ORGANIZACIJA VELEPRODAJE LEKOVA-Slajdovi-Organizacija farmaceutske delatnosti-Farmacija, Slajdovi' predlog Farmaceutski marketing
dcplover
dcplover

ORGANIZACIJA VELEPRODAJE LEKOVA-Slajdovi-Organizacija farmaceutske delatnosti-Farmacija, Slajdovi' predlog Farmaceutski marketing

24 str.
7broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od1broj ocena
Opis
farmacija, organizacija farmaceutske delatnosti, slajdovi, ORGANIZACIJA DISTRIBUCIJE LEKOVA,MEDICINSKIH PROIZVODA, Promet lekova i medicinskih sredstava, Promet lekova,medicinskih proizvoda, ORGANIZACIJA DISTRIBUCIJE, ma...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 24
ovo je samo pregled
3 prikazano na 24 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 24 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 24 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 24 str.
ORGANIZACIJA DISTRIBUCIJE LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA

3. ORGANIZACIJA VELEPRODAJE LEKOVA I MS

(menadžment nabavke, distribucije i skladištenja lekova)

1

ORGANIZACIJA DISTRIBUCIJE LEKOVA (MEDICINSKIH PROIZVODA)

 distribucija na veliko u preduzećima za promet ovim proizvodima ( veledrogerije, velikoprodaja)

 distribucija na malo u zdravstvenim ustanovama (apoteke, apotekarske stanice, bolničke apoteke) i ustanovama zdravstvenog sistema.

2

Promet lekova i medicinskih sredstava (L i MS) Promet lekova (medicinskih proizvoda) - L (MP)

Sl.br.7.7. Procesna mapa ključnih procesa u veledrogeriji

PROMET LEKOVA I MS

Prometom L i MS na veliko mogu se baviti :

pravna lica koja imaju dozvolu za promet na veliko za L MS koja je izdata od strane nadležnog saveznog ministarstva

proizvođači L i MS za lekove koje proizvode i za koje imaju odobrenje za stavljanje u promet (marketinšku dozvolu).

ne podrazumeva samo klasične kupo - prodajne aktivnosti nego kompletnu uslugu u cilju zadovoljenja krajnjeg korisnika ovih proizvoda, a to su građani i pacijenti.

4

ORGANIZACIJA DISTRIBUCIJE Preduzeća mogu biti različito organizovana:

 po strukturi vlasništva - državna ili privatna;

 po strukturi kapitala - kao A.D. (akcionarska društva), kao DDO (deoničaraska društva)

 po veličini - uglavnom mala i srednja preduzeća

 prema organizacionom modelu - po strateškim poslovnim jedinicama; linijsko - štabni model; projektni model; inovativni model organizacije

5

SAVREMENA ORGANIZACIJA VELEPRODAJE

 postavljanje strategije - deo logističke podrške zdravstvenog sistema.

 prate i aktivno učestvuju u promociji zdravlja, prevenciji bolesti, lečenju i dijagnostici bolesti kao i rehabilitaciji ljudi;

 razvoj distributivne mreže prati razvoj svih elemenata zdravstvene infrastrukture

 kvalitet usluge : tačna i brza isporuka, zadovoljavajući asortiman, prihvatljive cene.

6

SAVREMENA ORG.VELEPRODAJE

Tržište - prema potrebama, a ne prema proizvodima; kontakt sa primarnim nivoom (apoteke),

Usluga se ne završava prodajom robe kupcu.

Distribucijom se može i treba upravljati sa nekoliko konceptualnih pristupa:

 marketinško upravljanje,  upravljanje kadrovima,  upravljanje finansijama,  upravljanje kvalitetom itd..

7

Principi

Principi obezbeđenja kvaliteta (OK) i DPP su ugrađeni u kvalitet L i MP koji se puštaju u distribuciju.

Ovaj nivo kvaliteta trebao bi biti zadržan tokom distributivne mreže

UPRAVLJANJE DISTRIBUCIJOM - DOBRA DISTRIBUTIVNA PRAKSA DDP

8

Generalni koncept upravljanja kvalitetom (eng. Quality Management - QM) i sistem kvaliteta (eng. Quality Sistem - QS)

Standardi JUS ISO serije 9000-2000 . Zahtevi DDP Evropske zajednice (direktiva 92/25/EEC)

DDP-Principi

Sistem kvaliteta (SK) operativan za distributere L i MS mora da osigura:

 da su MP koji oni distribuiraju odobreni u skladu sa državnim propisima,

 da se uslovi čuvanja kontrolišu tokom svog vremena, uključujući i za vreme transporta,

 da se izbegava kontaminacija od i ka drugom proizvodu,  da ima dovoljno mesta i da se proizvodi čuvaju u

odgovarajuće sigurnom i bezbednom prostoru za adekvatan promet lagerovanih MP

9

DDP principi

 Sistem kvaliteta mora da omogući da se isporučuju pravi proizvodi na prave adrese u zadovoljavajućem vremenskom periodu.

 Sistem sledljivosti mora da omogući da se može pronaći bilo koji defektan proizvod, kao i to da postoji efektivna procedura za opoziv -povlaćenje takvih proizvoda.

10

Elementi DPP

1. Osoblje

2. Dokumentacija

3. Prostor i oprema

4. Isporuka ka kupcima

5. Povraćaj 6. Sopstvena inspekcija

11

Elementi DDP – 1. Osoblje  Odgovorni rukovodioci, čija su ovlašćenja i odgovornosti definisana

 Oni moraju lično da ispune svoju odgovornost. Prema našoj regulativi (VII- stepenom farmaceutske, medicinske ili stomatološke struke).

Ključno osoblje mora imati adekvatnu sposobnost i iskustvo posvećenog i odgovornog farmaceuta

(EC direktiva 2001/83, integriše sve farm.direktive od 65/65 do 92/73)

 Osoblje treba biti obučeno

12

Elemeni DPP- 2. Dokumentacija  Narudžbenice (fakture) – od veleprodaje treba da budu naslovljene samo

na osobe koje su ovlašćene kao veleprodaja za medicinske proizvode (u skladu sa zakonom) ili na proizvođača ili uvoznika koji takođe imaju ovlašćenja za tu delatnost.

Pisane procedure treba da opisuju različite operacije: prijem i provera isporuke, čuvanja, čišćenja i održavanja prostorija, beleženje uslova u skladištu, bezbednost zaliha na strani i na konsigraciju i u tranzitu, skidanje prodatih zaliha sa liste, beleženje-tj.listing narudžba klijenata, vraćenih proizvoda , planovi za povlaćenja itd.

Zapisi - u vrema kada je svaka operacija obavljena; jasni i lako dostupni; čuvaju min. 5 godina.

 Sledljivost od orginalnog izvora do destinacije proizvoda

13

Elementi DPP- 3. Prostor i oprema  Prostor i oprema trebaju da budu pogodni i adekvatni

 Uređaju za kontrolu treba da budu kalibrisani.

 Kupljenu - naručenu robu, kod isporuke, treba zaštititi od lošeg vremena tokom istovara.

 Prijemni prostor treba odvojiti od prostora za skladištenje.

 Isporuku proveriti

14

Elementi DPP – 3. Prostor i oprema

 L i MP pod posebnim režimom čuvanja (narkotici, vakcine, serumi itd.) čuvaju se posebno.

 Temperatura - kontrolisani uslovi (odstupanje ne veće od 2 0C).

 Čistoća magacina

 Sistem rotacija zaliha (“First expired/first out” - proizvodi najkraćeg roka se skladište tako da se prodaju prvi)

15

Elementi DDP – 4. Isporuka ka kupcima

 Ka drugim ovlašćenim veleprodajama, maloprodajama ili osobama koja imaju ovlašćenja za snabdevanje stanovništva medicinskim proizvodima (kod nas ne)

 Sposobnost za hitne isporuke (nova direktiva EC 2001/83 za 24 h)

16

Transport

 Transport treba biti takav da spreči gubitak identifikacije proizvoda (sigurmost, pouzdanost)

- ne smeju da kontaminiraju ili da budu kontaminirani od strane drugih proizvoda ili materija;

- adekvatnu predostrožnost u odnosu na prosipanje, lom i prevrtanje;

 proizvodi moraju biti sigurni i ne smeju biti predmet iznenadnih promena u smislu toplote, hladnoće, svetla, vlage i drugih loših uticaja, ni napada mikro - organizama i štetočina.

17

Elementi DDP – 5. Povraćaj  Povraćaj nedefektnih medicinskih proizvoda  Vraćeni proizvodi se čuvaju odvojeno od prodajnog dela zaliha,  Proizvodi koji napuste vozilo veleprodaje, mogu se vratiti u

prodajne zalihe samo ako:  je roba u neotvoreni originalnim pakovanjima i u dobrom stanju;  ako je poznato da je roba bila čuvana i njom rukovano na

odgovarajući način ;  ako je prihvatljiv preostali rok upotrebe;  ako je pregledana i ocenjena od strane ovlašćene osobe koja to

čini.

 Zapisi o povraćaju treba da se čuvaju. 18

Elementi DDP – 5. Povraćaj

Plan za vanredne situacije i opoziv

 Plan za vanredne situacije za hitni opoziv i ne-hitan opoziv mora da bude opisan u pisanoj proceduri.

 sistem zapisa isporuka treba da omogući trenutnu identifikaciju i kontakt svih destinacija isporučene robe.

 U slučaju opoziva serije, svi kupci kojima je serija distribuirana, treba da budu obavešteni sa odgovarajućim nivoom hitnosti.

19

Elementi DDP – 5. Povraćaj Falsifikovani medicinski proizvodi

 Odvojeno se čuvaju  Obaveštavaju se nadležni organi

Specijalne odredbe koje se odnose ne proizvode koji su klasifikovani da nisu za prodaju

 Dokumentovano, na vreme, odgovorna osoba veleprodaje a često u dogovoru sa proizvođačem.

20

Elementi DDP – 6. Sopstvena inspekcija

 Sopstvena inspekcija treba da se odvija (i beleži) u skladu sa upravljanjem i implementacijom zahteva iz uputstva DDP

 Kontrola i nadzor nad sistemom DDP

 Organizacija ima obavezu da obezbedi neophodne informacije u odnosu na aktivnosti veleprodaje u zemlji i regionu. Za ove aktisnosti zaduženi su državni i regionalni organi koji prikupljaju podatke o distributerima, njihovim mrežama, skladištima, distributivnim centrima, po lokaciji, kapacitetu i aktivnostima.

21

Dobra praksa u skladištenju L i MS

 ekspertski komitet SZO za specifikaciju farmaceutskih proizvoda u saradnji sa FIP doneo uptstvo za Dobru skladišnu praksu – DSP (eng. Good Storage practice-GSP) sledstveno kao DDP

 Bliži uslovi čuvanja i obeležavanja robe (usaglašeno ICH,USP,EU, WHO) dobro za globalni promet robe (skladištenje i transport)

22

Dobra praksa u skladištenju  Uslovi skladištenja

(prosečni) na osnovu testova stabilnosti

FIP preporuke za sve zemlje (Uzimajući u obzir propise ICH, USP, EU i

SZO)

-15°C Čuvati u zamrzivaču (između -20°C i -10°C)

23

5°C Čuvati u frižideru (između 2°C and 8°C )

11°C Čuvati na hladnom mestu (između 8°C i 15°C)

25°C / 60% RH Čuvati na temperaturi do 25 C (držati u CRT* prema uputstvu USP koja

dopuštaju izvesna odstupanja!!! ) 30°C / 60% RH Čuvati na temperaturi od X  C do Y C

( zavisno od rezultata stabilnosti )

Shema skladišta lekova i organizacije rada

24

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 24 str.