je sudjelovao u ekleziji u Ateni? 425. Je li u atenskoj narodnoj skupštini tražen kvorum i postoji li iznimka? 426. Koje vrste zasjedanja Narodne skupštine u staroj Ateni poznajete? 427. Što su to bile „pritanije“ u Ateni? 428. Kako je dijeljena atenska politička godina? 429. Kada i kako se sastajala Narodna skupština u Ateni? 430. Tko je predsjednik atenske narodne skupštine? 431. Tko predsjedava narodnom skupštinom u Ateni i kada se ona sastajala?

14

432. Tko je sazivao dnevni red Narodne skupštine nakon Klistenovih promjena? 433. Kako se i na kakav način glasalo u atenskoj u atenskoj narodnoj skupštini i postoji li kakva iznimka? 434. Objasnite značenje formule „bule misli“ i „ neka narod odluči“. 435. Kakva je uloga bule, a kakva areopaga u zakonodavnoj proceduri? 436. Grafe paranomon 437. Nabrojite sve što spada u nadležnost atenske narodne skupštine. b. Vijeće (bule) 438. Od kad postoji vijeće u Ateni 439. Što su to bule i objasnite taj institut? 440. Kako izgleda Bule nakon Klistena i koje su njegove ovlasti, tj. koje dvije vrste posla obavlja? 441. Pripadnici kojih razreda su mogli biti birani u vijeća bule? 86, 90 442. Kakav je funkcionalni odnos između bule i pritanije. 443. Uloga bule? 444. Koji su poslovi bili u nadležnosti bule? 445. Nabrojite poslove o kojima vijeće u Ateni odlučuje samo i konačno. 446. Što je to dokimazija? 447. Navedite što se ispitivalo u postupku dokizmazije. c. Aeropag (vijeća aeropaga) 448. Kad areopag postaje i prestaje biti najvažniji u Ateni – I, 82, 102 449. Koji je organ vlasti zbiljski najvažniji do Klistenovih promjena i tko su njegovi članovi. 450. Što je to aeropag i objasnite taj institut?

Uloga areopaga? 451. Koji je razred mogao ući u aeropag u Solonovo vrijeme? 452. Od kad su zeugiti mogli bit birani za arhonte? d. Heliaja 453. Navedite u koje je dane heliaja dijelila pravdu. 454. Kada i gdje zasjeda heliaja? 455. Što je to heliaja i objasnite taj institut? 103, 11/ Najviši sud.... 456. Od kada postoji i tko može biti član Heliaje, na koje se vijeće dijeli taj sud, kako se zovu i što sude? 457. Od kada je Heliaja vrhovni sud u Ateni; koja su vijeća Heliaje i navedi njihove nadležnosti.

Kakav je sastav sudskih vijeća heliaje i koje vrste predmeta ona rješavaju? 458. Koje vijeće rješava imovinske predmete u heliaji, a koje rješava predmete koji urožavaju opći interes? 459. Koji sudovi sude uz heliaju? 460. Glasanje u sudskom postupku (115.) u Ateni i sud jedanaestorice 461. Postoji li u Ateni arbitražni sudovi te ako postoje kako su oni organizirani te kako sude? e. Državni službenici 462. Navedite koji su to službenici u Ateni bili birani pojedinačnim izborom u ekleziji i bez prethodne kandidature po

filama. 463. Kako se u Ateni biraju vojni i financijski službenici? 464. Dokimazija - 447, 448.p 465. Što je to u Ateni epicheirotonia, tko ga i kome podnosi i koje eventualne kazne mogu postom uslijediti?

Na kojim načelima počiva državna služba u Ateni, te tko preispituje izvještaj koji su dužni podnositi državni službenici? 466. Koji su najvažniji službenici u Ateni do Klistenovih reformi 509.g.pr.Kr., a koji poslije njegovih reformi? 467. Na kojim je načelima počivala državna služba u Ateni? 5. Atensko pravo Ako Atena nema ustav u formalnom smislu riječi, što čini njen ustav? 379.p 468. Iz kojih izvora saznajemo o helenskom pravu i životu? 469. Koje vrste zakona poznajete u atenskom pravu? 470. Što su tzv. psefizme? a. Stvarno pravo 471. Što je u atenskom stvarnom pravu obuhvaćalo pojam „kleros“? 472. Kako se u Ateni naziva nečiji zemljišni posjed? 473. Nabrojite vrste tužba kojima je u Ateni bilo štićeno pravo vlasništva.

3 tužbe za zaštitu vlasništva u Ateni? Kako se zove tužba za plodove?

474. Objasnite hipoteku kao založno pravo na tuđoj stvari koja se pojavila u grčkoj uz vlasništvo i posjed Hipoteka u Ateni

b. Obvezno pravo 475. Što su syngraphai i cheirographa? 476. Kako se u atenskom pravu osigurava izvršenje obveznopravnog ugovora?

15

477. Nabrojite vrste obvezno-pravnih ugovora poznatih u Ateni. 478. Kupoprodaja u Ateni 479. Što je bitan dio ugovora o kupoprodaji u Ateni? Objasnite? 480. Koliko iznosi zakupnina u Ateni? 481. Što je to ergolabeia? 482. Koliko je iznosila kamata u ugovoru o zajmu u Ateni? 483. Tko odgovara za obaveze ortaka iz ugovora o ortakluku? c. Bračno i obiteljsko pravo 484. Navedite tko u Ateni sklapa ugovor o braku. 485. Što je to hedna u atenskom bračnom pravu? 486. Je li hedna bitan dio ugovora o braku? 487. Sklapanje braka i miraz u Ateni 488. Kakav je status izvanbračne djece u Ateni? 489. Kako se u Ateni razvodi brak na inicijativu muža, a kako na inicijativu žene? 490. Navedite s koliko godina muška djeca u Ateni sječu bračnu zrelost, a potom s koliko godina su se u Ateni obično

ženili? d. Nasljedno pravo 491. Od kada postoji oporuka u Ateni i koje su bitne pretpostavke da bi se ona mogla sastaviti?

