Porezi na potrosnju-Slajdovi-Javne finansije-Ekonomski fakultet, Slajdovi' predlog Javne finansije
dr.sleepless
dr.sleepless

Porezi na potrosnju-Slajdovi-Javne finansije-Ekonomski fakultet, Slajdovi' predlog Javne finansije

31 str.
1000+broj poseta
Opis
Ekonomski fakultet,ef,javne finansije,slajdovi,Porezi na potrosnju,Poreska osnovica,stvarna potrosnja,potencijalna potrosnja,poreza na licnu potrosnju, porez na dohodak,porez na dodatu vrednost,porez na promet u maloprod...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 31
ovo je samo pregled
3 prikazano na 31 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 31 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 31 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 31 str.
Porezi na potrošnju

Docsity.com 1

Porezi na potrošnju

Docsity.com 2

Porezi na potrošnju versus porezi na dohodak

• Poreska osnovica je: – kod poreza na potrošnju stvarna potrošnja, – kod poreza na dohodak potencijalna potrošnja

• Porezima na potrošnju se ne oporezuje ušteđeni dohodak‚ bogati ljudi koji malo troše plaćaju male poreze

• Porezi na dohodak su direktni porezi kojima se povećava cena faktora proizvodnje

• Porezi na potrošnju se odbijaju pri izvozu, porezi na dohodak su ugrađeni u cenu izvezenih proizvoda

Docsity.com 3

Efikasnost i pravičnost poreza na ličnu potrošnju

• Ako ne postoje porezi na potrošnju i porezi na dohodak tada je relativna cena sadašnje potrošnje u odnosu na buduću (1+r),

• Uvođenje poreza na dohodak smanjuje relativnu cenu sadašnje potrošnje u odnosu na buduću na (1+tr) gde je te poreska stopa; t je u intervalu (0,1)

• Uvođenje poreza na potrošnju ne menja relativnu cenu sadašnje i buduće potrošnje tj. ona iznosi (1+r)

Docsity.com 4

Efikasnost i pravičnost poreza na ličnu potrošnju

• Međutim, porez na potrošnju, kao i porez na dohodak, deformiše stopu supstitucije između rada i dokolice,

• Ako je zarada pre uvođenja poreza na potrošnju bila w, nakon uvođenje poreza ona iznosi w/(1+tc)

• Porez na dohodak deformiše odluke o štednji, dok odluke o radu i dokolici deformišu oba poreza

• Mada to nije teorijski nužno, empirijska istraživanja ukazuje na to da porezi na potrošnju stvaraju manji višak poreskog tereta od poreza na dohodak

Docsity.com 5

Pitanje pravičnosti: progresivnost

• Rasprostranjeno je mišljenje da su porezi na potrošnju regresivni – zato što bogati troše manji procenat dohotka od siromašnih

• Prethodno mišljenje se može u značajnoj meri osporavati: – empirijski je potvrđeno da u toku životnog veka sve

dohodne grupe troše približno isti procenat dohotka, – potrošači ne moraju da u celini snose ceo teret poreza na

potrošnju - deo tereta mogu da snose proizvođači i trgovci – porezi na potrošnju mogu da imaju različite stepene

progresivnosti

Docsity.com 6

Pitanje pravičnosti: sposobnost plaćanja

• Protivnici poreza na potrošnju tvrde: – bitan je potencijal za potrošnju, a ne stvarna potrošnja, – oporezivanjem potrošnje moguće je da bogataš tvrdica plati manji

porez od znatno siromašnije osobe • Pristalice oporezivanja potrošnje tvrde:

– pravičnije je oporezivati ono što pojedinac dobija od društva (potrošnju), nego njegov doprinos društvu (dohodak)

– štednja tvrdice omogućava drugima da investiraju, čime društveni kapital raste

• Kritičari poreza na dohodak tvrde da on vodi dvostrukom oporezivanju dohotka od kamata, dok njegove pristalice to osporavaju

