Poslovni slucaj  Delhaize Groupfinal 2-Vezbe-Trgovinski menadzment-Ekonomski fakultet, Vežbe' predlog Trgovinski menadžment. Univerzitet u Beogradu
vracmpr
vracmpr

Poslovni slucaj Delhaize Groupfinal 2-Vezbe-Trgovinski menadzment-Ekonomski fakultet, Vežbe' predlog Trgovinski menadžment. Univerzitet u Beogradu

6 str.
2broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od1broj ocena
Opis
Vezbe iz predmeta Trgovinski menadzment. Poslovni slucaj Delhaize Group final 2. Ekomomski fakultet,vezbe,Trgovinski menadzment,trziste,kupci,proizvod,izvestaj,kupovina,prinos,trosak,neto,obracun,vrednost,proizvod,konv...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 6
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
preuzmi dokument
Poslovni slučaj Delhaize Group

TRGOVINSKI MENADŽMENT NEPARNA GRUPA

Poslovni slučaj Delhaize Group

Delhaize Group je maloprodajni lanac sa sedištem u Belgiji. U pitanju je jedan od vodećih svetskih trgovinskih lanaca rangirano po ostvarenom prihodu. Nalazi se na 32. mestu na listi za 2010. g. .najvećih svetskih maloprodavaca sa više od 20 milijardi evra prometa. Iako postoji već više od 140 godina, Delhaize Group je našoj javnosti postala interesantna tek ove godine nakon akvizicije najvećeg maloprodajnog lanca u Srbiji.

Kompanija posluje na tri kontinenta, a najveći deo operacija ne ostvaruje u zemlji porekla već na tržištu SAD-a. Po ovome se Delhaize Group razlikuje od većine vodećih maloprodajnih kompanija koje na domaćem tržištu ostvaruju dominantan deo prometa.

Poslovni rezultati Delhaize Group

Delhaize Group je uspešno poslovala u prethodnom petogodišnjem periodu. Izuzev 2008. godine, prihodi kompanije su rasli svake godine u periodu od 2006-2010. Ono što je još bitnije je da je rast prometa praćen rastom profita koji je skočio sa 352 u 2006. na 574 miliona EUR u 2010. S obzirom da su 2008. i 2009. godina bile krizne i da je većina vodećih svetskih maloprodavaca zabeležila pad profita, rezultati koje je ostvarila Delhaize Group još više dobijaju na značaju. Na grafikonu 1. je prikazano kretanje prihoda i profita kompanije.

Grafikon 1. Prihodi i profit Delhaize Group.

TRGOVINSKI MENADŽMENT NEPARNA GRUPA

Kompanija je u 2010. godini zapošljavala 102.000 radnika, što je smanjenje za 2000 zaposlenih u odnosu na 2009., a za 4000 u odnosu na 2008. godinu.

Trgovinski formati Delhaize Group

Delhaize Group je imala 2800 prodajnih objekata i više od 6 miliona m2 prodajnog prostora u 2010. godini, što se može videti iz Tabele 1.

Tabela 1. Broj prodajnih objekata i veličina prodajnog prostora Naziv 2008 2009 2010

Broj prodajnih objekata 2.673 2.732 2.800

Površina prodajnog prostora

6.220.000 m2 6.297.000 m2 6.373.000 m2

U strukturi formata koje Grupa koristi dominiraju supermarketi, što se najbolje može videti iz Grafikona 2.

Grafikon 2. Struktura formata Delhaize Group

TRGOVINSKI MENADŽMENT NEPARNA GRUPA

Pored dominacije u broju objekata, supermarketi dominiraju i u prometu koji se preko njih ostvari. Naime, više od 93% prometa grupe se ostvari preko supermarketa, a 5% preko konvenijentnih prodavnica. Ostali formati (specijalizovane prodavnice, cash & carry objekti) učestvuju u ukupnom prometu sa oko 2%.

