Otvorena pitanja-Ispit-Finansijski menadzment  i racunovodstvo 2-Informacioni sistemi2, Ispiti' predlog Finansijski menadžment
rock.super.star
rock.super.star

Otvorena pitanja-Ispit-Finansijski menadzment i racunovodstvo 2-Informacioni sistemi2, Ispiti' predlog Finansijski menadžment

8 str.
2broj preuzimanja
1000+broj poseta
Opis
Ispit,Finansijski menadzment i racunovodstvo 2,Informacioni sistemi,fon,fakultet organziacionih nauka,otvorena pitanja
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 8
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
1

www.puskice.org

1. Kada je kamatna stopa promenljiva, zajmodavac se izlaže riziku ako

stope opadaju

2. Objasnite metakzajam

Ovaj zajam ne zahteva otplatu glavnice sve do datuma dospeća. Ta velika otplata glavnice se nazva metkom. Primenjuje se kad je finansira u stvari zajam za premošćavanje, koji će biti refinansiran-produžen, u finansiranje na neki duži rok.

3. Nacrtajte sliku „zakup uz zaduženost“.

Knjiga, str. 292, slika 5b

4. Planirani bilans stanja je

bilans koji treba da pokaže očekivanu strukturu sredstava i izvora sredstava na početku i na kraju perioda, kao i promene koje se očekuju u kvantitativnom smislu.

5. Preduzeće „A“ pozajmi 200.000 $ od Prve banke po promenljivoj stopi, koja trenutno iznosi 11%. U brizi da bi stope možda mogle da se promene „A“ kupuje kragnu od Druge banke, koja njegovu izloženost dejstvima promena u kamatnim stopama ograničava na raspon od 9-14%. Koju stopu preduzeće plaća ukoliko kamatna stopa padne na 8%? Koju stopu plaća Druga banka?

Knjiga, primeri na str. 278-279.

6. Nacionalna banka je odredila stopu od „osnovna stopa plus 2“ plus 4% stvorenog honorara (naknade) na 50.000 $, koje je uzelo transportno preduzeće kao jednogodišnji zbirni zajam. Osnovna stopa ima trenutnu vrednost 8%. Koliko je efektivna godišnja stopa za ovaj zajam?

Knjiga, primeri na str. 260-263.

7. Zalog je

imovina koja se polaže kao dokaz da će kredit biti vraćen.

8. Optimalna likvidnost se definiše kao:

zahtev za posedovanjem sredstava plaćanja u meri dovoljnoj za izvršenje dospelih obaveza uz uzslov da se ne nameću prepreke šansama koje stoje na putu najveće moguće rentabilnosti.

www.puskice.org

9. Upravljanje finansijama (definicija).

Upravljanje finansijama je kontinuirana operativna aktivnost koja se sastoji u adekvatnom utvrđivanju kvantuma potrebnih finansijskih sredstava, njihovom pribavljanju iz najpovoljnijih izvora, upotrebi tih sredstava i stalnom praćenju, usmeravanju i kontroli kretanja, tj. obrta finansijskih sredstava, radi postizanja finansijskih ciljeva preduzeća.

10. Šta je eskontna, ili diskontna, stopa?

Eskontna stopa je kamatna stopa po kojoj centralna banka daje poslovnim bankama kredite za likvidnost. Povećanjem ili smanjenjem eskontne stope povećava se ili smanjuje ponuda novca i kredita u zavisnosti od stabilnosti nacionalne privrede.

11. Poslovne banke se po svojoj ekonomskoj prirodi dele na:

depozitne i investicione

12. Avalni ili kaucioni kredit.

Javlja se kada je manje poznatim organizacijama potreban kredit. Tada na osnovu avalnog kredita banka preuzima jemstvo prema nekom trećem licu za račun korisnika svog kredita. Ako korisnik ovog kredita ne bi isplatio svoju obavezu, isplatila bi je banka.

13. Interni faktori finansijske politike:

- usvojena globalna poslobna politika - stepen korišćenja kapaciteta - stepen likvidnosti i stepen zaduženosti - stepen samofinansiranja - politika nagrađivanja - politika internih cena - finansijska situacija preduzeća - kvalifikaciona struktura zaposlenih

14. Kupovna snaga novca se izražava kao

Količina proizvoda i usluga koja se može kupiti za određenu količinu novca po određenoj ceni

www.puskice.org

15. Depozitne ili komercijalne banke.

Ove banke probavljaju sredstva prvenstveno iz kratkoročnih depozita i uloga na štednju. 16. Šta je menica? (definicija)

Menica predstavlja hartiju od vrednosti izdatu u propisanoj formi kojom jedno lice preuzima obavezu da isplati drugom licu, ili po njegovoj naredbi, određenu meničnu obavezu, odnosno novčani iznos u njoj u određeno vreme i u određenom mestu.

17. Objasnite „SWAPS“.

To je razmena obligacija po zajmovima. Dva preduzeća o kojima se govori kao o kontrastranama, pozajme novac, a potom razmenjuju ili glavnice svojih zajmove ili obaveze otplate ili oba.

18. Objasniti „balon“ strukturu ročnog zajma.

Balon je zajam sa jednim neproporcionalno velikim konačnim plaćanjem. Obično se primenjuje kad se od zajmoprimčevih tokova gotovine ne očekuje da će biti dovoljni za servisiranje zajma tokom njegovog veka trajanja.

(više na str. 287)

19. Nacrtajte sliku „Direktan zakup“.

Knjiga, str. 292, slika 5a

20. Planirani bilans uspeha je

projekcija planiranih prihoda, troškova i profita za neki vremenski period, data na osnovu segmentnih planova (planovi troškova, prodaje, novčanih tokova).

21. Nacionalna banka je odredila stopu od „osnovna stopa stopa plus 2“ plus 15% depozita na 100.000$ koje je transportno preduzeće uzelo kao jednogodišnji kredit. Osnovna stopa trenutno iznosi 8% i preduzeće trenutno nema depozit kod banke. Kolika je efektivna godišnja stopa na ovaj zajam?

Knjiga, primeri na str. 260-263.

22. Kada je kamatna stopa promenljiva, zajmoprimac se izlaže riziku ako

stope rastu

www.puskice.org

23. Konsignacija je

posao u kojem vlasnik (konsignant) šalje određenu količinu robe svom zastupniku ili konsignatoru na konsignacijsko skladište s kojeg je konsignator prodaje za račun konsignanta. Konsignacija kao pravni odnos pojavljuje se u međunarodnoj trgovini , ali ne kao samostalno, nego je vezana uz ugovor o zastupanju ili komisioni ugovor. Odnosi vezani uz konsignaciju uređeni su obično u komisionom ili zastupničkom ugovoru. Konsignant ostaje vlasnik robe dok se ona nalazi na konsignacijskom skladištu i ima pravo zahtevati da mu se roba vrati, a konsignator je obavezan vratiti robu ako je do određenog roka ne proda. Ako je posredi strana roba, konsignacija je deo vanjskotrgovačke delatnosti koja spada pod poslove zastupanja i deli pravni režim zastupanja.

24. Preduzeće A pozajmi 1.000 $ od Prve banke po promenljivoj stopi, koja trenutno iznosi 7% i kupuje kragnu od Druge banke u rasponu 5-9%. Koju stopu preduzeće plaća i kome, ako kamatna stopa padne na 4%? Koju stopu plaća Druga banka?

Knjiga, primeri na str. 278-279.

25. Na koja dva načina preduzeće može isplatiti dividende sopstvenim akcijama

- emitovanjem novih akcija - povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija

26. Pokazatelji plana troškova

nabavke, plaćanje nabavki, plaćanje plata, drugi troškovi, ukupna plaćanja

27. Objasnite pasivne bankarske poslove. (pasivni bankarski poslovi su:)

Tos u poslovi u kojima se banke pojavljuju kao dužnici. To su depozitni poslovi, međubankarski zajmovi, specijalni poslovi, eskontni poslovi, reeskont i relombard, emitovanje novčanica i emitovanje obveznica.

28. Objasnite revolving kredit.

Kod ovog kredita se vrednost odobrava do određenog limita, a ne na pun iznos. Kada se taj limit potroši kredit se obnavlja. Koristi se kod ponovljivih poslova.

www.puskice.org

29. Predmet rada tržišta novca je

kupovina i prodaja kratkoročnih novčanih sredstava i hartija od vrednosti. Novac kojim se trguje može biti samo ziralni novac, a hartije od vrednsoti samo one koje emituje centralna banka.

30. Objasnite indosiranje menice.

To je izjava imaoca menica kojom on prenosi svoja prava po menici na neko drugo lice.

31. Nabrojte učesnike na tržištu kapitala:

- ivestitori (vlasnici kapitala) - preduzetnici (korisnici kapitala) - posrednici - država

32. Objasnite penzioni fond.

To su institucionalni investitori koji obezbeđuju pojedincima sigurnost i stabilnost prihoda posle okončanja radnog veka.

33. Strukturu sistema upravljanja finansijama u preduzeću čine sledeći elementi:

1. finansijski ciljevi 2. finansijska politika 3. organizacija finansijske funkcije 4. finansijsko planiranje 5. finansijska analiza 6. finansijska kontrola 7. finansijsko izveštavanje 8. finansijski informacioni sistem 9. finansijsko odlučivanje

34. Nacrtati šemu Cirkulacije sredstava

Knjiga, str. 35, slika 8

35. Definicija finansijske politike

Finansijska politika je koncipiranje i utvrđivanje strategije i taktike dugoročnog i kratkoročnog delovanja poslovnog sistema, kao dela složenog dinamičkog sistema. Ona podrazumeva utvrđivanje ciljeva i mera za njihovo ostvarivanje.

www.puskice.org

36. Apresijacija novca je

porast vrednosti novca ili njegove kupovne snage.

37. Tržište kapitala je

oblik tržišta na kome se novčana sredstva traže i nude dugoročno. To je tržište na kome se trguje kapitalom i dugoročnim hartijama od vrednosti. Mora biti institucionalnog karaktera.

38. Pravilo za odnos dugoročnog prema kratkoročnom kapitalu:

Ne postoji pravilo, već se ovaj odnos mora formirati u skladu sa potrebama pokrića, koje proizilazi iz strukture imovine.

39. Šta je kragna?

To je kombinacija kape i poda. Kapa je limit do kojeg stopa na neki zajam može da raste. Pod je limit do kojeg stopa na neki zajam može da padne.

40. Šta je budžet?

Budžet predstavlja jedno formalno izlaganje očekivanih obima proizvodnje, prodaje, rashoda i drugih finansijskih veličina. Primenjuje se za stvaranje procene budućih finansijskih potreba firme.

41. Likvidnost drugog stepena:

Tu spadaju sredstva koja su likvidna u kratkom vremenskom periodu. To su potraživanja od kupaca (sem sumnjivih i spornih), nedospele menice i druge hartije od vrednosti koje se u kratkom roku mogu unovčiti.

42. Sredstva I stepena likvidnosti:

sredstva u gotovini, sredstva na tekućem računu, hartije od vrednosti koje se mogu odmah unovčiti, strana sredstva plaćanja koja se mogu odmah unovčiti 43. Koje se posledice javljaju kada preduzeće akcionarima isplaćuje dividende u obliku akcije tog preduzeća?

Povećanje osnovne glavnice.

www.puskice.org

44. Emisiono tržište je

tržište na kome se izdaju dugoročne obveznice, akcije i druge hartije od vrednosti sa utvrđenom kamatom.

45. Nacrtati šemu tri jezgra poslovnih finansija

Knjiga, str. 17, slika 2.

46. Šta je kapa kamatne stope?

Kapa je limit do kojeg stopa na neki zajam može da raste.

47. Šta je eskontni kredit?

Eskont predstavlja otkup potraživanja pre dana njegovog dospeća. Pri eskontu se vrži odbijanje kamate od dana eskonta do dana dospelosti.

48. Šta je stopa obaveznih rezervi i kakav je njen uticaj?

Politiku stopa obaveznih rezervi vodi centralna banka. Ona propisuje procenat na depozite po viđenju koji poslovne banke uplaćuju kao obaveznu rezervu kod centračne banke. Stopa obavezne rezerve utiče na kreditni potencijal poslovnih banaka.

49. Operativni budžet je

obuhvatan i složen plan fizičkog proizvoda u okviru poslovanja, međuzavisnost i međusobna veza svih fizičkih i finansijskih faktora koji su tu uključeni, i utvrđivanje planiranog profita.

50. Diler je

osoba koja najčešće operiše kao principal, što znači da kupuje i prodaje vrednosne hartije za svoje ime i svoj račun.

51. Metode za određivanje investicija:

- prosečna stopa povraćaja - period povraćaja - interna stopa povraćaja - neto sadašnja vrednost

www.puskice.org

52. Za jedno preduzeće se može reći da ima zdravo tekuće finansijsko stanje ako je sposobno da:

- odgovori na svoje kratkoročne obaveze - održava dovoljno obrtnih sredstava za obavljanje normalne poslovne

aktivnosti - isplati dospele kamate i izdatke na teret raspoređenog dobitka - sačuva svoju kreditnu sposobnost

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.