Podjela masinskih materijala, Esej' predlog Material Thermodynamics
aldin-abaza
aldin-abaza

Podjela masinskih materijala, Esej' predlog Material Thermodynamics

8 str.
27broj poseta
Opis
materijal , seminarski rad , za podjelu masinskih materijala
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 8
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.

Smjer :Proizvodno Mašinstvo

Predmet: Materijali I

Seminarski rad:

Podjela mašinskih materijala

Profesor: Doc.dr.sc Muhamed Sarvan Student: Aldin Abaza

UVOD................................................................................................... 2

1

Čelici..................................................................................................... 4 Oznacavanje vrsta čelika....................................................................... 4 Livena gvožđa....................................................................................... 5 Bakar i njegove legure.......................................................................... 6 Aluminij i njegove legure......................................................................7

UVOD

2

Mašinski materijali :

-Metali i legure

se obično dele u dve grupe: železni metali i legure, koji sadrže veliki procenat železa, kao čelik i livena gvožđa; i neželezni (obojeni) metali i legure, koji ne sadrže železo ili ga imaju u malom procentu, kao aluminijum, bakar, titan, nikl i dr.

-Polimerni materijali

Većina polimernih materijala sastoji se od organskih jedinjenja koja sadrže ugljenik, vodonik i druge nemetalne elemente. Struktura polimernih materijala je nekristalna, mada neki od njih mogu da imaju kombinovanu – nekristalnu i kristalnu strukturu

-Keramički materijali

Keramički materijali su neorganska jedinjenja metala i nemetala. Struktura keramičkih materijala može da bude kristalna, i kombinovana kristalno-nekristalna.

-Kompozitni materijali

Kompozitni materijali su kombinacija dva ili više materijala u makroskopskoj razmeri. Većina kompozitnih materijala sastoji se od vlakana i matrice kao veziva. Kompozitni materijali su tako građeni da koriste najbolja svojstva svake pojedine komponente, dobijajući tako tražena svojstva.

3

4

Čelici:

Čelicima nazivamo leguru železa sa ugljenikom i drugim elementima sa sadržajem ugljenika do 2,11%. Podela na:

Konstrukcioni čelici (u mašinogradnji, mostogradnji, brodogradnji, u gradnji kotlova, cevovoda, nosećih konstrukcija itd.)

Čelici sa posebnim svojstvima (hemijski postojani – nerđajući čelici i čelici sa naročitim fizičkim svojstvima)

Alatni čelici (nelegirani i legirani čelici koji služe za izradu raznih alata, za obradu materijala u hladnom i toplom stanju)

Oznacavanje vrsta čelika :

Č(L) XXXX(X).X(X..)-X(X..)

-slovni simbol : Č-oznaka za

-ČL-oznaka za čelični liv

-osnovna oznaka - sastoji se iz četiri ili pet brojčanih simbola

- kojima se označava vrsta čelika

-dopunska oznaka- sastoji se iz jednog, dva ili više brojčanih ili

-slovnih simbola i njihovih kombinacija, kojima se po potrebi

-označava namena, odnosno stanje proizvoda

-ostale dopunske oznake - sastoje se iz jednog, dva ili više brojča-nih ili slovnih simbola i njihovih kombinacija, kojima se po potrebi označavaju druge karakteristike čelika.

5

Livena gvožđa:

-Livena gvožđa su legure železa sa ugljenikom sa sadržajem više od 2,11%C, u praksi livena gvožđa sadrže 2-4%C.

-Siva livena gvožđa (SL) imaju dobru otpornost na koroziju, dobru otpornost na habanje, dobro prigušuju vibracije, dobru toplotnu provodljivost, dobro se obrađuju rezanjem, dozvoljavaju livenje delova složenog oblika; bez grešaka usled skupljanja, raslojavanja i prslina. Odlivci od sivog livenog gvožđa su jeftiniji nego odlivci od drugih livenih gvožđa.

6

Bakar i njegove legure:

-Bakar je metal crvenkaste boje.

-Ima visoku električnu i toplotnu provodljivost koje zavise od njegove čistoće i stanja.

-Posjeduje dobru otpornost na koroziju u običnim atmosferskim uslovima, slatkoj i morskoj vodi i drugim agresivnim sredinama, ali je neotporan na organske kiseline, amonijak i gasove koji sadrže sumpor.

-Dobro se obrađuje deformacijom, loše se obrađuje rezanjem i ima loša livačka svojstva

Legure bakra:

-Mehanička svojstva i otpornost na koroziju bakra mogu se poboljšati legiranjem. Glavni legirajući elementi u legurama bakra su: cink, kalaj, aluminijum, silicijum, olovo i drugi metali.

-Legure bakra sa cinkom (mesing) - dobru električnu i toplotnu provodljivost, dobra mehanička svojstva, dobru otpornost na koroziju i sposobnost prerade u hladnom i toplom stanju.

-Legure bakra sa kalajem - kalajne bronze i sadrže do 13% kalaja. Postignuta su bolja mehanička i tehnološka svojstva, otpornosti na habanje i koroziju, kalajne bronze, a mogu se dodatno legirati sa Zn, Fe, P, Pb, Ni i drugim metalima.

-Legure bakra sa aluminijumom -aluminijumske bronze. Otporne su prema koroziji, kiselim sredinama i morskoj vodi. Otporne su na visokim temperatueama i prema eroziji.

Aluminij i njegove legure:

-Najvažnije svojstvo aluminijuma je njegova mala gustina

-ima dobru električnu i toplotnu provodljivost 7

-aluminijum poseduje visoku korozivnu otpornost

ima dobru obradivost deformisanjem, obrada rezanjem je nešto otežana i dobro se zavaruje

Aluminijum se može legirati sa većim brojem elemenata od kojih su najvažniji: Mn, Mg, Si, Cu i Zn sa kojima stvara familije legura aluminijuma kao krajnje podesnih inženjerskih materijala.

Sve legure aluminijuma podeljene su na dve osnovne grupe:

1. Legure aluminijuma za plastičnu preradu i

2. Legure aluminijuma za livenje.

8

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.