Pitanja za kolokvijume i ispit-Ispit-Menadzment-FON, Ispiti' predlog Menadzment u poslovanju i analiza. Univerzitet u Beogradu
blue.jeans
blue.jeans

Pitanja za kolokvijume i ispit-Ispit-Menadzment-FON, Ispiti' predlog Menadzment u poslovanju i analiza. Univerzitet u Beogradu

PDF (393 KB)
3 str.
8broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od1broj ocena
Opis
Pitanja za kolokvijume i ispit,Ispit,Menadzment,FON,fakultet organizacionih nauka
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 3
preuzmi dokument

Menadžment - pitanja za kolokvijume i ispit (by Stepke)

1. Definicije menadžmenta da napišeš, sve 3 (str. 4)

2. Tejlorovi principi (str. 11)

3. Kojoj teoriji menadžmenta pripadaju studija vremena i studija pokreta? (str. 11-12)

4. Koji pravac klasične teorije proučava organizaciju od malih delova ka celini? (str. 12)

5. Administrativno upravljanje, objasniti (str. 12)

6. Šta je utvrđeno Hotorn-ovim eksperimentom (str. 15)

7. Teorija sistemskog pristupa, objasniti (str. 16)

8. Definisati kontigencijski pristup u teoriji menadžmenta (str. 17)

9. Pristup koji proučava kako spoljašnji faktori utiču na preduzeće i kako ono utiče na okolinu je… (str. 22)

10. Funkcije preduzeća prema Fajolu (str. 25)

11. Proces koji se bavi stvaranjem optimalnog odnosa ljudskih i materijalnih resursa u cilju efikasnog funkcionisanja

firme zove se… (str. 25)

12. Osnovni procesi upravljanja (menadžmenta) prema Fajolu (str. 28)

13. Koji podprocesi menadžmenta su povezani kanalom direktne i povratne veze (str. 32)

14. Kod kog menadžment procesa se vrši definisanje mogućih alternative i izbor najbolje alternative? (str. 35)

15. Istraživačko-razvojna funkcija (str. 40)

16. 4 koncepcije marketing aktivnosti, navesti i definisati svaku (str. 44-45)

17. Koje su podvarijable proizvoda u okviru marketing mix-a (str. 45)

18. Koje su podvarijable distibucije u okviru marketing mix-a (str. 46)

19. Grupe poslova kod tehnološke pripreme (str. 51)

20. Grupe poslova kod operativne pripreme (str. 51-52)

21. Šta podrazumeva održavanje osnovnih sredstava (str. 54)

22. CAD sistemi (str. 55, pitanje od prošle godine)

23. CIM sistemi (str. 58, pitanje od prošle godine)

24. Šta obuhvata upravljanje finansijama? (str. 63-64)

25. Zasto je važno da planiranje bude kontinualan proces (str. 66)

26. Dva osnovna principa planiranja su... (str. 67)

27. Dugoročni planovi (str. 72)

28. Šta spada u plan troškova (str. 79)

29. Navesti dva metoda utvrđivanja ciljeva

Odgovor: tradicionalno utvrđivanje ciljeva i MBO (sa slajdova)

30. Pristup utvrđivanja ciljeva u okviru kompanije,sektora,odeljenja i zaposlenog je…

Odgovor: tradicionalno utvrđivanje ciljeva (sa slajdova)

31. Nabrojati faze MBO-a (sa slajdova)

32. Principi organizovanja po Robinsu (sa slajdova)

33. Pricip organizovanja kod koga svaki zaposleni ima samo jednog nadređenog je… (str. 83)

34. Princip organizovanja: Raspon komandovanja (str. 83)

35. Princip organizovanja: Standardizacija (str. 84-85)

36. Definisati centralizaciju i decentralizaciju (str. 86)

37. 3 tipa decentralizacije (str. 86)

38. Organizaciona struktura prema proizvodima (nacrtaj , objasni i koji su nedostatci i prednosti takvog poslovanja, str.

93-94)

39. Projektna organizaciona struktura (nacrtaj , objasni i koji su nedostatci i prednosti takvog poslovanja, str. 96-97)

40. Matrična organizaciona struktura (nacrtaj , objasni i koji su nedostatci i prednosti takvog poslovanja, str. 97-98)

41. Organizaciona struktura po strateško polsovnim jedinicama (nacrtaj , objasni i koji su nedostatci i prednosti takvog

poslovanja, str. 98-99)

42. Inovativna organizaciona struktura (nacrtaj , objasni i koji su nedostatci i prednosti takvog poslovanja, str. 99-100)

43. Stvaranje potpuno nove organizacione strukture, koje znači novi početak i potpunu reorganizaciju je… (str. 101)

44. Kadrovanje: karakteristike, faze, metode (str. 113-122)

45. Interni i eksterni izvori za pronalaženje kadrova,prednosti i mane (str. 115-116)

46. Kvantitativne medote za izbor i selekciju kandidata kod kadrovanja (str. 117-118)

47. Tri osnovna elementa procedure ocenjivanja rada kadrova. Navesti i objasniti (str. 120)

48. Vrste evaluacije kadrova (sa slajdova)

49. Kanali komunikacije (str. 130)

50. Motivacija (str. 134)

51. Stupnjevi potreba po Maslovu (str. 134-135)

52. Po Maslovu,kad čovek zadovolji sve niže potrebe, čime se bavi

Odgovor: samoaktualizacijom (str. 135)

53. Vrste kontrole u odnosu na sistem kontrole (sa slajdova)

54. Vrste kontrole u odnosu na vreme vršenja kontrole (sa slajdova)

55. Podela procesa kontrole (str. 144, može i sa slajdova jer je jedna stavka izbačena, pitanje od prošle godine)

56. Principi kontrole (str. 144-147)

57. Faze kontrole proizvodnje (str. 149)

58. Upravljački informacioni sistem (str. 161)

59. Informacioni sistem koji imitira ljudsku inteligenciju i sadrži ekspertska znanja je… (str. 163)

60. Šta spada u skup internih podataka pri formiranju baze podataka? (str. 165)

61. Klasifikacija odluka (str. 171, pitanje od prošle godine)

62. Koraci u procesu poslovnog odlučivanje prema Ansofu (str. 172)

63. 5 osnovnih uloga menadžera (integrator, komunikator ,vođa...) (str. 220-221)

64. Znanja koja menadžer treba da poseduje (str. 231)

65. Koja znanja menadžera spadaju u znanja iz oblasti društvenih nauka?

Odgovor: Psihologija i pravo (str. 232)

66. Priprema sastanka (str. 247-249)

67. Vođenje sastanka (str. 249-250)

68. Vrste pregovaranja (str. 253)

69. Pregovaranje kod koga su pregovori teški i dugotrajni je… (str. 253)

70. Pregovaranje kod koga se prvo definišu principi pregovaranja je… (str. 254)

71. Tip pregovaranja gde se vrši posredni uticaj na drugog pregovarača je… ? (str. 254)

72. Faze pregovaranja (str. 255)

73. Formalni izvori moći (str. 256)

74. Individualni izvori moći (str. 256)

75. Moć ugledanja (str. 257)

76. Karakteristike efikasnog tima prema Hunsakeru (str. 264)

77. Samoupravni timovi (str. 269)

78. Interne i eksterne liderske uloge se javljaju kod kojih timova

Odgovor: samoupravnih (str. 270)

79. Faze razvoja tima prema Hunsakeru (str. 272)

80. Uloge članova tima po Belbin-u (str. 278, pitanje od prošle godine)

81. Moć koja proističe iz stručnosti i ekspetskog znanja menadžera je… (str. 288)

82. Referentna moć (str. 288)

83. Lider koji ima lidersku poziciju na osnovu položaja na koji je postavljen je… (str. 289)

84. Funkcionalni lider (str. 290)

85. Stilovi vođenja (str. 290)

86. Kada lider samostalno odlučuje bez konsultovanja drugih, to je koji stil vođenja? (str. 290)

87. Kada zaposleni rade po svom nahođenju, to je koji stil vođenja? (str. 291)

88. Da prepoznaš definiciju jedne od specijalizovanih menadžment disciplina (str. 293-333)

89. Strateška analiza, objasniti (str. 301)

90. 4 osnovna razloga za odbojnost prema promenama prema Wren-u i Voich-u,navesti i objasniti (str. 308)

91. Izvori inovacija (str. 311)

92. Upravljanje rizikom (str. 315-321)

93. Osnovni faktori rizika, navesti 3 i objasniti (str. 316)

94. Vrste rizika, navesti i objasniti (str. 317)

95. Podnošenje rizika (str. 319)

96. Tvrde komponente TQM-a (str. 324)

97. Meke komponente TQM-a (str. 324)

98. Kros kultirni menadžment (str. 327)

Problemi u timu

5 vrsta rešavanja konflikta, navesti i objasniti

Saradnja kao rešavanje konflikta obuhvata koja dva osnovna načina rešavanja konflikta?

Funkcije preduzeća po Mintzbergu

Interpersonalne uloge menadžera po Mintzbergu

Ako raste broj menadžera u preduzeća,kakva treba da budu njegova znanja po pitanju univerzalnosti?

Organizacione sposobnosti menadžera

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument