Originalni tekst izmene i dopune, Ispiti' predlog Garadjansko procesno pravo
SonjaSonja
SonjaSonja

Originalni tekst izmene i dopune, Ispiti' predlog Garadjansko procesno pravo

4 str.
203broj poseta
Opis
Izmene Zakona o parnicnom postupku
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 4
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.

Originalni tekst izmene i dopune: ZAKON

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014)

Član 1 U Zakonu o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 49/13 - US i 74/13 - US), u članu 13. reči: "protiv učinioca krivičnog dela," brišu se.

Član 2 U članu 35. stav 1. reči: "sudija pojedinac" zamenjuju se rečju: "veće", a reč: "veće" zamenjuje se rečima: "sudija pojedinac". Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi: "Sudija pojedinac sudi u: - imovinskopravnim sporovima, - stambenim sporovima, - sporovima zbog smetanja državine, - sporovima o autorskim i srodnim pravima, - sporovima o objavljivanju informacije i odgovora na informaciju, - sporovima o zaštiti i upotrebi pronalazaka, industrijskog dizajna, modela, uzoraka, žigova, oznaka geografskog porekla, topografije integrisanih kola (topografije poluprovodničkih proizvoda) i prava oplemenjivača biljnih sorti, - sporovima zbog diskriminacije, - sporovima zbog povrede prava ličnosti, - sporovima povodom izbora i razrešenja organa pravnih lica, - sporovima povodom kolektivnih ugovora, - potrošačkim sporovima, - sporovima povodom štrajka." Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 4. menja se i glasi: "Sudija pojedinac sprovodi postupak i donosi odluku u predmetima pravne pomoći." U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. reči: "Sudije iz stava 3. ovog člana" zamenjuju se rečima: "Sudije koje sude u prvom i drugom stepenu u parničnom postupku u vezi sa porodičnim odnosima". U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. reči: "stava 4." zamenjuju se rečima: "stava 5.".

Član 3 Član 36. briše se.

Član 4 U članu 85. posle stava 1. dodaju se novi st. 2. do 5. koji glase: "Punomoćnik fizičkog lica može biti advokat, krvni srodnik u pravoj liniji, brat, sestra ili bračni drug, kao i predstavnik službe pravne pomoći jedinice lokalne samouprave koji je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. Punomoćnik zaposlenog u sporu iz radnog odnosa može biti i predstavnik sindikata čiji je zaposleni član, pod uslovom da je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. Punomoćnik pravnog lica može biti advokat, kao i diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom koji je u radnom odnosu u tom pravnom licu. Punomoćnik mora biti potpuno poslovno sposobno lice." Dosadašnji st. 2. do 5. postaju st. 6. do 9. Posle stava 9. dodaje se stav 10. koji glasi:

"Stranku koja nema punomoćnika i koja se iz neznanja ne koristi pravima koja joj pripadaju po ovom zakonu, sud će upozoriti da može angažovati punomoćnika, u skladu sa ovim zakonom."

Član 5 U članu 88. stav 3. menja se i glasi: "Punomoćnika koji je advokat može da zamenjuje njegov advokatski pripravnik, osim u postupku po pravnim lekovima."

Član 6 U članu 89. stav 1. posle reči: "punomoćnik" dodaje se reč: "advokat". Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi: "Ako stranka u punomoćju nije bliže odredila ovlašćenja punomoćnika, punomoćnik koji nije advokat može na osnovu ovakvog punomoćja da preduzima sve radnje u postupku, ali mu je uvek potrebno izričito ovlašćenje za povlačenje tužbe, za priznanje ili odricanje od tužbenog zahteva, za zaključenje poravnanja, za povlačenje ili odricanje od redovnog pravnog leka i za prenošenje punomoćja na drugo lice."

Član 7 U članu 136. st. 1. i 2. posle reči: "punomoćniku" dodaju se reči: "advokatu".

Član 8 U članu 143. stav 2. menja se i glasi: "Ako sud nije u mogućnosti da uruči pismeno na saopštenoj adresi, po službenoj dužnosti pribaviće od nadležnog organa, adresu prebivališta i boravišta stranke kojoj pismeno treba lično dostaviti i izvršiće dostavljanje na tako pribavljenoj adresi, u skladu sa odredbama ovog zakona."

Član 9 U članu 148. stav 4. reči: "stav 2." brišu se.

Član 10 U članu 193. stav 1. reči: "dužno je" zamenjuju se rečju: "može". U stavu 3. posle reči: "prihvaćen" reči do kraja stava brišu se. Stav 4. briše se. Dosadašnji stav 5. postaje stav 4. U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 5. broj: "5." zamenjuje se brojem: "4.", a reč: "podnosi" zamenjuje se rečima: "može podneti". Dosadašnji stav 7. briše se.

Član 11 U članu 294. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi: "Pre donošenja rešenja o odbacivanju tužbe iz razloga propisanih u stavu 1. ovog člana, sud je dužan da održi ročište na kome će tužiocu omogućiti da se izjasni o odbacivanju tužbe."

Član 12 U članu 399. stav 4. reči: "člana 187." zamenjuju se rečima: "člana 188."

Član 13 U članu 403. st. 2. i 3. menjaju se i glase: "Revizija je uvek dozvoljena ako je: 1) to posebnim zakonom propisano; 2) drugostepeni sud preinačio presudu i odlučio o zahtevima stranaka; 3) drugostepeni sud usvojio žalbu, ukinuo presudu i odlučio o zahtevima stranaka.

Revizija nije dozvoljena u imovinskopravnim sporovima ako vrednost predmeta spora pobijenog dela ne prelazi dinarsku protivvrednost od 40.000 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe."

Član 14 U članu 404. stav 1. reči: "apelacionog suda, odnosno" brišu se. Stav 2. menja se i glasi: "O dozvoljenosti i osnovanosti revizije iz stava 1. ovog člana odlučuje Vrhovni kasacioni sud u veću od pet sudija." Stav 3. briše se.

Član 15 U članu 410. stav 2. tačka 2) posle reči: "punomoćnika" dodaju se reči: "advokata, izuzev kada je stranka advokat".

Član 16 U članu 416. stav 2. posle reči: "odnosno drugostepenog suda" zapeta i reči do kraja stava brišu se.

Član 17 U članu 428. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi: "Po proteku roka od pet godina od dana kada je odluka postala pravnosnažna, predlog za ponavljanje postupka ne može da se podnese, osim ako se ponavljanje traži iz razloga navedenih u članu 426. tač. 11) i 12) ovog zakona". Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 18 U članu 430. stav 1. reči: "nedozvoljene (član 428)" zamenjuju se rečima: "nedozvoljene (član 85. stav 6. i član 428)".

Član 19 Posle člana 433. dodaje se član 433a koji glasi:

"Član 433a Ponavljanje postupka pred Vrhovnim kasacionim sudom može se zahtevati samo iz razloga navedenih u članu 426. tač. 1), 6), 11) i 12) ovog zakona ako se razlog za ponavljanje postupka odnosi isključivo na postupak pred Vrhovnim kasacionim sudom. Predlog za ponavljanje postupka podnosi se preko prvostepenog suda. Ako ne odbaci predlog (član 430. stav 1), prvostepeni sud će ga dostaviti protivnoj stranci na odgovor. Kada sudu stigne odgovor na predlog ili kada protekne rok za davanje odgovora (član 430. stav 2), prvostepeni sud će spise dostaviti Vrhovnom kasacionom sudu. Ako Vrhovni kasacioni sud nađe da je predlog za ponavljanje postupka osnovan, ukinuće svoju raniju odluku i doneti novu odluku o glavnoj stvari. Novu odluku o glavnoj stvari Vrhovni kasacioni sud doneće bez rasprave."

Član 20 U članu 445. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi: "Presuda iz stava 1. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije"."

Član 21 U članu 479. stav 5. reči: "stav 2. i člana 356. stav 1." zamenjuju se rečima: "stav 2, člana 356. stav 1. i člana 380. stav 1."

Član 22

U članu 485. reči: "300.000 evra" zamenjuju se rečima: "100.000 evra".

Član 23 Postupak koji je započet po Zakonu o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 49/13 - US i 74/13 - US), a nije okončan pre stupanja na snagu ovog zakona sprovešće se po odredbama ovog zakona. Prvostepeni postupci započeti pred osnovnim sudovima u kojima vrednost predmeta spora omogućuje izjavljivanje revizije prema odredbama ovog zakona, okončaće se pred tim sudovima. Revizija je dozvoljena u svim postupcima u kojima vrednost predmeta spora pobijenog dela prelazi dinarsku protivvrednost od 40.000 evra, odnosno 100.000 evra u privrednim sporovima, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe, a koji nisu pravnosnažno rešeni do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 24 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.