Docsity.com 7

Pitanje pravičnosti: godišnja pravičnost ili pravičnost tokom života

• Primenom poreza na dohodak osobe koje u toku celog života ostvaruju isti dohodak, a imuju različitu sklonost štednju plaćaju različiti porez – veći porez plaća “štediša”

• Primenom poreza na potrošnju osobe koje tokom života ostvaruju jednak dohodak plaćaju i jednak porez iskazan u formi sadašnje vrednosti

• Ipak, ako dve osobe imaju identičan dohodak i plaćaju identičnu poresku stopu na potrošnju, manji porez će platiti osoba koja je veći deo dohotka ostavila u nasledstvo

• Ograničena mogućnost zaduživanja nekih pojedinaca može da umanji relevantnost modela životnog ciklusa, ali većina empirijskih istraživanja ukazuje na to da je model životnog ciklusa koristan

Docsity.com 8

Primer: godišnja pravičnost ili pravičnost tokom života

Parametri Stopa poreza na dohodak=

50% Stopa poreza na potrošnju

= 50% Kamatna stopa = 10%

Osoba A Osoba B Porez na dohodak

Porez na potrošnju

Porez na dohodak

Porez na potrošnju

Dohodak u periodu 0 1,000 1,000 1,000 1,000

Potrošnja u periodu 0 500 500 0 0

Porezi u periodu 0 500 500 500 0

Dohodak u periodu 1 0 0 50 100

Potrošnja u periodu 1 0 0 525 550

Porezi u periodu 1 0 0 25 550

Sadašnja vrednost plaćenih poreza

500 500 523 500

Docsity.com 9

Primer: godišnja pravičnost ili pravičnost tokom života

Parametri Stopa poreza na

dohodak = t Stopa poreza na

potrošnju = tc Kamatna stopa = r

Porez na dohodak Osoba A Osoba B

Dohodak u periodu 0 I0 I0 Potrošnja u periodu 0 c0A c0B

Porezi u periodu 0 tI0 tI0 Dohodak u periodu 1 r(I0 – c0A) r(I0 – c0B)

Porezi u periodu 1 tr(I0 – c0A) tr(I0 – c0B)

Ako je c0A> c0B tada osoba B (“štediša) plaća veći porez u periodu 1, a time i tokom života

Docsity.com 10

Primer: godišnja pravičnost ili pravičnost tokom života

Parametri Stopa poreza na dohodak

= t Stopa poreza na potrošnju

= tc Kamatna stopa = r

Porezi na potrošnju Osoba A Osoba B

Sadašnja vrednost dohotka tokom života

I0 = c0A + c1A/(1 + r) I0 = c0B + c1B/(1 + r)

Sadašnja vrednost poreza tokom života

RcA = tcc0A + tcc1A/(1 + r) = tcI0

RcB= tcc0B + tcc1B/(1 + r) = tcI0

Ako osoba A i osoba B ostvaruju isti dohodak i istu potrošnju tokom života, tada plaćaju isti porez tokom života

Docsity.com 11

Osnovni oblici poreza na potrošnju

• Osnovni oblici poreza na potrošnju su: – opšti porezi na potrošnju

• porez na dodatu vrednost • porez na promet u maloprodaji,

– selektivni porez na promet (akcize) • Opšti porezi na potrošnju naplaćuju se po istoj stopi (ili nekoliko različitih

stopa) za gotovo sve proizvode koji su predmet potrošnje

• Porez na dodatu vrednost je dominatan oblik opšteg poreza na potrošnju u svetu - primenjuje se u preko 130 država

• Proporcionalni porez na dohodak i porez na gotovinski tok su ekvivalentni porezima na potrošnju

Docsity.com 12

Osnovni oblici poreza na potrošnju

• Porezi na potrošnju u principu mogu biti u formi: – jediničnog poreza na potrošnju, – vrednosnog (ad-valorem) poreza na potrošnju tj. % od vrednosti

proizvoda

• Akcize su selektivni porezi na potrošnju kojima se oporezuju određene grupe proizvoda i to najčešće: naftni derivati, alkoholna pića i cigarete.

• Jedinični porezi na potrošnju se češće primenuju kod akciznih proizvoda: – moguća je kombinacija vrednosnih i jediničnih akciza kod istog

proizvoda npr. kod cigareta

Docsity.com 13

Porez na dodatu vrednost

• Dodatna vrednost je razlika između vrednosti prodaje i vrednosti kupljenih materijalnih inputa

• Dodata vrednost je jednaka zbiru iznosa plaćenih za faktore proizvodnje: zarada, kamata, renti i ekonomskog profita

• Porez na dodatu vrednost je procenat od dodate vrednosti u svakoj fazi prometa

Docsity.com 14

Kako funkcioniše PDV

Proizvođač Kupovina Prodaja Dodata

vrednost PDV po stopi

od 20% Farmer 0 400 400 80 Mlinar 400 700 300 60 Pekar 700 950 250 50 Trgovac 950 1,000 50 10 Ukupno 2,050 3,050 1,000 200

u dinarima

Docsity.com 15

Vrste poreza na dodatu vrednost

• U zavisnosti od tretmana nabavke investicionih sredstva postoje sledeći tipovi PDV: – potrošni tip PDV – nabavke stalnih sredstva se odbijaju prilikom

utvrdjivanja dodate vrednosti => investicije se ne oporezuju dvostruko (nema kumuliranja poreza)

– dohodni tip PDV – dodata vrednost se umanjuje samo za iznos godišnje amortizacije => investicije se većim delom oporezuju dvostruko (značajno kumuliranja poreza)

– bruto tip PDV – dodata vrednost se ne umanjuje za vrednost nabavki osnovnih sredstava => investicije se u celini oporezuju dvostruko (potpunokumuliranje poreza)

• U praksi izrazito dominira potrošni tip PDV

Docsity.com 16

Način utvrđivanja dodate vrednosti

• Dodata vrednost u Evropi se primenjujuje metodom fakturisanja: – Obračunati porez sadržan u izlaznim fakturama se

umanjuje za porez sadržan u ulaznim fakturama • umanjenje poreza je uslovljeno posedovanjem ulaznih faktura

dobavljača kao dokaza da su oni prijavili svoju poresku obavezu. • Metod fakturisanje podstuče međđusobnu kontrolu obveznika i

otežava utaju poreza • Međutim, mogući su novi načini utaje (lažne fakture u okviru celog

prometnog lanca, osnivanje fantomskih firmi i dr.)

Docsity.com 17

Poreske stope

• U EU se primenjuje opšta stopa PDV i jedna ili dve snižene stope – određeni su minimalni iznosi za opštu i snižene stope,

• Snižene stope se primenjuju u slučaju prehrambenih proizvoda, zdravstvene zaštite i dr.

• Bankarske i finansijske usluge su izuzete od plaćanja PDV

• Izvozni proizvodi su u celini oslobođeni plaćanja PDV

• Postoje posebni režimi oporezivanja za mala preduzeća, poljoprivrednika i dr.

• Na niovu EU je ostvarne harmonizacija osnovnih elemenata PDV

Docsity.com 18

Porez na dodatu vrednost u Srbiji

Docsity.com 19

Bilansni značaj

• PDV je uz doprinose za socijalno osiguranje bilansno najizdašniji oblik javnih prihod u Srbiji: – prihodi od PDV u Srbiji iznosili su preko 10% BDP ili oko

23% konsolidovanih javnih prihoda, – ušečće prihoda od PDV u BDP u Srbiji je bilo među

najvišim u Evropi iako su poreske stope bile među najnižim – u narednim godinama očekuje se umereni pad prihoda od

PDV u odnosu na BDP zbog smanjenja domaće tražnje

Docsity.com 20

Држава Стопа пореза на додату вредност ПДВ / БДП

Аустрија 20% 7.7%

Бугарска 20% 12.4%

Британија 17.5% (15%) 6.6%

Грчка 19% 7.1%

Данска 25% 10.3%

Естонија 18% (20%) 9.3%

Италија 20% 6.3%

Ирска 21% (21,5%) 7.8%

Литванија 18% (21%) 7.6%

Пољска 22% 8.1%

Мађарска 20% (25%) 7.6%

Немачка 16% (19%) 6.3%

Словенија 20% 8.5%

Словачка 19% 7.5%

Француска 19.6% 7.2%

Румунија 19% 7.9%

Чешка 19% 6.6%

Шпанија 16% 6.4%

Шведска 25% 9.1%

Србија 18% 11.2%

Napomena: podaci se odnose na 2006. godinu. U zagradi su date važeće poreske stope u 2009. godini

Docsity.com 21

PDV u Srbiji – osnovne karakteristike

• Uveden tek 2004. godine – Razlozi kašnjenja su uglavnom političke prirode članice Federacija

SFRJ i SRJ nisu želele da republički porez na promet zamene federalnim porezom

• U Srbiji je uveden EU model PDV koji se karakteriše: – potrošni tip – nabavke investicionih dobara se ne oporezuju

• makroekonomska osnovica je lična potrošnja umanjena za naturalnu potrošnju i poreska oslobadjanja

– kreditni metod - poreska obaveza e utvrđuje indirektno kao razlika PDV pri isporukama i PDV pri nabavkama

– primenjuje se princip odredišta – PDV se naplaćuje prema mestu potrošnje u slučaju međunarodne trgovine tj. izvoz je oslobođen PDV

– poreska osnovica je široko definisana -obuhvata veliki deo prometa

Docsity.com 22

Principi funkcionisanja

• PDV funkcioniše na principu samooprezivanja i fakturisane realizacije

• Svaki poreski obveznik utvrduje obavezu po osnovu PDV, – Poreska uprava vrši kontrolu

• Obaveza po osnovu PDV je jednaka razlici izmedju obračunatog PDV na osnovu izlaznih faktura i PDV sadržanog u ulaznim fakturama – ukoliko je razlika pozitivna obveznik plaća PDV, – ukoliko je razlika negativna obveznik plaća PDV, ali ima pravo na

povraćaj ili na poreski kredit • Pravo na povraćaj ili poreski kredit nastaje često u slučaju

– velikih investicija – velikih nabavki sirovina i repromaterijala

Docsity.com 23

Principi funkcionisanja

• PDV funkcioniše na principu medjusobne kontrole poreskih obveznika i dokumentovanosti transakcija

Docsity.com 24

Elementi PDV u Srbiji

• Predmet oporezivanja su isporuke dobara, pružene usluge i uvezeni proizvodi

• Poreski obveznici su sva pravna lica i preduzetnici koji isporučuju robe i usluge, osim onih koji su oslobođeni – u slučaju uvoza obveznik je i fizičko lice

• Poreska osnovica je razlika između fakturisane realizacije isporučene robe i pruženih usluga i vrednosti nabavki sadržanih u ulaznim fakturama

• Opšta poreska stopa iznosi 18%, a posebna 8% i primenjuje se uglavnom na egzistencijalne proizvode,

Docsity.com 25

Poreska oslobadjanja

• U sistemu PDV u Srbiji dozvoljena su dve vrste poreskih oslobadjanja: – sa pravom na odbitak PDV plaćenog u prethodnim

fazama prometa (oporezivanje nultom stopom) • primenjuje se u slučaju izvoza robe

– bez prava na odbitak PDV plaćenog u prethodnim fazama prometa

• primenjuju se za veći broj usluga

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 31 str.