Pitanja za logistiku, Beleške' predlog Ekonomija Saobracaja. Univerzitet u Travniku, UNT
Amra.H
Amra.H

Pitanja za logistiku, Beleške' predlog Ekonomija Saobracaja. Univerzitet u Travniku, UNT

DOCX (21 KB)
8 str.
490broj poseta
Opis
..
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 8
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument

1. Navedi definiciju i ciljeve logistike?

Logistika predstavlja kretanje i rukovanje robom od momenta proizvodnje do momenta potrošnje ili korištenja. Glavni ciljevi logistike su:

- povećanje efikasnosti;

- smanjivanje troškova;

- ubrzavanje cirkulacije angažovanih sredstava.

2. Šta se u logistici najviše nastoji svesti na minimum i zašto?

U logistici se najviše nastoji svesti na minimum skladištenje robe, jer roba u skladištu nije u upotrebi i ne proizvodi novac (kapital).

3. Šta čini logističke troškove?

-SISTEMSKI TROŠKOVI I TROŠKOVI UPRAVLJANJA- su troškovi oblikovanja, planiranja i kontrole tokova materijala -TROŠKOVI ZALIHA- nastaju zbog držanja zaliha u skladištu -TROŠKOVI SKLADIŠTENJA- obuhvataju troškove posjedovanja skladišnih kapaciteta -TRANSPORTNI TROŠKOVI- podrazumijevaju stoškove unutrašnjeg i spoljnjeg transporta -TROŠKOVI MANIPULISANJA – RUKOVANJA MATERIJALIMA- podrazumijevaju troškove pakovanja, rukovanja i komisioniranja

4. Šta je to logistički sistem?

Predstavlja prateći odnosno funkcionalni dio hijerarhijski višeg nadređenog najčešće proizvodnog sistema koji je zadužen za generisanje, praćenje performansi i usklađivanje elemenata podrške u integralnom obliku.

5. Kakvi mogu biti logistički sistemi?

INSTITUCIONALNI, poslovno organizovani kao: -Mikro -Makro i Mega sistemi FNKCIONALNI ili TEHNOLOŠKI, koji definišu različite funkcije sistema saglasno: -Izvršenoj podjeli rada -Stepenu složenosti strukture (prosti i složeni) -Stanovištu nastanka (prirodni i vještački) -Karakteristikama elemenata -Ciljevima koje ostvaruju -Po dejstvu -Po vremenu 6. Koje su to faze logističkog sistema?

- I FAZA TOKA - LOGISTIKA NABAVKE TOKOVI SIROVINA, POLUPROIZVODA, POMOĆNIH I POGONSKIH MATERIJALA, REZEVNIH DJELOVA ZA MAŠINE I OPREMU

- II FAZA TOKA - LOGISTIKA PROIZVODNJE TOKOVI MATERIJALA U PROCESU PROIZVODNJE DO SKLADIŠTA GOTOVIH PROIZVODA ILI POLUPROIZVODA

- III FAZA TOKA - LOGISTIKA DISTRIBUCIJE TOKOVI FINALNIH PROIZVODA OD PROIZVOĐAČA DO SKLADIŠTA KUPCA

- IV FAZA TOKA - LOGISTIKA OTPADNIH I POVRATNIH MATERIJALNIH RESURSA POVRATNI TOKOVI SUPROTNOG SMJERA (RECIKLAŽA, PRAZNA AMBALAŽE, PALETE, KONTENERI, OTPADNI MATERIJALI

7. Kako je podijeljena organizaciona struktura logistike preduzeća i navedi definicije?

Organizaciona struktura je podijeljena na horizontalnu i vertikalnu.

Horizontalna struktura predstavlja podjelu zadataka u organizaciji na različite podzadatke u istom organizacijskom nivou.

Vertikalna struktura - imamo više nivoa vođenja i tu govorimo o hijerarhiji.

Neke od organizacionih struktura su:

- Linijska,

- Štabno – linijska,

- Centralna grupa.

8. Šta predstavlja outsourcing i navedi neke primjere

Outsourcing u biti predstavlja ustupanje određenih (često sporednih) poslova firmama koji se njima bave. Osnovni razlozi su povećavanje produktivnosti i smanjivanje ukupnih troškova.

Primjeri za to su: zaštitarske agencije, preduzeća za čišćenje, prevoznici...

9 .Sta cini transportni sistem?

Transportni sistem se sastoji iz skupa transportnih sredstava, saobraćajnica po kojima se kreću transportna srdstva uz pomoć tehničkih uređaja, opreme i objekata koji obezbjeđuju normalan rad transportnih sredstava.

10. Koji su elementi transportnog sistema?

Iz opisa transportne tehnologije mogu se definisati i osnovni elementi koji čine svaki transportni sistem, a to su:

- vozila,

- saobraćajnice - putevi,

- terminali,

- energija,

- organizacija i upravljanje.

11. Sta je instradacija?

Instradacija je najteži, najsloženiji i najodgovorniji posao međunarodnog špeditera. Pod instradacijom se smatra:

- Izbor optimalnog prevoznog puta,

- Prevoznog sredstva,

- Optimalne tehnologije transporta,

- Izbor najpovoljnijeg vremena u kome treba robu otpremiti, dopremiti ili tranzitovati od otpremnog do dopremnog mjesta.

12 . Koje su osobine transportnog sistema?

Ciljevi transportnog sistema, su da se u datim uslovima okruženja, zadovolje transportni zahtjevi (po obimu i kvalitetu) na optimalan način, a to znači uz minimalni utrošak svih resursa odnosno maksimalnu efikasnost i efektivnost, i minimalne negativne uticaje na okolinu. - treba da izražavaju kvalitet cjeline sistema,

- treba da budu izraženi kvantitativno, i

- treba da budu jednostavni za praćenje, dostupni brzo i bez velikih troškova

13. Šta predstavlja ključne instrumente logističkog kontrolinga?

Ključne instrumente logističkog kontrolinga, predstavljaju različite grupe podataka i promjenljivih veličina, koje opisuju logističke procese, akitvnosti i podsisteme.

14. Kako se vrši selekcija i definisanje ključnih indikatora logističkih performansi?

Selekcija i definisanje ključnih indikatora logističkih performansi, nije uopšte jednostavan zadatak, kao što može, na prvi pogled, da izgleda. Problem je da se razdvoje ključni od običnih indikatora, odnosno da se od nekoliko stotina, ili čak hiljada indikatora izabere 15 – 20 ključnih za proces upravljanja kvalitetom u logistici.

15. Šta obezbjeđuje logistički kontroling kroz funkciju planiranja?

Kroz funkciju planiranja logistički kontroling obezbjeđuje da se poslovanje logističkog sistema ne zasniva na reakciji na tržišne i druge promjene, već na predviđanju i anticipaciji budućih događaja i pojava.

16.Šta je transportni proces?

Transportni proces predstavlja proces premeštanja – prevoženja putnika i robe i uključuje sve pripremne i završne operacije: pripremu robe, prijem, utovar, prevoz, istovar i predaju robe, odnosno ukrcavanje, prevoz i iskrcavanje putnika. Transportni proces obuhvata i upućivanje vozila na mesto utovara robe – ukrcavanja putnika.

17.Koja je osnovna podjela transporta?

Osnovna podjela transporta i transportnih sredstava, u ovom slučaju, se vrši na osnovu sredine sredstva kojim se transportovana roba kreće, tako da su osnovni vidovi transporta: - željeznički, - drumski, - vodeni, - avio (vazdušni) i - cijevni

18. Koje su prednosti a koje mane željezničkog transporta

Jedna od velikih prednosti željezničkog transporta je sposobnost da se preveze različita vrsta robe. Osnovni nedostatak željezničkog transporta je relativna nedostupnost (ne postoji rasprostranjena infrastruktura kao što postoji za drumski transport – puno je naselja koji nemaju blizu željezničku prugu i utovarnu stanicu). Drugi nedostatak željezničkog transport je brzina, odnosno vijreme transporta.

19. Koje su prednosti a koje mane drumskog transporta?

Drumski transport ima i dodatnih prednosti u vidu: - razvijene infrastrukture - relativno niskih troškova transportnih sredstava - relativno visoka brzina transporta Nedostaci drumskog transporta su relativno visoki troškovi transporta i relativno niska pouzdanost transporta. Još jedan nedostatak ovog vida transporta se javlja posljednjih decenija jeste ekološki faktor.

20. Koje su prednosti a koje mane vodenog transporta?

Prednosti vodnog transporta su niski troškovi po kilometru-toni prevezene robe. Veliki nedostatak vodnog transporta su visoki inicijalni troškovi (cena plovnog objekta) i niska brzina prevoza. Jedan od ozbiljnih problema koji se javljaju kod vodnog transporta jeste utovar, odnosno istovar robe.

21. Koje su prednosti a koje mane cijevnog transporta?

Cijevni transport karakterišu izuzetno visoke inicijalne investicije u vodove, terminale i pumpne stanice. Nakon izgradnje neophodne infrastrukture, transport putem cjevovoda ima najniže troškove od svih ostalih vidova transporta. Nedostatak cijevnog transporta je nemogućnost transportovanja čvrstih materijala. Praktično, cijevni transport je ograničen na naftu, gas i vodu.

22 .Koji faktori utiču na izbor transportnog vida?

- zakonska regulativa, - postojanje organizacija koje se uslužno bave prevozom, - fleksibilnost transportnog vida / sredstva, - direktni (glavni) troškovi prevoza, - sporedni troškovi prevoza (drumarine, takse, carine, ležarine…), - troškovi osiguranja robe tokom transporta, a sa tim u vezi i bezbjednost i sigurnost transporta, odnosno, stepen (rizik) oštećenja transportovane robe, - kapacitet (transportna sposobnost) transportnog vida / sredstva, - minimalna veličina za transport, - potrebna oprema (infrastruktura) za utovar, prevoz, pretovar i istovar, - potrebe u pogledu pakovanja,...

23 .Koji su osnovni elementi transportnog sistema?

Da bi se sve aktivnosti koje čine transportni proces realizovale, mogu se definisati i osnovni elementi koji čine svaki transportni sistem, a to su: - vozila, - saobraćajnice – putevi, - terminali,

- energija,

- organizacija i upravljanje.

24. Šta podrazumijeva logistički sistem preduzeća i kako se rasčlanjuje ?

Logistički sistem preduzeća podrazumijeva globalno upravljanje fizičkim kretanjem materijala i proizvoda, d faze nabavke materijala kod isporučioca do mjesta proizvodnje, kroz

proces proizvodnje pa do isporuke gotovih proizvoda kupcima, kao i upravljanje kretanjem informacija vezanim za te fizičke tokove a koje su usmjerene od kupca ka proizvođaču.

Sistem logistike preduzća rasčlanjuje se na :

• Podsistem logistike nabavke

• Podsistem logistike proizvodnje

• Podsistem logistike distribucije

25. Koje su dvije osnovne komponente logističkog sistema i objasniti ?

Dvije osnovne komponente logističkog sistema su: fizički tok i tok informacija.

Fitički tok se odnosi na operacije kretanja i uskladištenja materijalnih dobara počev od isporučioca, preko proizvodnog preduzeća pa do kupca. Tokovi informacija se odvijaju uporedo, ali u suprotnom smijeru od fizičkog toka, odnosno u smijeru od kupca ka isporučiocu (dobavljaču).

26. Zadaci nabavne logistike ?

• Koordinacija sa nabavkom kao poslovnom funkcijom

• Organizacija procesa nabavke

• Selekcija, izbor i vrednovanje dobavljača

• Razvoj veza i odnosa sa dobavljačima

• Podrška izvršenju procesa nabavke

• Prijem i skladištenje nabavljenih materijala ili proizvoda

27. Objasniti strukturu distributivnog sistema ?

Strukturu distributivnog sistema moguće je rasčlaniti u vertikalnom i horizontalnom pravcu. Vertikalnim rasčlanjivanjem dobija se broj hijerarhijskih nivoa distribucije (broj distributivnih centara, skladišta) i njihova tehnološka, organizaciona i informatička povezanst, dok rasčlanjivanjem u horizntalnom pravcu utvrđuje se broj učesnika i njihova povezanost na jednom nivou distribucije (opsluživanja klijenata iz skladišta za isporuku, skladištenje proizvoda u faričkim skladištima).

28. .Šta predstavlja sistem komisionianja ?

Proces koji može u znatnoj mjeri da utiče na rast, ali i na pad efikanosti lanca a nalazi se i okviru skladišta jeste komisioniranje. Komisioniranje predstavlja proces pripreme robe po trebovanju (potraživanju) kupca, maloprodajnog objekta, veleprodaje i sl za isporuku.

29. Čemu služi logistika skladišta?

Logistika skladišta služi da reguliše i popravi tok materijala, informacija i vrednovanja od nabavke do puštanja na tržište.

30. Kako se dijele skladišta prema načinu gradnje?

otvorena skladišta (u njima se čuvaju materijali i robe koji su neosjetljivi na hemijske i atmosferske utjecaje)

zatvorena skladišta (u njima se skladišti roba osjetljiva na već navedene utjecaje)

natkrivena skladišta (u njima se skladišti roba kojoj je potrebno stalno provjetravanje)

31. Šta je skladište?

- Skladište može biti ograđeni ili neograđeni prostor, pokriveni ili nepokriveni prostor koji se koristi za čuvanje sirovina, poluproizvoda ili gotovih proizvoda.

32. Šta je skladištenje?

- Skladištenje je planirana aktivnost kojom se materijal dovodi u stanje mirovanja, a uključuje fizički proces rukovanja i čuvanja materijala te metodologiju za izvođenje tih procesa.

33. Šta je bar kod?

Bar kod je broj pretvoren u smisleni niz tamnih linija i svijetlih medjuprostora koji omogućavaju elektronickoj opremi da očita informaciju o proizvodu.

34. Osnovni pregled kodova:

Linijski bar kod,numerički bar kod,alfa numerički i 2D kod.

35. Koji je najzastupljeni bar kod i zašto?

Najzastupljeni je linijski kod,jer zauzima vrlo malo prostora na proizvodu,a može stati dosta podataka o proizvodu,a takodjer ga može očitati obični citaci.

36. Od čega se sastoji jedan kod?

Lijeve i desne svijetle margine,lijevog i desnog graničnog znaka,srednjeg znaka,zemlje proizvodjaca,oznake proizvodjaca i proizvoda te kontrolne znamenke.

37. Sta su složene a šta matricne simbologije?

Složene sim.izgledaju kao skup linijskih simbola složenih u odredjenu strukturu nastale slaganjem alfanumerickih simbologija,a matricne najčešće imaju još veću gustoću zapisa u odnosu na složene i omogućavaju ocitavanje bez obzira na orijentaciju,matricni kod je

sastavljen od uzoraka ćelija koji mogu biti: kvadratni,heksagonalni ili kružni.

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument