Pojam spoljne politike-slajdovi-Politicke nauke, Slajdovi' predlog Međunarodni odnosi. University of Belgrade
cupavac
cupavac20 March 2013

Pojam spoljne politike-slajdovi-Politicke nauke, Slajdovi' predlog Međunarodni odnosi. University of Belgrade

PDF (146 KB)
27 str.
7broj preuzimanja
1000+broj poseta
Opis
Spoljna politika, Definicije,
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 27

ovo je samo pregled

3 prikazano na 27 str.

preuzmi dokument

ovo je samo pregled

3 prikazano na 27 str.

preuzmi dokument

ovo je samo pregled

3 prikazano na 27 str.

preuzmi dokument

ovo je samo pregled

3 prikazano na 27 str.

preuzmi dokument

POJAM SPOLJNE POLITIKE

Razlike u određenjima pojma spoljne politike i naučnog proučavanja spoljne politike

Definicije spoljne politike • Nepostojanje definicije kod mnogih

autora tokom 1960-ih godina - B.C. Cohen u eseju “Foreign policy” u INTERNA- TIONAL ENCYCLOPEDIA OF SOCIAL SCIENCES - G. Modelski, R. Macridis, L. Jensen

• Uočavanje tog paradoksa 1970-ih - O.R. Holsti, J.P. Lovel, W.D. Coplin, C.W. Kegley, C. Hermann, itd.

• Prve definicije – neodređenost ili preveliko uopštavanje - G. Modelski: SP je skup input-a i output-a - J. Frankel: SP se sastoji od odluka i akcija koje, u stanovitoj meri, zadiru u odnose neke zemlje s drugim zemljama - C. Lerch i A. Said: SP je pravac akcije usmeren na postizanje određenih ciljeva - G. H. Quester: SP su one aktivnosti vlasti koje se odnose na odnose suverene države s drugim suverenim vlastima

Džordž Modelski • “Spoljna politika je sistem aktivnosti

koji su zajednice razvile da bi promenile ponašanje drugih država i da bi svoje aktivnosti prilagodile međunarodnom okruženju”

• - M. Yunus: SP se može definisati kao integralni plan da se obezbede i ojačaju nacionalni interesi - P. Seabury: SP (SAD) je ukupnost namera i obaveza kojima SAD, preko ustavno određenih autoriteta, komuniciraju - sredstvima uticaja, moći, a ponekad i nasilja – s drugim državama i rešavaju probleme u međunarodnom okruženju

• Pokušaji poznatih autora - J. Rosenau: SP je stanoviti pothvat u obliku toka akcija u kojem ustavno zaduženi zvaničnici neke države deluju kako bi sačuvali ili izmenili situaciju u međunarodnom sistemu, na način koji je u skladu s ciljem ili ciljevima koje su postavili oni ili njihovi prethodnici - C. Hermann: SP se sastoji od akcija autoritativnih aktera neke države, ili njihovih agenata, koje su usmerene tako da utiču na ponašanje spoljnih (međunarodnih) aktera koji deluju izvan kruga sopstvene politike /države/

• Definicije autora s prostora ex-YU

- prof. M. Stojković /POLITIČKA ENCIKLOPEDIJA/: SP je delovanje države na međunarodnom polju, u njenim odnosima s drugim državama, odnosno međunarodnim organizacijama - prof. M. Stojković /udžbenik/: SP je sveukupna delatnost države na među- narodnom planu (a kao nauka proučava “aktivnost pojedinih država, njihovo delovanje u odnosima s drugim državama, u okvirima opšteg stanja u međunarodnoj zajednici i međunarodnim odnosima, ali motivisano njihovim vlastitim interesima, koji su pored stanja u međunarodnoj zajednici uslovljeni i nizom faktora unutrašnjeg razvoja države”)

• - prof. V. Dimitrijević: spoljnom politikom nauka se bavi kao “političkim odnosima u koje jedan subjekt međunarodnih odnosa stupa s drugim takvim subjektima” - prof. R. Vukadinović: “vanjska politika je organizirana aktivnost države kojom ona nastoji maksimalizirati svoje vrijednosti i interese u odnosu spram drugih država i ostalih subjekata koji djeluju u vanjskom okruženju”

Najpoznatije definicije u svetu danas

The Penguin Dictionary of International Relations:

• “The activity whereby state actors act, react and interact. Foreign Policy has been termed a boundary activity. The term “boundary” implies that those making policy straddle two environments: an internal or domestic environment and an external or global environment. The Policymakers and the policy system stand therefore at these junction points and seek to mediate between the various milieux”

G. R. Berridge, Allan James, A Dictionary of Diplomacy

• 1) the political and security policies adopted by a state in relation to outside world

• 2) all of the policies (including economic policies) adopted by a state in relation to the outside world

Foreign Policy- Steve Smith, Amelia Hadfield, Tim Dunne

• “The Strategy or approach chosen by the national government to achieve its goals in its relations with external entities. This includes decisions to do nothing”

• “ The sum of total decisions made on behald of given political unit (usually a state) entailing the implementation of goals with direct reference to external environment. Foreign policy inputs are those many factors that influence foreign policy decision-making, whilst the observable outputs of foreign policy are a feature of state (and non-state) behaviour within the international system”

Walter Carlsnaes • “Those actions which, expressed in the

form of explicitly stated goals, commitments and/or directives, and pursued by governmental representatives acting on behalf of their sovereign communities, are directed towards objectives, conditions and actors- both governmental and non-governmental- which they want to affect and which lie beyond their territorial legitimacy”

Christopher Hill • “The sum of official external

Relations conducted by an independent actor (usually state) in international relations”

Kegli, Vitkof • “Kada generički govorimo o spoljnoj

politici i procesima odlučivanja koji do nje dovode mislimo na ciljeve koje funkcioneri na čelu država (i ostali transnaciopnalni akteri) žele da ostvare u inostranstvu, vrednosti na kojima ti ciljevi počivaju i sredstva i načine kojima se do njih dolazi.

Šta je za definisanje spoljne politike bitno?

• 1) Subjekt (“izvorište”) spoljne politike a) Stojković (i Vukadinović) = DRŽAVA b) Dimitrijević = različiti SUBJEKTI MEĐUNARODNIH ODNOSA

zaključak = ?

• ZAKLJUČAK = subjekti su ipak “različiti subjekti”, ali NE SVI subjekti međunarodnih odnosa - NAJČEŠĆE država - PONEKE međunarodne organizacije (EU, NATO, ranije VU i sl.) - NEKI transnacionalni subjekti (Vatikan, tj. katolička crkva i sl.) - NEKI “subdržavni” subjekti (nacionalnooslobodilački pokreti i sl.)

• 2) Sadržaj spoljne politike - Stojković (i Vukadinović) = celokupni odnosi države sa stranim subjektima - Dimitrijević = samo politički odnosi

ZAKLJUČAK = SP u užem i širem smislu - u užem = diplomatija, vojni odnosi i (državna) propaganda - u širem = ekonomski, kulturni, naučni, sportski i sl. aspekti (tj. uvek kada su te oblasti u funkciji SP, odnosno kada se koriste kao sredstvo spoljne politike)

• 3) Plan (program) ili aktivnost? - “objektivistički” pristup = aktivnosti (tj. šta se dogodilo, a ne šta je nameravano) - “subjektivistički” (bihejvioristi) = opredeljenja (ovlaštenih aktera) o ciljevima i sredstvima

ZAKLJUČAK = i plan i aktivnost (tj. i kreiranje i realizacija SP), odnosno mora se proučavati u celini procesa

D E F I N I C I J A – prof. dr Ivo Visković

• Spoljna politika je • skup (pravno-politički obavezujućih) stavova • utvrđenih na najvišem nivou nekog subjekta

međunarodnih odnosa (najčešće države) • kojima su određeni ciljevi koje taj subjekt

želi da postigne u celini međunarodnih odnosa ili prema pojedinim njihovim subjektima, te sredstva za ostvarivanje tih ciljeva,

• kao i skup aktivnosti koje taj subjekt (ne) preduzima da bi svoje ciljeve u praksi ostvario.

Šta teorija spoljne politike proučava?

• 1) Aktere spoljne politike • 2) Ciljeve spoljne politike • 3) Sredstva spoljne politike • 4) Determinante spoljne politike • 5) Kreiranje i realizaciju spoljne

politike

Kako se proučava(la) spoljna politika

• Još uvek nema ni široko, a kamoli opšte- prihvaćenog pristupa, nego postoje različiti pravci u proučavanju SP

• Prof. Vukadinović navodi da se SP proučava(la) kao: a) istorija : savremena SP neke zemlje b) nacionalna, regionalna ili komparativna

• Drugo tumačenje je da se proučava(la) a) istorijsko-deskriptivno : teorijski b) kao delatnost pojedinih država, kao dvostrani odnos (dyadic) i komparativno

Teorijski pristupi • Vukadinović smatra da postoje sledeći

teorijski pristupi proučavanju SP - konceptualni modeli (G. Allison – različite teorije mogu da posluže u objašnjavanju istih podataka) - formulisanje određenih pravila (P.J. McGowan – upotreba različitih metoda da bi se omogućila generalizacija saznanja) - “srednji put” (J. Frankel – nije moguća opšta teorija, nego se treba zadovoljiti svojevrsnom “taksonomijom” činilaca) - ideološko ili analitičko shvatanje SP , itd.

Posebna nauka ili dio nauke o međunarodnim odnosima?

• U zapadnoj literaturi = dominiralo je proučavanje u okviru MO, ali sve više je teorijskih radova koji je tretiraju kao zasebnu disciplinu (i kurseva na univerzitetima)

• Prof. V. Gavranov = “posebna nauka” u sklopu proučavanja MO

• Prof. Vukadinović = ne izjašnjava se direktno nego kaže da se SP ne može umetno odvojiti od MO

• ZAKLJUČAK = posebna naučna disciplina u korpusu disciplina koje obuhvata nauka o MO, a diferentia specifica je veza /linkage/ koju ostvaruje između unutrašnje politike i među- narodne politike (border activity)

komentari (0)

nema postavljenih komentara

budi prvi koji ce napisati!

ovo je samo pregled

3 prikazano na 27 str.

preuzmi dokument