Ostecenja- Skripta- Entomologija- Šumarstvo, Skripte' predlog Fitofarmacija u šumarstvu. Univerzitet u Beogradu
petricj
petricj

Ostecenja- Skripta- Entomologija- Šumarstvo, Skripte' predlog Fitofarmacija u šumarstvu. Univerzitet u Beogradu

4 str.
6broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od1broj ocena
Opis
Šumarski fakultet Skripta Entomologija Bube Morfologija Hemija Insekti Parenje insekata toksikologija insekata Zglavkari
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 4
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument

Srdza

III Skeletiranje lista

Od lista ostaju samo lisni nervi

1. Skoro sve mlade gusenice

2. Hyphantria cunea (mlade gusenice)

3. Melasoma vigintipunctata (larve)

4. Galeruca luteola (larve)

5. Agelastica alni (larve)

6. Stereonychus fraxini (larve)

I Delimican brst i golobrst

List je delimicno ili potpuno pojeden

1. Diprion pini – obicna borova zolja

2. Lytta vesicatoria – spanska buba

3. Polydrosus sp. – kratkosurlaste pipe

4. Tortrix viridiana – hrastov savijac

5. Arge rosae – ruzina zolja

6. Arge berberidis

7. Fam. Noctuidae - sovice

8. Fam. Crysomelidae – bube listare

9. Fam. Liparidae – gubari ??

TIPOVI INSEKATSKIH OSTECENJA

Insekti stvaraju ostecenja:

1. Aparatom za grickanje

2. Sisanjem sokova

3. Lucenjem cecidogenih materija (gale)

4. Legalicom pri poleganju jaja

1. OSTECENJA NA LISTU

V I Cigare na listu

Prave imaga nekih insekata u koje polazu jaja i u kojima se razvija njihovo potomstvo

1. Byctiscus populi (od jednog lista)

2. Byctiscus betuleti (od vise listova)

3. Atelabus curculionides (upravno na glavni nerv)

4. Archips Xylosteana, Eudemis profundana – savijaci listova 5. Fam. Tortricidae - smotavci

IV Miniranje lista

Larva izgriza lisno tkivo a ostavlja epidermis sa obe strane lista, mine – okruglaste i zmijolike

1. Litocletis populifoliella

2. Orchestes fagi

3. Orchestes populi

4. Orchestes quercus

5. Coleophora laricella

VII Kovrdzavost lista

Izazivaju insekti koji sisaju. Prilikom sisanja izumiru celije sa jedne strane lista, a sa druge normalno rastu tako da dolazi do kovrdzanja lisne povrsine 1. Shizoneura ulmi

2. Philaenus spumarius

3. Aphrophora alni

II Rupicasto zdranje

Insekti izgrizaju rupice na listu, obicno od strane imaga zbog formiranja dopunskih organa

1. Agelastica alni – jovina buba listara

2. Haltica sp.

3. Stereonychus fraxini – jasenov surlas

VIII Nekroza celija lisnog tkiva

1. Corythucha ciliata

V Hipertrofije na listu - gale

Insekti luce cecidogene materije na koje biljka reaguje uvecanom deobom celija

1. Tetraneura ulmi (na brestu)

2. Shisoneura lanunginosa (na brestu)

3. Pemphigus spirothecae (na jablanu)

4. Pemphigus bursarius (na topolama)

5. Pemphigus populi (na topolama)

6. Fam. Cynipidae - ose sisarice

7. Fam. Cecidomidae – muve galice Mikiola fagi - bukva

2. OSTECENJA NA PUPOLJCIMA

I Pupoljke ostecuju spolja

1. Tortrix viridiana (tek razvijen pupoljak)

2. Stereonychus fraxini

3. Eranis defoliara

4. Operophtera brumata

5. Evetria buoliana (3-4 pupoljka do zime)

II Pupoljke ostecuju u unutrasnjosti

1. Coleophora lutipenella (na hrastu)

2. Argyresthia iluminatella (na jeli - miner)

3. Evetria buoliana (na prezimljavanju)

III Gale na pupoljcima

Fam. Cynipidae – ose sisarice:

1. Biorrhiza pallida (1. generacija na pupoljcima, 2. na korenu) 2. Cynips collari

3. OSTECENJA NA KORI

I Pri ishrani

1. Hylobius abietis

2. Cryptorrhynchus lapathi

3. Vespa crabro

4. Saperda carcharias

5. Lamia textor

II Pri polaganju jaja

1. Arge rosae

2. Ceresa bubalus (americki cvrcak)

3. Saperda populnea

4. OSTECENJA POD KOROM

I Ostecenja prilikom prodiranja

insekata (larve, imaga) u koru i plitko u beljiku

A Slika izgrizline nepravilna

Larve

1. Fam. Buprestidae – Krasci

2. Pissodes sp.

3. Clytus arcuatus

4. Acanthocinus aedilis

Imaga

1. Leperisinus fraxini

B Slika izgrizline pravilna

Hodnicki sistem potkornjaka se sastoji od

1. Ubusni otvor

2. Ubusni hodnik

3. Bracna komorica

4. Materinski hodnic

5. Larveni hodnici

6. Lutkina kolevka

7. Izletni otvor

Prema obliku materinski hodnici se dele na:

1. Cevasti

2. Pliticasti

Larveni hodnici:

1. Pojedinacni

2. Familijarni

Prema pravcu pruzanja materinski hodnici se dele

1. Vertikalni

2. Horizontalni

3. Zvezdasti

Prema broju materinskih hornika razlikujemo

1. Jednokrak materinski hodnik

2. Dvokrak materinski hodnik

3. Visekrak materinski hodnik

I Cevasti materinski hodnici

a Jednokrak vertikalan

1. Scolytus scolytus – vel brestov potkornjak

2. Scolytus multistriatus – mal brest potk.

3. Scolytus ratzeburgi

4. Blastophagus piniperda – vel borov srcikar

Srdza

b Jednokrak horizontalan

1. Scolytus intricatus – vel hrastov potk.

c Dvokrak horizontalan

1. Balstophagus minor – mal borov srcikar

2. Leperisinus fraxini – mal jasenov potk.

3. Hylesinus crenatus – vel jasenov potk.

4. Ips curvidens – krivozubi jelin potk.

d Dvokrak vertikalan

1. Ips typographus – osmozubi smrcin potk.

2. Ips sexdentatus – sestozubi borov potk.

e Visekrak sa vertikalnom tendencijom

1. Ips sexdentatus

2. Ips acuminatus – trozubi borov potk.

3. Ips typographus

4. Ips amitinus

f Visekrak sa horizontalnom tendencijom 1. Ips vorontzowi

g Zvezdast

1. Pityogenes chalcographus – mal smrcin pisar 2. Pityophtorus micrographus (na smrci)

3. Polygraphus polygraphus (na smrci)

4. Pityogenes bidentatus (na boru)

5. Pityogenes bistridentatus (na boru)

6. Pityogenes quadridens (na boru)

II Pliticasti materinski hodnici

a Larveni familijaran

1. Dendroctonus micans

b Larveni pojedinacni

2. Cryphalus piceae – mali jelin potk.

5. OSTECENJA U DEBLU I GRANAMA (PRAVE KSILOFAGE)

I Sa larvenim hodnicima lestvicast

1. Xyloternus lineatus (na cetinarima)

2. Xyloternus domesticus (na liscarima)

familijaran

1. Xyleborus saxeseni (na lisc i cet)

II Bez larvenih hodnika viljuskast

1. Xyleborus monographus

2. Platypus cilindrus

Lazno lestvicast

1. Anisandrus dispar (na liscarima)

Ostale ksilofage

Fam. Cerambycidae

1. Cerambyx cerdo

2. Cerambyx scopoli

3. Clytus arcuatus

4. Clytus detritus

5. Callidium tertaceum

6. Callidium violaceum

7. Hylotrupes bajulus

8. Monochamus sp.

9. Saperda carcharias

10. Stromatium fulvum

Fam. Buprestidae

1. Buprestis cupresii

Fam. Anobiidae

1. Apate capucinus

Fam. Cossidae

1. Cossus cossus

2. Zeuzera pyrina

Fam. Sesidae

1. Sciapteron tabaniformis

2. Trochilium apiformis

Fam. Siricidae

1. Urocerus gigas

2. Sirex juvencus

Fam. Formicidae

1. Camponotus herculeanus

Fam. Apidae

1. Xylocopa violacea

6. OSTECENJA NA KORENU

I Insekti koji zive na samom korenu (vratu) 1. Hylaster ater – borov korenar

2. Pissodes notatus – borov surlas

3. Hylobius abietis (larva)

4. Cryptorrhynchus lapathi – jovin surlas

5. Saperda carcharias – vel topolina striz

6. Lamia textor

Srdza

7. Cryocephalus rusticus

8. Asemium striatum

9. Trochilium apiformis

10 Cossu cossus

11. Biorrhysa pollida (gale na korenu)

II Larve zive slobodne u zemlji i ostecuju koren 1. Grylotalpa vulgaris

2. Grcice

3. Fam. Elateridae (larve)

4. Dorcadion sp.

5. Fam. Tenebrionidae

6. Fam. Noctuidae

7. Fam. Tipulidae

8. Fam. Curculionidae (larve)

Otiorrhynchus niger – vel crni smrcin sur

Otiorrhynchus ovatus – mal crn smrc surl

Polydrosus sp.

Hylobius sp.

Lepirus sp.

Chlorophanus sp.

7. OSTECENJA PLODOVA I SEMENA

Fam. Curculionidae

1. Balaninus glandium (hrast)

2. Balaninus elaphos (kesten)

3. Balaninus nucum (lesnik)

4. Pissodes validirostris (sisarice bora)

Fam. Anobiidae

1. Anobium abietis (sisarice bora)

2. Ernobius abietinus (sisarice bora)

Fam. Tortricidae

1. Carpocapsa splendana (zir hrasta)

2. Carpocapsa amplana (bukvica)

3. Carpocapsa grossana (bukvica)

4. Evetria margaratana (sisarica jele)

5. Laspeyresia strobilella (sisarica smrce)

Fam. Pyralidae

1. Dioryctria abietella (sisar. jele i smrce)

Fam. Cynipidae

1. Cynips quercus – callicis (zir)

Fam. Chalcididae

1. Megastigmus sp. (plod smrce, jel i ruze)

Fam. Cecidomiidae

1. Perisia strobi (u semenu jele)

2. Reseliella picea (u semenu jele) Posejano seme ostecuju larve gundelja i skocibuba

8. OSTECENJA NA IZBOJCIMA I GRANAMA

1. Blastophagus piniperda 2. Blastophagus minor

Veliki i mali borov srcikar

Larve su pod korom, a imago se dopunski hrani pa proredjuje gornje krosnje 3. Coraebus bifasciatus – hrastov prstenicar

Prstenuje granu, pa izaziva lom 4. Evetria buoliana 5. Evetria resinella (smolaste gale)

Borov savijac

Slabo leti i ubusuje se bocno, a sledece godine prelazi u terminalni izbojak i pravi liru ili bajonet 6. Saperda populnea (simetricne gale na tanjim granama) 7. Sciapteron tabaniformis (asimetricne gale, moze) 8. Chermes abietis (gale u osnovi cetina, na galama duye cetine) 9. Chermes strobilobius (gale pri vrhu cetina i na kracim cetinama) 10. Helicomia saliciperda (gale na vrbi)

11. Rhodites rosae (gale na ruzi) 12. Lepidoshalpes ulmi (zapetasta vas) 13. Lecanium coryli

Sisaju sokove

Srdza

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument