Organizaciona struktura preduzeca Imlek a.d., Završni rad' predlog Preduzetništvo
adjonic
adjonic

Organizaciona struktura preduzeca Imlek a.d., Završni rad' predlog Preduzetništvo

10 str.
13broj poseta
Opis
Organizaciona struktura imleka
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 10
ovo je samo pregled
3 prikazano na 10 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 10 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 10 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 10 str.

Fakultet za ekonomiju i finansije

Univerzitet „Union-Nikola Tesla”

SEMINARSKI RAD

Organizaciona struktura preduzeca ''Imlek a.d.“

Profesor: Student:

Dr. Nebojsa Zakic Milena Barjaktarovic 2/2018

Sadrzaj

1.Uvod...............................................................................3

2.“Imlek a.d.“....................................................................4

3.Misija i vizija..................................................................5

3.1.Organizaciona struktura............................................6

4.Zakljucak........................................................................9

5.Literatura.....................................................................10

1.Uvod

Organizaciona struktura je mocno sredstvo pomocu koga rukovodstvo preduzeca

ucestvuje u ostvarivanju postavljenih ciljeva.

Efektivna organizaciona struktura omogucava menadzerima da izvrse

organizaciju u skladu sa ciljevima definisanim u procesu planiranja. Rezultat

procesa organizovanja je organizaciona struktura.

Strukturu organizacije formiraju njeni elementi : zadaci, nosioci zadataka i njihovi

medjusobni odnosi.

Organizaciona struktura preduzeca, kao takva, je prepoznatljiva u svakoj

organizaciji, odnosno, u svakom preduzecu i iskazuje se organizacionom

2

semom.

Organizaciona struktura preduzeca moze se definisati kao sistem veza i odnosa

između elemenata u organizaciji preduzeca, izmedju zadataka, izvrsilaca tih

zadataka, koji se projektuju za relativno duze vreme, i koji se formalno

sankcionisu aktima samog preduzeca u kojem se primenjuje (statuti, odluke,

seme i sl.).

U svakoj organizaciji paralelno postoje dve vrste organizacione strukture :

formalna i neformalna.

Tradicionalne teorije organizacije su dugo naglasak stavljale na formalnu

organizacionu strukturu.

Formalna organizaciona struktura predstavlja smisljen pokusaj menadzmenta da

se uspostave takozvani sablon odnosi izmedju njenih pojedinih elemenata.

Za Formalnu organizacionu strukturu je karakteristicno sledece : formira se

planski, sve je unapred predvidjeno (podela rada, komunikacija i sl.), kruta je i

neelasticna, Ogranicava ponašanje pojedinca, ne moze doci do nikakvih

promena, presporo reaguje na uticaje iz okruzenja. Prikazuje se u formi

organizama, blok dijagrama, opisom pozicija (radnih mesta) i ostalim formalnim

dokumentima.

Neformalna organizaciona struktura se odnosi na one aspekte funkcionisanja

organizacije koji nisu isplanirani.

Oni nastaju spontano kao rezultat medjusobnih odnosa i veza pojedinih clanova

organizacije iz razlicitih socijalnih grupa i bez obzira na rang koji zauzimaju u

organizaciji.

Ovom vrstom strukture obuhvaceni su svi odnosi, veze, osecanja i aktivnosti koji

se najcesce ne uklapaju u formalni oblik organizacione strukture. To je ono sto se

desava kao dogovor izmedju izvrsilaca i svi zadaci i ciljevi su promenljivi.

Neformalnu organizacionu strukturu karakterise veća elasticnost i fleksibilnost.

U uspesnim preduzecima se neformalna struktura svesno podstice kako bi se

nadomestili nedostaci i krutost formalne strukture i ’’uspostavila veza’’ između

pojedinca i organizacije.

3

To se postize formiranjem manjih organizacionih jedinica, odnosno grupa od 7 do

10 zaposlenih koji se medjusobno dobro slazu i zele da rade zajedno,

medjusobno dobro komuniciraju, saradjuju, i koji su prijatelji u svakodnevnom

zivotu.

Organizaciona struktura jasno pokazuje kome su dodeljeni pojedinacni zadaci,

jasno definise odgovornosti, pokazuje ko je odgovoran prema kome, pokazuje

kome pripada autoritet, pojasnjava linije komuniciranja, zadatke, rok izvrsenja i

drugo.

Kao krajnji rezultat brojnih odluka koje u toku organizacionog procesa donose

menadzeri, organizaciona struktura uspostavlja potrebnu ravnotezu izmedju

ciljeva organizacije, zadataka, medjuljudskih odnosa i drugih stvari koje direktno

uticu i na sam opstanak preduzeca.

2.“Imlek a.d.”

IMLEK je regionalna kompanija koja posluje na teritorijama Srbije, Crne Gore, Bosne i

Hercegovine i Makedonije. Tradicija duga vise od sest decenija, strucni kadrovi,

savremena tehnologija i stalno unapredjivanje proizvodnje rezultiralo je u vise od 200

razlicitih mlecnih proizvoda koje „IMLEK“ svakodnevno proizvodi. Pored trzisne

orijentisanosti kompanija se bavi i socijalnim pitanjima. Imlek se odavno opredelio da

najvecu podrsku pruza deci i socijalno ugrozenim strukturama.

3.Misija i vizija

4

Misija: Obezbedjivanje zdravih, ukusnih i hranljivih proizvoda potrosacima, a imaju za

cilj podizanje nivoa svesti o neophodnosti zdravog i izbalansiranog nacina ishrane.

Vizija: Ekspanzija u kompaniju sa snaznim i priznatim evropskim brendovima, koju

pokrecu potrebe i zelje potrosaca, a pre svega kvalitetna ishrana i zdrav nacin zivota.

Politika: Kao kompanija koja se opredelila da zadrzi lidersku poziciju u regionu u oblasti

mlekarske industrije, AD Imlek odlucno vec dugo radi sledece:

• ispunjava iskazane i neiskazane zahteve potrosaca odrzavanjem visokog nivoa

kvaliteta i bezbednosti proizvoda;

• svojim kupcima obezbedjuje usluge visokog kvaliteta stalnim preispitivanjem njihovih

zahteva i poboljsanjem usluga koje im pruza;

• neprekidno unapredjuje sistem upravljanja: kvalitetom, bezbednoscu hrane, zastitom

zivotne sredine, zastitom zdravlja i bezbednoscu na radu;

• prati i usaglasava svoje aktivnosti sa vazecom zakonskom regulativom i drugim

zahtevima relevantnim za kvalitet i bezbednost svojih proizvoda, procesa, zastitu

zivotne sredine, zastitu zdravlja i bezbednost na radu;

• razvija partnerske odnose sa svojim isporuciocima, birajuci ih tako da obezbedi

sirovine i ostale materijale i usluge koje su najviseg kvaliteta i sa najmanjim negativnim

uticajem na zivotnu sredinu;

• unapredjuje i razvija farme, podizanjem nivoa znanja kod farmera, u cilju obezbedjenja

dovoljnih kolicina sirovog mleka, ciji kvalitet i bezbednost treba da zadovolje najvise

svetske standarde;

• stalno radi na osposobljavanju zaposlenih na svim nivoima, na povecanju njihove

svesti o odgovornosti, znacaju i uticaju njihovih aktivnosti na bezbednost proizvoda i

zivotnu sredinu, kao i na njihovoj motivaciji za uspesan, bezbedan i efikasan rad;

• planira i upravlja svim procesima na nacin koji omogucava ispunjenje ciljeva, sa

najnizim mogucim troskovima, optimalnim koriscenjem prirodnih resursa i minimalnim

negativnim uticajem na zivotnu sredinu, zdravlje i bezbednost zaposlenih, kao i svih

onih koji se nadju na lokacijama AD Imleka;

• identifikuje i primenjuje postupke u cilju unapredjenja efikasnosti u pogledu upotrebe

materijala i prirodnih resursa, smanjenja ili eliminisanja upotrebe stetnih materija,

sprecavanja zagadjenja i kontrolisanog postupanja sa otpadom;

5

• razmatra misljenja i sugestije svih zainteresovanih strana i informise ih o sopstvenom

opredeljenju u pogledu ove Politike, u skladu s kojom svi zaposleni obavljaju svoje

aktivnosti i za njih snose odgovornost.

3.1.Organizaciona struktura U strukturi organizacije radno mesto predstavlja najnizu organizacijsku formaciju.

Formiranjem skupova radnih mesta po utvrdjenim kriterijumima dobijaju se visi oblici

organizacijskih formacija.

Da bi radnik-izvrsilac bio rasporedjen na odredjeno radno mesto potrebno je najpre

utvrditi zahteve radnog mesta, a potom prema utvrdjenim zahtevima traziti one radnike

koji te zahteve ispunjavaju.

U fazi kreiranja zahteva, osim ljudi koji se bave organizacijom, treba angazovati i

kadrovike, rukovodioce i ostale poznavaoce ovih zahteva. U principu svi zahtevi se

mogu svrstati u 5 (pet) kategorija :

1. ORGANIZACIONI ZAHTEVI u koje spadaju:

-naziv radnog mesta,

-sifra,

-broj izvrsilaca,

- cilj koji se mora ostvariti na radnom mestu,

-poslovi koji su dodeljeni radnom mestu,

-odgovornost za obavljanje poslova,

-ovlascenja i

-odnosi sa ostalim radnim mestima.

Organizacioni zahtevi imaju poseban znacaj za primenu standarda ISO 9000.

Podsecam da organizacionu struktum cine, odgovornosti, ovlascenja i odnosi uredjeni

u neku osnovnu strukturu“. Znaci onoliko koliko se dobro definisu zahtevi, toliko ce biti

dobra baza za primenu standarda ISO, kod kojih ovlascenja i odgovornosti cine vitalne

elemente.

6

2. Kadrovski zahtevi u koje spadaju

-stepen i vrsta strucne spreme,

-radni staz,

- posebna znanja.

Kadrovski zahtevi treba da predstavljaju odgovor na organizacione zahteve. Za takvu

vrstu poslova ovakva znanja.

3.Zahtevi radnog odnosa u koje spadaju:

- rad na određeno-neodređeno vreme,

- na radnom mestu mogu-ne mogu da rade pripravnici,

-postoji-ne postoji probni rad,

-pol izvrsioca,

- radno vreme i

- nacin popunjavanja radnog mesta.

Svi ovi zahtevi uglavnom se aktuelizuju u trenutku prijema novog radnika.

4. Zdravstveno fizicki zahtevi

- uslovi rada,

- zdravstvene osobine,

- licnost,

- sposobnost komuniciranja.

Ovi zahtevi predstavljaju dopunu kadrovskim zahtevima i predstavljaju vrlo bitan skup

zahteva u mlekari, obzirom na prirodu delatnosti mlekare.

5.Zahtevi radnog ambijenta u koje spadaju:

-radni ambijent (kancelarija, pogon, skladiste, transportno sredstvo),

- sredstva veze,

- dokumentacija.

1. U osnovi organizovanja mora da lezi zadovoljenje marketinski identifikovanih i

utvrđenih potreba kupaca i potreba koje se podrazumevaju. To znaci da sve

7

organizacione formacije moraju da budu tako koncipirane da se markentiski

ponasaju jedna prema drugoj.

2. Projektovana organizaciona formacija mlekare mora uvek da tezi ka uvecanju

prihoda i profita , i da na taj naxin ima zadovoljne radnike i vlasnike. Ovo

zadovoljstvo ne sme da ide na ustrb zadovoljenja potreba poverilaca i drzave.

3. Proizvodi mlekare u svakom trenutku treba da budu konkurentni na domacem i

inostranom trzistu. U tom smislu organizaciona formacija mora da omoguci

proizvodnju proizvoda u koje je ugrađeno znanje svetskog i domaceg tehnicko-

tehnoloskog progresa. Za njihovo marketinsko kreiranje, dizajniranje i

proizvodnju, potrebna je stalna prisutnost na trzistu, prijem, registrovanje i tacnija

realizacija zahteva od kupaca.

4. Kako su u proizvodnji potrebni fleksibilni proizvodni kapaciteti, tako i

organizaciona formacija mora da poseduje određenu fleksibilnost uz primenu

visokog stepena automatizacije proizvodnih i neproizvodnih procesa.

5. Visok stepen konkurentnosti uslovljava visok nivo kvaliteta a konkurentne cene

do kojih se dolazi prvenstveno racionalisanjem svih troskova. Organizacijska

formacija mlekare treba da se projektuje postujuci principe nove proizvodne

filozofije sa eliminisanjem svih nepotrebnih troskova. Posebna paznja mora da se

posveti integralnom proucavanju, planiranju i pracenju procesa kretanja svih

materijalnih resursa, sa krajnjim ciljem eliminisanja vec u startu svega

nepotrebnog.

6. Uspesno preduzece brzo i pravovremeno donosi poslovne odluke. U tom cilju

posebna paznja mora se posvetiti ulozi, zadacima, ovlascenjima i

odgovornostima upravljackih i rukovodecih organa. Po pravilu upravljackim

organima treba delegirati pravo, ovlascenje i odgovomosti za donosenje

strateskih odluka, a rukovodecim planiranje, delegiranje, usmeravanje,

poveravanje i kontrolu realizacije zadataka.

7. Uspesno poslovanje podrazumeva efikasnu realizaciju donetih odluka. U tom

cilju rukovodjenje se mora organizovati tako da po vertikali organizacijske

formacije ne bude vise od tri nivoa rukovodjenja.

8

8. Organizacijska struktura treba da omoguci zapocete promene vlasnicke

strukture.

4.Zakljucak

Za ostvarenje zahtevanog kvaliteta, potreba i ocekivanja klijenata, neophodno je sve

funkcije u mlekari organizovati tako da kvalitetno izvrsavaju svoj deo posla. Podela

odgovornosti i ovlascenja treba da bude jasna, dokumentovana i kontrolisana.

Principi upravljanja kvalitetom su dati u standardima ISO 9000 i prihvaceni u citavom

svetu. Univerzalnost ovih principa pruza mogucnost i mlekarama da njihovom primenom

− uspostavljanjem i certifikacijom sistema kvaliteta − minimiziraju troskove, a uvećaju

zadovoljstvo klijenata i profit. Kako je rad na ovim projektima slozen i dug vazno je

krenuti sto pre. Jos je vaznije da izvrsioci neformalne strukturne organizacije u imlek-u

medjusobno budu u korektnim odnosima, slusaju jedni druge I pomazu jedni drugima.

Da se maksimalno trude da zajednickim snagama idu ka ostvarenju ciljeva kompanije I

da izvrse neke izmene u planu i krajnjem cilju ako je to potrebno. Upravo ta neformalna

organizaciona struktura im omogucava da kompanija skladno funkcionise jer ne dolazi

do vrsenja pritiska i nivoa stresa medju izvrsiocima. Zadatke koji su predvidjeni svako

resave na svoj nacin i svi su kao jedna velika porodica.

5.Literatura

I. Allan J. Sayle, „Meeting ISO 9000 in a TQM World“, lst ed., AJSL UK, 1991.

II. Kaoru Ishikawa, „Introduction to Quality Control“, 3 rd ed, 3A Corpora- tion, Tokyo,

9

October, 1990.

III. T. Rabbitt, P. A. Bergh, „The ISO 9000 Book“, Qualyity Resources, New York, 1994.

IV. John S. Oakland, „Total Quality Management“, Butter worth-Heine mann Ltd.,

Liancre House, Jordan Hall, Oxford 0X2 8 DP, 1989.

V. Dokumentacija sistema kvaliteta AD IMLEK PJ MLEKARA BEOGRAD

10

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 10 str.