Od kada u Ateni postoji oporuka i pod kojim se uvjetima može načiniti? 492. Objasnite položaj izvanbračnog djeteta u pogledu prava nasljedstva u Ateni? 493. Ukoliko ostavitelj nema zakonskog nasljednika, tko ga nasljeđuje?

Tko nasljeđuje oca ako nema sinova? 494. Što/Tko je to epiklera?

Kako se u Ateni naziva kćerka-jedinica koja nadživi ostavitelja i tko je ima pravo zatražiti za ženu ukoliko umrli nije e. Kazneno pravo 495. Nabrojite sredstva koja stoje na izboru Atenjaninu osuđenom na smrt. 496. Nabrojite vrste kazni u Ateni predviđene za teže delikte koje ugrožavaju opći interes. 497. Atimija? 97, 113 498. Navedite kome je bila izricana atimija. 499. Na koji se način otac mogao osloboditi odgovornosti za poročnu djecu? f. Sudski postupak 500. Tko pokreće sudski postupak u Ateni? 501. Koje vrste sudskog postupka poznajete u atenskom pravu, tko pokreće postupke, te tko snosi troškove u svakom od tih

postupaka? Navedite u čemu je osnovna razlika između dike i graphe postupka u Ateni. Tko pokreće dike, a tko graphe postupak, te tko snosi troškove u svakom od tih postupaka?

502. Kako se nazivaju pojedinci koji su se u Ateni skoro profesionalno bavili podizanjem tužbe u korist fiska? 503. Kada će tužitelj u graphe postupku biti kažnjen za zloporabu toga procesnog ovlaštenja, kako sve može biti kažnjen i

o čemu ovisi kazna? 504. Tijek sudskog postupka u Ateni 505. Atena-Tko ne može svjedočiti u sudskom postupku i tko sve plaća porez 506. Nakon završenog istražnog postupka sud u Ateni glasa dva puta. O čemu? 507. Kako se u Ateni zove tužba za izvršenje? 508. Što je dike pseudomartyrion? 509. Kako se zove posebna tužba protiv svjedoka za lažno svjedočenje u Ateni?

510. Što je efebija i kada je kao obvezna uvedena u Ateni? - 370.p 511. Novi organi koje je uveo Solon, bit Efijaltovih promjena i što je morao napraviti da bi se to ostvarilo 512. Koje su promjene u Ateni od Solona i bit Klistenovih reformi

513. Koji je sloj bio najzastupljeniji u eklesiji?* 514. Pripadnici kojeg razreda su činili najveći dio eklezije u Ateni?* 515. Tko je sazivao dnevni red Narodne skupštine nakon Klistenovih promjena?*

16

3. FRANAČKA (516- 674) PONOVIIII :P

Drugi dio DRŽAVA I PRAVO SREDNJEGA VIJEKA, 5. – 19. st.

516. Od kada do kada je trajao srednji vijek? 117, 251, 257 517. Što su to latifundije? 518. Koje su bile granice Rimskog Carstva? 519. Što je to kolonat, emfiteuza, prekarij? 520. Što je to prekarij i u kojem obliku postoji? Što je to emphyteusis? Precaria data, precaria oblata Emphyteusis i precaria data

521. Što je to tetrarhija? 522. Tko i kada zabranjuje kolonima prekid kolonata i kako se tim ediktom mijenja priroda toga odnosa?

Barbari, njihovo društvo i osvajanje 523. Od kuda su došla barbarska plemena? 524. Navedite organe vlasti za trajanja vojne demokracije kod Germana? 525. Što i koje godine naređuju carevi Honorije i Arkadije rimskim zemljoposjednicima, a vezano uz pridobivanje

germanskih plemena kao saveznika? 526. Što je to ius Italicum? 527. Tko su bili liti? 528. Što je to vazalitet? 529. Beneficij i vazalitet? 125, 136, 138, 156 530. Što je to „Dictatus papae“ i kada je nastao? 531. Kada je započelo doba klerikalnog diktata?

I. FRANAČKA DRŽAVA I PRAVO, 5. – 10. st. 1. Povijesni pregled

532. Kako se dijele Franci? 533. Kada se odvija bitka na Katalunskim poljima i tko u njoj sudjeluje? 534. Od kada je Ravena sjedište Zapadnog Carstva i zašto? 535. Koja je uloga cara u srednjem vijeku? 536. Tko je bio „patricij Italije“? 537. Tko je «pravi car Romeja»?

a. Prvo razdoblje: uspostavljanje patrijahalne kraljevine, 5. – 8. st. Meroving: Klodvig Klotar Klotar II. Dagobert I. 486.- 511. 556.- 61. 613. 628.- 39. Karoling: Pipin Stariji, Pipin II. Srednji/Herstalski, Karlo Martel, Pipin Mali 687. - 714. 717. - 741. 741, 751. kralj Karlovići/Karolinzi/Arnulfingi (=potomci kćeri Pipina Starijeg i biskupa Arnulfa)

538. Razvoj Franačke od 5-8. st. i od 8-10.st. 539. Kada je bilo razdoblje patrijarhalne kraljevine? 540. Tko je Siagrie? 541. Koja bitka, protiv koga i koje godine označava početak franačke države? Kad je bila bitka kod Soissonsa i zašto je ona značajna? Koja se godina uzima za početak Franačke?