Tržišta na kojima Grupa posluje

Delhaize Group je na kraju 2010. godine poslovala na tri kontinenta i u šest zemalja. Ono što je karakteristično za kompaniju je da ne posluje pod istim nazivom na različitim tržištima. Na slici 1. su prikazani neki od naziva pod kojima kompanija posluje.

Slika 1. Različiti maloprodajni brendovi Delhaize Group

Delhaize Group je na tržištu SAD-a ostvarila 68,1% prihoda. Delhaize America (deo Delhaize Group koji se bavi poslovanjem u SAD-u) ima u svom sastavu više maloprodajnih kompanija, koje imaju različite nazive i prostiru se širom Istočne obale SAD-a, od Mejna do Floride. Na Severoistoku Grupa posluje pod nazivom Hannaford, a poslovanje se pretežno zasniva na velikim supermarketima koji uključuju širok asortiman svežih proizvoda, kao i apoteku. U drugim delovima Istočne obale SAD Grupa posluje pod sledećim imenima: Lion, Bloom, Bottom Dollar Food i Harvey’s. U pitanju su uglavnom lanci supermarketa, koji se trude da budu i cenovno konkurentni, ali i da se što više prilagode zahtevima lokalnih tržišta. Od 2010. godine, svim maloprodajnim lancima se centralizovano upravlja (Delhaize America), dok su pre toga u pitanju

TRGOVINSKI MENADŽMENT NEPARNA GRUPA

bile zasebne kompanije koje su odgovarale samo top menadžmentu Grupe. Prosečna veličina objekta u SAD-u iznosi 3318 m2, a kao format se koriste supermarketi.

Poslovanje Grupe u Belgiji vodi Delhaize Belgium. Na domicilnom tržištu je ostvareno 23% prometa Grupe u 2010. Iako je Belgija značajno manje tržište nego SAD, Grupa ovde primenjuje multi-format strategiju. Naime, u svom poslovanju koriste supermarkete, konvenijentne prodavnice, specijalizovane prodavnice i jedan vid diskontnih prehrambenih prodavnica koje oni nazivaju low-cost supermarketima. Grupa i u Belgiji posluje pod različitim nazivima. Delhaize Belgium ima tržišno učešće od 26% na belgijskom prehrambenom tržištu. Prosečna veličina prodajnog objekta je 833 m2 što je četiri puta manje nego u SAD-u.

Grčka je takođe značajno tržište za Delhaize Group. U ovoj zemlji se ostvari više od 1,5 milijardi EUR prometa ili 7,5% ukupnog prometa. U Grčkoj se kompanija koristi kao format supermarkete i konvenijentne prodavnice. Pored toga, Grupa u svom vlasništvu ima i kompaniju ENA čije se poslovanje zasniva na cash & carry formatu tj. u pitanju je veleprodajni biznis.

U 2010. godini Grupa je još poslovala u Rumuniji, Indoneziji i Luksemburgu. U svakoj od ovih zemalja je ostvareno između 150 i 200 miliona EUR prometa. U Indoneziji se kao format koriste supermarketi, a u Rumuniji i Luksemburgu supermarketi i konvenijentne prodavnice.

U 2011. godini Delhaize Group je izvršila akviziciju Delta Maxi grupe, najvećeg trgovinskog lanca u Srbiji i tako značajno proširila svoje operacije na Balkanu.

Trgovinska robna marka i asortiman

Delhaize Group u svom poslovanju koristi trgovinske robne marke u velikoj meri. U Belgiji su to Delhaize, Delhaize 365, Delhaize Bio, Delhaize Eco, Taste of Inspiration i dr. U SAD-u svaki maloprodajni lanac u vlasništvu grupe ima sopstvenu trgovinsku marku, s tim što je u 2011. lansirana privatna robna marka MyEssentials koja se može naći u svim objektima koji pripadaju Delhaize Group u SAD-u.

