Pravni lekovi-Krivicno procesno pravo-Seme-Pravni fakultet, Šeme' predlog Krivično procesno pravo
mfdoom
mfdoom

Pravni lekovi-Krivicno procesno pravo-Seme-Pravni fakultet, Šeme' predlog Krivično procesno pravo

4 str.
37broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od4broj ocena
Opis
Sema iz Krivicnog procesnog prava, Pravni lekovi. pravni,sema,Kpp,krivicni postupak,akuzatornost,in dubio pro reo,ne bis in idem,ravnopravnost,nacelo istine,krivicni sudovi,tuzilac,branilac,okrivljeni,jemstvo,pritvor,saslusanje,dokaz,vestacenje,nadzor,hapsenje,optuzenje,glavni prteres,optuzba,presuda,zalbeni razlozi,rociste,zastitni objekt,krivicni zakon,KZ,zivot,telo,ubistvo,objekt radnje,radnja izvrsenja,posledica,umisljaj,radnja,lisavanje zivota,pokusaj,izvrsenje,prikrivanje drugog,opasnost po zivot,krivica,ubistvo na mah,radnja izvsrenja,pasivni subjekt,nehat,samoubistvo,pomaganje,saucesni,tezi oblik,laksi oblik,izvrsilac,teska telesna povreda,laka telesna povreda,kvalifikovani oblik,lisenje slobode,otmica,prinuda,slobode i prava coveka i gradjanina,narusavanje nepovredivosti stana,pokusaj,neovlasceno prisliskivanje,bitan element,necinjenej,povreda ravnopravnosti,zastitni objekt,pravna jednakost,dvobracnost,vanbracna zajednica,brak s maloletnikom,nasilje u porodici,intelektualna svojina,tudja stvar,imovina,kd protiv privrede,kd protiv zdravlja ljudi,pravo glasanja,povreda,strajk,zlostavljanje,mucenje,cast i ugled,prikrivanje,neotklanjanje opasnosti,opsta opasnost,sabotaza,spijunaza,lazni iskaz,tajnost postupka,nasilnicko ponasanje,samovlasce,mito,genocid,talac,optuznica,pravosnazna presuda,javni tuzilac,optuzni akt,pravni lekovi,svedoci,ekstradicija,okrivljeni,zalba,krivicna prijava,dokazni predlog.
30 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 4
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.

Procesno sredstvo kojim ovlasceno lice, pravno napada odredjenu odluku (presudu ili resenje) , donesenu u krivicnom postupku 1.Zalba protiv presude I stepenog suda 2.Zalba protiv presude II stepenog suda

3.Zalba na resenje 1.Ponavljanje krivicnog postupka 2.Zahtev za zastitu zakonitosti Redovan pravni lek, protiv nepravosnaznih sudskih odluka. Rok za podnosenje zalbe na presudu 15 dana, u skracenom p. 8 dana, na resenje 3 dana Sadrzaj zalbe: 1) oznacenje presude protiv koje se izjavljuje 2) zalbeni razlog i obrazlozenje zalbe zalba koja ne sadrzi sve navedene podatke 3) predlog da se pobijana presuda u potpunosti ukine smatrace se nepotpunom4) potpis lica koje je izjavilo zalbu 1.Bitne povrede odredbi krivicnog postupka (apsolutno i relativno bitne povrede) 2.Povrede krivicnog zakona (greske suda u odnosu na krivicno delo,primenu zakona ..) 3.Anomalije u odnosu na sudsko odlucivanje (zalba zbog odluke o troskovima,o oduzimanju imo.koristi i sl) 1.Pogresno ili nepotpuno utvrdjeno cinjenicno stanje

Vanredni prot. pravos

Pravni lek

Vrste pravnih lekova

Redovni pr.nepravos

ZALBA

Zalbeni razlozi

Pravne anomalije

Cinjenicne anomalije

Docsity.com

Pred I stepenim sudom Prvostepeni sud ce resenjem odbaciti zalbu ako je neblagovremena ili nedozvoljena

: Zalba se dostavlja sudu koji je izrekao presudu.Tu se odvija samo formalna faza

Prvostepeni sud dostavlja primerak zalbe protivnoj stranci, koja u roku od 8 dana od prijema , moze sudu podneti svoj odgovor na zalbu potom I stepeni sud dostavlja zalbu i sve spise II stepeno sudu

Pred II stepenim sudom

I faza II faza Dodeljivanje predmeta u rad Postupak predzalbenim vecem

(ciji je osnovni zadatak da se upozna sa zalbom i spisima da bi mogao na sednici veca podneti sudiji izvestiocu

izvestaj o stanju stvati) 1 u sednici veca (pravilo) odrzavanje pretresa(retko) 2 -Zakazuje predsednik veca,obavestava j.t i ostala lica -Prisustvo stranaka nije bitna procesna pretpostavka Potrebno je ispunjenje 2 uslova -Sednica pocinje izvestajem sudije izvestioca -Odrzava se javno, sastavlja se zapisnik 1.Potrebno je da se zbog pogresnog ili nepotpuno izvedenog cinjenicnog stanja dokazi ponovo izvedu 2.Postoje opravdani razlozi da se predmet ne vrati prvostepenom sudu na ponovni glavni p.

1. Odbaciti (zalbu resenjem, neblagovremenu i nedozvoljenu) 2. Odbiti ( kao neosnovanu i potvrditi presudu) 3. Uvaziti ( te svojim resenjem ukinuti ili preinaciti prvostepenu presudu )

- ako je drugostepeni sud preinacio presudu prvostepenog suda kojom je optuzeni oslobodjeno od optuzbe i izrekao presudu kojom se optuzeni oglasava krivim

-odlucuje sud treceg stepena u sednici vece ( pred ovim sudom nikada se ne moze odrzati pretres) -primenjuje se i prosirena privilegija zdruzivanja( beneficium cohaesionis-sud postupa kao da zalba odredjenog saooptuzenog postoji onda kada povodom ma cije zalbe utvrdi da razlozi zbog koji je doneo odluku u prilog optuzenom idu u korist i ostalim saoptuzenim)

Zalbeni postupak

Odluke drugostepenog suda po zalbi :

Zalba protiv presude drugostepenog sud moguca

Docsity.com

Prema kriterijumu (ne) dozvoljenosti prava na zalbu protiv resenja postoje 3 vrste resenja: Resenja u odnosu na koja je zalbapo pravilu dozvoljena, a po izuzetku iskljucena Resenja u pogledu kojih je zalbapo pravilu iskljucena, a samo po izuzetku moguca Resenja protiv koji se ne moze zalba samostalno uloziti, vec se mogu pobijati samo u zalbi protiv presude Opsti rok zalbe na resenje je - 3 dana, po pravilu ima suspenzivno dejstvo ( odlaze izvrsenje resenja) , mada to ne mora uvek biti tako. Odbaciti (kao neblagovremenu ili kao nedozvoljenu) Odbiti ( kao neosnovanu ) Uvaziti (te pobijano resenje preinaciti ,ukinuti ili vratiti na pnovno odlucivanji )

Zalba na resenje

U postupku po zalbi sud odlucuje resenjem I zalbu moze:

Docsity.com

Vanredni pravni lekovi

(protiv pravosnaznih sudskih odluka, ne moze se izmeniti na stetu okrivljenog)

Zahtev za ponavljanje krivicnog postupka

Zahtev za zastitu zakonitosti

Docsity.com

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.