542. Kada nastaje Franačka država? 543. Što je to arijanstvo? 544. Pod kojim kraljem i kada Franci prihvaćaju kršćanstvo? Koji je Franački vladar primio kršćanstvo i kada? Kada su Franci primili kršćanstvo? Kada Klodvig i gdje prima kršćanstvo?

545. Što je to ius hospitalis? 546. Kada su pokoreni Burgundi? 547. Krajem 6.st. Franačka se dijeli između Klotarovih sinova na tri dijela, kako se zovu ti dijelovi? Kako je Franačka podijeljena nakon Klotarove smrti?

548. Kada se donosi Edictus Clotari (tzv. Vječne konstitucije) i što se njome propisuje? Klotar II. i Vječna konstitucija – koje je ustupke franačkom plemstvu napravio? Što znači vječna konstitucija, tko ju je i kada izdao? Odredbe Edictum Clotarii – 130/1, 144, 154

549. Tko se sukobio u bitci kod Poitiersa i koje godine? 550. Koji franački majordom, kada i gdje poražava arapsku konjicu?

17

551. Navedite dvije poznate dinastije koje se smjenjuju na čelu Franačke? 552. Kada se dogodila smjena vladarskih dinastija u Franačkoj, sa Merovinga na Karolinge? 553. Do kada Karlovići obavljaju službu maior domusa?

b. Drugo razdoblje: uzdizanje vojnog staleža i slabljenje kraljevine, 8. – 10. st. Karlo Veliki, Ludvig Pobožni, Ludvig/Karlo Ćelavi/Lotar 771. 814.

554. Zašto je značajna Pipinova darovnica? 555. Koje je godine donesena Pipinova darovnica? 556. Kako Pipin Mali regulira davanja na bivšim crkvenim posjedima koji su dani drugima u beneficij? 557. Kada Karlo postaje franački kralj, a kada Imperator Romanorum? Kada je okrunjen Karlo?

558. Kada je i zašto zaključen Aachenski mir? 559. Što je to Konstantinova darovnica i kako je crkva upotrebljava u odnosima s Franačkom državom? Što je to Donatio Constantini?

560. Kojim djelom se Karlo Veliki postavio iznad pape? 561. Za kojeg je vladara kruna postala "dar papske milosti"? 562. Kada je sklopljen i što se određuje tzv. Verdunskim mirom? Verdunski mir - datum, značaj i podjela

2. Društveni i gospodarski razvoj 563. Koje novčane jedinice postoje u Franačkoj i u kojoj su one funkciji? 564. Koja se tri društvena sloja formiraju u Franačkoj koncem 9.st? Kako se dijeli društvo u franačkoj?

565. Kada u Franačkoj crkva započinje borbu za „božji mir“ 3. Državno ustrojstvo

566. Iz kojeg plemena potječu Merovinzi? 567. Kojem plemenu pripada dinastija Martel (postoji dinastija Arnulfinga, kasnije Karolinzi/Karlovići)? 131, 142 568. Što se u ranofeudalnoj državi naglašava nazivom patrijahalna, a što nazivom patrimonijalna država? 569. Što je u osnovi razlikovanja patrimonijalne od patrijahalne monarhije?

a. Kralj 570. Što je razlog da se u Franačkoj uz strogo nasljedno načelo javlja i načelo izbora kao osnova kraljeve vlasti? 571. Zbog čega u Franačkoj strogo nasljedno načelo počinje uzmicati pred izborom? 572. Što je to bannus i kako se dijeli? 573. Objasnite pojam kraljevog banusa i što je uvjet mogućnosti njegova korištenja? Što je to kraljev banus?

574. Što je to naredbodavni bannus? Što je kraljevski banus i mundeburdium regis

575. U kojem obliku postoji kraljeva zaštita – mundeburdium regis u Franačkoj? Što je to mundeburdium? Što je to mundeburdium regis?

576. Što je osnova kraljevske vlasti i njena legitimiteta u Franačkoj? 577. Kojim prihodom raspolaže kralj u Franačkoj? Koji su kraljevi prihodi u Franačkoj?

578. Kako se zove osoblje u franačkoj koje je kralju stalno na raspolaganju? 579. Što sve čini kraljev dvor (curia regis) u Franačkoj? 580. Što je to u Franačkoj trustis regis? 147, 156 581. Koji su bili najvažniji kraljevi činovnici? 582. Kako se zove najvažniji dvorski službenik? 583. Objasnite nadležnost majordoma? 584. Tko su comes palati? Objasnite nadležnost grofa dvora comes palati?

585. Uz kralja, u Franačkoj, navedi još 2 središnja organa vlasti b. Narodna skupština

586. Campus Martius – skupština u Franačkoj 587. Kada se narodna skupština naziva Campus Maius? 588. Narodna skupština i sabor velikaša

c. Sabor velikaša (Placitum generale) 589. Objasnite instituciju Sabora velikaša (Placitum generale)? 590. Tko sudjeluje na Saboru velikaša?

d. Vojno-upravna i sudska organizacija 591. Teritorijalna podjela Franačke? Nabroji teritorijalno-upravne jedinice u Franačkoj

18

592. Vrste vojvodina u Franačkoj 593. Što su vojvodine i kako su organizirane? 594. Čime su, u rodovsko-plemenskom smislu, određene najveće odnosno najmanje vojno-upravne jedinice u

franačkoj te kako se one zovu? 595. Što su grofovije? 596. Što su to missi dominici (dvorski izaslanici), a što su to capitulari missorum? 597. Koja je najniža organizacijska jedinica u Franačkoj i koliko ih ima? Što je to u Franačkoj centena, a što vicaria? Kako se zovu sudske jedinice u Franačkoj?

598. Sudstvo u Franačkoj Kakva je bila organizacija sudova u Franačkoj? Vrste sudova u Franačkoj? Što je thing i tko ga čini u Franačkoj?

599. Koliko se puta sastaje thing? 600. Tko su to rachinbunzi? 601. Kad se prvi puta pojavljuje porota u Franačkoj? 602. Navedite četiri posebnosti kraljevskog suda u Franačkoj? 603. Kojim aktom crkva u Franačkoj dobiva djelomičnu svjetovnu nadležnost za klerike te objasniti postupak kod đakona koji počini teži zločin

604. Kakvo je pravo vrijedilo u pogledu crkvene imovine u Franačkoj? 605. Čije je vlasništvo crkva (građevina) i crkvena imovina u Franačkoj?

4. Vojska i razvoj feudalizma 606. Koliko je bilo konjice u Franačkoj? 607. Od kojeg stoljeca franačka vojska prestaje biti jedinstvena narodna vojska i u što se ona pretvara? 608. Kada se na području Galije odnosno Franačke javlja vazalitet, u kojem stoljeću počinje njegovo vezanje za

beneficij, a od kada više nema vazaliteta bez beneficija i obrnuto? 125, 138, 156 Od kada postoji beneficijarni sustav u Franačkoj?

609. Što je to komendacija? 610. Što je to beneficij? 611. Što je određeno na državnom saboru 847. u Merzenu što su ga sazvali sinovi Ludviga Pobožnog, a o čemu

govori kapitular Karla Ćelavog iz 877. godine? Sabor u Merzenu; odredbe i posljedice

612. Kada i gdje je donesena u Franačkoj odluka da se podvazali stave pod upravu vazala 613. Tko, kad i gdje je donio zakon po kojem su zemlje vazala, drzavne službe i časti nasljedni?

5. Crkva u Franačkoj 614. Kada je kršćanstvo poprimilo najveće razmjere i imalo najveći utjecaj u Franačkoj? 615. Franačka – kada crkva dobiva značaj

6. Pravo 616. Kakvo je bilo pravo u Franačkoj? 617. Kakav je odnos franačkog običajnog i državnog prava?

a. Izvori prava 618. Koji su izvori franačkog prava? Koji su izvori prava u Franačkoj?

619. Formalni izvori prava u Franačkoj po sadržaju i njihovom odnosu prema zakonima 620. Koja je razlika između rimskog i običajnog prava? Što je to legal barborarum, a što Lex Romana barbarorum?

621. Nabrojite nekoliko leges barborarum i Lex Romana barbarorum? 622. Što je Lex Salica? 623. Što su to kapitularije? 624. Objasnite pravnu prirodu kapitulara u franačkom pravu i njihovu podjelu s obzirom na sadržaj i druge

zakone? 625. Od kada postoje kapitularije i tko ih je načinio? 626. Koje vrste kapitularija postoje? Kako su se dijelile kapitularije? Nabrojat kapitularije u Franačkoj Kako se dijele kapitularije s obzirom na sadržaj?

627. Koje je bitno mjerilo za sistematizaciju kapitularije? Sistematizacija kapitularija prema sadržaju

628. Tko je i kada, u Franačkoj, objavio poznatu zbirku kapitulara koja čak postaje službenom zbirkom? 629. Što je to franačko pravo u užem smislu riječi? 630. Kako se dijele isprave u Franačkoj?

19

631. Nabrojite vrste javnih i privatnih isprava? 632. Nabrojite popis javnih isprava u Franačkoj i navedite naziv najpoznatije 633. Kakve su privatne isprave u Franačkoj? 634. Koja je razlika između cartae i notitae brevia? 635. Koje su isprave izvori Franačkog prava i što su to urbari? 636. Urbari 637. Što su to polyptycha? 638. Što su to Formulae Marculfi?

b. Pojedine grane franačkog prava 639. Koji je najvažniji izvor franačkog prava?* 640. Koji kralj je napisao prvu redakciju Lex Salice i kako se zove najpoznatija redakcija? Kada je bila redakcija Salijskog zakona?

641. Redakcije Salijskog zakona? 1.b. Stvarno pravo

642. Stvarno pravo u Franačkoj – oblik vlasništva 643. Potkraj 9.st. u Franačkoj se razlikuju dvije vrste zemljišta. Što je uzrok takvoj podjeli i kako se te dvije vrste

zemljišta nazivaju? 644. Objasnite što je comparatum (ili bona aquisita), a što alodium (bona avitica)? Što je to bona avitica, a što bona aquisita? Što je to bona aquisita? Što je to bona avitica?

2.b. Nasljedno pravo 645. Tko je nasljednik u Franačkoj? 646. Nasljedstvo u Franačkoj 647. Što je to u franačkom pravu afatomija? Što je institut afatomije

3.b. Obiteljsko pravo 648. Na koji se način sklapa brak u Franačkoj? 649. Zabranjuje li Salijski zakon brakove između slobodnih i robova te mijenja li se i kako takvim brakom

dotadašnji odnos muškarca i žene? 650. Kako se može razvesti brak u Franačkoj?

4.b. Obvezno pravo 651. Kako se sklapaju ugovori u Franačkoj?

5.b. Kazneno pravo 652. Koje pravo sadrži najviše odredaba Salijskog zakona? 653. O čemu zavisi kazna u Franačkoj? 654. Što je to wergeld, a što busse? 655. Što je to krvnina? 171, 168 656. Što se prema franačkom pravu zbiva ukoliko netko ne može iz svoje imovine isplatiti naknad za djelo koje je

počinio? 657. U kojim slučajevima Salijski zakon predviđa smrtnu kaznu?

6.b. Postupovno pravo 658. Kako se pokreće redoviti sudski postupak u Franačkoj? 659. Što je to mannitio, a što bannitio? 660. O kojim pitanjima odlučuju sudovi u Franačkoj i o čemu to ovisi? 661. Kakav je bio dokazni postupak u Franačkoj? 662. Koji se dokazi primjenjuju u sudskom postupku u Franačkoj? 663. Objasnite instituciju suprisežnika u franačkom pravu? 664. Koje vrste svjedoka postoje u Franačkom pravu i koliko ih je potrebno za dokazivanje određene tvrdnje? Koje su vrste svjedoka u Franačkoj i broj svjedoka

665. Tko prema franačkom pravu nije mogao biti svjedokom. 666. Kakva je u franačkom sudovanju uloga suprisežnika, a kakva svjedoka? 667. Dopušta li germansko pravo svjedočenje o onome što se saznalo slučajno? 668. Objasnite institut ordalija ili božjeg suda? 669. Što slijedi nakon prigovora ili bilo koga drugog u sporu pred franačkim sudom, a protiv prijedloga presude

rachinburga? 670. Kakav je po franačkom pravu status stranke koja se niti nakon četverostrukog poziva ne odazove prizivu

suda, a za to nema opravdana razloga?

671. Državu feudalnog perioda karakteriziraju izrazite klasne i društvene suprotnosti. Objasnite razliku između tih suprotnosti?*

20

672. Koje vrste naknada postoje u Franačkoj?* 673. Od kad do kad je Salijski zakon na snazi?* 674. Kada je ukinut beneficijarni sustav?*

4. ENGLESKA I. (675-868)

II. ENGLESKA, DRŽAVA I PRAVO 11-15.st 1. Povijesni pregled a. Prvo razdoblje: polaganje temelja staleškoj kraljevini, 11. – 13. st.

675. Tko do 11.st. naseljava prostor Engleske i u kojem se stoljeću po prvi put javlja naziv Kraljevina Engleska? 676. Što je to Danegeld? 177, 202 677. Tko je sve polagao pravo na englesku krunu 1066.? 678. Što je Witengemot? 679. Načela za dobivanje engleskog prijestolja u 11. stoljeću Načelo nasljeđivanja nakon Edwarda Ispovijednika?

680. Na što se poziva Wiliam Osvajač kad poseže za krunom? 681. Tko je vladao Engleskom u vrijeme osvajanja Williama Osvajača? 682. Zašto je papa podržavao Wiliama Osvajača u osvajanju Engleske?

Normandijska (Normanska) dinastija 1066. – 1154. William I. Osvajač, William II, Henrik I, Stephan du Blois 1066. 1087. 1100. 1135.

683. S koliko je vitezova Wiliam Osvajač osvojio Englesku? 684. Koliko je stanovnika imala Engleska u vrijeme osvajanja Williama Osvajača? 685. Koliko je ljudi činilo povlašteni sloj nakon osvajanja Engleske i kako to znamo? 686. Koliko je William Osvajač zemlje zadržao, a koliko razdijelio? Kome je i u kojem omjeru Wiliam Osvajač podijelio zemlju?

687. Koliko je bilo neposrednih krunskih vazala u Engleskoj za Williama Osvajača? 688. Što je to Domesday Book? 689. Tko, kada i zašto donosi Krunidbenu povelju? Navedite naziv akta donešenog 1100., tko ga je donio i što on propisuje? Krunidbena povelja, 1100. (Povelja o slobodama - hrestomatija)

690. Koji je prvi ustavni akt? Kuća Plantagenet 1154. – 1399. Henrik II, Richard I. Lavljeg srca, John I, Hernik III, Edward I, Edward II, Edward III, Richard II. 1154. 1189. 1199. 1216. 1272. 1307. 1327. 1377.

691. Koji je prvi kralj iz kuće Plantagenet? 692. Koje je načelo krune otpočeo Henrik II. Plantagenet i kojim aktom je odvojio crkvu od sudstva? 693. Tko je utemeljitelj common lawa i kada je donesena Magna Carta? Koji je vladar položio temelje common law-u?

694. Čime i zbog čega Henrik II. (12.st) želi ojačati svoju vlast? 180, 206 Kojim aktima i kada donesenim Henrik II. utječe na odnos kralja i crkvenih odnosno svjetovnog plemstva? Za vrijeme vladavine kojeg vladara nastaju temelji common lawa te kojim aktom isti vladar nastoji ograničiti sudbenost crkve i kada? Što engleski kralj Henrik II. uređuje tzv. Klarendonskim odredbama i kada se one donose? Kada su donesene Klarendonske uredbe i koji im je bio cilj

695. Tko, kada i kojim aktom propisuje da se svi sukladno imovini moraju naoružati? 696. Kada je vladao Richard I. Lavljeg srca? 697. Kad se Engleska priznala papinskim vazalom (papinskim lenom) i tko je u to vrijeme vladao Engleskom? 698. Objasnite značaj Velike Povelje 1215., Magna Carta? 699. Koliko je dugo i do kada potvrđivana Magna Carta? 700. Oxfordske odredbe – godina, tko i što predstavljaju? 701. Kakav je značaj u engleskoj pravnoj povijesti Simona de Montforta? 702. Navedite kada i tko je osnovao prvi parlament? 183, 210 703. Iz kojeg tijela se razvio parlament u Eng? 183, 209

b. Drugo razdoblje: postanak i razvoj staleške kraljevine, 13. – 15. st. 704. Dva razloga zbog kojih Edward I. saziva parlament i u doba mira! 705. Tko započinje progon Židova iz Engleske? 184, 202 706. Koja dva statuta su do 13.st. do danas osnova prometa nekretninama u Engleskoj i temeljem kojeg akta? Za vladavine kojeg kralja i kojim aktima i kada donesenim se uobličavaju temelji prava na nekretninama?

707. Što je to u engleskom pravu Quo Warranto, tko ga i kada provodi? Koji je drugi naziv za Statut iz Gloucestera i o čemu on govori?*

708. Što je to Year Book? 185, 219

21

709. Događaj koji je prethodio usponu moći parlamenta i kada se parlament razdvaja na Gornji i Donji dom? Od kada parlament zasjeda u 2 doma?

Stogodišnji rat 1337. – 1453. 710. Kakva je važnost Stogodišnjeg rata za engleski parlament? 711. Tko su vođe velike seljačke pobune koja je u Engleskoj izbila 1381.? 186, 187, 199, 204 712. Što je to ustanak lolarda, kada se odvijao i tko mu je bio ideolog? 713. Tko se u Engleskoj suprostavio papinoj svevlasti,tj. doktrini o jedinstvu vlasti i ideologije? 714. Kada se prvi put primjenjuje institut impeachmenta u Engleskoj?

Kuća Lancaster 1399. – 1461. (doba parlamentarnog poretka) Henrik IV, Henrik V, Henrik VI. 1399. 1422.

715. Kada se na vlasti nalazi kuća Lancaster i kako se to doba naziva? 716. Engleski parlament je 1430. godine donio Zakon o pravu glasa za izbore u grofovijama. Tko po tom zakonu

ima pravo glasa i do kada će taj zakon vrijediti? 188, 211 Tko donosi i kada tijekom 15.st. zakon o pravu glasa u grofovijama u Engleskoj, kome taj zakon daje pravo glasa i do kada će on važiti?

Rat dvije ruže 1455. – 1485. 717. Kad je bio «Rat dvije ruže» i kako je on okončan? Što je to rat ruža i koliko traje?

Kuća York 1461. - 1485 Edward IV, Richard III. 1461. 1483. Kuća Tudor 1485. – 1603. 2. Društvo i gospodarstvo

718. Nabrojite slojeve engleskog srednjovjekovnog društva. a. Svećenstvo b. Svjetovno plemstvo

719. Navedite obveze vazala prema kralju u Engleskoj? 720. Kolika je godišnja vrijednost viteškog posjeda? 721. Navedite tri slučaja izvanrednih prinosa vazala prema sizerenu (kralj) u Engleskoj? 722. S koliko je godina mladić zreo za vitešku službu? 723. Tko na zahtjev vazala treba određivati „štitarinu“ prema odredbi što je sadrži Magna Carta iz 1215.? Koji je kralj pristao na štitovinu? 180, 192, 200

724. Tko su barones maiores (veliki baruni)? 725. Kada je i čime u Engleskoj određena ljestvica unutar pojma „barunes maiores“? U koliko su grupa podjeljeni veliki baruni i koje su to grupe?

c. Građani 726. Od kada parlament u Engleskoj počinje odlučivati o skupljanju izvanrednih pripomoći kralju te koliko daju

gradovi kraljevih domena, a koliko ostali? d. Seljaci

727. Tko su bili freeholders (196, 198), a tko leaseholders? 728. Vrste robova u Eng? (valjda kmetova?) 729. Tko može tražiti zaštitu common law sudova? 730. Tko je socman? 731. Tko je yeoman? 197, II-10

e. Kmetovi, neslobodni seljak 732. Koje vrste kmetova razlikuju engleski autori u 13.st.? Vrste kmetova i kmetskih obveza

733. Kako je najlakše konstatirati da je netko u stanju kmeta? 734. Kada i koji sud u Engleskoj prihvaća tužbe kmetova protiv gospodara? 735. Tko su copyholdersi? 198, 216 736. Koje godine i kako je završen proces dokidanja kmetskog posjeda u Engleskoj i temeljem kojeg akta?

3. Vojska 737. Kako je organizirana vojska? Koje vrste vojski razlikujemo u srednjovjekovnoj Engleskoj?

738. Kada su vazali posljednji put pozvani u vojnu službu? 200, 190 739. Assize of Arms 200, 181, 190 Tko i kad donosi Naredbu o oružju (Assizu o oružju)? Kad je bio i što je odredio Winchesterski statut?

4. Porezi a. Redoviti kraljevi prihod

740. Koje vrste redovitih prihoda ima kralj u Engleskoj u srednjem vijeku? 22

Nabrojite kraljeve redovite prihode u ranofeudalnoj engleskoj? b. Neredoviti kraljevi prihodi

741. Od kada parlament u Engleskoj počinje odlučivati o skupljanju izvanredne pripomoći kralju te koliko daju gradovi kraljevih domena, a koliko ostali?

742. Koliko funta iznosi «pola desetine i petnaestine»? 5. Državno ustrojstvo a. Središnja vlast 1.a. Kralj

743. Što znači maksima „Kralj nikada ne umire“? 744. Smatra li common law krunidbu dovoljnom legitimacijom kraljeve vlasti? 745. Kako se nazivaju ukupna i isključiva kraljeva ovlaštenja? 746. Imajući na umu teoriju o trodiobi vlasti, koja bi od njih u Engleskoj 12. st. bila u temelju same vlasti?

2.a. Veliko vijeće (Magnum concilium) 747. Što je to Veliko vijeće (Magnum concilium) i navedite mu ovlasti? 748. Tko su perovi? 208, 193, 190 749. Koji su najvažniji kraljevi pomoćnici u srednjem vijeku? 750. Tko su to u engleskom pravnom sustavu justicijar, kancelar i rizničar i kako ove funkcije nastaju?

3.a. Curia regis 751. Što je to Curia regis, tj. uži sastav Velikog vijeća? 209, 236 752. Kada se i zbog čega iz Curie regis izdvajaju posebni organi? 209, 236 Kako se podijelila Curia Regis?

753. Iz kojeg tijela se razvio parlament u Eng? 183, 209 754. Opiši prvi parlament? Navedite kada i tko je osnovao prvi parlament? 183, 210

755. Koji su uzor parlamenti? 184, 210 4.a. Parlament

756. Objasnite početke razdvajanja parlamenta na Gornji i Donji dom? 210, 185 Od koje se godine Parlament u Engleskoj dijeli na dva doma i što je osnova zakonodavnog prava Parlamenta?

757. Kada su uvedene plaće za članove parlamenta? 758. Što su petitions? 759. Kako je parlament stjecao zakonodavno pravo? 760. Navedite koje se godine javlja impeachment, koje su mu odlike i što predstavlja glavni nedostatak. – I, 212/3 761. Koje godine i kojim sredstvom engleski parlament stječe sudsku kontrolu nad državnim službenicima? 762. Kada je u uporabu ušao postupak „Act of attainder“ i objasnite njegovu osnovu? 213 763. Od kada act of attendier nije u upotrebi? 213, II-21 (1715.) Objasnite pojmove impeachment i act of atteinder

b. Mjesna vlast 764. Teritorijalna podjela Engleske u srednjem vijeku?

1.b. Grofovije 765. Na koliko je grofovija podijeljena Engleska? 766. Tko je otpustio sve šerife a potom imenovao nove,kao smjenjive i plaćene kraljeve činovnike? 767. Tko imenuje šerifa, a tko ga nadzire? 768. Tko je imenovao, a tko nadzirao šerifie, te tko je pomoćnik šerifa i njegova nadležnost? Tko imenuje i nadzire šerifa, tko su mu pomoćnici i njihove nadležnosti – 214, 198

769. Tko su to u engleskom pravu coroner i konstalb? 770. Tko od sredine 14.stoljeća imenuje mirovne suce u Engleskoj, kako oni sude i koji su delikti u njihovoj

nadležnost? 2.b. Gradovi 3.b. Manor ili barunija

771. Što je to manor i koliko ih ima? 772. Kakav je to manorijalni ili vlastelinski sud i koja mu je nadležnost? 216, 199

6. Pravo 773. Navedite izvore prava u Engleskoj?

1.a. Common law 774. Koja institucija počinje prihvaćati tužbe protiv vazala i zbog čega? 775. Nešto sa writ u Eng 218, 219; 221, 222, 198 776. Kraljev nalog kao poziv i propusnica za kraljev sud te objasni proceduru Kojim se pravnim sredstvom pokreće postupak pred kraljevim sudom?

777. Što je to Year Book? 219, 185 778. Kada je i zašto donesen Mertonski statut? Kojim statutom je zabranjena recepcija stranog prava u Eng i koje godine?

23

Koji statut zabranjuje upotrebu stranog prava u srednjovjekovnoj Engleskoj 2.a. Statute law

779. Kad se počinje stvarati statute law i koji su njegovi najvažniji statuti za stvarno pravo? 207 780. Od kada postoji statute law?

3.a. Equity law 781. Što je to Equity law? 782. Pravno sredstvo kojim equity law poništava presude common law? 783. Od kada i zašto postoji Kancelarov sud? 222, 198

b. Pojedine grane prava 1.b. Stvarno pravo

784. Govori li common law o vlasništvu zemlje? 785. Koja prava na zemlju postoje u Engleskoj? Koja su ovlaštenja na zemlju? Stvarna prava na nekretninama u srednjovjekovnoj Eng

786. Koja su stvarna prava na zemlji in possesion? 787. Tko može zasnovati fee tail? 788. Razlika između fee simple i fee tail u srednjovjekovnoj Engleskoj? 789. Što je life estate, a što estate pur autre vie 790. Koja su stvarna prava in futuro? 791. Što je remainder? 792. Što je reversion? 793. Tko ga donosi i po čemu je značajan Statut de Donis iz 1285.? 226, 184 O čemu govori Statute de Donis Conditionalibus?

794. Od kada postoji fee tail? 795. Što je Quia Emptores? 227, 184, 193 796. Objasnite doktrinu seisin i kada ona nastaje? Što je to seisin? Može li se pojmom seisin u engleskom stvarnom pravu označiti posjed?

797. Od kada postoji zalog kao vrsta stvarnog prava na tuđoj stvari? 798. Što je trust i kad je nastao? 799. Tko je trustee? 800. Tko je beneficiary? 801. Na koja se prava – ovlaštenja na zemlji može odnositi trust? 802. Kada se i u kojem svojstvu pojavljuje zakup u Engleskoj? 186, 230

2.b. Obiteljsko i nasljedno pravo 803. Čime su i kako uređeni obiteljski i bračni odnosi, osobno – moralne i imovinske prirode u feudalnoj

Engleskoj? Kako je bilo uređeno područje obiteljskog i nasljednog prava?

804. Tko je vlasnik ženinih nekretnina? 805. Pravo ljubaznosti u nasljednom pravu u Engleskoj 806. U ranofeudalnoj Engleskoj punoljetstvo muške djece je različito. O čemu ovisi i kada ga stječu muška djeca

feudalaca, a kada muška djeca seljaka? 807. Kakva su prava izvanbarčne djece? Kojim aktom se feudalcima u Engleskoj zabranjuje pozakonjenje djece naknadnim sklapanjem braka? Kako Mertonski statut iz 1236. godine određuje prava izvanbračne djece prema svojim roditeljima? Koje je godine donešen Mertonski statut i kako on regulira status vanbračne djece.

808. Kakav stav (načelo) zauzimaju common law sudovi u 12. st. po pitanju nasljeđivanja nekretnina i kako se nasljeđuje ostala imovina, ako su ostavitelja nadživjela žena i djeca?

809. Kako se prema eng. nasljednom pravu dijeli imovina umrlog ukoliko on nije imao djece? 3.b. Krivično pravo

810. Vrste trespassa 811. Što je to felony? 812. Što je misdemeanour? 813. Objasni povlasticu svećenstva (benefit of clergy). 190, 233 814. Do kada se u engleskom pravosudnom sustavu zadržala povlastica svećenstva? 815. Objasni povlasticu azila (pribježišta) na posvećena mjesta Što je povlastica azila i koje su opcije imali pribjeglice u crkvu? Kada je ukinuta? Povlastica azila u Engleskoj, opcije zločinca, dokad se zadržala ta povlastica?

816. Što je osnova engleskog krivičnog prava do danas? Iz koje je godine je Statut najznačajniji za krivično pravo Eng do dan danas i što je to "high treason"? Koji statut uređuje eng.krivično pr. do danas te koji su sve zločini prema njemu smatrani veleizdajom?

24

817. Što je to u engleskom pravnom sustavu tzv. „mala izdaja“? Što je to mala izdaja (petty treason)?

818. Objasni veleizdaju (high treason). 819. Tko ne podliježe krivičnoj odgovornosti? Koji je razlog u 12. st. nepodlijeganju krivičnoj odgovornosti?

820. Tko pokreće sudski postupak? 821. U kojem slučaju u engleskom pravosudnom sustavu država pokreće kazneni postupak?

4.b. Sudska organizacija i sudski postupak 822. Što je temelj common lawa? 823. Koju novost su uveli Normani u sudski postupak? 824. Vrste sudova u srednjovjekovnoj Engleskoj? 825. Koje je temeljno pravilo pri suđenju sudova u Engleskoj? - judicium parium 826. Navedite sudove koji se krajem 12. st. izdvajaju iz sastava Curie regis? 209, 236 Nabroji common law sudove. 209, 236

827. Koje su nadležnosti Suda državne blagajne 828. Koja je nadležnost Suda opće sudbenosti u srednjovjekovnoj Engleskoj? 829. Koji je najzaposleniji common law sud? 830. Koje su nadležnosti Suda kraljeva stola? 831. Kakav je to u engleskom pravosudnom sustavu Sud vijeća državne blagajne, tko ga sačinjava i za što je

nadležan? Tko sačinjava Sud vijeća državne blagajne i o čemu odlučuje taj sud?

832. Što je pleading i do kad je usmen? 833. O čemu sudi porota, a o čemu profesionalni pravnici (suci)? 834. Kada se u Engleskoj počinje javljati porota? 835. Koliko vrsta porote postoji? 836. Kada se javlja porota u Engleskoj, koje vrste civilnih porota i koja je razlika? 837. Kada se uvode i o čemu odlučuje velika i mala porota u Engleskoj? 838. (Kada je nastala porota u Engleskoj i) kada je ukinuta velika porota? 839. Koji je skup i kada zabranio ordalije kao dokazno sredstvo? 840. O čemu i na osnovi čega odlučuje mala porota u krivičnom postupku? 841. Koje se pravo naučavalo na studijima? 842. Učenje prava u srednjovjekovnoj Engleskoj 843. Tko je to solicitar, a tko barrister? 844. Tko čini pravnu profesiju i kakva im je hijerarhija? 845. Koja su pravnička udruženja? Koja su udruženja pravnika?

846. Koji su instituti equity law-a?* 847. Koji je najvažniji common law sud?*

c. Crkveno pravo 848. Izvori kanonskog prava 849. Materijalni izvori crkvenog prava 850. Navedite pisane izvore općeg i partikularnog crkvenog prava? 851. Koje vrste kršćanske predaje kao izvore crkvenog prava poznajete? 852. Koje vrste papinih akata postoje? 853. Papini akti s obzirom na formu 854. Što je to rescriptum pape i na što se može odnositi? Što je rescriptum u kanonskom pravu i na što se dijeli?

855. Kongregacije, u čem je posebnost i akti koje izdaju,kako se zovu? 856. Kada je i zašto zaključen prvi konkordat? 857. Nabrojite i objasnite teorije o pravnoj prirodi konkordata? 858. Formalni izvori crkvenog/kanonskog prava 859. Kakve mogu biti crkvene zbirke s obzirom na različita mjerila? 860. Objasnite podjelu formalnih izvora prava po vremenu nastanka? 861. Koji su to stari izvori crkvenog prava? 862. Što su to Nomo-kanoni i koji od njih je najpoznatiji? 863. Što je to Dionysiana? 864. Što je to Isidoriana? 865. Jesu li zbirke do Gracijanovog dekreta imale svojstvo jedinstvenog izvora općeg crkvenog prava? 866. Što je to Gracijanov dekret i kada je nastao?

25

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 32 str.