Opsta pedijatrijaG-Skripta-Pedijatrija-Medicina, Skripte' predlog Pedijatrija
juciequeen
juciequeen

Opsta pedijatrijaG-Skripta-Pedijatrija-Medicina, Skripte' predlog Pedijatrija

41 str.
25broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od3broj ocena
Opis
Opsta pedijatrija,Skripta,Pedijatrija,Medicina, VAKCINACIJA, Kontraindikacije, alergijska reakcija, od urtikarije od anafilakse, vakcinalna bolest, blagi oblik bolesti posle ţive vakcine, u teţima sluĉajevima komplikacije, meningoencefalitis, Rifampicin, Izoniazid, Pirazinamid, Etambutol, hipertonija flexora na ekstremitetima, hipertonija ekstenzora na kicmeni stub
40 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 41
ovo je samo pregled
3 prikazano na 41 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 41 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 41 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 41 str.
PEDIJATRIJA

1

PEDIJATRIJA

VAKCINACIJA AKTIVNA imunizacija = vakcinacija PASIVNA imunizacija = Ig i antitoksini Vakcina:

- ţiva – BCG, polio (OPV), MMR, influenza - inaktivirana – pertusis, kolera, trbušni tifus, polio (IPV) - Toksoid – tetanus, difterija

Imuni odgovor je prvo IgM, a posle se razvijaju IgG antitela. Interval izmeĊu dve ţive vakcine mora biti veći od 30 dana (BCG i PPD bar 6 nedelja), da se ne bi omeo imuni odgovor. Daju se peroralno (polio) ili parenteralno Kontraindikacije: Opšte kontraindikacije za sve imunizacije su:

- akutne bolesti – imunizaciju sprovesti 7-10 dana od poĉetka rekonvalescencije - febrilna stanja (t>38ºC) – imunizaciju odloţiti nedelju dana - anafilaktiĉka reakcija na prethodnu dozu - preosetljivost na proteine jaja ili neomicin (MMR vakcina)

Kontraindikacije za ţive vakcine su:

- imunodeficijencije - graviditet - ekssangvinotransfuzija i transfuzija

Neželjeni efekti:

- alergijska reakcija, od urtikarije od anafilakse - vakcinalna bolest, blagi oblik bolesti posle ţive vakcine, u teţima sluĉajevima komplikacije,

meningoencefalitis...

Kalendar programa obavezne sistematske imunizacije lica određenog uzrasta u

republici Srbiji za 2004. godinu

Dobne grupeVakcine

Na roĊenju BCG Hep. B* HBsAg +

1 mesec Hep. B* HBsAg +

2 meseca DTP Polio Hep. B Hep. B* HBsAg +

3,5 meseca DTP Polio Hep. B

5 meseci DTP Polio

2. godina DTP Polio MMR Hep. B Hep. B* HBsAg +

7. godina DT Polio

12. godina MMR

14. godina dT Polio

18. godina TT

* Hepatitis B vakcina kod novorođenčadi čije su majke HBs antigen pozitivne.

TUBERKULOZA PLUĆA I LEĈENJE Bacil se udiše, ima afinitet za vrhove pluća i na mestu kontakta formira primarni afekt, koji se uglavnom ograniĉi (kazeifikuje i kalcifikuje). Kod dece sa lošim imunitetom bacil se širi u regionalne limfne ĉvorove i to se oznaĉava kao 'primarni kompleks'. Kod najvećeg broja dece ovo se smiruje u toku 1 godine, a jedini dokaz da je kontakta bilo je pozitivan Mantoux test.

www.belimantil.info

2

Bacil veoma dugo perzistira u ognjištima i iz njih se moţe i kasnije osloboditi (TBC odraslih) ili putem krvi (milijarna TBC). Kl.sl.: temperatura, kašalj, nenapredovanje Komplikacije - meningitis, ĉija je prognoza vrlo loša [Th]: Rifampicin, Izoniazid, Pirazinamid, Etambutol [Dg]: tuberkulinske probe, Rtg pluća („sneţna oluja“ – milijarna TBC, izolacija TBC iz sputuma) Tuberkulinske probe: tuberkulin sadrţi bacile TBC, produkte i hranilišta. Danas se umesto starog tuberkulina koristi PPD (preĉišćeni proteinski derivat) Test je pozitivan kod dece koja su vakcinisana ili koja aktivno boluju od TBC Moro - perkutana, mast, flasteri levo i desno iznad mamila, kontrola, skida se posle 24h, cita se posle 72h (danas se više ne koristi) Mantoux - intrakutano, eritem + papula. Ĉita se za 72 - 96h. Pozitivan infiltrat je min 5mm 6 -10 mm + 10 -20 mm ++ > 20 mm +++ Laţno pozitivni testovi:

a) imunodeficijencije i neka virusna oboljenja (morbili) b) teški oblici TBCa, antitela se troše za infekciju c) ĉesto ponavljani testovi - desenzibilizacija organizma

ANTROPOLOŠKE ODLIKE NEONATUSA, POSTNATALNI RAST I RAZVOJ Proporcije tela: glava je relativno velika i ĉini ¼ duţine tela, a lice je malo i okruglasto, sa slabo razvijenom mandibulom. Sredina tela u novoroĊenĉeta je iznad umbilikusa. Udovi su relativno kratki. Duţina novoroĊenog deteta je 52 ± 2cmMasa novoroĊenĉeta je oko 3,4kg (>4,5kg velika, <2,5kg sitna) Obim glave novoroĊenĉeta je 35±1,5cmObim grudnog koša i trbuha su isti, a za 1-2 cm manji obima glave deteta. Fontanele. Najveća je prednja, romboidnog oblika sa stranama duţine oko 2,5 cm. Zatvara se izmeĊu 9-18 meseci, a obiĉno sa navršenih godinu dana. Zadnja fontanela, otvorena je na roĊenju za jagodicu prsta, a zatvara se za palpaciju sa 4 meseca. Fuzija sutura nastraje sa 5-6 meseci. Unutrašnji organi novoroĊenog deteta su relativno veći nego kod odrasle osobe. Funkcija jetre i buburega na roĊenju je nezrela, nedovoljna. Po roĊenju fiziološki pad teţine iznosi 10%. RAST: Glava: 0 1/2g 1g 2g Teţina: 550 850 700 x2 x3 34 - 43 - 46 - 50 cm 1 - 2 - 3 - 6 - 12 mes. Visina: 5 3 2 25 12,5 8 (od 0-3 meseca +25g/24h) 1 2 3 1g 2g 3g Faktori koji utiĉu na rast: genetski, rasni, sezonski, ishrana i hormoni (intrauterino T3 i T4; ekstrauterino GH, insulinu sliĉni faktori, T3,T4, insulin), bolesti, socioekonomski uslovi, psihološki, pol PSIHOMOTORNI RAZVOJ DETETA I RAZVOJ LIĈNOSTI Psihomotorni razvoj je izrazito individualan Procena neurološkog statusa treba da se vrši posebno za grubu i finu motoriku, ĉula, reflekse, govor i psihomotorni razvoj. Psihomotorni razvoj je odraz maturacije nervnog sistema. Dinamika razvoja je najintenzivnija u prvoj godini. Osnovna karakteristika kod neonatusa je da dominira:

- hipertonija flexora na ekstremitetima - hipertonija ekstenzora na kiĉmeni stub

www.belimantil.info

3

- brojni primitivni refleksi - stereotipi (Moro, toniĉni vratni, refleks sisanja, hvatanja,automatski hod)

Usavršavanje motornih funkcija ima kraniokaudalni smer. Usavršavanje:

a) 3 - 6 mes. kontrola pokreta glave u uspravnom poloţaju b) 7 - 9 mes. kontrola pokreta ruku i delimiĉno karlice (sedenje) c) 12 -18 mes. kontrola karlice i donjih udova (hod)

Paralelno se odvija i maturacija finih senzornih funkcija i govora 2 god. - trĉi, drţi kašiku i olovku, zna oko 100 reĉi, pomaţe pri oblaĉenju 3 god. - razlikuje pol, samo se oblaĉi ali ne ume da se zakopĉa, ĉuĉi, stoji nekoliko sekundi na jednoj nozi 4 god. - samo se oblaĉi, seĉe makazama, sledi pravu liniju FIZIOLOGIJA I PATOLOGIJA PUBERTETA To je doba polnog sazrevanja. Brzina sazrevanja CNSa odreĊuje poĉetak puberteta (9 -17.godine). Više godina pre puberteta organizam je spreman za njega ali u hipotalamusu postoje nervne ćelije osetljive na niski nivo gonadotropina pa šalju inhibitorne impulse u hipofizu (gonadostat). Vremenom one postaju manje osetljive, hipotalamus poĉinje da luĉi GnRF i hipofiza se oslobaĊa. Deĉaci: oko 10.god. – FSH – razvoj semenih kanalića testisa oko 12.god. – LH – razvoj Sertolijevih i Leydigovih ćelija i poĉetno luĉenje testosterona oko 14.god. – nagli porast luĉenja testosterona Devojĉice: oko 10.god. – FSH → LH => estradiol (ritmiĉko luĉenje FSH - LH), u toku velikog pada estradiola javlja se 'menarha' Slika: rast osteomuskularnog sistema, unutrašnjih organa, glave, polnih organa, a smanjuju se timus i limfoidno tkivo. Rast testisa i grudi *Poremećaji: Prerani pubertet (pubertas praecox) – polno sazrevanje pre 10. godine kod deĉaka i 8. godine kod devojĉica.

1) pravi prerani; sekundarne seksualne karakteristike i aktiviranje osovine hipotalamus - hipofiza - gonade

2) laţni prerani; samo sekundarne seks. karakteristike 3) nepotpuni prerani; dojke ili dlakavost, iskljuĉivo kod devojĉica

Zakasneli pubertet (pubertas tarda); - ĉešće u deĉaka devojĉice: verovatno se radi o primarnom ili sek. hipogonadizmu. deĉaci: niţi, deblji, slaba denticija i psihiĉki razvoj. Zbog toga mogu imati emocionalnih i psihiĉkih problema.Pozitivna porodiĉna anamneza. Oko 16-18.god. oni ipak uĊu u pubertet.

www.belimantil.info

4

NEONATOLOGIJA

Normalna trudnoća traje 10 lunarnih meseci (1 lunarni mesec = 28 dana), odnosno 280±11dana. Intrauterini ţivot se deli na embrionalni i fetalni Embrionalni period (I trimestar) – organogeneza, štetni faktori u ovom periodu dovode do pojave malformacija. Fetalni period (II i III trimestar) – porast u duţinu i porast telesne mase. APGAR skor predstavlja zbirnu ocenu kardiopulmonalne i nervne funkcije novoroĊenĉeta

0 1 2

boja koţe bleda plava ruţiĉasta

srĉana frekvenca 0 < 100 > 100

respiracija 0 jeca reglisano

mišićni tonus mlitav slaba flexia normalan

odgovor na stimulus 0 grimasa plaĉ

0 - 3 = teška depresija // 4 - 7 = umerena depresija // 8 - 10 = zadovoljavajući Ako je ispod 7 - radi se reanimacija. Apgar score se koristi za kratkoroĉne prognoze ANTROPOMETRIJSKE I FIZIOLOŠKE KARAKTERISTIKE NOVOROĐENĈADI Glava - relativno velika (1/4 duţine tela), lice je malo, okruglo, mele mandibule Udovi - relativno kratki Pupak - ne deli deĉje telo na dve jednake polovine Duţina - 52 +/- 2 cm Masa - oko 3,4 kg (krupna deca su preko 4,5 kg, sitna ispod 2,5 kg) Obim glave - 35 +/- 1,3 cm Obim grudnog kosa - obim glave minus 1-2 cm Velika fontanela se zatvara oko 1.god. (od 9 - 18 mes.) a mala od 3 - 6. meseca Fuzija sutura lobanje se odigrava oko 6. meseca Unutrašnji ograni - proporcionalno veći nego u odraslih (jetra, bubrezi, nadbubreg, mozak i timus) Disanje - 50-60/min. , u snu 30-50/min., dijafragmalno, grubo vezikularno Srce - puls 120-160/min., vrh u IV mrp. levo, na 1/2 izmeĊu sternuma i mamile. Tonovi jasni, ritam pravilan, TA 60-90/30-50 mmHg Trbuh - ugnut trbuh je uvek patološki distenzija - mlitava = aplazija mišića abdomena - napeta = megakolon, ascit, pneumoperitoneum Jetra - 1-3 cm ispod levog rebarnog luka Slezina - pipa se donji pol Bubrezi - pipaju se dubokom prednjom palpacijom Fiziološke karakteristike

- respiratorna adaptacija - KVS adaptacija - nagla perfuzija kroz pluća (opada P u a.pulmonalis i D.K.); raste P u L.K. →

zatvara se foramen ovale (8-10.dana) i ductus arteriosus (14.dana) - termoregulacija, ako se ne zbrine °t pada za 0,3/min. - metaboliĉka adaptacija - renalna adaptacija, više se gubi Na, Ca ali ne i fosfata - GIT - imuni sistem, nestabilnost postoji ali je priliĉno dobar - CNS, uspostavljanje ritma sna od 2.nedelje

www.belimantil.info

5

POROĐAJNE POVREDE NEONATUSA Caput sukcedanum, kefalhematom (krvarenje u subperiost, ne prelazi ivice sutura), fraktura lobanje (retke!) Paraliza facijalisa - paralizovana strana je meka, bez nazolabijalne brazde, nije potrebno leĉenje, oporavak je spontan za 3 meseca Frakture kostiju lica - treba zbrinjavati, (naroĉito nos > respiratorni distres) Oĉi: kapci > edem, orbita > hemoragija i fraktura, subkonjuktivalne hemoragije, paralize mišića oka, povreda optiĉkog nerva Uši: petehije, hematomi, laceracije i ekhimoze Glasnice: paraliza rekurensa, javlja se samo pri trakciji glave Rame: kljuĉna kost, hematom skraćuje sternokleidomastoidni mišić Jetra i slezina: ruptura kod hepatosplenomegalije Ekstremiteti: humerus - pri trakciji, femur - kod karliĉnog poroĊaja FIZIOLOŠKI I PATOLOŠKI IKTERUS NOVOROĐENĈETA

Ţutica novoroĊenĉeta se vidi pri koncentraciji bilirubina većoj od 83,3 mol/l, kod odraslih kada je

preko 33,3 mol/l FIZIOLOŠKI IKTERUS, benigne prirode, nikad u prva 24h, kliniĉki se gubi prve nedelje, a

laboratorijski u 2. nedelji. Vrednosti bilirubina ne prelaze 220,5 mol/l, a konjugovanog nema više od 15%. Ne zahteva terapiju, eventualno UV zraĉenje uzrok: povećan priliv bilirubina u jetru smanjen ulazak u hepatocite nezrelost enzimskog sistema jetre smanjena oksigenacija jetre po podvezivanju pupĉanika

KERNIKTERUS, ţuta prebojenost bazalnih ganglija, bilirubin je preko 250 mol/l znaci: varijabilnost tonusa mišića apneja, letargija, konvulzije (50%) gubitak Moroovog refleksa i sisanja rigiditet, opistotonus crvuljasti pokreti prstiju, krici Polovina obolele novoroĊenĉadi umire, a kod druge polovine se razvija hroniĉna bilirubinska encefalopatija (tip I i tip II):

- Tip I – spektar motornih poremećaja, ekstrapiramidalna oštećenja, mentalna retardacija, senzorineuralna gluvoća

- Tip II – javi se kasnije; umereni neurološki i mentalni poremećaji, senzorineuralna gluvoća HEMOLIZNA BOLEST NEONATUSA nastaje kao aloimunizacija izmeĊu fetusa i majke. Rh aloimunizacija, najpoznatija je, a ima 3 stepena:

a) ANEMIA GRAVIS (50%): ţutica, hepatosplenomegalija, eritroblastoza, Hb je ispod 90 g/l, sa tendencijom pada ispod 40 g/l

b) ICTERUS GRAVIS (25%): bilirubin preko 340 mol/l, eritroblastoza, mogućnost razvijanja kernikterusa

c) HYDROPS FETUS UNIVERSALIS (25%): ascit sa anasarkom do maceracije [Dg] Rh inkopatibilija, eritroblastoza, pozitivan Coombs-ov test, bilirubin > 15mg%

ABO aloimunizacija: pojava ţutice unutar 24h po roĊenju, bilirubin > 160 mol/l [Th] eksangvinotransfuzija DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA IKTERUSA Ikterus se vidi kod novoroĊenĉeta ako je konc. bilirubina preko 83,3 mmol/l (kod odraslih ako je preko 33,3 mmol/l) Benigna (fiziološka) ţutica se razlikuje od: a) patološke: javlja se u prvih 24h, bilirubin preko 220,3 mmol/l, više od 15% ĉini konjugovani. Traje više od 2 nedelje b) hepatitisa A: u 80% dece do 2 godine je anikteriĉna forma c) hepatitisa B: beba zaraţena hematogenim putem, po pravilu nema ikterusa d) kod prethodno primenjene transfuzije krvi, datih faktora koagulacije

www.belimantil.info

6

e) kod hipotireoidizma: sklere su bele NEONATALNA SEPSA bakterijemija -> septikemija -> sepsa Nastaje kad imuni sistem i terapija nisu dovoljni da lokalizuju infekciju. Neke infekcije (endokarditis) uvek prolaze sa sepsom. Neke intervencije nose taj rizik - kataterizacija, operacija, intubacija, eksangvinotransfuzija rizik: prematurus, imunodeficijencija, hroniĉne bolesti

uzrok:  grupa streptokoka, E.coli, stafilokoke, pneumokok, meningokok Kl.sl.: temperatura, povraćanje, ospa, lokalne infekcije (meningitisi, pneumonija), poremećaj svesti i DIK [Th] penicilin + aminoglikozidi ili cefalosporini III generacije (Longaceph) MENINGITIS NEONATUSA

uzroĉnici: -hemoliticki strept., E.coli, H. influenzae, meningokok Dospevaju do meningea hematogeno ili per kontinuitatem Kl.sl.: temperatura, drhtavica, glavobolja, muĉnina, fotofobija, poremećaji svesti, pozitivan

Kernig i Brudţinski, oboleli zauzima prinudni poloţaj - na boku, zabaĉene glave i kloni se od svetla

Slika kod male dece: t, povraćanje, odbija obroke, mlitavo, plaĉe, fontanela napeta, i izboĉena, meningealni znaci ĉesto negativni! meningokokni men. > ospa pneumokokni >teška slika, teški poremećaji svesti [Dg] pregled likvora Kompl.: apsces mozga i ventrikulitis [Th] kombinacija 2 antibiotika po principu leĉenja sepse PREMATURUS, ANTROPOMETRIJSKE I FIZIOLOŠKE KARAKTERISTIKE Nedonošĉe, roĊeno pre 37. nedelje Procena gestacijske starosti:

1) prema poslednjoj menstruaciji, 2) UZ-om prema duţini femura, 3) morfološki znaci: odsustvo hrskavice uva, nerazvijenost areola bradavica i mleĉna ţlezda,

odsustvo brazda na tabanu, nespuštenost testisa. 4) neurološki znaci: hipotonija, zaostajanje glave pri podizanju 5) EEG je najbolji pokazatelj gestacijske starosti

Funkcionalne karakteristike:

- disanje: nezrelost centra za disanje (zaboravi da diše), slabo razvijena respiratorna muskulatura, malo surfaktanta; hijalinomembranska bolest

- sisanje: nerazvijen refleks pre 32. nedelje, nerazvijeni enzimi koji uĉestvuju u metabolizmu U.H, masti i belanĉevina

- znaĉajan gubitak vode (usled velike površine tela i tanke koţe), nezrelost bubrega - imunitet loš - sklonost hipotermiji (nedostatak potkoţnog masnog tkiva, gubitak vode, nedostatak

energetskih materija), padu TA, intrakranijalnim hemoragijama

- patološka ţutica i kernikterus i pre koncetracije bilirubina od 250 mol/l - niska glomerulska filtracija bubrega, sklonost acidozi

Nega i ishrana: inkubator, sonda (ako je nerazvijen refleks sisanja), flašica ili dojenje; povećane potrebe za hranljivim materijama Lekovi se daju u niţoj koncentraciji i sa većim razmakom izmeĊu doza.

www.belimantil.info

7

KONGENITALNE MALFORMACIJE

KONGENITALNE MALFORMACIJE IZAZVANE HROMOZOMOPATIJAMA Daun - trizomija 21; brahiocefalija, mongoloidne rime, epikamtus, male uši, nistagmus, mali rast, klinodaktilija, noga-razmak izmeĊu 1. i 2. prsta, VSD Edvards - trizomija 18; nisko usaĊene ušne školjke, uske palpebralne fisure, kratak palac i nokti na nozi, VSD, atrezija duodenuma, spina bifida Klinefelter - (47 XXY); hipogonadizam Tarner - (45 XO); trakasti jajnici, koarktacija aorte Crier du chat - mikrocefalija, uroĊene srĉane mane SYNDROMA DOWN Trizomija 21. Povezanost sa godinama majke (preko 40-te godine incidencija raste). Kl.sl.: najupadljivija karakteristika kod novoroĊenĉeta je hipotonija, kasnije umereno mali rasti mentalna retardacija, Glava - mongoloidne rime okuli, epikantus, male uši, protruzija jezika, Ostalo - veliki razmak izmeĊu palca i ostalih prstiju na nozi, klinodaktilija 5-og prsta na ruci,

majmunska brazda na dlanu, minijaturni okrajci, uroĊene srĉane mane (defekti u formiranju septuma: ASD, VSD), kratak ţivotni vek

ETIOLOGIJA KONGENITALNIH MALFORMACIJA Kongenitalne malformacije nastaju kao posledica:

- hromozomskih abnormalnosti (7%) - monogenski poremećaji (7%) – achondroplasia, neurofibromatoza, Marfanov sy. - multifaktorijalni nasledni poremećaji (genetska predispozicija + faktori spoljne sredine) (20%) - dejstva teratogena (7%) - nepoznatog uzroka (50%)

Postoje tri osnovne kategorije teratogenih faktora:

a) Kongenitalne infekcije (rubela, HSV, CMV, varicela, sifilis, toxoplazma) b) Lekovi i hemijske supstance - psihotici, sedativi, tetraciklini i drugi antibiotici c) Fiziĉki agensi (Rtg i drugo zraĉenje) Bolesti trudnice (diabetes i fenilketonurija)

Hromozomske aberacije su većinom nastale ’de novo’ u pogrešnoj gametogenezi roditelja. Mogu biti numeriĉke / strukturne, autozomne / polne. Ĉešće su trizomije, a reĊe monozomije (sem Turner-a) Nose mali rizik za novu trudnoću; nekad se ne vide pri hromozomskoj analizi PRENATALNA DIJAGNOZA KONGENITALNIH MALFORMACIJA Indikacije: majke starije od 35 godina // jedan od roditelja sa translokacijom ili hromozomskom

bolešću // prethodno dete sa hrom. aberacijama // pozitivna porodiĉna anamneza o defektu neuralne tube // oboljenje vezano za X hromozom

Metode: - biopsija horionskih ĉupica – transcervikalno oko 10.nedelje, moguće su DNA – genske probe - amniocenteza – kroz abdomen oko 16. nedelje trudnoće - kordocenteza – uzorak fetalne krvi iz pupĉanika, brza citogenetiĉka analiza oko 18-20.

nedelje - UZ – velika primena: skelet, srce, bubrezi - alfa feto protein – povećana konc. znaĉi defekt neuralne tube, mrtav plod, atreziju jednjaka ali

i blizanaĉku trudnoću. U tragu se nalazi od 4.nedelje, maksimum 12-14.nedelje

www.belimantil.info

8

POREMEĆAJI METABOLIZMA

SCREENING ZA UROĐENE METABOLOPATIJE I FENILKETONURIJA Metaboliĉki screening moguće je uspešno organizovati za oko 15 metabolopatija. On mora imati ekonomsko opravdanje (dovoljno ĉest i dostupan terapiji). U najvećem broju zemalja sada se sprovodi screening za PKU i hipotireozu, a u malom broju zemalja za galaktozemiju; kod Jevreja za Tay-Sachsovu bolest. Kad postoji:

- ketonurija, smanjenje glikoze ili šećera u urinu => poremećaj metabolizma UH - porast azotnih materija, smanjenje glukoze => poremećaj metabolizma proteina

FENILKETONURIJA: autozomno recesivno oboljenje, nedostaje gen za jetrin enzim fenilalanin-hidroksilazu i/ili kofaktor BH4 Kl.sl.: encefalopatija, psihomotorni zastoj, deca ne sede, ne drţe glavu, imaju konvulzije, hipertoniju i hiperrefleksiju mišića, agresivna su [Dg] fenilalanina ima preko 1,2 mmol/l u serumu [Th] dijeta bez fenilalanina, dobar uspeh sa oĉuvanjem IQ NN FENILKETONURIJE MAJKE: deca mogu imati brojne anomalije - srĉane mane, mikrocefaliju, psihomotornu retardaciju UROĐENI POREMEĆAJI METABOLIZMA UGLJENIH HIDRATA (GLIKOGENOZE, GALAKTOZEMIJA, FIBROZIS CISTIKA) GALAKTOZEMIJA: fali galaktozo-1-P-uridil-transferaza. Nakupljanje galaktoze vodi oštećenju funkcija jetre (ciroza), bubrega (tubularna lezija), CNSa (edem), soĉiva (katarakta). Kod lakših oblika samo ciroza i katarakta. Ako se ne leĉi - pad funkcije jetre, ascit, hipoalbuminemija, hipoprotrombinemija, krvarenje, katarakta, infekcije, smrt [Th] dijeta bez galaktoze, mleka i mleĉnih proizvoda. Soja GLIKOGENOZE: Gierk (glukozo-6-fosfataza): hipoglikemija, a višak u jetri i bubrezima, krvarenja zbog trombastenije

Pompe (-1,4-glikozidaza): nakupljanje glikogena u srcu, mišićima: hipotonija, adinamija,neurološki poremećaji. Smrt već u prvoj godini Forbes (amilo-1,6-glikozidaza): ne odvajaju se boĉne grane glikog. u jetri, mišićima, eritrocitima - oštećenja jetre i eritrocita Andersen (amilo-transglikozidaza): laminopektinski glik. se skuplja u jetri; ciroza, smrt McAdler (mišićna fosforilaza): mišići mogu da koriste samo glukozu i masne kiselina za rad; grĉevi,lako zamaranje Hers (jetrina fosforilaza) isto kao i Girkeova

www.belimantil.info

9

METABOLIZAM VODE I ELEKTROLITA

FIZIOLOGIJA I PATOFIZIOLOGIJA TELESNIH TEĈNOSTI Dete ima 70-78% vode Intraćelijska teĉnost: K, Mg, SO , PO , proteini, dok samo malo Na, Cl, HCO Posto je veća površina tela u odnosu na masu i ţivlji je metabolizam neonatusu je potrebno više vode, oko 2 l/m

2 , tj. 10-15% teţine deteta

Gubitak: koţa, ekskreti (urin i stolica), disanje [hormonska regulacija] - centar za ţeĊ (preoptiĉki hipotal.lat) [ADH] - iz neurohipofize > reapsorpcija Na, povlaĉi vodu i hloride. Ativira ga promena osmotskog

pritiska preciznim mehanizmom. TakoĊe je i vazokonstriktor [Aldosteron] - deluje na distalne tubule i sabirne kanale, resorbuje se Na, izliĉuju K i H. Luĉi se u

nadbubregu [Atrijalni natriuretski peptid] luĉi se u pretkomorama, stiti KVS od hipervolemije, povećava diurezu a

luĉi se pri povećanoj dilataciji pretkomora Uzroci dehidratacije: gubici preko GITa, koţe (opekotine, znojenje), disanjem, bubrezima Kl.sl.: turgor oslabljen, boja bledo-siva, vlaţnost sluzokoţa smanjena, fontanele uvuĉene, puls ubrzan, diureza smanjena, svest poremećena (somnolencija, koma) [Th] rehidracija - oralna (orosal), Ringer + glukoza 5% Na {normalno 130-150mmol/l} ↓ Na > edem mozga, letargija, glavobolja, konvulzije, koma ↑ Na > slabost, pospanost, iritabilnost K {normalno 3,5 - 4,5mmol/l} ↓ K > U talas, ravan T, nizak ST segment, aritmija i fibrilacija ↑ K > visok T, ventrikularna fibrilacija [Th] Ca-glukonat, insulin, glukoza NAĈINI REHIDRATACIJE DETETA Voda se gubi: normalno: preko koţe i sluzokoţe, ekskretima, disanjem patološki: znojenje, povraćanje, poliurija, dijareja Znaci dehidracije: oslabljen turgor, bledo-siva boja koţe, smanjena vlaţnost sluzokoţe, fontanela uvuĉena, ubrzan puls, diureza smanjena, poremećaj svesti [Th] gubitak teţine < 10% - oralna rehidratacija, kada je moguća i kada nema povraćanja. Solucije su kombinacije NaCl, elektrolita i glukoze (Orosal) gubitak teţine > 10% - i.v. rehidratacija

- borba protiv šoka; - acidobazna i elektrolitna ravnoteţa; - korekcija acidoze; - optimalni volumen i koliĉina kalijuma

www.belimantil.info

10

IMUNI SISTEM, ALERGIJE I BOLESTI VEZIVNOG TKIVA

RAZVOJ IMUNOKOMPETENTNIH ORGANA, UROĐENI I STEĈENI POREMEĆAJI IMUNITETA

Pluripotentna stem Ly do primarnih B+T Ly slezina, l.ĉvorovi, tonzile ćelija (srţ)limfoidnih organa l.tkivo GITa, dojke, krv fagociti neutrofili monociti makrofagi U timusu se uništavaju autoantitela PRIMARNE IMUNODEFICIJENCIJE - treba posumnjati na njih kod ĉesto ponavljanih hroniĉnih infekcija izazvanih banalnim izazivaĉima bez potpunog oporavka. Veoma su retka oboljenja (iskljuĉiti sve ostale bolesti a naroĉito HIV) testovi: Šikova proba - nedostatak IgG, prati se rast po difteriĉnoj vakcinaciji BLy - metoda direktne imunofluorescencije. TLy - koţne probe - PPD, tetanus, difteriĉni toksin neutrofili, NBT test procene ubijanja bakterija (ţuto-plavo)

1) Hipo--globulinemija: (najĉešće oboljenje) u krvi praktiĉno nema BLy, oboljenje vezano za X hromozom, poĉinje oko 6.meseca kada se potroše majĉini IgG. Slika: otitis, pneumonije, meningitis izazvan hemofilusom i pneumokokom 2) IgA: sluĉajno se otkriva. Opasnost od senzibilizacije prilikom transfuzije krvi. Zato se daju oprani eritrociti 3) IgG: javlja se kao hipoglobulinemija. Slika: otitisi, pneumonije. Th / Ig u profilaksi 4) Kombinovane imunodeficijencije: defekt u broju B i T Ly, polimorfna slika, brz fatalan ishod. Th / transplantacija srţi HLA odgovarajućeg davaoca 5) Defekt fagocitne loze: teške infekcije koţe, pluća, ţlezda 6) Imunodeficijencije udruţene sa drugim defektima: trombocitopenija sa ekcemima, respiratornim oboljenjima URTIKARIJA U DECE I LEĈENJE urtika - koprivnjaĉa - efekat histamina Kl.sl.: crvenilo koţe, eksudacija teĉnosti sa papulama koja prolazi za nekoliko sati da bi se pojavila na drugom mestu (tamo gde krvni sudovi jos reaguju na histamin). Traje 5-7 dana Ako se nalazi na mestima gde je rastresito vezivno tkivo (oĉi, usta, genitalije) razvija se angioedem Ovo je benigna bolest sem ukoliko ne ode u vaskulitis i krvarenje iz krvnih sudova kao kod Hennoch- Schoenlein purpure [Th] sedativni antihistaminici (Fenergan, Dimidril, Sinopen) MEDIKAMENTOZNA ALERGIJA najĉešće na penicilin (postoji stepen ukrštenosti alergije sa cefalosporinima) U organizmu tih osoba mogu se stvoriti a) major derivat b) minor derivat - odgovoran za anafilaktiĉki šok Bez obzira na to svaka sledeća primena leka moţe biti fatalna. Reakcije posle 72h bez urtike nas ne zanimaju, takve nisu IgE posredovane Postoji i alergija na salicilate i nesteroidne antireumatike, npr. posle primene salicilata se pogorša astma. JUVENILNI REUMATOIDNI ARTRITIS Nespecifiĉna, hroniĉna, recidivirajuća upala sinovija zglobova sa tendencijom zahvatanja i hrskavice, a nekad i kosti zglobova. Kl.sl.: bolni, oteĉeni, slabo pokretni zglobovi.

www.belimantil.info

11

Razlikujemo 3 oblika: SISTEMSKI: pored zglobnih i vanzglobne sistemske manifestacije; raš, javlja se skok temperature, hepatosplenomegalija, limfadenopatija; pleuritis i perikarditis koji kod najvećeg broja prolaze u blagoj formi. OLIGOARTIKULARNII: do 4 zgloba. Ima 2 forme: Tip I - devojĉice do 4. godine, štedi kuk i krsta, zahvata lakat, koleno, skoĉni zglob Tip II - deĉaci posle 8. godine, uglavnom ide na kuk, kolena, petu (Ahilova tetiva) Sistemske manifestacije su blage ili izostaju; glavna vanzglobna manifestacija je iridociklitis POLIARTIKULARNI: 5 ili više zglobova koji su oteĉeni, topli ali bez eritema! Pokreti su ograniĉeni a bolest ima spori tok. Prvo ide na velike zglobove - kuk, koleno, rame, a posle i šaka Dif.Dg. Lajmska bolest i reumatoidni artritis (anularni eritem, noduli) [Th] aspirin, ibuprofen, ako ne uspeva onda kortikosteroidi + fizikalna terapija PURPURA HENNOCH - SHOENLEIN vaskulitis malih krvnih sudova, smatra se da alergija na lekove ima vaţnu ulogu u patogenezi Poremećaj regulacije sinteze IgA, deponuju se u krvnim sudovima koţe, GITa, bubrega i zglobova Kl.sl.: slabost, febrilnost, koţne promene (petehije ili purpure). Ĉesto je vezana za eritem noge GIT - kolike, povraćanje, hematemeza, krv u stolici UT - azotemija, oligurija, povišen pritisak Prognoza je dobra, oporavak je uglavnom brz [Th] simptomatska, salicilati, izbegavanje kontakta sa alergenom

www.belimantil.info

12

ISHRANA

POTREBE ODOJĈETA U GRADIVNIM,ENERGETSKIM I ZAŠTITNIM MATERIJAMA Potreba za elektrolitima: NovoroĊenĉe (doneseno) se raĊa sa zalihama Fe, Cu, Zn, Se, Cr, Mn, Mo, I, F, vitamina B12, kao i malim zalihama vitamina A i D za prvih 4-6 meseci, a prematurus za oko 6 nedelja. Potrebe za belančevinama: Belanĉevine ĉine 10 - 15% kalorijske vrednosti hrane. Primarno sluţe za izgradnju. Pored esencijalnih aminokiselina, potrebne su i semiesencijalne a.k. (cistein, taurin, arginin, histidin). Semiesencijalne a.k. se unose jer ih detetova jetra slabo ili uopšte ne sintetiše. Prioritet imaju proteini ţivotinjskog porekla zbog esencijalnih aminokiselina. U toku prve godine oko 2 g/kgTT, od 1-3 godine oko 20g/kg, a od 4-6 godine 30 g/kg Potrebe za mastima: Esencijalne masne kiseline (linolna, linoleinska i arahidonska kiselina) imaju gradivnu ulogu (lizozomi i membrane), ostale energetsku ulogu. Potrebe za ugljenim hidratima: Energetska uloga; laktoza olakšava unos Ca, laktobacilus. Energetske potrebe: iz u.h. i masti ili pola-pola Elektroliti i vitamini: unos elektrolita mora biti optimalan, vitamina D nema dovoljno u mleku (dnevne potrebe su 400 IJ) pa se mora dodavati. Neonatus je deficitaran u vitaminu K do useljavanja bakterijske flore u creva, pa se preventivno po roĊenju daje 1 mg intramuskularno ili per os Apsolutno je kontraindikovano davanje preparata Fe u prvom mesecu !!! RAZVOJ LAKTACIJE, SASTAV I OSOBINE MAJĈINOG MLEKA Priprema dojki u toku trudnoće: estrogenima, progesteronom, prolaktinom, laktogenom. Estrogeni i progesteron spreĉavaju laktaciju u trudnoći. Kontrakcija mioepitelnih ćelija ţlezda i luĉenje mleka su olakšani zbog prisustva oksitocina. Maksimalna koncentracija prolaktina je oko 1/2h od zapoĉinjanja podoja i izraţenija je noću 0-7 dan > kolostrum, potom prelazno mleko (do 14 dana) pa pravo mleko Mleko - sastav varira prvih 12 nedelja

- proteini: kvantitokvalitativni optimum a ima ih 9-12 g/l laktalbumini, laktoferin, imunoglobulini, serumski albumini i aminokiseline (cistein, prekursor taurina koji je neophodan za konjugaciju ţuĉnih kiselina i verovatno za razvoj retine i CNSa)

- masti: oko 35g/l, puno nezasićenih masnih kiselina i malih kapljica; sadrţi lipazu - ugljeni hidrati: oko 70g/l mahom laktoza koja pored en. vrednosti stimuliše laktobacolus koji

spreĉava patološku floru; resorpcija Ca i mikroelemenata je olakšana laktozom - vitamini: sem D svih ima dovoljno - mikroelementi: laktoferin, dovoljno elektrolita ali nedovoljno fosfora - humoralni i celularni imunitet (sekretorni IgA...)

Hipogalakcija = stolice gladi: ĉvrste, zelene, oskudne ili sluzavo-teĉne SASTAV I OSOBINE KRAVLJEG MLEKA I ADAPTACIJA U ISHRANI DECE Ne savetuje se odojĉetu, bar ne u prvih 6 meseci Proteini: ima ih dosta ali loših, 80% je teško svarljiv kazein, malo esencijalnih aminokiselina, ima

-gamaglobulina -> uzrok senzibilizacije u GITu Masti: sliĉno majĉinom po koliĉini ali su velike kapi, nizak nivo nezasićenih m.k.; ne sadrţi lipazu

pa se teško vari

www.belimantil.info

13

Elektroliti: ima ih više nego što treba, puno fosfora što oteţava resorpciju Ca Oligoel.: ima ih manje Vitamini: nema dovoljno A, D, C, kao ni nikotinske kiseline Nema specifiĉne elemente imunog sistema Adaptacije dvotrećinsko mleko = 2/3 mleka + 1/3 vode ili pirinĉane supe + 5g glukoze visokoadaptirane formule..............Bebelac1, Premium delimiĉno adaptirane formule........Bebelac2, Hippon1, Humana2 MLEKO U PRAHU U NORMALNOJ ISHRANI I DIJETETSKI PREPARATI Mleĉne formule su nuţna alternativa. Zbog nutritivnih prednosti visokoadaptirane formule su najbolje i savetuju se bar u prvih 6 meseci, a to vaţi i za formule sa proteinima koje ne daju alergijske reakcije GITa. To su Bebelac 1, Premium, Hippon delimiĉno adaptirane formule: Bebelac 2, Hippon 1, Humana 2 Dijetetski razvoj: formule bazirane na preparatima soje se ne preporuĉuju pre 6-og meseca. Koriste se kod nutritivne alergije i galaktozemije jer sadrţe oligosaharide PROTEIN KALORIJSKA MALNUTRICIJA - HIPOTROFIJA

1) Distrofija – Marazam (nedostatak energije) 2) Kvasiorkor (nedostatak proteina)

Pad tel. teţine za 10 ili više % od idealne tel. mase = distrofija, hipotrofija a) mali unos - nedovoljna ili pogrešna ishrana, malformacije GITa b) mala apsorpcija

- bolesti creva (enteropatija, Kronova bolest) - bolesti pankreasa (cistiĉna fibroza) - bolesti jetre (opstrukcija bilijarnih puteva)

c) malo iskorištavanje - hroniĉna oboljenja, bolesti metabolizma, hipotireoza Prvo se istroše zalihe glikogena a potom masti i proteina (mišićni i parenhimski) Kl.sl.: zavisi od stepena i duţine trajanja bolesti. Najpre dete brzo gubi na teţini, a potom se uspostavlja "ravnoteţa". Potkoţno masno tkivo nestaje sa abdomena, toraksa, gluteusa, ekstremiteta i lica (Valterov facijes = lice kao duvankesa); dete ne raste - nutritivni patuljak; psihogene promene, (apatija, razdraţljivost), anemija, pad imuniteta, ĉeste infekcije, pad tel. temperature [Th] postepen unos 150-200 kCal/kgTT/dan, proteina 2-3g/kgTT/dan + vit.A (5000i.j.) i vit.D(400- 800i.j.), folati, Fe, Zn KWASHIORKOR - "sugar baby" Deca se hrane skoro iskljuĉivo ugljenim hidratima, bilans azota je negativan, hipoalbuminemija, edemi, dolazi do masne infiltracije jetre, ascita, pleuralnog izliva. VITAMIN D I RAHITIS Rahitis je osteomalacija koja nastaje kao posledica negativnog bilansa Ca i/ili P u toku rasta i razvoja. Dnevne potrebe za vitaminom D su 400 IJ, u mleku ga ima oko 120IJ. Kl.sl.: koštani deformiteti, razmekšavanje, fontanela kasni sa zatvaranjem, kraniotabes; caput quadratum, brojanice (spoj sternuma sa rebrima), deformiteti nogu, zadebljanje metafiza dugih kostiju, smanjena visina i nenapredovanje [Dg] Rtg - demineralizacija, deformiteti; u krvi povećana aktivnost alkalne fosfataze [Th] vitamin D 2000 - 5000 IJ/dan u toku 4 - 8 nedelja

www.belimantil.info

14

VITAMIN D REZISTENTNI RAHITIS Dominantno se nasleĊuje preko X hromozoma. Usled deficita fosfata ne resorbuje se Ca, fosfati se ne resorbuju jer su bubreţne i crevne ćelije rezistentne Kl.sl.: nizak rast, bolne deformacije kostiju, spontane frakture Nivo Ca u krvi je normalan! [Th] visoke doza vitamina D 10.000 - 50.000 IJ + fosfati 2 - 5 g ISHRANA DECE U VANREDNIM USLOVIMA [ishrana sondom i parenteralna ishrana] {sonda} to je unos hrane u GIT, jednostavna je, jeftinija i širi je izbor hrane. hrana mora biti teĉna. Indikacije: nemogućnost sisanja i gutanja, koma, teška dispneja, anoreksija (teške hroniĉne bolesti, psihijatrijski poremećaji), Komplikacije: regurgitacija, mehaniĉke povrede {parenteralna} ako je ishrana per os i sondom nemoguća ili neefikasna Indikacije: nezrelo novoroĊenĉe, atrezija jednjaka, ileus, RDSy, srĉana insuficijencija, hroniĉno povraćanje i dijareja, Kronova bolest, ulcerozni kolitis, koma, opekotine, karcinom, preoperativna priprema i postoperativno Voda i elektroliti, ostalo se uvodi postepeno Kompl.: sepsa, aritmija, tromboembolije, hiper i hipoglikemija, poremećaji pH

www.belimantil.info

15

GASTROINTESTINALNI TRAKT

OBOLJENJA USNE DUPLJE NOVOROĐENĈETA I MALOG DETETA 1) HERPETIĈNI STOMATITIS - HSV tip 1 Kl.sl.:

- primarna infekcija – prodromi (izrazita febrilnost 40°C, regionalna limadenopatija, malaksalost), posle 3-4 dana razvija se crvenilo, edem, vezikule →erozije. Za razliku od aphta jevljaju se i na ĉvrstoj nepokretnoj sluznici (nepce i gingive). Epitelizacija kroz 7 dana.

- rekurentna infekcija, odsustvo prodroma i promene se javljaju najĉešće u predelu uglova usana.

[Th] aciklovir, higijena, sedativi 2) AFTE – pojedinaĉne (najĉešće) ili generalizovane (retko) ulceracije u usnoj duplji nepoznate etiologije. Na mestu pojavljivanja bol i peĉenje, ubrzo nakon toga nastaju ulceracije u predelu pokretne sluznice, ovalnog su oblika sa belo-ţućkastim dnom i okolnim eritemom u obliku prstena. Epitelizuju kroz 7-10 dana. Ĉešto se javljaju ponovo (rekurentna forma). [Th] simptomatska 3) KANDIDIJAZA – Ĉesto gljiviĉno oboljenje u ustima dece. Najĉešće kad je iscrpljen organizam ili nakon duţe upotrebe antibiotika i kortikosteroida. Beliĉaste naslage ovalnog oblika, koje pri pokušaju uklanjanja lako krvare. [Th] lokalno nystatin, ispiranje sodom bikarbonom. 4) GINGIVITIS - izazivaju ga mikroorganizmi dentalnog plaka Kl.sl.: edem i hiperemija, lako krvari i pri najmanjoj trumi, stvaranje patoloških dţepova [Th] oralna higijena 5) HIPERPLAZIJA GINGIVE – izazvana je terapijom ciklosporinom A, Dilantinom (fenitoin). [Th] smanjenje doza, oralna higijena, hirurgija UROĐENE ANOMALIJE USNE DUPLJE I EZOFAGUSA USNA DUPLJA Usled poremećaja u toku embrionalnog razvoja (u toku 8 - 12. nedelje embrionalnog ţivota spajanje frontobazalnog, maksilarnih i mandibularnih pupoljaka).

 rascep usne - cheiloshisis, plastika se radi posle 2-3 meseca (najĉešće u 6.mesecu)

 rascep nepca - palatoshisis, plastika se radi sa 18 meseci Mikrognacija, progenija, makroglosija (Pompe, hemangiom), lingua geografica, lingua scrotalis (Down), malokluzija zuba (estetski nedostatak) EZOFAGUS atrezija - sa traheoezofagusnom fistulom -> gas u GITu - bez fistule -> nema komunikacije izmeĊu ezofagusa i traheje

Kl.sl.: velike koliĉine pljuvaĉke u ustima, gušenje i cijanoza pri pokušaju hranjenja stenoza - uroĊena ili steĉena (ĉešće) duplikatura - disfagija i respiratorne smetnje halazija - posledica slabosti (nema zatvaranja) gastoezofagealnog sfinktera Kl.sl.: dete povraća kad se stavi da leţi ili pri pritisku na stomak [Th] ĉvrsta hrana, spontano prolazi ahalazija - nema relaksacije (degeneracija Auerbachovog spleta) kardije

tokom gutanja. Vidi se dilatacija proksimalno i suţenje kardijalnog segmenta. Kl.sl.: povraćanje hrane koja nije ni stigla do ezofagusa [Th] hirurgija

www.belimantil.info

16

STENOSIS PYLORI HYPERTROPHICA Jedna od najĉešćih mana GITa, zahteva hiruršku intervenciju u prvih nekoliko meseci ţivota. Simptomi se obiĉno javljaju izmeĊu 2 i 4 nedelje ţivota: projektilno povraćanje 10 - 20 min. posle obroka. U povraćenom sadrţaju nalaze se ugrušci mleka bez ţuĉi, nekada tragovi alterisane krvi (postoji refluksni ezofagitis) Znaci: dehidratacija, hipoK, metaboliĉka alkaloza, kasnije sideropenijska anemija i malnutricija pregled: peristaltiĉki talasi nakon obroka ili pred povraćanje. Moţe se napipati piloriĉna oliva ispod jetre [Dg] definitivna potvrda je UZ ili Rtg sa kontrastom. [Th]: hirurgija COLIKE INFANTUM I BOL U TRBUHU

1. Bol u trbuhu Ima veliki dijagnostiĉki znaĉaj, ali lako izmakne paţnji jer je oteţana komunikacija. Doba neonatusa: kada se iskljuĉi plaĉ gladi, torzija testisa, uklještenje kile, trauma, virusni gastroenteritis, stres ulkus, opstrukcije creva. Doba odojčeta: akutne enteralne infekcije, crevne bakterioze. Predškolsko dete: akutne enteralne infekcije, trovanje hranom, hroniĉna opstipacija, pijelonefritis, apendicitis, trauma trbuha, divertikuli. Školski uzrast: ulkusi, kalkuloza, hidronefroza Vaţno je: obratiti paţnju da li je bol rekurentan, distenzija trbuha prisutna i uraditi sve labotatorijske analize i Rtg.

2. Colicae infantum - grĉevi u prvim mesecima ţivotaEtiologija: prevaga vagusa, nezrelost GITa, poremećaj u pasaţi gasova ili prolazna alergija na sastojke mleka [Kl.sl.]: napad grĉeva popodne i noću, u vezi sa podojem, traje 20 min. do

izbacivanja gasova i smirivanja deteta sa sveţim, zdravim izrazom lica (za razliku od drugih grĉeva). Nekad se ĉuje pretakanje i prandijalni prolivi.

[Th]: topli oblozi, kod teţih sluĉajeva klizme od kamilice, kod proliva pirinĉana supa POVRAĆANJE U DECE obratiti paţnu na izgled, sastav i pH povraćenog sadrţaja:

- nezgrušano mleko + sluz, pH=7 - iz ezofagusa - zgrušano mleko, nizak pH - iz ţeluca - sadrţaj sa sluzi, ţuci ili fekulentan, pH<7 - iz niţih partija GITa

Uzroci: a) u prvim danima ţivota zbog progutane amnionske teĉnosti b) usled ahalazije i drugih neuromuskularnih poremećaja c) usled prekoraĉenja kapaciteta ţeluca d) usled nepravilne tehnike hranjenja (dete guta vazduh) e) usled dispepsije, sepse, intoksikacija f) usled zadesnog trovanja g) usled oboljenja CNSa h) usled hirurških oboljenja i) jutarnje povraćanje kod školske dece

ULKUS U DECE Karakteriše se razvojem acidopeptiĉke ulceracije. Najĉešće se lokalizuje u duodenumu i ţelucu i predstavlja produkt poremećene ravnoteţe izmeĊu acidopeptiĉke aktivnosti i protektivnih ĉinilaca sluznice.

www.belimantil.info

17

Primarni (nema jasnu patogenezu, odsustvo predisponirajućeg oboljenja ili medikamenata). a) akutni - gastro ili duodenalni: profuzno krvarenje, perforacija ili opstrukcija antruma i pilorusa b) hroniĉni - mala krivina ţeluca ili bulbus duodenuma, epizode bola posle obroka, povraćanje i

slabo napredovanje. Komplikacije: hematemeza, melena i perforacije. Sekundarni (stanja teţeg stresa, medikamenti, neka oboljenja).

a) stres ulkus; povećana temperatura, šok, napada i ţeludac i duodenum, dramatiĉan je i ĉesto fatalan

b) medikamenti (glikokortikoidi, salicilati, NSAIL) c) u okviru bolesti (cistiĉna fibroza, hroniĉna respiratorna insuficijencija, ciroza, gastrinom)

AKUTNA INFEKTIVNA DIJAREJA Etiopatogeneza: Najĉešći uzroĉnici su virusi, potom bakterije, a reĊe paraziti (Giardia). VODENO-ENTEROKOLIĈNA HOMEOSTAZA, POREMEĆAJI I LEĈENJE Homeostaza se odrţava u normalnim uslovima, u patološkim dolazi do velikog gubitka vode i elektrolita zbog velike zapremine vode u crevima ekstracelularno i velike površine creva u odnosu na masu tela deteta. Javljaju se dijareje Uzroĉnici:

a) Rotavirusi – vodeći uzroĉnik izmeĊu 6 meseca i 3 godine. Napada enterocite koji se zamenjuju mladim a ovi su nesposobni da resorbuju svu vodu. Traje 3 - 7 dana.

b) E.coli - prevodi ATP u cAMP, izostaje resorpcija Na, Cl i vode. Jedan soj oštećuje sluznicu kada se javljaju hemoragiĉne dijareje

c) Salmonellae (animalni sojevi s.murium i s.derby), razvija se upala sa neutrofilnom infiltracijom i mogućim ulceracijama sluznice.

d) Campylobacter jejuni/coli. Promene su u sluznici debelog creva. Kratkotrajna. e) Shigellae – napadaju sluznicu kolona, hemoragiĉne dijareje. Najĉešća je s.sonei.

[Th] rehidracija, dijeta do 6. meseca............ako sisa, neka nastavi da sisa

ako ne sisa, 12h solucija za oralnu rehidrataciju, potom 1/4, 2/4, 3/4 adaptirano mleko.

od 6. meseca............24h se daje solucija, potom mleko. Oprez zbog senzibilizacije! DIJAREJA UZROKOVANA ŠIGELAMA Napadaju sluznicu kolona izazivajuci hemoragijske dijareje Najĉešći uzroĉnici su S.disenteriae. S.sonei (ĉešća) U prodromalnom stadijumu je povećana temperatura, moguća pojava i febrilnih konvulzija. Kada je izazivac Sh.shigae onda je kliniĉka slika sliĉna kao kad je uzroĉnik E.coli tj. dijareje ali bez krvi! SALMONELOZNI ENTEROKOLITIS Izazivaĉi su uglavnom netifusni sojevi Salmonella typhimurium, S. derbi Prenosi se namirnicama ţivotinjskog porekla, inkubacija je 12 - 24h Patogeneza: zapaljenje sluznice sa neutrofilnom infiltracijom i mogućim ulceracijama Kl.sl.: bolovi, povraćanje, dijareja, temperatura, malaksalost. kod odojĉeta - septikemija, meningitis [Th] dijeta, hidratacija, antibiotici samo kod komplikacija LEĈENJE AKUTNIH DIJAREJA 1. Oralna rehidratacija Orosal, prvo se vrši nadoknada teĉnosti i elektrolita (60 ml/kg TT), a potom odrţava sa 150 ml/kgTT. Ako je gubitak teĉnosti veći od 10% rehidratacija se vrši i.v. 2. Ishrana - do 6. meseca - ako sisa neka nastavi

www.belimantil.info

18

- ako ne sisa 12h samo solucija, a potom 1/4 mleko, 2/4 mleko, 3/4 mleko - od 6. meseca - 24h solucija, potom mleko. U mlaĊih odojĉadi moguća je intolerancija na laktozu – produţenje proliva, prolazne, penušave, vodenaste stolice. Toj deci se daju mleĉne formule koje ne sadrţe lakozu. TakoĊe moţe doci i do senzibilizacije na proteine mleka što dovodi do hroniĉne dijareje. U tom sluĉaju se primenjuju sojine mleĉne formule (trećina odojĉadi ne podnosi sojina mleka) i nisko alergene mleĉne formule koje sadrţe hidrolizirane proteine (Nutramigen, Pregestaimil, Pregomin, Alfare). 3. Antibiotici Indikovani kod novoroĊenĉadi i mlaĊe odojĉadi sa salmoneloznim i E.coli enterokolitisom, u odojĉadi i male dece sa teškom kliniĉkom slikom akutne dijareje, kada postoji kliniĉka i lab. sumnja na generalizaciju infekcije (visoka t, teško opšte stanje i pored terapije, leukocitoza, C reaktivni protein, pozitivne hemokulture). Inaĉe se ne daju AB jer su prolivi uglavnom izazvani virusima i spontano prolaze. AB mogu izazvati i kliconoštvo! E. Coli – ampicilin (Pentreksil), ko-trimoksazol (Bactrim) Kod salmoneloza se daju: ampicilin, amoxicillin, chloramphenicol Kl.sl.: Rotavirusi - vodeni prolivi, prvih 24h temperatura, posle je nema, traje 3 -7 dana E.coli - izostanak resorpcije NaCl i vode, te se javljaju vodeni prolivi Salmonele - proliv, povraćanje, temperatura, malaksalost, bolovi Shigele - hemoragijske dijareje CREVNE PARAZITOZE I LEĈENJE A) Protozoe:

- Giardia (lamblia) intestinalis - dijareja, bolovi, anoreksija, , moţe da izazove pankreatitis - Entamoeba histolytica – naseljava debelo crevo dovodeći do kolitisa sa defektima sluznice

→ hemoragiĉnim dijarejama, komplikacija je apsces jetre [Th] metronidazol (flagil, orvagil) B) Helminti:

- Enterobiaza - polaţe jaja oko anusa, asimptomatski ili svrab - Askariaza - iz unetih jaja u duodenumu se oslobaĊaju larve, prolaze kroz crevni zid → krv →

jetru → srce → pluća → ezofagus → crevo. Prisutan je abdominalni bol. [Th] mebendazol

- Tenijaze - goveĊa i svinjska; abdominalni bol. Komplikacija kod svinjske je cisticerkoza (larva u mozgu, oĉima, mišićima, jetri)

[Th] yomesan ULCEROZNI KOLITIS I KRONOVA BOLEST su hroniĉne zapaljenske bolesti creva. Uzrok:

 infektivni ĉinioci - neki sojevi E.coli imaju Ag sliĉne sluzokoţi creva (ulcerozni colitis)

 autoimuni poremećaji

 dijetni ĉinioci – kratka prirodna ishrana odojĉadi, postoji veza sa alergijom na proteine kravljeg mleka (ulc. colitis)

ULCEROZNI KOLITIS Difuzno zapaljenje sluzokoţe kolona Kl. sl: prolivaste stolice, krvavo-sluzave stolice, bolovi, nenapredovanje, nauzeja Moţe biti: remitentan / hroniĉni proktosigmoidni / levostrani / ekstenzivni / pankolitis Pre manifestacija od strane GITa zapaţa se: nenapredovanje, prekid puberteta, temperatura, slabost. Komplikacije: perforacija, toksiĉni megakolon, rektoragije, karcinom Lab.: ubrzana SE, sideropenijska anemija [Dg] Endoskopski pregled i histološka analiza [Th] sulfasalazin, 5-aminosalicilna kiselina, KS (pronizon), kod teških sluĉajeva hirurško leĉenje

www.belimantil.info

19

KRONOVA BOLEST Segmentno zapaljenje sluznice digestivnog trakta. Zahvata bilo koji deo alimentarnog trakta, od usta do anusa. Najĉešće terminalni ileum i cekum. Duboke ulceracije, pseudopolipi. Kl.sl.: anoreksija, bolovi, nenapredovanje, temperatura, prekid puberteta; sve ove tegobe su izraţenije nego kod ulceroznog kolitisa. Komplikacije: fistule i apscesi [Dg] Endoskop i radiološki pregledi [Th] pronizon, 5-ASA, sulfasalazin GLUTENSKE ENTEROPATIJE CELIJAĈNA BOLEST, Je oboljenje tankog creva, trajna intolerancija na gluten pšenice. Stepen oštećenja opada od proksimalnog ka distalnom delu. Kliniĉka slika zavisi od uzrasta i koliĉine glijadina ~ do 9 mes.: teţak i brz kliniĉki tok. Retko se sreće tzv „celijaĉna kriza“ (GIT insuficijencija sa teškim acido-baznim i elektrolitskim poremećajima) naglo, dijareja, bolovi, povraćanje ", GIT insuficijencija ~ 9 - 36 mes.:postepeno, opstipacija, bolovi, nenapredovanje, edemi, razdraţljivost ~ od 36 mes.: dosta nekarakteristiĉan i ĉesto neprimetan, opstipacija ili dijareja, zastoj u rastu, anemija Lab: u 75% sluĉajeva malapsorpcija masti, u 5-10% sekundarna intolerancija laktoze. D-xylosa testom se meri funkcionalna površina tankog creva. OdreĊivanje antiglijadinskih i antiretikulinskih antitela mada testovi nisu dovoljno specifiĉni. Za definitivnu dijagnozu mora se dokazati povezanost integriteta sluznice sa ekspozicijom glutenu (ponavljane biopsije) [Th] dijeta bez glutena CISTIĈNA FIBROZA autozomno recesivno oboljenje Poremećaj apsorpcije Na, Cl, ţlezde luĉe gust mukus koji dovodi do zaĉepljenja kanala egzokrinih ţlezda. Usled toga se razvija inflamacija, destrukcija i fibroza. U organima se stvaraju ciste sa fibroznom ĉaurom Kl.sl.: mekonijalni ileus, tegobe od strane GIT-a i respiratornog trakta [Dg] znojni test, Cl > 60 mmol/l Rtg: pluća - mrljasto, taĉkaste senke, ciste [Th] pluća - kineziterapija, posturalna drenaza, obezbeĊivanje dovoljne vlaţnosti vazduha, bronhodilatatori GIT - pankreasni enzimi + veći unos soli Kada se daju aminoglikozidi i penicilin moraju se primeniti veće doze nego obiĉno !!! Prognoza: ovo je teška bolest, pacijenti poţive 25 - 40 godina AKUTNI HEPATITIS U DECE Uzroĉnici su virusi hepatitisa A, B, C, D, E [Hepatitis A] ĉesto subkliniĉki. Prodromi - blaga temperatura, glavobolja, gastriĉni simptomi. Ikteriĉna faza traje 2 nedelje. Vrši se pasivna profilaksa [Hepatitis B] ĉesto izostaje ikteriĉna faza (kod dece koja su zaraţena od majki), a kod ostalih ikteriĉna forma lakša i duza. Pasivna profilaksa i vakcina. Kompl.: fulminantni oblik, hroniĉni hepatitis, ciroza Lab: povećane transaminaze preko 1000IJ/l, povećan konjugovani bilirubin, alkalna fosfataza. Kod teţih oblika produţeno protrombinsko vreme, nekad limfopenija

www.belimantil.info

20

{Rey-ev sindrom} neinflamatorna encefalopatija (edem), masna infiltracija abdominalnih organa. Javlja se kod dece koja patološki reaguju na infekciju (influenca, varicela) kao i pesticide, hemikalije, aspirin Kl.sl.: uporno povraćanje, poremećaji svesti, konvulzije HEREDITARNA HIPERBILIRUBINEMIJA U DECE 1) Nekonjugovane hiperbilirubinemije Crigler Najjarov Sy se javlja u teţoj i lakšoj formi. Nema strukturnog oboljenja jetre i hemolize eritrocita. [Th] prevencija kernikterusa

Gilbertov Sy javlja se posle puberteta. Bilirubin, ako se ne gladuje, ne prelazi 70 mol/l. Kl.sl.: anoreksija, bol, malaksalost. [Th] mir, adekvatna ishrana 2) Konjugovane hiperbilirubinemije Postoje dva poremećaja (Dubin-Johnson i Rotorov sindrom) koja se zasnivaju na insuficijenciji

hepatocita. Bilirubina ima 35-85 mol/l. Prolazi asimptomatski ili uz bol u trbuhu [Th] nije potrebna HIPOKALCEMIĈKA TETANIJA U DECE Pojaĉana nervno-mišićna razdraţljivost zbog poremećaja jonskog sastava Kl.sl.:

1) bolni karpopedalni spazmi (akušerska šaka), Ĉvostekov i Trauseov znak su pozitivni, 2) laringospazam - inspirijumski stridor, 3) generalizovani grĉevi sa gubitkom svesti,

novoroĊenĉe: teţe sisa, povraća, somnolentno Uzroci: rana tetanija novoroĊenĉadi > prolazne disfunkcije paratireoideje, smanjena sinteza provitamina i vitamina D, povećana koliĉina kalcitonina kasna tetanija novoroĊenĉadi > kod ishrane kravljim mlekom, zbog viska P [Th] prva pomoć 10% Ca-glukonata - 2ml/kg za prolazne hipofunkcije paratireoidne zlezde 10.000 IJ vitamina D za kasnu tetaniju mleko bez P OPSTIPACIJA U DECE treba je razlikovati od pseudoopstipacije kod odojĉadi kada gladuju i kod dece koja defeciraju na 3,4,5 dana. Kod prave opstipacije dugo zadrţana hrana u crevima postaje tvrda, suva; što se više zadrţava više iritira creva koja luĉe više sluzi

a) akutna - kod ak. oboljenja trbuha, grube greške u ishranu b) hroniĉna - primarni i sekundarni megakolon, analna stenoza, greške u ishrani (puno mleka a

malo voća i povrća) c) psihogena

[Th] dijeta + leĉenje osnovne bolesti

www.belimantil.info

21

RESPIRATORNI TRAKT

RINOFARINGITIS U DECE

Do 4. godine po pravilu virusni, posle raste mogućnost da je -hemol.strept. Da bi se to potvrdilo uzima se bris Svi prolaze bez leĉenja uz primenu salicilata, efedrina. AB se daju samo u sluĉaju da je izazivac streptokok kako bi se spreĉile sekvele: penicillin V (Cliacil), Amoxicillin, Alfacet, Longaceph AKUTNI TONZILOFARINGITIS U DECE Najĉešći uzroĉnici su respiratorni virusi, posle 4. godine se ukljuĉuje i β hem. streptokok. Kl.sl.: hiperemija ţdrela, uvećane tonzile, pojaĉana salivacija, fetor, temperatura Krajnici: kataralni, purulentni, ulcerozni (spiroheta), nekrotiĉni (leukemija) Leĉi se samo zbog poststreptokoknih sekvela (glomerulonefritis, reumatska groznica) [Dg] za preciznu dijagnozu neophodan je bris [Th] penicilin V (Cliacil) oralno, 2 puta dnevno 10 dana, ako je bez efekta onda Amoxicillin, cefalosporini II i III generacije (Alfacet, Longaceph) STREPTOKOKNA ANGINA I LEĈENJE Kl.sl.: nagli poĉetak, temperatura preko 39°C, bol u grlu, oteţano gutanje, opšta

malaksalost, tahikardija, glavobolja, povraćanje, uvećane i bolne ţlezde na vratu. Tonzile su sa eksudatom, edematozne i hiperemiĉne.

[Dg] bris, leukocitoza [Th] procain penicilin 400 – 800 000 i.j. 10 dana ekstencilin 600.000 IJ (manja deca <27kg), 1.200.000 IJ (školska deca >27kg) cliacil 3 x 250 mg, tokom 10 dana (ne kraće) antipiretici (paracetamol), mirovanje HRONIĈNI TONZILITIS I INDIKACIJE ZA TONZILEKTOMIJU Kl.sl: adenoidni tip deteta, ne diše na nos, unjka, uzastopne infekcije koje se komplikuju otitisom

media, faringitisima i traheobronhitisima, zaostajanje u rastu. [Dg] gotsko nepce, uvećani limfni ĉvorovi vrata Indikacije za tonzilektomiju:

- ĉeste gnojne angine (više od 3 puta godišnje) - ponavljani peritonzilarni apscesi - hipertrofija tonzila koja oteţava gutanje - tumori - kliconoštvo - mikoze, fetor, TBC limfnih ţlezda vrata

Kontraindikacije: apsolutne:

- Bolesti krvi (leukemije, purpure, aplastiĉna anemija, hemofilija) - Sistemske bolesti koje nisu pod kontrolom (diabetes, bolesti srca, konvulzije)

relativne:

- rascep nepca - donja starosna granica (deca mlaĊa od 3 godine) - akutna infekcija (tonzilitis, respiratorne infekcije)

KONGENITALNI LARINGEALNI STRIDOR Najĉešći uzrok je laringomalacija (mlitav larinks), nekad udruţen sa mikrognacijom i rascepom nepca. Nedovoljna ĉvrstina hrskavice i slabost mišića. Kl.sl.: inspiracijski laringealni stridor, u teţim sluĉajevima dispneja. Prognoza je dobra, prolazi do 2.godine kada larinks dobija potrebnu ĉvrstinu

www.belimantil.info

22

[Th] nije potrebna, u teţim sluĉajevima hirurška BRONCHITIS ACUTA Zapaljenje sluzokoţe bronha koje je obiĉno kataralno, uzrokuju skoro iskljuĉivo virusi. Kl.sl.: uporan, suv kašalj koji se pogoršava izlaskom na hladan vazduh i tokom noći. Oskudan nalaz na plućima (nekad bronhogeni krkori i vlaţni šušnjevi). Temperatura se javlja retko i nije visoka. Bolest prolazi spontano posle 10-ak dana (posle 5 dana moguće je da se javi oskudan sputum) Antibiotici se daju samo ako traje više od 2 nedelje, antitusici su uglavnom bez efekta. BRONHOPNEUMONIJA U DECE I LEĈENJE Pneumonija: konsolidacija plućnog parenhima, ako zahvata najmanje lobuse - pneumonija ako zahvata više lobulusa - bronhopneumonija ako zahvata ceo lobus - lobarna pneumonija prema etiologiji: - bakterijske (streptokok, stafilokok, pneumokok, H. influenzae) - virusne (v. parainfluenzae, respiratorni sincicijalni v., adenovirusi) - mikoplazme, hlamidije - aspiracione (strano telo, povraćeni sadrţaj) prema lokalizaciji: - specifiĉne alveolarne (gornja podela) - intersticijalne – virusne Kl.sl. Povišena temperatura, nastaje naglo, odbija hranu, tahipnea Lab: Jako ubrzana sedimentacija, leukocitoza (preko 12x10

9 Le/l)

Fizikalni nalaz: tmulost, vlaţna pluća, bronhijalno disanje, kasni inspirijumski pukoti. Rtg: homogeno zasenĉenje Pneumokokna i Streptokokna:

1) stadijum kongestije - serozna eksudacija u alveole 2) stadijum crvene hepatizacije - u alveolama su eritrociti i retki polimorfonukleari, fibrin i serum. 3) stadijum sive hepatizacije - u alveolama su neutrofili i fibrin 4) stadijum rezolucije - eksudat formira sputum

STAFILOKOKNA PNEUMONIJA Stafilokoke su rezistentne na penicilin. Svojim toksinom one nekrotiziraju napadnuto tkivo. Kl.sl.: posle par dana lake infekcije gornjih disajnih puteva nastupaju:

1) visoka temperatura, mogućnost febrilnih konvulzija 2) bledilo, malaksalost, slab apetit, muĉnina, povraćanje 3) dispneja, cijanoza 4) kašalj, zelen sputum

Auskultatorno - bronhijalno disanje sa kasno inspirijumskim pukotima Rtg - karakteristiĉna rasvetljenja, lobulusna ili lobusna Lab.: naglo, temperatura, jako ubrzana SE, leukocitoza sa neutrofilijom (preko 12 x 10

9 /l)

[Th] rezistentne su na penicilin; daju se aminoglikozidi (gentamicin, amikacin) VIRUSNE BRONHOPNEUMONIJE intersticijalne, atipiĉne Uzroĉnici: virus influenzae, adenov., respiratorni sincicijalni v., virus morbila, enterovirusi. Kapljiĉna je infekcija, javlja se posle kratke inkubacije Ima malo eksudata pa je auskultatorno nalaz siromašan. Ĉesto se na virusom oštećenu sluzokoţu nadovezuje bakterijska infekcija Kl.sl.: subfebrilna temperatura, auskultatorno - pooštreno vezikularno disanje Lab.: leukopenija, limfocitoza ("suva pneumonija") [Th] simptomatska, antibiotici

www.belimantil.info

23

Rtg: traţiti lateralni snimak jer je pouzdaniji vidi se nejasno ograniĉena senka, jer nije potpuno konsolidovano tkivo INFEKTIVNA MONONUKLEOZA Izazivac je EBV, inkubacija traje 2 - 8 nedelja. Trijas simptoma je faringitis, groznica i limfadenopatija. Mogu biti uvećane jetra i slezina. Kl.sl.:

a) mlada deca - obiĉno proĊe kao respiratorna inf. sa temperaturom, faringitis b) veća deca - temperatura preko 40°C, glavobolja, malaksalost, uvećani limfni ĉvorovi, uvećane

tonzile, enantem mekog nepca. Kod neke dece i ospa [Dg] serološki testovi (Paul Bunnelova reakcija), slika i nalaz atipiĉnih limfocita (virocita) u krvi Dif.Dg - CMV Komplikacije - na srcu i retini (edem i krvarenje) [Th] simptomatska ALERGIJSKA OBOLJENJA ORGANA ZA DISANJE Alergijski rinitis - izazivaĉi: polen, buĊ (spore). Kl.sl.: svrab u nosu, kijanje, vodenasti sekret, hroniĉna opstrukcija nosa, sekretorni otitis media, hroniĉni sinusitis. [Th] antihistaminisi i KS i hromoglikati lokalno (samo u teţim oblicima) Astma 80% sluĉajeva astme u detinjstvu je alergijske prirode. Patološki se inflamacija u astmi naziva hroniĉni eozinofilni deskvamativni bronhitis. Etiopatogeneza: T helper ćelije i eozinofili ostećuju sluznicu bronhija. Zidovi bronha patološki reaguju tj. preosetljivi su, suţavaju se lako i brzo pri delovanju stimulusa na koje se normalno ne reaguje. Napadi su ĉešći kod infekcije, stresa, zamora, upotrebe hemikalija. Razlika je u mehanizmu suţavanja disajnih puteva kod male i velike dece. Kod manje dece predominiraju edem sluznice i hipersekrecija mukusa koji dovode do bronhoopstrukcije. Kod starije dece je suţenje disajnih puteva izazvano uglavnom usled kontrakcije glatke muskulature. Ovo je vaţno za objašnjenje neefikasnosti bronhodilatatora kod male dece. auskultatorno: oslabljen disajni šum, krkori i sviranje

[Th] napada: agonisti putem aerosola (salbutamol), ipratropium bromid, oralni teofilinski preparat (po potrebi) prednizolon (po potrebi)

profilaksa: zavisno od teţine hromoglikat, steroidi, agonisti STATUS ASTMATIKUS U DECE I LEĈENJE Kada astmatiĉni napad traje duţe od 24h i ne smiruje se na terapiju uzrok:

- prekid ili neadekvatna terapija - infekcija - veća izloţenost alergenima i iritantnim materijama

- uzimanje aspirina ili -blokatora ima 5 stupnjeva, od srednje teške opstrukcije do terminalne resp. insuficijencije [Th] kiseonik, hidratacija (Ringer), aminofilin, urbazon, AB ako postoji infekcija Oporavak poĉinje nakon 24 - 48h

www.belimantil.info

24

KARDIOLOGIJA

UROĐENE SRĈANE MANE SA LEVO-DESNIM ŠANTOM VSD najĉešća, moţe biti na membranoznom i na mišićnom delu. Od veliĉine i lokalizacije zavisi i sklonost ka spontanom zatvaranju. Za hemodinamiku i kliniĉki aspekt, od primarne vaţnosti je veliĉina defekta. Sa povećanjem raste i pritisak u a.pulmonalis. Delimo ih na:

a) mali – mali defekt >> veliki otpor >> mali šant, bez simptoma, ne daje promene na EKG, na Rtg event. blago veća senka

b) srednji - sklonost ka respiratornim infekcijama, hipertrofija LK, uvećana senka c) veliki - znaci kongestivne srĉane insuficijencije, zamor, usporen rast, znojenje, naroĉito

gornjih partija tela, biventrikularna hipertrofija. auskultatorno: holosistolni šum od 3-4 interkostanog prostora levo, propagira se. Kako raste otpor u plućima II ton nad pulmonalkom nadjaĉava šum. [Dg] pregled, kataterizacija [Th] hirurška, najĉešće posle 1. godine ASD

a) u nivou fossae ovalis (ASD II – ostium secundum) b) pored ušća v.cavae sup. (ASD sinus venosus) c) iznad AV valvula (ASD I – ostium primum)

ako je otvor preko 2 cm to je tzv. zajedniĉki atrijum - "common atrium" Kl.sl.: manji - bez smetnji veći - zamor, infekcije respiratornog trakta. Razvojem plućne hipertenzije javlja se cijanoza u naporu i u miru EKG levogram, hipertrofija DK srĉana osovina manje više udesno - hipertrofija DK [Th] Hirurgija, zatvaranje defekta. Svi ASD-i ne zahtevaju hiruršku korekciju. CIJANOGENE SRĈANE MANE Najĉešća cijanogena uroĊena srĉana mana je TETRALOGIJA FALLOT koju ĉine:

1. VSD 2. hipertrofija desne komore 3. pulmonalna stenoza 4. dekstropozicija aorte (jašuća aorta)

Faktor koji odreĊuje teţinu je stepen plućne stenoze. Cijanoza se javlja u periodu od 6 -12 meseca, a ne na roĊenju. U cijanogenim krizama (usled spazma infundibuluma?), dete moţe da izgubi svest , a moţe da se završi i letalno (anoksija mozga). IzmeĊu "kriza" cijanoza moţe i da izostaje. Od stepena poremećaja zavisi i izraţenost maljiĉastih prstiju. Pri igri dete ĉuĉi. Tok bolesti moţe da bude blaţi pa deca doĉekaju pubertet (ali sa nešto usporenim razvojem), ali ipak samo polovina dece preţivi 3. godinu bez leĉenja. Auskultatorno: oslabljen II ton nad pulmonalkom sistolni šum parasternalno levo (zbog stenoze, a ne VSDa) prisutan thrill Rtg: "coeur en sabot" - srce u obliku klompe u 25% dekstropozicija aortnog luka redukovana plućna šara EKG: hipertrofija DK u V1 - V4 visok R u V5 i V6 dubok S [Th] hirurška; balonvalvuloplastika i angioplastika

www.belimantil.info

25

POREMEĆAJI SRĈANOG RITMA SINUSNI:

a) sinusne aritmije - mogu biti vezane za respiratorni ciklus b) sinusna bradikardija - spori ritam, normalan QRS c) sinusna tahikardija - 140-200/min. sa normalnim EKG. Ĉesta je kod dece i javlja se u

stanjima straha, napora, ↑°t, šoka EKSTRASISTOLE:

a) supraventrikularne - predvodnik rada srca u pretkomorama ili AV ĉvoru. P talas zavisi od mesta pejsinga, a QRS normalan. Kod jako male dece moţe da vodi u supraventrikularnu tahikardiju ili atrijalni flater

b) ventrikularne ekstrasistole - fokus u komori, širok i bizaran QRS, T talas inverzan, ako je fokus u LK ona se prva depolarizuje što izgleda kao blok desne grane. Posto je impuls blokiran prema pretkomorama one uglavnom imaju normalan sinusni ritam.

TAHIARITMIJE:

a) supraventrikularne 180-300/min. - posledica kruţnog toka ili ektopiĉnog fokusa smeštenog supraventrikularno. RR' intervali su jednaki. Postoji sklonost ka recidivima, napadi su naroĉito

ĉesti kod WPW Sy (širok QRS,  talas, skraćen PR). [Th] vagalni manevri u cilju podizanje tonusa parasimpatikusa.Medikamentozna terapija adenosin, digoksin i/ili propranolol.

b) ventrikularne tahikardije - 3 ili više ventrikularnih ekstrasistola. Opasnost od razvoja ventrikularne fibrilacije. Ĉeste su kod: kardiomiopatija, intramiokardnih tumora, intoksikacija. QRS je proširen

[Th] napad se prekida lidokainom, eventualno amiodaronom (toksiĉan). Kod hroniĉnih oblika propranolol.

c) ventrikularne fibrilacije - talasast EKG bez QRSa, nema minutnog volumena, potrebna je reanimacija, kardioverzija DC šokom. Nastaje kod hipoksije, infarkta, hiperkaliemilje, miokarditisa

BRADIARITMIJE Najĉešći uzrok izraţene bradikardije kod dece je kompletan AV blok. AV blok - u ranom detinjstvu uglavnom kongenitalan a moţe biti i steĉen. Zbog bloka postoji disocijacija rada atrija i komora, komorska frekvenca je niţa od pretkomorske. Kod neke dece ne daje simptome, ev. zamor, poremećaj svesti. P nema veze sa QRS kompleksom. [Th] pacemaker FEBRIS RHEUMATICA zapaljensko sistemsko oboljenje, promene su reverzibilne osim onih na srcu. Posledica su

primoinfekcije -hemolitickim streptokokom A Kl.sl.: poĉinje 2 - 4 nedelje po streptokoknoj infekciji ţdrela

a) karditis: tahikardija, oslabljeni tonovi, (perikarditis = oštar prekordijalni bol, trenje). EKG - AV blok, ekstrasistole, lutajući pacemaker

b) poliartritis: šeta sa zgloba na zglob, bolni, crveni, oteĉeni zglobovi. Traje 24h na jednom zglobu, a ukupno 4 -7 dana

c) chorea minor: uznemirenost, motorni ispadi d) erythema annulare: izdignute ploĉe e) noduli rheumatici: oko zglobova, bezbolni f) temperatura

[Th] antiinflamatorna - acetilsalicilna kiselina antibiotska - penicilinG 50.000 IJ/kgTT kortikosteroidi - pronison 1-2 mg/kg Profilaksa penicilinom

www.belimantil.info

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 41 str.