U prethodnim godinama je došlo do značajne ekspanzije proizvoda pod trgovinskom markom, tako da prema nekim procenama, oni čine više od 45% ukupnog prometa. Oko 6500 artikala se prodaje pod trgovinskim markama u vlasništvu Delhaize Group. Značajna ekspanzija proizvoda pod trgovinskom markom je uticala na odnose sa dobavljačima kompanije. Zamena poznatih nacionalnih brendova trgovinskim markama nije dobro primljena od strane svih dobavljača.

Delhaize Group je takođe u cilju smanjenja troškova smanjila broj artikala (SKU) koji se mogu naći u njihovim prodajnim objektima. Na primer lanac supermarket Bottom Dollar Food ima u svom asortimanu između 6500 i 8000 artikala, uključujući i trgovinsku marku i proizvođačke brendove. Food Lion prodajni objekti imaju između 15000 i 20000 artikala što je manje nego što imaju tipični supermarketi (superprodavnice) u SAD-u koji imaju i do 40000 artikala u asortimanu.

TRGOVINSKI MENADŽMENT NEPARNA GRUPA

Elektronska trgovina

Delhaize Group je u septembru 2010. godine lansirala sajt www.hannaford.com preko koga potrošači na severoistoku SAD-a mogu da kupuju prehrambene i neprehrambene proizvode. U Belgiji, online poslovanje se obavlja preko sajta www.delhaizedirect.be.

Koristeći podatke koji su vam dati, ALI I ONE KOJI SU VAM DOSTUPNI PUTEM INTERNETA I DRUGIH IZVORA:

1. Izračunati profitabilnost Delhaize Group u poslednje tri godine, koristeći model totalne profitabilnosti i prokomentarisati rezultate.

2. Predložite svoju poslovnu strategiju za Delhaize Group: opišite aktivnosti, izračunajte finansijske podloge za takav predlog strategije i priložite projektovane bilanse stanja i uspeha

3. Da li je isplativa dalja internacionalna ekspanzija i kako bi to uticalo na profitabilnost Delhaize Group?

4. Izračunati koeficijent obrta zaliha za tri godine, prokomentarisati rezultate i predložiti metode unapređenja zaliha.

5. Izračunati prodaju po zaposlenom i prodaju po m2 prodajnog prostora za poslednje tri godine, uz komentar.

u mil. EUR

Bilans uspeha Delhaize Group 2010 2009 2008

neto prodaja 20850 19938 19024 nabavna vrednost prodate robe 15497 14813 14204 bruto marža (gross margin) 5353 5125 4820 troškovi poslovanja 4414 4261 4012 troškovi prodaje, opšti i troškovi administracije 4394 4192 3962 ostali operativni troškovi 20 69 50

vanredni prihodi/rashodi 85 78 96 operativni profit 1024 942 904 finansijski prihodi / rashodi -203 -202 -220

profit (gubitak) pre oporezivanja 821 740 684 porez na profit 247 226 217

profit (gubitak) posle oporezivanja 574 514 467

TRGOVINSKI MENADŽMENT NEPARNA GRUPA

u mil. EUR

Bilans stanja Delhaize Group 2010 2009 2008

I obrtna sredstva 2988 2419 2403

gotovina 758 439 320

potraživanja 637 597 608

zalihe robe 1460 1278 1338

ostala obrtna sredstva 133 105 137

II ukupno osnovna sredstva 7914 7329 7.297

nekretnina i oprema 4075 3785 3832

goodwill 2828 2640 2607

dugoročna potraživanja 202 192 186

ostalo 809 712 672

III ukupna sredstva (I +II) 10902 9748 9700

I ukupno obaveze 5833 5339 5505

tekuće obaveze 2323 2242 2587

kratkoročni krediti 16 63 152

obaveze prema dobavljačima 1574 1436 1.383

ostale tekuće obaveze 733 743 1.052

dugoročne obaveze 3510 3097 2918

dugoročni krediti 1966 1904 1766

ostale dugoročne obaveze 1544 1193 1152

II sopstveni kapital 5069 4409 4195

III ukupan angažovani kapital (I +II) 10902 9748 9700

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
preuzmi dokument