Pismeni ispit iz Građanskog procesnog prava- primer, Ispiti' predlog Garadjansko procesno pravo
lazybag.jelena
lazybag.jelena

Pismeni ispit iz Građanskog procesnog prava- primer, Ispiti' predlog Garadjansko procesno pravo

5 str.
257broj poseta
Opis
Pismeni ispit iz Građanskog procesnog prava- primer
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 5
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ГРАЂАНСКОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА (Пример)

1. Право на правично суђење обухвата:

а) право на тужбу;

б) обавезу суда да утврђује материјалну истину;

в) обавезу тужиоца да поднесе тужбу стварно и месно надлежном суду;

г) дужност суда да о тужбеном захтеву донесе одлуку у разумном року;

д) право странака на контрадикторан поступак.

2. Страначку способност имају:

а) сва физичка и правна лица;

б) сва физичка лица која су уједно и парнично способна;

в)само домаћи држављани и правна лица са седиштем у РС;

г) сви ентитети и удружења који имају имовину и којима суд призна страначку способност за одређену парницу.

3. Пресуда кривичног суда обавезује парнични суд у делу у коме је окривљени оглашен кривим за учињено кривично дело:

а) када постоји идентитет предмета спора у кривичном и грађанскосудском поступку;

б) када кривично дело и тужбени захтев почивају на истом животном догађају;

в) ако парнични суд нађе да је то целисходно;

г) ако је окривљени признао тужбени захтев у адхезионом кривичном поступку.

4. Стварна и месна надлежност суда устављује се у моменту___________________________, а директна међународна надлежност суда РС у моменту________________________________.

5. Достављање тужбе туженом врши се примарно:

а) поштом на адресу коју је у тужби назначио тужилац;

б) пуномоћнику за пријем писмена којег је одредио било тужени, било суд;

в) лично, непосредном предајом тужбе туженом када се тужени затекне у суду;

г) било непосредном предајом тужбе туженом или предајом тужбе одраслом члану његовог домаћинства,

д) ни на један од наведених начина.

6.Ако тужени у одговору на тужбу није оспорио тужбени захтев нити је, пак, истакао све процесне и материјално правне приговоре:

а) суд ће донети пресуду због пропуштања или изостанка,

б) суд ће вратити поднесак туженом са налогом да га овај допуни у року од 8 дана,

в) сматраће се, по сили закона, да одговор на тужбу није ни поднет,

г) сматраће се да је тужени признао тужбени захтев,

д) тужени ће моћи да захтева враћање у пређашње стање.

7.Идентитет предмета спора постоји:

а) ако је тужилац поднео кондемнаторну тужбу, а тужени прејудицијелну противтужбу;

б) ако је тужилац поднео деклараторну тужбу, а тужени конексну противтужбу;

в) ако је тужилац поднео кондемнаторну тужбу, а тужени истакао приговор ради пребијања;

г) ако је тужилац поднео конститутивну тужбу, а тужени прејудицијелну противтужбу.

8. Објективним преиначењем тужбе сматра се:

а) смањење тужбеног захтева уз промену основа тужбеног захтева,

б) свако повећање тужбеног захтева,

в) промена правног основа тужбеног захтева,

д) истицање другог тужбеног захтева уз постојећи,

ђ) истицање прејудицијелног захтева за утврђење уз иницијални тужбени захтев.

9. На припремном рочишту за главну расправу странке су дужне:

а) да изнесу све чињенице и доказе на којима заснивају своје захтеве,

б) да лично присуствују,

в) да поднесу поднеске у којима износе своје чињеничне тврдње, као и да предложе доказе којим а их поткрепљују,

г) да предложе суду да прекине поступак, ако је неоходно да се реши претходно питање.

10. Тужилац тражи тужбом од суда да утврди у изреци одлуке да је он предао туженику ствар која је предметкупопродајног уговора који су закључили. Утомћеслучајусуд:

а) акоутврдидајетужбенизахтјевоснован, донијетипозитивнудеклараторнуодлуку;

б) акоутврдидајетужбенизахтјевнеоснован, донијетинегативнудеклараторнуодлуку;

б) акоутврдидајетужбенизахтјевоснован, донијетиконститутивнуодлуку;

г) оннећеућиуиспитивањемеритумаовакветужбе, већћејеодбацити.

11. Материјално супарничарство постоји у следећим случајевима:

а) ако супарничари стоје у погледу предмета спора у правној заједници;

б) ако су предмет спора захтеви исте врсте који се заснивају на истоврсној чињеничној и правној основи;

в) ако се спор мора решити на једнак начин према свим супарничарима;

г) ако ће тужба бити допуштена само ако тужилац обухвати тужбом све учеснике спорног односа.

12. Интервенцијскодејство правноснажне пресуде долази до изражаја у односу према:

а) умешачу;

б) лицу које је обавештено о парници;

в) лицу које је обавештено о парници, али само ако се оно умешало у парницу;

г) супарничарима;

д) само према јединственим супарничарима;

ђ) према именованом претходнику.

13. Другостепени суд ће преиначити првостепену пресуду у следећим случајевима:

а) ______________________________________________;

б) ______________________________________________;

в) ______________________________________________;

г) ______________________________________________;

д) ______________________________________________.

14. Апсолутно битне повреде одредаба ЗПП-а постоје:

а) када је у поступу почињена били каква повреда одредаба ЗПП која је могла да има утицај на коначни мериторни исход судске одлуке,

б) када суд у поступку није поштовао начело контрадикторности,

в) када је у поступку учествовао судија који је, према одредбама ЗПП, морао да буде искључен, односно изузет,

г) када је у поступку сведок дао лажан исказ,

д) када је у поступку учествовао вештак који је морао да буде искључен, односно изузет,

ђ) када је суд погрешно оценио своју апсолутну и директну међународну надлежност,

е) када је суд погрешно оценио своју месну надлежност.

15. Парнични поступак ће се поновити по захтеву странке:

а) када то захтева њен универзални или сингуларни сукцесор,

б) када је вредност предмета спора виша од 30.000 Еура,

в) када је одлука суда заснована на лажном исказу сведока или лажном налазу вештака,

г) када је почињена било која апсолутно битна повреда одредаба ЗПП-а,

д) када је Уставни суд РС или ЕСЉП донео деклараторну одлуку да је у поступку повређено неко од права из корпуса права на правично суђење, а то је могло да има утицаја на коначан мериторни резултат,

ђ) када обе парничне странке то захтевају.

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.