Pitanja za ispit3-Vezba-Internet tehnologije-Ekonomija, Vežbe' predlog Informatika. Univerzitet u Beogradu
45kifli.protic
45kifli.protic

Pitanja za ispit3-Vezba-Internet tehnologije-Ekonomija, Vežbe' predlog Informatika. Univerzitet u Beogradu

PDF (174 KB)
5 str.
583broj poseta
Opis
Pitanja za ispit3,Vezba,Internet tehnologije,Ekonomija,
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 5
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
preuzmi dokument
Pismeni 2013 - jun

1

UNIVERZITET U KRAGUJEVCUE K O N O M S K I F A K U L T E T Kandidat: ____________________________________

Broj indeksa: _______/_______

Studijski program: ____________________________

Godina studija: III Predmet: INTERNET TEHNOLOGIJE Ispitni rok: JUN 2013. godine

PISMENI ISPIT 2013

Prvih 20 pitanja su pitanja sa više tačnih odgovora. Odgovara se označavanjem kvadratića pored jednog ili više ponuđenih odgovora. Za sve potpuno tačne odgovore u okviru jednog pitanja dobija se maksimalnih 1 poen, a za svaki netačan odgovor -0,5 poena. Ova pitanja nose maksimalnih 20 poena. Tekstualno pitanje vredi maksimalnih 6 poena, a pitanje sa slikom maksimalnih 4 poena, pri čemu nema negativnih poena. Student ukupno može sakupiti maksimalnih 30 poena. 1. Baza podataka je specijalni slučaj IS sa dve nove osobine: a) organizovanost po prirodnim vezama  b) redundantnost  c) integrisanost (bez redundansi)  d) nekonzistentnost  e) ne znam2. Kod sinhrone komunikacije u klijent-server sistemu važi da: a) klijent traži nešto od servera i ne čeka na njegov odziv da bi nastavio sa radom  b) klijent traži nešto od servera i čeka na njegov odziv da bi nastavio sa radom  c) je prenos poruka u nadležnosti sistema redova čekanja  d) prenos poruka nije u nadležnosti sistema redova čekanja  e) ne znam3. Topologija mreže je: a) LANb) ring  c) magistralad) zvezda  e) Ethernet  f) ne znam4. Mrežni uređaj switch je uređaj koji: a) daje računaru deo brzine jedne konekcije  b) deli mrežni saobraćaj i šalje podatke samo na određena mesta  c) deli mrežni saobraćaj i šalje podatke na sve uređaje koji su u mreži  d) daje računaru punu brzinu jedne konekcije  e) ne znam5. Šta su web serveri: a) Apache  b) HTTP  c) WWW  d) IIS  e) ne znam6. Koji su internacionalni domeni: a) .rs  b) .org  c) .hrd) .edu  e) ne znam

2 7. Internet servis provajder ISP je: a) kompanija koja svojim korisnicima omogućava uslugu priključivanja na Internet i povezane servise

b) osim pristupa Internetu, provajderi uglavnom omogućavaju još i imejl, hostovanje veb prezentacija, registraciju domena i drugo

c) predstavlja Internet protokol  d) je u stvari jedna baza podataka u kojoj su upisana sva imena i odgovarajuće IP adrese pojedinih računara, te grupa funkcija koje omogućavaju prevođenje istih

e) Ne znam8. Hosting: a) predstavlja definisanje / kupovinu prostora na mail serveru  b) predstavlja definisanje / kupovinu IP broja  c) predstavlja definisanje / kupovinu prostora na web serveru  d) predstavlja definisanje / kupovinu naziva sajta na primer www.blic.rs  e) ne znam9. Koji od iskaza nije tačan: a) web sajt ili samo sajt je kolekcija povezanih i srodnih web strana koje sadrže tekst, slike, video ili drugi multimedijalni sadržaj

b) web sajt je hostovan na najmanje jednom web serveru, kome je moguće pristupiti preko mreže  c) web strana je dokument, pisan Hypertext Markup Language (HTML, XHTML)  d) web stranama se pristupa i pomoću Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ili (HTTP Secure, HTTPS)  e) ne znam10. Web portali se mogu podeliti na: a) informacione  b) horizontalne  c) vertikalne  d) vodoravne  e) ne znam11. Karakteristike web sajtova su: a) sadržaj, struktura  b) sadržaj, upotrebljivost, izgled, struktura  c) sadržaj, upotrebljivost, izgled, struktura, kodiranje  d) sadržaj, upotrebljivost, izgled, struktura, kodiranje, prijavljivanje na pretraživače  e) Ne znam12. Glavni gradivni elementi sajta su: a) baneri  b) meniji  c) navigacioni sistem  d) prostor za sadžaj prezentacije  e) ne znam13. Baner je: a) animacija zabavnog karaktera koja čini web sajt šarenijim  b) oblik reklamiranja na webu  c) najvažnija poslovna platforma koja omogućava međusobnu saradnju i poslovanje  d) reklamni sadržaj koji može biti isporučen centralizovano sa jednog servera i preko hiperveze upućivati na neki drugi sajt ili resurs

e) ne znam14. Internet forum je: a) udruživanje (integracija) web sajtova  b) jedan od instrumenata promocije  c) posebna web aplikacija ili skripta koja korisnicima omogućava raspravu o određenim temama  d) sredstvo komunikacije između davaoca usluge i onih koji tu uslugu ili proizvod koriste  e) ne znam15. e-CRM: a) predstavlja potencijal da se unapredi koordinacija i integracija kompletnog lanca snabdevanja  b) upravljanja odnosima u snabdevanju u cilju obezbeđivanja viška vrednosti za kupaca  c) preduzeća koriste IT i Internet za integraciju internih resursa organizacije, kao i eksternih marketing strategija da bi razumela i ispunila potrebe potrošača

d) se odnosi na sve oblike upravljanja odnosima sa klijentima koji koriste informacione tehnologije (IT) i Internet

3 e) ne znam

16. E-commerce: a) jeelektronska trgovina, tj. kupovina i prodaja proizvoda i usluga od strane preduzeća i kupaca korišćenjem elektronskog medijuma

b) jesistem za upravljanje resursima u preduzeću (koji integriše sve podatke i procese u organizaciji)

c) je široka kategorija aplikacija i tehnologija za prikupljanje, čuvanje, analizu i pristup podacima  d) služi za upravljanje odnosa sa kupcima  e) ne znam17. B2B koncept: a) predstavlja dimaničku web stranu  b) automatizuje proces kupovine i prodaje proizvoda/usluga između preduzeća  c) čini informacije o proizvodu globalno dostupne i ažurne u realnom vremenu  d) predstavlja statičku web stranu  e) ne znam  18. Kod Reverse aukcije: a) kupci pozivaju dobavljače da interktivno online daju svoje ponude za tražen proizvod ili uslugu  b) omogućava velikom broju kupaca i prodavaca da simultano trampe proizvod i/ili usluge  c) omogućava elektronsku razmenu strukturiranih dokumenata između poslovnih partnera  d) kupci se nadmeću povećanjem cene robe ili usluge koju žele da kupe  e) ne znam19. Sva plaćanja u elektronskoj trgovini se mogu podeliti na: a) instrumente plaćanja koji se baziraju na računu  b) instrumente plaćanja koji se baziraju na kreditnim karticimac) instrumente plaćanja koji se baziraju na kreditu  d) instrumente plaćanja koji se baziraju na elektronskom novcu  e) ne znam20. Elektronske kartice se prema tehnologiji izrade dele na: a) kreditne kartice  b) debitne kartice  c) kartice sa silicijumskim čipom  d) kartice sa magnetnom trakom  e) ne znam21. Opiši postupak slanja i primanja e-mail poruka sa aspekta različitih Internet servera i protokola:

4

22. Specificirati šta je sve potrebno za otvaranje web prodavnice:

NAPOMENA: PISMENI ISPIT TRAJE 60 MINUTA I NIJE DOZVOLJENO KORIŠĆENJE LITERATURE

25.06.2013. god. Predmetni nastavnik Kragujevac Prof. dr MILADIN STEFANOVIĆ

5

UKUPNO POENA

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
preuzmi dokument