Opste karakteristike poslovanja-Slajdovi-Osiguranje-Ekonomija, Slajdovi' predlog Osiguranje. Univerzitet u Beogradu
baignade
baignade

Opste karakteristike poslovanja-Slajdovi-Osiguranje-Ekonomija, Slajdovi' predlog Osiguranje. Univerzitet u Beogradu

PDF (302 KB)
21 str.
1000+broj poseta
Opis
Slajdovi iz predmeta Osiguranje. Opste karakteristike poslovanja. Ekonomija,slajdovi,Osiguranje,karakteristike,racunovodstvo,drustva,osiguranje,korisnici,informacije,kreditori,dobavljaci,investitori,drustva osiguranja,t...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 21
ovo je samo pregled
3 prikazano na 21 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 21 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 21 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 21 str.
preuzmi dokument
Microsoft PowerPoint - 1racunovodstvo_prezentacija [Compatibility Mode]

OPŠTE KARAKTERISTIKE POSLOVANJA OSIGURAVAJUĆIH KOMPANIJA

Prezentaciju pripremili: Biljana Prolić 1571

Branka Karanović 1695 Tamara Uzelac 1538

Pojam osiguranja

Osiguravajuće kompanije bave se u okviru svoje delatnosti, poslovima osiguranja imovine i lica. Oni se vrše u cilju zaštite od rizika.

Pod rizikom se podrazumeva mogućnost nastupanja jednog ekonomski štetnog dogadjaja, koji prouzrokuje obaveze osiguravajućih kompanija da izvrše isplatu naknade iz osiguranja (odštetni zahtev)

Ako nema rizika nema ni osiguranja.

Rizik u osiguranju

Da bi jedan dogadjaj mogao biti tertian kao rizik u osiguranju on mora da zadovolji sledeće uslove:

1. mogućnost pojave 2 ekonomska štetnost dogadjaja. 3. neizvesnost dogadjaja 4. nezavisnost dogadjaja od volje odiguranika ili drugog

zainteresovanog lica 5. rasporedjenost tj disperzija dogadjaja u prostoru I vremenu 6. dostupnost dogadjaja statistickoj evidenciji

k k d št t7. za ons a opu enos Samo onaj dogadjaj koji ispunjava sve ove uslove predstavlja rizik u

osiguranju.

Vrste rizika Determinantne vrednosti rizika su: 1. suma osiguranja 2. trajanje osiguranja 3. stepen verovatnoće u pogledu nastupanja

rizika 4. verovatni stepen jacine štete Razlikuju se dve vrste rizika u osiguranju: 1. konstantni (postojani) i 2. varijabilni rizik

Zakon velikih brojeva

U osiguranju je veliki zakona velikih brojeva i verovatnoće.

Verovatnoća jednog događaja je odnos broja povoljnih šansi koje postoje u pogledu ostvarenja tog događaja prema ukupnom broju mogućih šansi.

Reosiguranje

Reosiguranje podrazumeva prenošenje jednog dela rizika na drugu osiguravajuću kompaniju- reosiguravača, koji prema svojoj moći ne može da nosi sam osiguravač. Maksimalna veličina do koje osiguravač može da garantuje za neki rizik naziva se samopridržaj.

Vrste reosiguranja

P ti l d ći bli i i jozna su s e e o c reos guran a: 1. Ekscedentno reosiguranje-omogućava

osiguravaču da predaje reosiguravaču samo delove loših rizika, dakle da vrši selekciju rizika koje će predati u reosiguranje.

2. Kvotno reosiguranje - u reosiguranje se daje jedank deo svih rizika primljenih u osigurnje.

3 Reosiguranje viska štete može se odnositi samo. - na štete po jednom izolovanom riziku (posebnu štetu), poznato kao reosiguranje drugog rizika, i na sve štete koje osiguravač plati u toku jedne godine, poznato kao reosiguranje viska štete.

Vrste osiguranja

Osnovni kriterijumi za podelu osiguranja su: predmet osiguranja, vrsta rizika, mesto gde nastaje rizik, i ko prima naknadu osiguranja

Dve osnovne grupe osiguranja prema predmetu osiguranja su : osiguranje imovine I osiguranje lica.

Osiguranje imovine deli se na : osiguranje pojedinih stvari i osiguranje ostale imovine.

Vrste osiguranja

O i j j di ih t i d lis guran e po e n s var se e na grane osiguranja:

i j t t1. os guran e ranspor a 2. osiguranje protiv požara 3. osiguranje useva 4. osiguranje stoke 5. osiguranje za slučaj provalne krađe 6. osiguranje stakla od loma 7. osiguranje mašina od loma

Vrste osiguranja

O i j t l i i d li i js guran e os a e mov ne se e na grane os guran a : 1. osiguranje od zakonske odgovornosti 2 osiguranje za slučaj prekida poslovanja. 3. reosiguranje

Osiguranje lica deli se na : osiguranje za slučaj smrti, osiguranje za doživljenje i osiguranje za slučaj ugrožavanja telesnog stanja čoveka.

Prema metodu sprovođenja osiguranja, osiguranje se d li b i d b lj i je na : o avezno o rovo no os guran e.

Vrste osiguranja

T t i j j ifič t i j i b h transpor no os guran e e spec na vrs a os guran a o u va a osiguranje : prevoznih sredstava, robe i drugih stvari koje se prevoze, prevozioca od odgovornosti i raznih interesa u vezi sa saobraćajem.

U međunarodnom poslovanju veoma je značajna vrsta osiguranja- osiguranje izvoznih kredita. Ugovaranjem osiguranja izvoznih kredita sa osiguravajućom kompanijom izvoznici se zaštićuju od , izvoznog kreditnog rizika tj. mogućnosti da se ne naplati izvoz robe i usluga na kredti u ugovorenom roku.

Vrste osiguranja Veoma značajna vrsta osiguranja jeste osiguranje

depozita i uloga na štednju stanovništva kod banaka. Osiguranjem uloga na štednju stanovništvo-vlasnici se obezbeđuju od nemogućnosti raspolaganja s njima u uslovima totalne nelikvidnosti banaka i opšte privredne krize.

O i j d lj i d i ik j k đs guran e o po opr vre nog r z a e ta o e veoma značajna vrsta osiguranja. Ono obuhvata: uginuće životinja od raznih bolesti i uništenja useva i plodova od poplava, suša, grada, mrazeva i drugih vremenskih i nevremenskih prilika.

Funkcije osiguranja

Funkcije osiguranja su: 1 Čuvanje imovine. 2. Mobilizacija novčanih sredstava

( k l ij )a umu ac a 3. Poboljšanje uslova života Ostale značajne funkcije su: osiguranje

kao instr ment pri redne politike i u v uloga raspoređivača tereta.

1.Čuvanje imovine

O j f k ij i jvo e osnovna un c a os guran a. Ona se ostvaruje na dva načina: 1. Neposredno čuvanje imovine

(preventivne mere otklanjanje uzroka , nastajanja, represivne mere, odobravanje popusta preduzimanje , sankcija).

2 Posredno č anje imo ine (nadoknada. uv v stihijski uništenih ili oštećenih dobara).

2. Akumulatorska funkcija

Osiguravajuće kompanije raspolažu znatnim kapitalom formiranim uplatom premija, koji drže kod banke ili ulažu u odgovarajuće efekte. One na taj način direktno utiču na razvoj privrede i stabilnost finansijskog tržišta.

Takođe potrebno je napomenuti da osiguranje predstavlja najsavršeniji “vid štednje”.

3. Socijalna funkcija

Ova funkcija se sastoji u poboljšanju uslova za život putem: osiguranja lica, osiguranja imovine i akumulacije koja se postiže u osiguranju.

Posmatrajući najbitnije funkcije osiguranja, uočavamo da je kapitalna uloga osiguranja u životu čoveka a samim tim i ,

ključni faktor njegovog napretka.

Ugovor o osiguranju

U i j liš d igovorom o os guran u se regu u o nos između osiguravača i osiguranika.

P i j i iko ugovoru o os guran u, os guran se obavezuje da plaća jedan određeni iznos osiguravaču koji se obavezuje da u slučaju, nastupanja u ugovoru predviđenog događaja kod imovinskog osiguranja naknadi osiguraniku ili trećem licu nastalu štetu u okviru određene sume (suma osiguranja), a kod osiguranja lica, da isplati “osiguranu sumu” osiguraniku ili trećem licu.

Ugovor o osiguranju

N j ž ij k kt i tik i ja va n e ara er s e ugovora o os guran u:  Samostalan ugovor;  Poseban go or u v ;  Pismeni ugovor;  Sukcesivni ugovor;  Ugovor koji može da se zaključi u korist trećeg

lica;  Ugovor građanske prirode;  Adhezioni ugovor;  Ugovor aletorne prirode.

Polisa osiguranja

Polisa osiguranja predstavlja ispravu o zaključenom ugovoru o osiguranju koju izdaje osiguravač sa bitnim elementima (ime mesto stanovanja osiguranika, , predemet osiguranja, priroda rizika, početak i trajanje osiguranja iznos sume , osiguranja, premija).

Polisa osiguranja

Ona može da glasi na: ime, donosioca, ili po naredbi. Polisa osiguranja može biti: obična i generalna.

Polisa osiguranja

U t li i j ž i d ti imes o po se os guran a, mo e se z a certifikat i potvrda o osiguranju.

T k đ ilik klj č ja o e pr om za u en a ugovora o osiguranju obaveza osiguranika je da pokaže osiguravaču sve okolnosti za procenu rizika . Osiguranje nastaje(stupa na snagu) plaćanjem prve premije .

U ugovoru o osiguranju – polisi osiguranja sadržana su sva prava i obaveze po osnovu konkretnog osiguranja (imovine ili lica).

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 21 str.
preuzmi dokument