Organiozacija gradjenja i gradilista, Beleške' predlog Matematika
TheWaterfaller
TheWaterfaller

Organiozacija gradjenja i gradilista, Beleške' predlog Matematika

4 str.
47broj poseta
Opis
predmejr i predracun radova sdfgh sdfrghjk ef gerlčolčder. sdcisufhs .sdcfcfsohofeo jeoofs fsfsj fsikfi f f f sps
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 4
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.

R ed

n i

b ro

j Opis izvedenih radova

J ed

in ic

a

m je

re

Količina Jedinična

cijena

Vrijednost

I

1 Raščišćavanje terena od šiblja, korijenja i ostataka

raznih materijala. Obračun po m2. m 2 2.021,00 7,00 14.147,00

I

1

Iskop mašinskim putem površinskog sloja d = 10 cm

ispod cjelokupne površine objekta, sa utovarom i

odvozom na gradsku deponiju . Obračun po m2 .

-objekat

2021m2

m 2 2.021,00 7,00 14.147,00

2

Mašinski i ručni uski iskop zemlje V i VI kat . za

temeljne stope i temeljne ploče. Dimenzije i kote

iskopa u svemu prema statičkom proračunu ,

detaljima iz projekta tehničkim i opštim uslovima .

Cijenom obuhvaćena geodetska i druga mjerenja ,

izrada skele , utovar i odvoz na gradsku deponiju .

Obračun po m3

V1=2,70x2,70x0,40=2,916x80=233,28m3

V2=2,70x6,00x4x0,8+2,7x1,5x0,8=55,08x2=110,16

m3

V3=3,2x3,26x0,8=5,408m3

V4=9,72X0,4=3,8m3

V=2456,144m3

m 3 2.456,14 15,00 36.842,16

3

Nasipanje i mašinsko nabijanje zemlje bolje

granulacije sljunka u sloju od 10 cm ispod temelja

Obračun po m3.

3070,18x0,1=307m3

m 3 307,00 28,00 8.596,00

4

Nabavka materija, nasipanje i nabijanje zemlje

slabije granulacije u sloju iznad i pored temelja.

Obracun po m3

2456,14-

(72+12.6+5,4+1,6+31,2+17,5+13,2+2)=2300,6m3

m 3 2.300,60 16,00 36.809,60

UKUPNO I 96.394,76

II BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

1

Nabavka materijala I betoniranje tamponskog sloja

'mrsavog' betona MB15 u sloju od 20 cm ispod temelja.

Obracun po m3

3070,18x0,2=614m3

m³ 614,00 90,00 55.260,00

PRIPREMNI RADOVI

ZEMLJANI RADOVI

2

Nabavka materijala i betoniranje armirano betonskih

temeljnih stopa, traka, stubova i temeljnih ploca ispod

stepenista i liftova, betonom MB30 u potrebnoj oplati u

svemu prema statickom proracunu i detaljima iz projekta,

tehnickim i opstim uslovima za ovu vrstu radova.

Obracun po m3.

-temeljne stope

(1,5x1,5x0,4)x80=72

-temeljne trake

(1,5x6x0,4)x3+(1,5x3x0,4)=12,6

-spojene temeljne stope

(3x1,5x0,4)x3=5,4 -

temeljna ploca ispod liftova

(2x2x0,4)x1=1,6

kontra grede

(,2x0,5x5)x35+(0,2x0,5x6)x52+(0,2x0,5x10)x2=51

m³ 142,60 140,00 19.964,00

3

Nabavka materijala I betoniranje AB ploce betonom

marke MB30 u sloju od 0.20m

1608,8x0,2=321,76

m³ 321,76 220,00 70.787,20

4

Betoniranje AB stubova dimenzija 0.5x0.5m, betonom

MB30, u potrebnoj oplati u svemu prema statickom

proracunu I detaljima iz projekta, tehnickim I opstim

uslovima za tu vrstu radova.

Prizemlje

(0.5x0.5x3)x87=65,25

Sprat

(0.5x0.5x4)x71=71

m³ 136,25 180,00 24.525,00

5

Betoniranje AB platana betonom marke MB30, u

potrebnoj oplati u svemu prema statickom proracunu i

detaljima iz projekta, tehnickim i opstm uslovima za tu

vrstu radova.

(6x0,25x3)x6+(6x0,25x4)x6+(1,5x0,25x3)x2+(1,5x0,25x4)

x2=68,25

m³ 68,25 180,00 12.285,00

6

Betoniranje plafonske ploce betonom marke MB30, u

potrebnoj oplati u svemu prema statickom proracunu i

detaljima iz projekta, tehnickim i opstm uslovima za tu

vrstu radova. Pozicija 1

(iznad prizemlja)

1608,8x0,2=321,76

Pozicija 2 (iznad sprata)

(106,185+351,86)x0,2=176,55

m³ 498,30 220,00 109.626,00

UKUPNO II 292.447,20

III ZIDARSKI RADOVI

1

Nabavka materijala i zidanje zidova d=25cm giter blok od

prefabrikovanog betona dim 25/19/19cm u produznom

malteru 1:2:6 racunajuci I pomocnu skelu, u svemu

prema tehnickim I opstim uslovima za ovu vrstu radova.

Obracun po m3.

-prizemlje

((2x18x3,14)+(2x13x3,14)+(2X10X3,14)+(6X6)+(1,5x2))x0

,25=74,11x3=222,33

-sprat

((18x3,14)+(2x13x3,14)+(6X6)+(1,5x2))x0,25x4=177

m³ 400,00 120,00 48.000,00

2

Nabavka materijala i zidanje pregradnih zidova d = 12 cm

od pregradnog TM bloka 25x25x12 cm u produžnom

malteru 1:2:6 računajući i pomoćnu skelu u svemu prema

tehničkim i opštim uslovima za ovu vrstu radova .

Obračun po m2

-prizemlje

((6x20)+(8x2x3,14)+(8x5)+(2x4x3,14))x0,12x3=84,7

-sprat

((16x6)+(8x2x3,14)+(6x2x3,14))x0,25x4=88,3

m² 173,00 35,00 6.055,00

3

Nabavka materijala i malterisanje unutrasnjih zidova

produznim malterom u dva sloja sa prethodnim

ciscenjem, kvasenjem i prskanjem povrsina cementnim

mlijekom racunajuci i pomocnu skelu, a u svemu prema

tehnickim i opstim uslovima za ovu vrstu radova. Obracun

po m2

-prizemlje

(222,33+84,7)x2=614

-sprat

(177+88,3)x2=530,6

m² 1.114,60 7,00 7.802,20

4

Nabavka materijala i malterisanje unutrasnjih plafona

produznim malterom u dva sloja sa prethodnim

ciscenjem, kvasenjem i prskanjem povrsina cementnim

mlijekom racunajuci i pomocnu skelu, a u svemu prema

tehnickim i opstim uslovima za ovu vrstu radova.

Obracun po m2

-prizemlje

321,76

-sprat

176,55

m² 498,30 7,50 3.737,25

UKUPNO III 65.594,45

I PRIPREMNI RADOVI 14.147,00

II ZEMLJANI RADOVI 96.394,76

III BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 292.447,20

IV ZIDARSKI RADOVI 65.594,45

UKUPNO GRADJEVINSKO-ZANATSKI RADOVI 468.583,41

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.