Pismo Uprave Revizoru-Revizija-Vezbe-Ekonomski fakultet, Vežbe' predlog Revizija. Univerzitet u Beogradu
vetropir
vetropir

Pismo Uprave Revizoru-Revizija-Vezbe-Ekonomski fakultet, Vežbe' predlog Revizija. Univerzitet u Beogradu

PDF (99 KB)
1 str.
834broj poseta
Opis
Vezbe iz predmeta Revizija. Pismo Uprave revizoru. Ekonomski fakultete,vezbe,Revizija,dokumentacija,firma,rad,standardi,zaposleni,interna kontrola,delegiranje,nadzor,rigorozne analize,osiguranje kvaliteta,male firme,pr...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled1 str. / 1
preuzmi dokument

Doscity.com

МЕМОРАНДУМ ПРЕДУЗЕЋА ДОБРОДРВО

15. април 2004. БИХ РЕВИЗИЈА Бањалука Ово писмо вам достављамо као доказ наших изјава у вези са ревизијом финансијских извјештаја предузећа Добродрво закључно са 31. децембром 2003. Предузеће вас је ангажовало да извршите ревизију поменутих извјештаја и изразите мишљење о томе да ли они дају истинит и објективан приказ у складу са рачуноводственим стандардима БиХ. Потврђујемо нашу одговорност за фер презентацију у складу са рауноводственим стадардима БиХ. Такође потврђујемо да, колико ми знамо • Није било намјерних грешака од стране управе или запослених који имају

значајне улоге у рачуноводственом систему и систему интерне контроле, или које би могле имати значајан утицај на финансијске извјештаје.

• Дали смо вам на увид цјелокупну рачуноводствену евиденцију и сву пратећу документацију, као и све записнике са свих акционарских скупштина и састанака Управног одбора,

• Финансијски извјештаји не садрже материјално значајно погрешне изјаве, нити пропусте.

• Предузеће је испоштовало све аспекте уговорних обавеза који би имали значајан утицај на финансијске извјештаје у случају њиховог непоштовања. Није било несагласности са законодавним властима које би могле имати значјан утицај на финансијске извјештаје у случају поступања мимо прописа.

• Трансакције са повезаним странама су исправно евидентиране. • Немамо планова или намјера које би могле материјално значајно промијенити

рачуноводствнеу вриједност или класификацију средстава или обавеза из финансијских извјештаја.

• Не планирамо да прекинемо производњу, нити имамо планова или намјера који би могли резултирати вишком или застаријевањем залиха.

• Предузеће има задовољавајуће право власништва над свим средствима која посједује, и не постоје никаква права заплијене или обавезе које су везане за имовину (обично хипотека).

• Евидентирали смо све обавезе и објавили све релевантне информације у извјештајима

• Изузев што смо се обавезали у вези са прибављањем предузећа Зеница Намјештај те кредитном линијом уговореном за потребе тог прибављања, немамо других сличних обавеза.

• Није било никаквих догађаја након краја периода који би захтијевали објављивање у финансијским извјештајима; што се тиче Зеница Намјештаја, вјерујемо да објављивање није неопходно.

• Не постоје службени аранжмани везано за износе а виста депозита који би се морали одржавати као услов одржавања уговора о зајму са било којем од наших пословних банака.

____________________ _____________________ Петар, генрелани директор Енес, финансијски директор

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument