Prava i poluprava i duzi, Beleške' predlog Matematika. Drzavni Univerzitet u Novom Pazaru
Edis_zeka
Edis_zeka

Prava i poluprava i duzi, Beleške' predlog Matematika. Drzavni Univerzitet u Novom Pazaru

DOC (70 KB)
4 str.
75broj poseta
Opis
Pojam prave i poluprave i duzi
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 4
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument

Општи подаци

Кандидат Учитељ-ментор Датум Школа Разред и одељење III

Општи методички подаци

Наставна тема Геометрија Наставна јединица Дуж, полуправа и права Претходна наставна јединица Писана вежба Наредна наставна јединица Међусобни однос две праве једне равни и цртање

паралелних права, обрада Потребно знање ученика Потребно је да ученици знају шта је тачка, права,

полуправа, дуж, њихово графичко приказивање, обележавање и записивање.

Тип часа Проширивање знања Циљ часа Продубљивање и проширивање раније стечених знања о

тачки, дужи, полуправи и прави. Графичко приказивае, обележавање и записивање тачке, дужи, полуправе и праве.

Образовни задатак Проширивање знања о дужи, полуправој, правој, о њиховом графичком начину приказивања, обележавања и записивања. Решавање текстуалних задатака са овом проблематиком.

Функционални задатак Оспособљавање ученика да самостално расуђују и да повезују усвојено знање о решавању задатака из геометрије.

Васпитни задатак Развијање пажње, интересовања и упорности за решавање задатака, развијање способности расуђивања и закључивања и самосталности при решавању задатака и неговање навике употребе математичке терминологије.

Облици рада Фронтални, индивидуални Наставне методе Метода разговора, метода демонстрације, метода

писаних радова, метода самосталног рада. Наставна средства Лењир, шестар, наставни листић

Структура часа са временском артикулацијом

Стварање контекста за учење новог материјала 4 минута

На таблу лепим хамер на коме се налазе фигуре које ученици треба да именују: дуж, крива линија, квадрат, круг, троугао и правоугаоник.

Презентација новог материјала и најава наставне јединице 10 минута

Ученике уз помоћ питања наводим да говоре о графичком приказивању и обележавању дужи, полуправе и праве. Најављујем наставну јединицу.

Вођено вежбање уз коментар и иправку погрешног резоновања 5 минута

Заједно са ученицим арадимо задатак цртања дужи, полуправе и праве.

Увежбавање правила и индивидуални рад ученика 12 минута

Ученицима делим листић са текстом задатака који они лепе у свеске и затим раде задатке (прилог1), проверу вршимо на табли.

Систематизација 4 минута

За систематизацију градива ученицима делим картончиће- зелене и црвене. Затим им читам тврдње. Ученици треба да процене да ли је тврдња исправна и да уколико јесте подигну зелени картон, или црвени уколико тврдња није исправна.

Ток часа

Стварање контекста за учење новог материјала

На таблу лепим хамер на коме се налазе фигуре које ученици треба да именују: дуж, крива линија, квадрат, круг, троугао и правоугаоник.

Презентација новог материјала

Најава наставне јединице

Затим ученицима скрећем пажњу да погледају дуж и криву линију. Питам их: Шта је то дуж? Која је разлика између дужи и криве линије? Чиме је ограничена дуж? Како се дуж одележава? Шта је то тачка? Како се обележава? Ако продужимо дуж неограничено преко крајњих тачака који геометријску фигуру добијамо? Како обележавамо праву? Како се назива геометријска фигура коју добијамо када дуж продужимо неограничено само преко једне крајње тачке? Како обележавамо полуправу? Која је разлика између полуправе и праве? Говорим ученицима да ћемо данас понављати оно што смо научили о тачки, дужи, полуправој и правој. Наслов записујем на табли, а они у своје свеске.

Вођено вежбање уз коментар и иправку погрешног резоновања

На таблу цртам једну тачку и питам ученике: Колико правих се може провући кроз дату тачку? А колико полуправих? Затим на таблу цртам праву која садржи једну тачку и питам ученике колико полуправа има ова права и које су? Радимо следеће задатке заједно: 1. Нацртај и обележи: а) праву р б) полуправу Оm в) дуж CE.

2. Из дате тачке А повуци полуправе Ab, Ac, Am. Увежбавање правила и индивидуални рад ученика

Ученицима делим листић са текстом задатака који они лепе у свеске и затим раде задатке (прилог1), проверу вршимо на табли.

Систематизација За систематизацију градива ученицима делим картончиће- зелене и црвене. Затим им читам тврдње (прилог 2). Ученици треба да процене да ли је тврдња исправна и да уколико јесте подигну зелени картон, или црвени уколико тврдња није исправна.

ПРИЛОГ 1- Листић са задацима

1. Имају ли полуправе и дужи заједничких тачака:

2. Уочи и запиши све дужи са цртежа:

3. Нацртај две праве линије тако да једна пролази кроз тачку А, а друга кроз тачку М и да се оне секу у тачки О.

4. Дата је права а са тачкама А, B, C, D. Одреди све дужи и полуправе.

5. Дата је дуж EF и права линија којој је Е крајња тачка. На тпј правој линији одреди тачку G тако да EF и EG буду једнаке.

6. Упореди задане дужи шестаром, а затим користећи знаке F 03 C, F 03 E, F 03 D напиши у каквом се односу налазе:

AB__BA AB__OM AB__CF

OM__AB OM__MO OM__CF

CF__AB CF__OM CF__FC

ПРИЛОГ 2- Тврдње за систематизацију

1. Тачка се обележава великим штампаним словом латинице. 2. Права линија се обележава малим словом латинице. 3. Кроз једну тачку можемо повући две праве. 4. Права је одређена двема тачкама. 5. Полуправа је неограничена са обе стране. 6. Дуж је ограничена са обе стране двема тачкама.

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument