Predavanja beton, Završni rad' predlog Structures architecturales. Universiteti i Prishtinës
kamikaza007
kamikaza007

Predavanja beton, Završni rad' predlog Structures architecturales. Universiteti i Prishtinës

94 str.
1000+broj poseta
Opis
sa predavanja o betonu i slično
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 94
ovo je samo pregled
3 prikazano na 94 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 94 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 94 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 94 str.
preuzmi dokument
Microsoft Word - predavanja-beton.doc

BETONSKE KONSTRUKCIJE I

Predavanja

Zagreb, 2010. Igor Gukov

Betonske konstrukcije I

2

SADRŽAJ

1. UVOD ..............................................................................................................................................................................3 2. FIZIKALNO-MEHANIČKA SVOJSTVA MATERIJALA ..........................................................................................6

2.1. Beton ......................................................................................................................................................................7 2.1.1 Računska čvrstoća betona ..........................................................................................................................11 2.1.2 Višeosno stanje naprezanja ........................................................................................................................11 2.1.3 Deformacije betona ....................................................................................................................................12 2.1.4 Razred okoliša ............................................................................................................................................17

2.2. Čelik za armiranje ................................................................................................................................................18 3. OSNOVE PRORAČUNA KONSTRUKCIJA..............................................................................................................21 4. DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJE ........................................................................................................................25

4.1. Klasifikacija djelovanja .......................................................................................................................................26 4.2. Vlastita težina.......................................................................................................................................................27 4.3. Uporabna opterećenja zgrada...............................................................................................................................28 4.4. Opterećenje snijegom...........................................................................................................................................29 4.5. Opterećenje vjetrom.............................................................................................................................................31 4.6. Toplinska djelovanja ............................................................................................................................................35 4.7. Potresno djelovanje ..............................................................................................................................................37

4.7.1 Osnovni pojmovi ........................................................................................................................................37 4.7.2 Proračun seizmičkih sila ............................................................................................................................39

4.8. Kombinacije opterećenja .....................................................................................................................................44 5. DIMENZIONIRANJE PREMA GRANIČNOM STANJU NOSIVOSTI ...................................................................46

5.1. Uvod .....................................................................................................................................................................46 5.2. Elementi naprezani na savijanje ..........................................................................................................................47

5.2.1 Jednostruko armirani pravokutni presjek..................................................................................................47 5.2.2 Dvostruko armirani pravokutni presjek .....................................................................................................49 5.2.3 Dimenzioniranje T-presjeka na moment savijanja ....................................................................................50 5.2.4 Minimalna armatura ...................................................................................................................................52 5.2.5 Maksimalna armatura.................................................................................................................................52

5.3. Elementi naprezani uzdužnom silom...................................................................................................................53 5.3.1 Centrično tlačno naprezani elementi..........................................................................................................53 5.3.2 Centrično vlačno naprezani elementi.........................................................................................................55

5.4. Dimenzioniranje pravokutnih presjeka pomoću dijagrama interakcije ..............................................................55 5.5. Dimenzioniranje pravokutnih presjeka na ekscentrični tlak ...............................................................................56 5.6. Dimenzioniranje pravokutnih presjeka na ekscentrični vlak ..............................................................................57

5.6.1 Vlačna sila djeluje između armatura (mali ekscentricitet) ........................................................................57 5.6.2 Vlačna sila djeluje izvan presjeka (veliki ekscentricitet) ..........................................................................58

5.7. Lokalna tlačna naprezanja....................................................................................................................................58 5.8. Poprečna armatura u gredama..............................................................................................................................60 5.9. Dimenzioniranje presjeka na moment torzije......................................................................................................65 5.10. Proračun ploča na proboj ................................................................................................................................69 5.11. Vitki elementi naprezani ekscentričnom tlačnom silom .............................................................................73

5.11.1 Približan proračun prema EC2...................................................................................................................74 6. GRANIČNA STANJA UPORABLJIVOSTI ...............................................................................................................76

6.1. Uvod .....................................................................................................................................................................76 6.2. Granično stanje naprezanja..................................................................................................................................76 6.3. Granično stanje raspucavanja (kontrola pukotina)..............................................................................................77 6.4. Granično stanje deformiranja (kontrola progiba)................................................................................................80

6.4.1 Proračun geometrijskih karakteristika pravokutnog poprečnog presjeka.................................................85 6.4.2 Proračun geometrijskih karakteristika nosača T-presjeka.........................................................................86

7. OBLIKOVANJE I KONSTRUIRANJE .......................................................................................................................88 7.1. Pravila armiranja ..................................................................................................................................................88 7.2. Zaštitni sloj betona ...............................................................................................................................................88 7.3. Prionljivost betona i armature..............................................................................................................................90 7.4. Sidrenje armature .................................................................................................................................................91 7.5. Nastavljanje armature ..........................................................................................................................................92

8. LITERATURA .............................................................................................................................................................94

Betonske konstrukcije I

3

1. UVOD Iskustva u dobivanju betona vrlo su stara. Još su davno Azijati, Hebreji i Egipćani, a preko njih stari Grci i Rimljani, poznavali hidraulička svojstva mješavine pucolana, pržene gline i vapna. Hidraulička su veziva miješali s pijeskom i drobljenom opekom te na taj način izrađivali mort. Neke rimske građevine zidane takvim mortom, kao što je rimski Koloseum ili Pont du Gard kod Nimesa u južnoj Francuskoj, održale su se do danas jer je cementni mort još uvijek jak i čvrst. U ruševinama Pompeja neki mortovi, stari gotovo 2000 godina, često su bolje očuvani od nekog kamena u zidu. Moderna znanstvena iskustva počinju 1818. godine, kad je Vicat otkrio uzroke hidrauličkih svojstava nekih vrsta veziva. Prvi portland-cement proizveo je 1824. godine graditelj Joseph Aspdin iz Leedsa, ali on nije bio dovoljno pečen, pa je tek 1845. godine Isaac Johnson, pečenjem mješavine gline i vapnenca sve do nastajanja klinkera, uspio dobiti portland-cement sa svojstvima po kojima je i danas poznat. Sam naziv nastao je prema boji tog očvrslog cementa sličnoj boji vapnenca iz okolice Portlanda. Armirani beton kao građevni materijal pojavljuje se sredinom 19 stoljeća. 1850.g. Francuz Lambot izradio je čamac od žičane mreže obložene mortom. 1876.g. Francuz Monier patentirao izradu velikih betonskih lonaca. Kasnije je patentirao i

rezervoare, cijevi montažne ploče i svodove. 1892.g. Francuz Henebique izveo je novi tip rebrastih stropova i uveo u praksu armiranobetonske

pilote. 1928.g. Prednapeti beton 1929.g. Montažne konstrukcije 1932-1936.g. Metoda graničnih stanja Prednosti betona:

o Nezapaljivost. Armirani beton po otpornosti prema požaru pripada povoljnijim građevinskim materijalima. Kako je poznato, čelik sam po sebi nije otporan na visoke temperature i jako se deformira. Beton je materijal otporan na djelovanje požara, na što osobito utječe vrsta upotrebljenog agregata. Najbolje vrste agregata prema požaru su od bazalta, diabaza, vapnenca i dolomita a posebno od šamota i zgure iz visokih peći. Za vrijeme požara voda ispari iz betona, što znatno povećava njegovu termičku otpornost.

o Trajnost. Trajnost armiranobetonskih konstrukcija osigurana je velikim dijelom time što beton štiti armaturu od korozije i što mu se čvrstoća u tijeku vremena povećava. To sve vrijedi uz uvjet da je konstrukcija načinjena od kompaktnog betona.

o Relativno mali troškovi održavanja. Troškovi održavanja armiranobetonskih konstrukcija vrlo su mali, kao uostalom i za građevine od kamena, za razliku od troškova održavanja čeličnih i drvenih konstrukcija. U pogledu higijene armiranobetonske su konstrukcije u prednosti pred drvenim i čeličnim zbog svoje monolitnosti, u kojoj nema šupljina za leglo parazita i skupljanje prašine.

o Mogućnost izrade najraznovrsnijih oblika. Prilagodljivost armiranog betona svim potrebnim oblicima dopušta projektantu da zadovolji najrazličitije zahtjeve konstrukcijske, izvođačke ili arhitektonske prirode.

o Relativno visoka tlačna čvrstoća. o Beton dobiva na kvaliteti što je stariji.

Mane betona:

o znatna vlastita težina o velika provodljivost topline i zvuka o niska vlačna čvrstoća

Betonske konstrukcije I

4

o teško naknadno provjeravanje armature o potrebna je stručna radna snaga o otežani radovi kod niskih i visokih temperatura. Ne bi trebalo betonirati kada je temperatura

niža od +5°C. Kod visokih temperatura (>30°C) voda naglo hlapi iz betona. o otežana naknadna adaptacija ili pojačanje gotove konstrukcije o korozija armature u betonu o dimenzionalna nestabilnost izazvana puzanjem i skupljanjem betona o poroznost o osjetljivost na mraz o mogućnost pojave pukotina koje ne narušavaju sigurnost i trajnost kada su ograničene širine,

ali ipak kvare vanjski izgled. o beton izložen duže vrijeme visokim temperaturama (>250°C) naglo gubi čvrstoću i

prionljivost s čelikom, a osobito ako se prilikom gašenja požara polijeva vodom, kad zbog naglog hlađenja još više raspucava.

Iako je lista mana betona veća od liste prednosti, prednosti su ipak veće pa je beton danas jedan od najraširenijih gradiva. Armirani beton je kombinacija dvaju po mehaničkim karakteristikama različitih materijala, betona i čelika, koji zajednički sudjeluju u nošenju kao jedna monolitna cjelina. Beton kao i svaki kamen, ima znatno manju vlačnu nego tlačnu čvrstoću. Ako se promatra prosta greda od betona naprezana savijanjem, iznad neutralne osi vlada tlak, a ispod nje vlak. Dimenzije poprečnog presjeka grede moraju se određivati iz nosivosti betona na vlak, dok će tlačna čvrstoća biti neiskorištena. Greda je zbog toga teška i neekonomična. Da bi joj se smanjile dimenzije poprečnog presjeka, u vlačnu zonu presjeka treba ugraditi takav materijal koji dobro prenosi vlačna naprezanja. A takvo svojstvo ima upravo čelik. Kod računanja nosivosti grede naprezane savijanjem uvijek se pretpostavlja da je beton pukao do neutralne osi i da ne sudjeluje u prijenosu vlačnih naprezanja. Kombinacijom betona i čelika u obliku armiranog betona postiže se dobro iskorištavanje oba materijala, pri čemu beton u prvom redu prima tlačna, a čelik vlačna naprezanja.

M DIJAGRAM

L

Slika 1.1 Armiranobetonska greda u kojoj je beton naprezan na tlak, a čelik na vlak.

Efikasno sudjelovanje tih dvaju različitih gradiva omogućeno je iz slijedećih razloga:

o beton ima svojstvo da u tijeku svog stvrdnjavanja čvrsto prianja uz čelik, tako da pri djelovanju vanjskih sila oba materijala nose zajednički, tj. susjedne čestice betona i čelika imaju jednake deformacije. Pri tome čelik, kao materijal s većim modulom elastičnosti, prima

Betonske konstrukcije I

5

na jedinicu površine presjeka veći dio sile nego beton. Prianjanje betona i čelika glavni je faktor njihova zajedničkog sudjelovanja u nošenju;

o beton i čelik imaju približno jednake temperaturne koeficijente; betonu, ovisno o agregatu, temperaturni je koeficijent α T,c = 1,4 * 10-5 ¸ 0,7 * 10-5 , a čeliku α T,s = 1,2 * 10-5, zbog čega u kombiniranom gradivu dolazi do neznatnog unutrašnjeg naprezanja pri temperaturnim promjenama

o beton štiti čelik od korozije, ako je dovoljno kompaktan, zbog bazičnog karaktera kemijskih reakcija i obilnog lučenja Ca (OH)2.

Europske norme Eurocode svrstane su u slijedeće knjige:

EC Europske norme Hrvatske prednorme Opis EC0 EN 1990 HRN ENV 1991-1 Osnove proračuna EC1 EN 1991 HRN ENV 1991 Opterećenja (djelovanja) EC2 EN 1992 HRN ENV 1992 Betonske konstrukcije EC3 EN 1993 HRN ENV 1993 Čelične konstrukcije EC4 EN 1994 HRN ENV 1994 Spregnute konstrukcije EC5 EN 1995 HRN ENV 1995 Drvene konstrukcije EC6 EN 1996 HRN ENV 1996 Zidane konstrukcije EC7 EN 1997 HRN ENV 1997 Geomehanika EC8 EN 1998 HRN ENV 1998 Seizmika EC9 EN 1999 HRN ENV 1999 Aluminijske konstrukcije

Tablica 1.1 Europske norme.

Oznake prema EC2:

Q Promjenljivo djelovanje G Stalno djelovanje d Statička visina presjeka h Ukupna visina presjeka ft Vlačna čvrstoća čelika fy Granica popuštanja čelika Ec Modul elastičnosti betona Es Modul elastičnosti čelika fck Karakteristična čvrstoća betona (valjak) fck,cube Karakteristična čvrstoća betona (kocka) fpk Karakteristična čvrstoća čelika za prednapinjanje fp0.1,k Karakteristična granica naprezanja čelika za prednapinjanje fcd Računska čvrstoća betona fyd Računska čvrstoća čelika ξ Koeficijent položaja neutralne osi ζ Koeficijent kraka unutrašnjih sila As1 Površina vlačne armature As2 Površina tlačne armature αv Koeficijent punoće ka Koeficijent položaja tlačne sile Sd Računska vrijednost utjecaja Rd Računska nosivost presjeka MSd Računski moment savijanja MRd Računski moment nosivosti Fc Tlačna sila u betonu Fs1 Vlačna sila u armaturi

Betonske konstrukcije I

6

Fs2 Tlačna sila u armaturi NSd Računska uzdužna sila NRd Računska uzdužna sila nosivosti εc Deformacija betona εs Deformacija čelika εp Deformacija čelika za prednapinjanje sw Razmak spona Ak Površina unutar srednje konture (torzija) uk Opseg srednje konture (torzija) As1 Površina svih uzdužnih šipki (torzija) σc Naprezanje u betonu σs Naprezanje u armaturi bw Širina hrpta I i T presjeka beff Sudjelujuća širina grede hf Debljina ploče T presjeka μsd Bezdimenzijska veličina za moment νsd Bezdimenzijska veličina za uzdužnu silu ρ Koeficijent armiranja ω Mehanički koeficijent armiranja Vsd Računska poprečna sila VRd Računska nosivost na poprečne sile τRd Računska čvrstoća na djelovanje glavnih kosih naprezanja Tsd Računski moment torzije TRd Računska nosivost na torziju wk Računska širina pukotina VRd1 Nosivost neraspucalog elementa na poprečne sile Asw Površina poprečne armature (spona) ρw Koeficijent armiranja poprečnom armaturom srm Srednji razmak pukotina σpo Naprezanje u prednapetoj armaturi prije gubitaka i padova σpm,o Naprezanje u prednapetoj armaturi poslije gubitaka σp Naprezanje u prednapetoj armaturi c Zaštitni sloj betona lb Dužina sidrenja lb,net Iskorištena dužina sidrenja fbd Računska čvrstoća prionljivosti ls Dužina nastavka d1 Udaljenost težišta vlačne armature od vlačnog ruba d2 Udaljenost težišta tlačne armature od tlačnog ruba ln Svijetli raspon

2. FIZIKALNO-MEHANIČKA SVOJSTVA MATERIJALA Svojstva materijala koriste se za određivanje otpornosti (nosivosti) elemenata i konstrukcija. Određuju se ispitivanjem u skladu s EC2, odnosno ENV 206 (Europäische Vornorm).

Betonske konstrukcije I

7

2.1. Beton Beton je građevinski materijal izrađen miješanjem veziva (cement), vode i agregata (pijesak, šljunak drobljenac). Osim tih obaveznih komponenti u sastav betona mogu ulaziti i dodaci (aditivi) koji mu daju posebna svojstva (zaptivači, aeranti, plastifikatori, regulatori vezivanja, sredstva protiv mraza...) U skladu sa ENV 206, beton koji se predviđa za sustave od betona, armiranog i prednapetog betona, treba biti načinjen od agregata, cementa, vode i dodataka u omjeru koji će osigurati dobru obradivost i svojstva koja ne smiju biti ispod vrijednosti danih tim propisima. Za gustoću nearmiranog betona uzima se ρ = 2400 kg/m3, a armiranog ρ = 2500 kg/m3.

24.00

24.50

25.00

25.50

26.00

26.50

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

Armatura (kg/m3)

Za pr

em in

sa te

ži na

A B

(k N

/m 3)

Slika 2.1 Utjecaj količine armature na zapreminsku težinu armiranog betona.

Zapreminska težina armiranog betona ovisi o količini armature. Neki elementi mogu imati veliki postotak armiranja uzdužnom i poprečnom armaturom, a time i veću zapreminsku težinu. Ako pretpostavimo zapreminsku težinu nearmiranog betona 24.0 kN/m3 može se koristiti slijedeći izraz za izračun zapreminske težine armiranog betona:

Zapreminska težina AB=24+As,uk*0.007 U gornji izraz potrebno je upisati As,uk u kg/m3 da bi dobili zapreminsku težinu u kN/m3. Npr. za 143 kg/m3 proizlazi zapreminska težina AB od 25.0 kN/m3. Npr. za 286 kg/m3 proizlazi zapreminska težina AB od 26.0 kN/m3. Glavne mehaničke karakteristike betona jesu njegove čvrstoće (tlačna, vlačna i posmična) i deformabilnost. Deformabilnost materijala je njegovo svojstvo da se elastično i plastično deformira do trenutka razaranja. Na ova mehanička svojstva betona utječe veliki broj čimbenika, od kojih su najvažniji:

kakvoća cementa, kakvoća i granulometrijski sastav ispune, vodocementni faktor, konstrukcija smjese betona, prirodne primjese u ispuni i vodi, te posebni dodaci cementu ili betonskoj smjesi

da bi se postigla posebna svojstva, način pripreme i ugradnje betona u konstrukciju i njega betona.

Karakteristična tlačna čvrstoća (klasa betona) određuje se na osnovi računa vjerojatnosti i statistike korištenjem rezultata ispitivanja probnih uzoraka u obliku valjka dimenzija 150/300 mm, starih 28

Betonske konstrukcije I

8

dana. Zahtijeva se da najmanje 95% svih rezultata pokaže čvrstoću veću ili jednaku propisanoj klasi betona, odnosno da najviše 5% rezultata može biti manje čvrstoće od određene klase betona (5% fraktil). Pretpostavka je da će statistička raspodjela rezultata ispitivanja tlačne čvrstoće slijediti lognormalnu (Gaussovu) krivulju (Slika 2.2).

U ce

st al

os t

σ

cmf

σ

fck

p=5%

σ1.64 fcCvrstoca

Slika 2.2 Gaussova (lognormalna) krivulja raspodjele rezultata ispitivanja tlačne čvrstoće betona.

Sva pravila i formule za konstruiranje i dimenzioniranje, prema Eurokodu 2, osnivaju se na karakterističnoj čvrstoći dobivenoj preko valjaka fck,cyl ili skraćeno fck. Međutim, kako neke zemlje određuju karakterističnu čvrstoću betona preko rezultata dobivenih ispitivanjem kocki stranice 200 mm fck,cube , to se daje tablica za pretvorbu ovih čvrstoća. Ako je potrebno poznavati srednju tlačnu čvrstoću betona, ona se može približno odrediti po izrazu:

fcm = fck + 8 (N/mm2) (2.1)

Razredi betona C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 fck (N/mm2) 12 16 20 25 30 35 40 45 50 fck,cube 15 20 25 30 37 45 50 55 60 fcm 20 24 28 33 38 43 48 53 58

Tablica 2.1 Razredi betona.

Čvrstoća betona starosti do 1000 dana u odnosu na konačnu fc∞ može se približno odrediti korištenjem dijagrama.

Slika 2.3 Promjena čvrstoće betona starenjem.

Idealizirani radni dijagram naprezanje−deformacija za beton, predložen Eurokodom 2 za analizu armiranobetonskih i prednapetih sustava po nelinearnoj teoriji, teoriji plastičnosti ili za proračun po teoriji drugog reda za kratkotrajno opterećenje prikazan je na slici 2.4.

Betonske konstrukcije I

9

εc α =arctgE1 cm

fc

0.4fc

εc1 cuε Slika 2.4 Idealizirani dijagram σ - ε za beton.

Funkcija dijagrama na slici 2.4. u intervalu 0 ≥ εc ≥ εcu dana je u obliku:

2( ) 1 ( 2) c

c f k

k η ησ

η − −

= + −

(2.2)

fc - tlačna čvrstoća betona za koju se uzima da je jednaka računskoj čvrstoći (fc = fcd = fck/γc) η = εc/εc1 - odnos deformacije betona prema εc1 εc1 - odgovarajuća deformacija maksimalnoj vrijednosti naprezanja fc,

obično se uzima εc1 = 0.0022 (εc < 0 ako je naprezanje tlačno) k = 1.1 Ec ⋅ εc1 /fc (2.3)

Ecm - sekantni ili statički modul elastičnosti betona

( ) 1 39500 8cm ckE f= ⋅ + (2.4)

Na slici 2.5 vrijednost fck predstavlja karakterističnu tlačnu čvrstoću betona dobivenu ispitivanjem valjka, a fcd=fck/γc predstavlja računsku čvrstoću betona. Koeficijentom α=0.85 uzima se u obzir nepovoljno djelovanje dugotrajnog opterećenja te drugih nepovoljnih čimbenika na čvrstoću betona. Eurocode 2 predlaže dva računska dijagrama betona. Prvi je oblika pravokutnik plus parabola i drugi oblika pravokutnika. Oba dijagrama imaju graničnu deformaciju εcu=-3.5‰. Kod centričkog tlaka granična deformacija ne smije prelaziti -2.0‰.

-3,5-2 cε

σ

fcd

c

-0,7

σc

ε -3,5 c

α

α=0,85 α=0,95∗0,85

α fcd0.4f ck

c1ε

=arctgEα1 cm

cuε

fck

f =fcd ck /γc

Radni dijagram Racunski dijagram Racunski dijagram

Slika 2.5 Radni i računski dijagrami betona.

Vlačna čvrstoća betona definirana je prema obliku uzorka i metodi ispitivanja na vlak. Tako se razlikuje: fct,ax - vlačna čvrstoća dobivena ispitivanjem uzorka na središnji vlak

Betonske konstrukcije I

10

fct,sp - vlačna čvrstoća dobivena cijepanjem fct,fl - vlačna čvrstoća dobivena savijanjem uzorka. Kako se za proračun koristi fct,ax, to su izrazi za pretvorbu: fct,ax = 0.9 fct,sp fct,ax = 0.5 fct,fl. Budući da vlačna čvrstoća u pravilu jako varira za neku klasu betona, a može biti značajna u analizi sigurnosti i trajnosti, uvodi se srednja vrijednost za vlačnu čvrstoću između donje granice za karakterističnu vlačnu čvrstoću fctk,0.05 i gornje granice fctk,0.95, odnosno one s 5%-tnim i druge s 95%-tnim fraktilom. Ovisno o klasi betona, vlačne čvrstoće su dane u tablici 2.2 u N/mm2.

Klasa betona C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 fct,m 1.6 1.9 2.2 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 4.1 fctk, 0,05 1.1 1.3 1.5 1.8 2.0 2.2 2.5 2.7 2.9 fctk, 0,95 2.0 2.5 2.9 3.3 3.8 4.2 4.6 4.9 5.3

Tablica 2.2 Vlačne čvrstoće betona.

Također daju se približni izrazi za procjenu srednje vlačne čvrstoće te karakterističnih: fct,m = 0.30 fck2/3 (2.5) fctk, 0.05 = 0.70 fct,m (2.6)

fctk, 0.95 = 1.3 fct,m (2.7) Donja granična vrijednost za vlačnu čvrstoću fctk,0.05 predstavlja veličinu koju će imati ili čak premašiti 95% rezultata ispitivanja, a samo će 5% biti ispod nje. Gornja granična vrijednost za vlačnu čvrstoću fctk,0.95, predstavlja veličinu koju će premašiti samo 5% rezultata, a 95% će dati vrijednost jednaku ili manju od nje. Kada se određuje deformacija betona pod opterećenjem, koristi se sekantni modul elastičnosti između naprezanja σc = 0 i σc = 0.4 fck, a označuje se za beton normalne gustoće kao Ecm. Ako nema točnijeg podatka za sekantni modul elastičnosti betona, dopušta se približni izraz za njegovo prognoziranje:

39500 8cm ckE f= + (N/mm 2). (2.8)

Vrijednosti dobivene pomoću izraza zaokružene su i svrstane u tablicu.

Razred betona C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 Ecm(N/mm

2) 26000 27500 29000 30500 32000 33500 35000 36000 37000

Tablica 2.3 Moduli elastičnosti betona.

Koeficijent poprečne deformacije bira se između 0 i 0.2. Kada je utjecaj poprečne deformacije znatan, uzima se μc = 0.2. Za naponsko stanje II. (pojava pukotina u vlačnoj zoni) može se uzeti μc = 0. Za temperaturni koeficijent predlaže se vrijednost αT,c = 10-5 K-1.

Betonske konstrukcije I

11

2.1.1 Računska čvrstoća betona Za dimenzioniranje prema graničnim stanjima nosivosti potrebno je poznavati računsku čvrstoću betona. Prema Eurocodeu 2 računska čvrstoća se dobije tako da se tlačna čvrstoća dobivena ispitivanjem valjaka podijeli s koeficijentom sigurnosti za materijale γM=γc=1.5, koja se još reducira koeficijentom α = 0.85 ili α = 0.80 zbog nepovoljnih učinaka dugotrajnog opterećenja i dinamičkog djelovanja te zbog razlike između čvrstoće betona u konstrukciji i one probnih tijela. Računska tlačna čvrstoća betona iznosi:

α⋅fcd=α⋅fck/γc=0.85⋅fck/1.5 (2.9)

Slika 2.6 Računski dijagram betona oblika parabola + pravokutnik.

Parabola: ( )4 4

cd c c c

fασ ε ε⋅= − za 0 2cε≤ ≤ ‰

Pravac: c cdfσ α= ⋅ za 2 3.5cε≤ ≤ ‰

2.1.2 Višeosno stanje naprezanja Deformacije i čvrstoće betona razlikuju se ovisno o tome je li to jednoosno ili višeosno stanje naprezanja. Prema rezultatima ispitivanja u stanju troosnog tlačnog naprezanja prema radovima Richarta, Balmera, Brandtzaega i Browna dolazi do velikog porasta čvrstoće i deformacije betona. Za isti razred betona deformacija je porasla za 20 puta na 60‰, a tlačna čvrstoća je i 6 puta veća. Kod višeosnog stanja naprezanja pojavljuju se velike plastične deformacije pred slom betona, koje rastu i bez prirasta opterećenja.

Slika 2.7 Radni dijagrami betona kod višeosnog tlačnog naprezanja prema Richartu.

Betonske konstrukcije I

12

Beton je materijal s izrazito nehomogenom strukturom, a osim toga protkan je porama s mjestimičnim nalazištima krupnijih šupljina. U očvrslome cementnom tijestu, a naročito na spoju s agregatom, ima mikropukotina i prije nego je beton opterećen. Zbog tih razloga uobičajene teorije čvrstoća mogu se na beton primjenjivati samo s izvjesnom aproksimacijom. Richard, Brandtzaeg i Brown na osnovi eksperimenata postavljaju izraz za tlačnu čvrstoću betona:

fcc=fck+4.1⋅fl gdje su:

fcc - tlačna čvrstoća betona pri troosnom tlaku fck - tlačna čvrstoća betona pri jednoosnom tlaku (razred betona) fl - bočni tlak.

Taj efekt povećane nosivosti u smjeru glavnog naprezanja pri troosnom tlaku primjenjuje se kod ovijenih stupova.

2.1.3 Deformacije betona Za potrebe proračuna konstrukcije u stadiju eksploatacije i u stadiju granične ravnoteže, potrebno je poznavati dvije najvažnije karakteristike betona kao materijala za konstrukcije. Prva je naprijed opisana čvrstoća betona, a druga je njegova sposobnost deformiranja. Deformacije betona mogu se podijeliti u dvije vrste:

1. Volumenske deformacije - tj. one koje nisu vezane s djelovanjem vanjskog opterećenja već su uvjetovane bitnim svojstvima betona da mijenja svoj volumen zbog promjene temperature okoliša ili pod utjecajem skupljanja, odnosno bujanja betona.

2. Deformacije od djelovanja vanjskog opterećenja. Ovisno o karakteru djelovanja opterećenja te deformacije mogu biti: deformacije pod kratkotrajnim opterećenjem, deformacije pod dugotrajnim opterećenjem (vremenske deformacije), deformacije pod ponavljanim opterećenjem.

Slika 2.8 Razvoj deformacija betona s vremenom uz konstantno opterećenje i nakon rasterećenja.

Za proračun viskoznih deformacija koristi se koeficijent puzanja ϕ(t,to) i vrijednost skupljanja εcs. Puzanje betona je dugotrajna deformacija koja ovisi o opterećenju a skupljanje betona je dugotrajna deformacija neovisna o opterećenju.

2.1.3.1 Deformacije betona zbog promjene temperature Beton kao i svaki drugi materijali dobiva volumenske deformacije prilikom promjene temperature okoliša. Deformacija betona od promjene temperature:

ε= ΔL/L=αt⋅Δt; ΔL=αt⋅Δt⋅L (2.10)

Betonske konstrukcije I

13

Koeficijent linearnog rastezanja za sve vrste betona (αt,c) iznosi: αt,c = 1.0x10-5 K-1

Koeficijent linearnog rastezanja čelika (αt,s) za 0°<T<100° C iznosi: αt,s = 1.2x10-5 K-1

Okolnost da je αt,c ≈ αt,c od velikog je značaja za zajednički rad betona i čelika u armiranobetonskim konstrukcijama.

2.1.3.2 Deformacije od puzanja betona U proračunu AB konstrukcija za granično stanje uporabljivosti (progibi i pukotine), i u proračunima prednapetih konstrukcija (padovi sile prednapinjanja) potrebno je poznavati ne samo konačne koeficijente puzanja i skupljanja nego i njihove vrijednosti u raznim vremenskim intervalima. Ovaj problem je posebno značajan u proračunu mostova, gdje je u proračunu nadvišenja konstrukcije tijekom građenja potrebno što točnije odrediti sve parametre za proračun progiba, jer u tim slučajevima ne postoji strana sigurnosti. Beton ima svojstvo plastičnosti i puže pod dugotrajnim naprezanjem. Puzanje betona posljedica je kretanja slobodne i apsorbirane vode u betonu i ovisno je o većem broju faktora: vlažnost zraka, srednji polumjer, trenutak nanošenja opterećenja, klasa betona, srednja temperatura, konzistencija betona (v/c-faktor), klasa cementa, količina cementnog tijesta, tip opterećenja (vlak, tlak, savijanje), postotak armiranja, granulometrijski sastav agregata i tip agregata a koji više ili manje utječu na vremensku promjenu koeficijenta puzanja. Plastične deformacije betona uvjetovane su postojanjem cementnog tijesta (cement+voda), dok kamena ispuna (agregat) i armatura nemaju svojstvo puzanja pod naprezanjem već smanjuju tu pojavu. Nakon ishlapljivanja slobodne vode u betonu u nastale šupljine procuruje apsorbirana voda što uvjetuje nastavak puzanja betona. Kako se apsorbirana voda vremenom gubi i razvija kristalna rešetka puzanje betona postaje sve manje. Srednji polumjer presjeka hm predstavlja odnos površine poprečnog presjeka Ac i njegova poluopsega u/2 u dodiru sa zrakom.

2 c m

Ah u

= -srednji polumjer presjeka (mm) (2.11)

Poprečni presjek srednji polumjer 2 cm Ah u

=

( ) 2

2 b h b h b h b h ⋅ ⋅ ⋅

= ⋅ + +

2 2 h h⋅ ⋅∞ = ⋅∞

22 4 2

h h h

π π

⋅ ⋅ =

⋅ ⋅

2 2h t t h

π π

⋅ ⋅ ⋅ = ⋅

Betonske konstrukcije I

14

2 2

h t t h

π π

⋅ ⋅ ⋅ =

⋅ ⋅

0 0w wb h h b h b b h

⋅ + ⋅ − ⋅ +

( ) 2t t b b w i

t i i i

b h b h b h b h b hα ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅

+ + ⋅ +

Slika 2.9 Proračun srednjeg polumjera.

Kod proračuna unutarnjeg opseg za sandučasti poprečni presjek, koeficijent iα ovisi o izloženosti te površine sušenju. Prema nekim autorima može se uzeti 1iα = za vrijeme izvedbe i 0.5iα = za vrijeme nakon završetka izgradnje.Zbog velikog broja parametar o kojima ovisi koeficijent puzanja, EC2 ne daju odnose ϕ(t,to)/ϕ(∞,to), već se aneksom propisa daju izrazi za prognozu skupljanja i puzanja u vrijeme "t" u funkciji gore navedenih čimbenika. Koeficijent puzanja dobiva se preko izraza:

( ) ( )0 0 0, ct t t tϕ ϕ β= ⋅ − (2.12) gdje je:

( ) ( )0 0cmRH f tϕ ϕ β β= ⋅ ⋅ -osnovna vrijednost za koeficijent puzanja (2.13) t - starost betona u danima u trenutku promatranja t0 - starost betona u danima u trenutku početka djelovanja opterećenja

3 0

1 /1001 0.1RH RH

h ϕ −= +

⋅ koeficijent koji uzima u obzir relativnu vlažnost zraka (2.14)

( ) 16.8cm cm

f f

β = koeficijent koji uzima u obzir utjecaj čvrstoće betona (2.15)

( ) 0.3

0 0C

oH

t tt t t tβ β ⎛ ⎞ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠

−− = + −

(2.16)

( )0 0.2 0

1 0.1

t t

β = +

(2.17)

2 m

cAh u= srednji polumjer presjeka (mm)

RH - relativna vlažnost okoliša u %

( )18 01.5 1 0.012 250 1500H RH hβ ⎡ ⎤⎢ ⎥⎣ ⎦= + ⋅ + ≤ koeficijent ovisan o relativnoj vlazi i h0 (2.18) t-t0 vrijeme djelovanja opterećenja fcm=fck+8 u (N/mm²) srednja tlačna čvrstoća betona starog 28 dana (N/mm2)

Betonske konstrukcije I

15

Koeficijent varijacije puzanja dobivenog preko ovih formula iznosi oko 20 %. Uz uvjet da su zadovoljeni uvjeti da napon u betonu ne prelazi vrijednost σc=0.45 fck, srednja temperatura zraka

nalazi se između + 10oC i + 20oC (povremeno između - 20oC i + 40oC), kolebanje vlažnosti zraka je između 20% i 100% i konzistencija betona je plastična, konačni koeficijent puzanja se može uzeti iz tablice 2.4.

Starost Srednji polumjer presjeka hm = 2 Ac/u (mm) betona u vrijeme

50 150 600 50 150 600

opterećenj a

Okolina elementa

to u danima

suha, unutar prostorije vlažnost ≈ 50%

vlažna, na otvorenom vlažnost ≈ 80%

1 5.5 4.6 3.7 3.6 3.2 2.9 7 3.9 3.1 2.6 2.6 2.3 2.0 28 3.0 2.5 2.0 1.9 1.7 1.5 90 2.4 2.0 1.6 1.5 1.4 1.2 365 1.8 1.5 1.2 1.1 1.0 1.0

Tablica 2.4 Konačni koeficijent puzanja ϕ(, to).

Vrijednosti u tablicama potrebno je modificirati koeficijentom: - 0.7 - kada je beton krute konzistencije - 1.2 - kada je beton tekuće konzistencije. Puzanje betona može se u proračunu obuhvatiti preko modificiranog modula elastičnosti:

Ec,eff = Ecm/(1+ϕ (t,to)) (2.19)αe,eff = Es/Ec,eff - odnos modula elastičnosti. (2.20)

gdje je: Ecm - sekantni modul elastičnosti ϕ (t,to) - koeficijent puzanja betona

2.1.3.3 Deformacije od skupljanja i bujanja betona Cementno tijesto a time i beton mijenjaju svoj volumen u vremenu vezivanja i stvrdnjavanja. Cementno tijesto koje se stvrdnjava na zraku smanjuje volumen, tj. ono se skuplja, a pod vodom ili u sredini zasićenoj vodenom parom ono povećava volumen, tj. buja. Po svom karakteru skupljanje i bujanje pretežito su viskoplasticne deformacije, što znači da su u funkciji vremena i da su te deformacije uglavnom nepovratne, odnosno plastične. Stvrdnjavanje betona na zraku omogućuje trenutno skupljanje, koje je, opet, u funkciji vlažnosti. Manja ga relativna vlaga zraka ubrzava, a zrak zasićen vlagom usporava skupljanje. Beton potopljen pod vodom ima suprotnu pojavu, bujanje. Prethodno bujanje betona potopljenoga u j vodi ne sprečava njegovo naglo skupljanje kad je nakon toga izložen sušenju na zraku. Na skupljanje utječe vodocementni faktor. Ako je više vode u betonu, odnosno veći v/c-faktor, bit će i skupljanje veće. Sadržaj vode u betonu utječe na skupljanje utoliko što on smanjuje sadržaj agregata, koji inače smanjuje skupljanje. Skupljanje betona ovisi o količini cementnog tijesta u betonu jer se ono dvaput više skuplja od betona. Betoni diskontinuiranoga granulometrijskog sastava i oni s granulometrijskim sastavom koji sadržava izrazito krupni agregat manje se skupljaju.

Betonske konstrukcije I

16

Skupljanje betona ovisi o dimenzijama elementa. Utjecaj tog čimbenika izražava se pomoću "srednjeg polumjera (fiktivna debljina) presjeka" hm koji je odnos površine poprečnog presjeka i njegova poluopsega (hm = 2 Ac/u).

Slika 2.10 Skupljanje betona iste vrste u prizmama raznih dimenzija.

Vrijednost koeficijenta skupljanja u određenom vremenskom intervalu prema EC2:

( ) ( )0,cs s s scst t t tε ε β= ⋅ − (2.21) gdje je:

( )0 s cm RHcs fε ε β= ⋅ - osnovna vrijednost koeficijenata skupljanja (2.22) Koeficijent koji opisuje vremensku promjenu skupljanja:

( ) 0.5

2 00.035

s s s

s

t tt t h t t

β ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠

−− = + −

(2.23)

t - starost betona u danima u trenutku promatranja ts - starost betona u danima u trenutku kad se počinje promatrati skupljanje

( ) ( ) 6160 90 10s cm sc cmf fε β −⎡ ⎤⎣ ⎦= + ⋅ − ⋅ (2.24) t-ts stvarno trajanje skupljanja u danima. fcm=fck+8 u (N/mm²) srednja tlačna čvrstoća betona starog 28 dana (N/mm2)

1.55 za relativnu vlažnost 40% 99% (na otvorenom) 0.25 za relativnu vlažnost 99% (u vodi)

sRH RH

RH RH

β β

⎧⎪ ⎨ ⎪⎩

− ⋅ ≤ ≤ =

+ ≥

3

1 100sRH RHβ ⎛ ⎞⎜ ⎟

⎝ ⎠ = − - koeficijent kojim se uzima u obzir utjecaj vlažnosti zraka na osnovno skupljanje

4 za polaganostvrdnjavajućicement 5 za normalnoilibrzo stvrdnjavajućicement 8 za brzo stvrdnjavajući viskokvrijedni cement

scβ ⎧ ⎪ ⎨ ⎪ ⎩

=

Konačne vrijednosti skupljanja betona treba povećati za 15% kad je konzistencija svježe betonske mase žitka, odnosno smanjiti za 15% kad je konzistencija kruta.

Okolina elementa Vlažnost (%)

Srednji polumjer presjeka hm = 2 Ac/u (mm)

≤ 150 600 suha, unutrašnjost prostorije ≈ 50 - 0.60 - 0.50

Betonske konstrukcije I

17

vlažna, na otvorenom ≈ 80 - 0.33 - 0.28

Tablica 2.5 Vrijednost skupljanja εcs (u %o)

2.1.3.4 Deformacije betona zbog ponavljanog opterećenja Opterećenje elemenata može biti jednokratno ili višekratno (ponavljano opterećenje). Pri jednokratnom kratkotrajnom naprezanju elementa pojavljuju se primarne deformacije, pretežito elastične i manjim dijelom plastične.

Slika 2.11 Dijagram σc-εc pri ponavljanom opterećenju i rasterećenju.

2.1.4 Razred okoliša Beton u eksploataciji može biti izložen različitim djelovanjima. Prema uvjetima u kojima se beton nalazi propisani su minimalni tehnološki zahtjevi u vezi sastava betona, karakteristične tlačne čvrstoće, minimalnog zaštitnog sloja, vodocementni omjer i sl. prema kojima treba odabirati i projektirati razred betona.

Razred Opis okoliša Informativni primjer moguće pojave razreda izloženosti

Najmanji razred tlačne čvrstoće betona

Minim. Zaštitni sloj cmin (mm)

1. Nema rizika od oštećenja

X0 Bez rizika djelovanja Elementi bez armature u neagresivnom okolišu (npr. Nearmirani temelji koji nisu izloženi smrzavanju i odmrzavanju, nearmirani unutarnji elementi) C 20/25 15

2. Korozija armature uzrokovana karbonitizacijom

XC1 Suho ili trajno vlažno Elementi u prostorijama obične vlažnosti zraka (uključujući kuhinje, kupaonice, praonice rublja u stambenim zgradama); elementi stalno uronjeni u vodu

C 20/25 20

XC2 Vlažno, rijetko suho Dijelovi spremnika za vodu; dijelovi temelja C 30/37 35

XC3 Umjerena vlažnost Dijelovi do kojih vanjski zrak ima stalni ili povremeni pristup (npr. Zgrade otvorenih oblika); prostorije s atmosferom visoke vlažnosti (npr. Javne kuhinje, kupališta, praonice, vlažni prostori zatvorenih bazena za kupanje,…)

C 30/37 35

XC4 Cikličko vlažno I suho Vanjski betonski elementi izravno izloženi kiši; elementi u području vlaženja vodom (slatkovodna jezera i/ili rijeke,… C 30/37 40

3. Korozija armature uzrokovana kloridima koji nisu iz mora XD1 Suho ili trajno vlažno Područja prskanja vode s prometnih površina; privatne garaže C 30/37 55

XD2 Vlažno, rijetko suho Bazeni za plivanje i kupališta sa slanom vodom; elementi izloženi industrijskim vodama koji sadrže kloride C 30/37 55

XD3 Cikličko vlažno i suho Elementi izloženi prskanju vode s prometnih površina na koja se nanose sredstva za odleđivanje; parkirališne ploče bez zaštitnog sloja C 35/45 55

4. Korozija armature uzrokovana kloridima iz mora

XS1 Izloženi soli iz zraka, ali ne u direktnom dodiru s morskom vodom

Vanjski elementi u blizini obale C 30/37 55

XS2 Uronjeno Stalno uronjeni elementi u lukama C 35/45 55

XS3 U zonama plime i prskanja vode Zidovi lukobrana i molova C 35/45 55

XF1 Umjereno zasićeno vodom bez sredstava za odleđivanje

Vanjski elementi C 30/37 -

XF2 Umjereno zasićeno vodom Područja prskanja vode s prometnih površina, sa sredstvom za odleđivanje (ali C 25/30 -

Betonske konstrukcije I

18

sa sredstvom za odleđivanje ili morska voda

drukčije od onog kod XF4); područje prskanja morskom vodom

XF3 Jako zasićeno vodom bez sredstava za odleđivanje Otvoreni spremnici za vodu; elementi u području kvašenja vodom (slatkovodna jezera i/ili rijeke) C 30/37 -

XF4 Jako zasićeno vodom sa sredstvom za odleđivanje ili morska voda

Prometne površine tretirane sredstvima za odleđivanje; pretežno vodoravni elementi izloženi prskanju vode s prometnih površina na koja se nanose sredstva za odleđivanje; parkirališne ploče bez zaštitnog sloja); elementi u području morske plime; mjesta na kojima može doći do struganja u postrojenjima za tretiranje voda iz kanalizacije

C 30/37 -

XA1 Slabo kemijski agresivan okoliš Spremnici u postrojenjima za tretiranje voda iz kanalizacije; spremnici tekućih umjetnih gnojiva C 30/37 -

XA2 Umjereno kem. agresivan okoliš; konstrukcije u marinama

Betonski elementi u dodiru s morskom vodom; elementi u agresivnom tlu C 35/45 -

XA3 Jako kemijski agresivan okoliš

Kemijski agresivne vode u postrojenjima za tretiranje otpadnih voda; spremnici za silažu i korita (žlijebovi) za hranjenje životinja; rashladni tornjevi s dimnjacima za odvođenje dimnih plinova

C 35/45 -

XM1 Umjereno habanje Elementi industrijskih konstrukcija izloženi prometu vozila s pneumatskim gumama na kotačima C 30/37 25

XM2 Znatno habanje Elementi industrijskih konstrukcija izloženi prometu viljuškara s pneumatskim ili tvrdim gumama na kotačima C 30/37 45

XM3 Ekstremno habanje

Elementi industrijskih konstrukcija izloženi prometu viljuškara s pneumatskim gumama ili čeličnim kotačima; hidrauličke konstrukcije u vrtložnim (uzburkanim) vodama (npr. Bazeni za destilaciju); površine izložene prometu gusjeničara

C 35/45 50

Tablica 2.6 Razredi izloženosti i minimalne vrijednosti razreda betona i zaštitnih slojeva.

2.2. Čelik za armiranje

Za armiranje betonskih konstrukcija rabe se čelici pod nazivom betonski čelik ili čelik za armiranje. Betonski čelik dijeli se prema:

profilu, na žice φ ≤ 12 mm i šipke φ > 12 mm; mehaničkim karakteristikama (granica popuštanja, vlačna čvrstoća i rastezljivost pri slomu

probnog uzorka na dijelu njegove dužine 10φ), na visoko i normalno duktilne čelike; zavarljivosti, na nezavarljiv, zavarljiv pod određenim uvjetima i zavarljiv; površinskoj obradi pri izvlačenju, na glatki i rebrasti, uključujući i zavarene mreže; vrsti obrade, na toplo valjan, toplo valjan i hladno obrađen i termički poboljšan čelik.

Proizvođač čelika za armiranje garantira ove mehaničke karakteristike:

karakterističnu čvrstoću pri kidanju (vlačna čvrstoća) (ftk); karakterističnu granicu popuštanja (fyk); rastezljivost poslije kidanja na dužini od 10φ (δ); sposobnost savijanja i povratnog savijanja šipke oko trna određenog promjera s određenim

kutom savijanja bez pukotina šipke u vlačnom i tlačnom pojasu; karakterističnu dinamičku čvrstoću (granicu zamora).

Dokaz svih nabrojenih mehaničkih svojstava armature obavlja se prema standardima ispitivanja čelika za armiranje. Jedan od glavnih uvjeta armiranobetonskih konstrukcija je potpuno sprezanje između betona i čelika, što znači da ne smije nastupiti klizanje armature u betonu. Pri malim posmičnim naprezanjima između armature i betona zadovoljava glatki okrugli presjek. S izradom kvalitetnijeg čelika rasla je sila u armaturi, pa je sve više prijetila opasnost da se čelik odijeli od betona. Sprečavanje klizanja postiže se upotrebom rebrastih ili sukanih profila te sukano rebrastih profila. Rebrasti čelici imaju znatno bolju prionljivost od glatkih čelika pa dopuštaju upotrebu većih naprezanja s tim da se mogu očekivati pravilno raspoređene pukotine u betonu manjih širina. Od čelika za armiranje zahtijeva se i velika rastezljivost, tj. veliko relativno produljenje prije sloma. Ona je potrebna u prvom redu radi izravnavanja naprezanja u pojedinim šipkama armature na mjestu pukotina. Svojstvo velike rastezljivosti poželjno je i za nekontrolirano preopterećenje konstrukcije,

Betonske konstrukcije I

19

kad velika rastezanja armature izazivaju u betonu široke pukotine i upućuju na opasnost od sloma. S druge strane, potrebna je velika rastezljivost pri hladnoj izradi kuka i ogiba. Čelične šipke male rastezljivosti moraju se savijati u užarenom stanju, što znatno otežava rad, a kod nekih vrsta čelika time se kvare ili mijenjaju njegova svojstva (hladno obrađeni čelik). Čelik koji se rabi za armaturu dobavlja se u šipkama, kolutovima i mrežama raznih oblika i presjeka, raznih duljina, a i raznih kvaliteta. Na slici 2.12 prikazano je nekoliko oblika armatura koje se upotrebljavaju u armiranom betonu:

Glatka armatura je od prirodnog čelika B240, B220 (GA 240/360). Rebrasta armatura je od visokovrijednoga prirodno tvrdog čelika dobivenoga prikladnim

legiranjem B400, B500 (RA 400/500, RA 500/550). Sukani profili su hladno obrađeni čelici. Mrežasta armatura je također od hladno obrađenih glatkih i rebrastih žica koje se zavaruju

točkasto elektrootporom u krutu mrežu MAG 500/560 i MAR 500/560. Bi-armatura sastoji se od dvije hladno obrađene žice međusobno spojene poprečnim šipkama

od prirodnog čelika i zavarene. Nije dopuštena za dinamičko opterećene konstrukcije i konstrukcije koje moraju biti nepropusne za vodu B680 (BiA- 680/800).

Slika 2.12 Oblici armature.

Kod nas se je do sada upotrebljavala GA 240/360, rebrasta RA 400/500 i RA 500/550 te mrežasta armatura MAG 500/560. Rebrasta armatura isporučuje se u snopovima ravnih šipaka duljine od 12 do iznimno 14m, a po narudžbi kupaca profili od 8, 10, 12 i 14 mm u kolutovima duljine do 50 m. Radni dijagram naprezanje-deformacija za meki čelik (sl.2.13), vrijednost ftk znači karakterističnu vlačnu čvrstoću čelika, a fyk karakterističnu granicu popuštanja koja odgovara naprezanju za koje je nepovratna deformacija 0.2%.

Betonske konstrukcije I

20

=arctgE

fy

α s

εy εu sε

f t yk

=arctgE

εyk

α

ε uk

s

εs

tkf

f

ydf

f td

εyd =10,0% ydε

ydf

s

sα=arctgE

20,0% ε

Radni dijagram Racunski dijagram Racunski dijagram

Slika 2.13 Radni i računski dijagrami armature.

Eurokodom 2, odnosno EN 10080, zahtijeva se: - za čelik visoke duktilnosti da je εuk ≥ 5%, (ft/fy)k ≥ 1.08, - za čelik normalne duktilnosti da bude εuk ≥ 2.5%, (ft/fy)k ≥ 1.05. Za modul elastičnosti predlaže se stalna veličina Es = 200000 N/mm2, a za temperaturni koeficijent αT,s = 10-5 K-1 kod temperatura od - 20o do 200oC. Normama za čelik predviđaju se dvije vrste betonskog čelika različitih prema duktilnosti:

B500H - čelik kome je granica popuštanja 500 N/mm2 i koji ima visok duktilitet ((ft/fy)k = 1.08, εuk > 5.0%),

B500N - čelik kome je granica popuštanja 500 N/mm2 i koji ima normalan duktilitet ((ft/fy)k = 1.05, εuk > 2.5%).

Vrsta kombinacije Beton

γc Armatura i prednapeti čelik

γs Osnovne kombinacije 1.5 1.15 Izvanredne kombinacije (osim potresa) 1.3 1.0

Tablica 2.7 Parcijalni koeficijenti sigurnosti za svojstva gradiva. Usporedba računskih dijagrama betona i armature prikazana su na slici 2.14. Za primjer su uzeti materijali:

Beton: C25/30 2ckcd c

f 25.00.85 f 0.85 0.85 14.17 N / mm 1.5γ

⋅ = ⋅ = ⋅ = (računska čvrstoća betona)

Armatura: B500 yk 2yd s

f 500f 434.78 N / mm 1.15γ

= = = (računska čvrstoća armature)

Odnos računskih čvrstoća armature i betona u ovom primjeru iznosi:

7.30 17.14 78.434

85.0 ==

cd

yd

f f

Betonske konstrukcije I

21

yd

σ

-20

ε fcdα

f

beton C25/30

armatura B500

-3.5

(% )

-2 Slika 2.14 Računski dijagrami armature i betona.

3. OSNOVE PRORAČUNA KONSTRUKCIJA Konstrukcija mora biti planirana, projektirana i izvedena na način da tijekom predviđenog vijeka trajanja uz zadovoljavajući stupanj pouzdanosti i na ekonomičan način:

• ostane uporabiva za predviđenu namjenu • bude u stanju podnijeti sva predvidiva djelovanja i učinke tijekom izvedbe i uporabe

Proračun i izvedba konstrukcije moraju biti takvi da se ona ne može oštetiti zbog požara, eksplozije, udara ili ljudske greške nerazmjerno uzroku (mora se ostvarivati razmjernost uzroka i posljedice). Proračunske situacije opisuju okolnosti u kojima konstrukcija ispunjava svoju ulogu a moraju biti dovoljno zahtjevne i tako varirane da obuhvate sve uvjete koji se mogu očekivati tijekom izvedbe i uporabe konstrukcije. Proračunske situacije dijele se na:

• Stalne situacije – svi uvjeti uobičajene uporabe • Prolazne situacije – povremeni uvjeti, npr. tijekom izvedbe ili popravka • Izvanredne situacije – iznimni uvjeti ili požar, eksplozija, udar • Seizmičke situacije – potres

Proračunski uporabni vijek je pretpostavljeno razdoblje korištenja konstrukcije uz održavanje, ali bez velikih popravaka. Podjela prema proračunskom uporabnom vijeku:

Klasa Uporabni vijek Primjer

1 10 g Privremene konstrukcije 2 10-25 g Zamjenjivi dijelovi konstrukcije 3 15-30 g Poljoprivredne i slične konstrukcije 4 50 g Konstrukcije zgrada 5 100 g Spomeničke konstrukcije, inženjerske konstrukcije, mostovi

Tablica 3.1 Proračunski uporabni vijek.

Trajnost konstrukcije je njena sposobnost da tijekom svog proračunskoga uporabnog vijeka ostane sposobna za uporabu uz odgovarajuće održavanje. Treba biti projektirana ili zaštićena tako da se u periodu između uzastopnih pregleda značajno ne pogorša njena uporabljivost. U proračunu treba predvidjeti pristup kritičnim dijelovima za pregled izbjegavajući zahtjevna rasklapanja ili onesposobljavanja konstrukcije.

Betonske konstrukcije I

22

Sigurnost neke nosive konstrukcije protiv otkazivanja nosivosti općenito je uvjetovana time da njena otpornost R bude veća od ekstremnog djelovanja S, koje će na nju djelovati u vijeku njenog trajanja. Kriterij za određivanje sigurnosti nosive konstrukcije može se iskazati na sljedeći način:

R>S (3.1)

Zona sigurnosti ili veličina stanja nosivosti definirana je kao razlika između otpornosti i djelovanja na konstrukciju:

Z=R-S (3.2) U pristupima sigurnosti građevina razlikujemo dva osnovna pristupa: determinističko i probabilističko poimanje sigurnosti. Determinističko poimanje sigurnosti koristilo se u prvim metodama proračuna (metoda dopuštenih napona). Pretpostavlja sigurnu konstrukciju, kada su naprezanja od vanjskog opterećenja manja od propisanih dopuštenih naprezanja. Dopuštena naprezanja vezana su s faktorom sigurnosti uz određene granične veličine (npr. granica popuštanja, čvrstoća). Međutim i veličina otpornosti (R) i veličina djelovanja na konstrukciju (S) su i same funkcije nekih drugih veličina tzv. baznih varijabli:

R=R(fc,fy, E, I, W, A...) S=S(g, q, w, s...)

U determinističkom postupku sve ove veličine tretiramo kao određene (determinirane) vrijednosti, koje su nam dane propisima, a u probabilističkom pristupu se sve veličine baznih varijabli tretiraju kao slučajne veličine. Probabilističko poimanje sigurnosti temelji se na pretpostavci da ne postoji potpuno sigurna konstrukcija. Svaka konstrukcija odnosno element konstrukcije ima neku vjerojatnost otkazivanja nosivosti. Za proračun je potrebno sve varijable statistički obraditi i koristiti ih u obliku funkcija određene raspodijele vjerojatnosti. U probabilističkom pristupu dokaz sigurnosti, obzirom na parametre kojima se ulazi u proračun, danas se može provesti na četiri nivoa:

• dokaz sigurnosti na razini IV. Dokaz sigurnosti na ovoj razini podrazumijeva proračun konstrukcija s određenom funkcijom cilja, koja srednje vrijednosti troškova svodi na najmanju moguću mjeru, uzimajući u obzir i moguće štete uslijed otkazivanja nosivosti konstrukcije. Primjena metoda proračuna na ovoj razini, danas se koristi samo kao pomoćno sredstvo u istraživanjima.

• dokaz sigurnosti na razini III. To je najviša razina u kojoj se dokaz dostatne nosivosti zasniva na primjeni teorije vjerojatnosti i to tako da se u proračun uključuju stvarne funkcije distribucije svih slučajnih veličina i zatim preko višestruke integracije provjerava koja je vjerojatnost otkazivanja nosivosti postignuta.

• dokaz sigurnosti na razini II. Metoda drugog momenta i prvog reda. To je simplificirani postupak, koji omogućava izbjegavanje višestruke integracije. Sastoji se u tome da se od statističkih podataka slučajnih veličina, koje ulaze u jednadžbe graničnog stanja, izračunavaju samo srednja vrijednost i standardna devijacija (to je metoda drugog momenta). Za samu raspodjelu usvoje se već poznate, po mogućnosti jednostavne zakonitosti (najčešće lognormalna). Linearizacijom izraza za jednadžbu graničnog stanja ( metoda I reda) izračuna se indeks sigurnosti. Indeks sigurnosti je zapravo inverzna funkcija vjerojatnosti otkazivanja nosivosti, ali u ovoj metodi nivo-a II njega se usvaja kao mjeru za stupanj sigurnosti. Indeks

sigurnosti definiran je izrazom: z

zm σ

β =

Betonske konstrukcije I

23

• dokaz sigurnosti na razini I. Semiprobabilistički pristup. To je formalno deterministička metoda u postupku identično s dosadašnjim dokazom nosivosti pomoću graničnih stanja. Jedino se unaprijed determinirani parametri u jednadžbama graničnog stanja utvrđuju probabilističkom i statističkom metodom. Sd <Rd

U postupcima razine II koristi se parametar koji daje alternativnu mjeru stupnja sigurnosti, tzv. indeks pouzdanosti β, koji je povezan s vjerojatnošću otkazivanja nosivosti pf preko izraza pf=Φ(-β), gdje je Φ funkcija normalne raspodjele.

pf 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 β 1.28 2.32 3.09 3.72 4.27 4.75 5.20 5.62 5.99

Tablica 3.2 Odnos indeksa pouzdanosti β i vjerojatnosti otkazivanja nosivosti pf.

U semiprobabilističkom pristupu sigurnosti pojedine dominantne veličine statistički se obrađuju i determiniraju, a dalje se postupa kao u determinističkom konceptu. Ako sada S i R predstavimo kao funkcije djelovanja i funkcije otpornosti konstrukcije, s funkcijama raspodijele fs i fR, onda su Sq i Rp karakteristične vrijednosti funkcije djelovanja i otpornosti konstrukcije, a mS i mR srednje vrijednosti funkcije djelovanja i funkcije otpornosti. Za vrijednosti djelovanja uzimamo 95% fraktilu, odnosno vrijednost djelovanja će u 95% slučajeva biti manja od Sq, a za vrijednost otpornosti uzimamo 5% fraktilu odnosno vrijednosti otpornosti će samo u 5% slučajeva biti manje od Rp.

Slika 3.1 Probabilistički pristup sigurnosti.

Sigurnost je ovdje definirana globalnim koeficijentom sigurnosti γ0=mR/mS. Ali uzevši u obzir fraktile 95% i 5%, odnosno karakteristične vrijednosti djelovanja i otpornosti vrijedi globalni faktor sigurnosti γ=Rp/Sq. Veličine Rp i Sq se mogu smatrati determinističkim vrijednostima u semiprobabilističkom poimanju sigurnosti. Granična stanja su stanja izvan kojih konstrukcija više ne zadovoljava projektom predviđene zahtjeve. Razlikuju se:

• granična stanja nosivosti – GSN (eng. ULS) i • granična stanja uporabljivosti – GSU (eng. SLS).

Metoda dopuštenih naprezanja:

γ RS (3.3)

Betonske konstrukcije I

24

Gdje je S-vanjski utjecaj, a R- otpornost. Dosadašnja metoda graničnih stanja prebacila je koeficijent sigurnosti na drugu stranu ove nejednadžbe.

RS ≤⋅γ (3.4) Globalni koeficijent sigurnosti u novom propisu rastavlja se na parcijalne koeficijente sigurnosti za djelovanja γS i parcijalne koeficijente sigurnosti za otpornost γR:

RSSR ≤⋅⋅γγ (3.5) Konstrukcija je sigurna ako vrijedi:

R S

RS γ

γ ≤⋅ (3.6)

Osnove novog postupka proračuna konstrukcija sadržane su u europskoj normi EN 1990, glavnom eurokodu u sklopu usklađene grupe europskih normi za projektiranje konstrukcija -Structural Eurocodes. Metoda graničnih stanja je semiprobabilistička metoda u kojoj se po zakonima vjerojatnosti određuju reprezentativne vrijednosti za djelovanje i karakteristične vrijednosti za otpornost materijala. Tim se vrijednostima pridružuju parcijalni koeficijenti sigurnosti pa se dobivaju računske vrijednosti. Metoda je slična determinističkoj metodi s tom razlikom da se pojedine veličine određuju probabilističkim postupcima. Koeficijenti sigurnosti služe da pokriju sve netočne pretpostavke koje smo uveli u proračun, kao što su:

Netočnost procjene stalnog i pokretnog opterećenja, Netočnost određivanja čvrstoća i deformacija materijala, Netočnost usvojenog statičkog sustava u odnosu na stvarno ponašanje konstrukcije, Odstupanje računskih radnih dijagrama σ−ε od stvarnih za pojedine materijale, Tolerantne greške proračuna, Greške određivanja kritičnih presjeka kod dimenzioniranja konstrukcije, Utjecaj puzanja i skupljanja betona na konačnu čvrstoću, kao i utjecaj nejednolike

temperature, Netočnosti izvedbe (tolerantna odstupanja vertikalnosti elemenata, netočnost dimenzija

presjeka, itd.), Netočnost u položaju armature, naročito odstupanje u veličini zaštitnog sloja u odnosu na

projektiranu statičku visinu presjeka, Moguću koroziju čelika, koja utječe na smanjenje nosivosti, Zanemarivanje prostornog djelovanja konstrukcije i zanemarivanje prostornog stanja

naprezanja na čvrstoće. GSN (ULS) – granična stanja nosivosti – stanja koja mogu izazvati rušenje konstrukcije (stanja netom prije rušenja konstrukcije) ili dovode konstrukciju u stanje mehanizma. Tu spadaju:

gubitak ravnoteže konstrukcije ili njezina elementa promatranih kao kruto tijelo granično stanje sloma ili prekomjerne deformacije kritičnog presjeka gubitak ravnoteže zbog velikog deformiranja(teorija II. reda) granično stanje sloma uzrokovano zamorom transformacija konstrukcije u mehanizam

Betonske konstrukcije I

25

Metoda graničnih stanja temelji se na šest pretpostavki: 1. vrijedi Bernoullijeva hipoteza ravnih presjeka, 2. beton u vlačnoj zoni uopće ne sudjeluje u nošenju, 3. ostvarena je dobra prionljivost između armature i betona do sloma, 4. vrijedi računski dijagram betona σc - εc, 5. vrijedi računski dijagram armature σs - εs, 6. unutarnje sile proračunavaju se po teoriji elastičnosti za naponsko stanje I (bez pukotina)

Granično stanje sloma:

Sd ≤ Rd (3.7) Sd - proračunska vrijednost djelovanja Rd - proračunska vrijednost nosivosti (svojstva materijala) Granično stanje statičke ravnoteže ili velikih pomaka konstrukcije:

Ed,dst ≤ Ed,stb (3.8) Ed,dst - proračunska vrijednost destabilizirajućeg djelovanja Ed,stb - proračunska vrijednost stabilizirajućeg djelovanja GSU (SLS) – granična stanja uporabljivosti – podređena su mjerodavnim kriterijima za normalnu upotrebu:

granično stanje naprezanja granično stanje trajnosti (ograničenje širina pukotina) granično stanje deformiranja (ograničenje progiba) granično stanje vibracija

Granično stanje uporabljivosti:

Ed ≤ Cd (3.9) Ed - proračunska vrijednost djelovanja Cd - granična računska vrijednost bitnog kriterija uporabljivosti (deformacija, vibracija, naprezanje)

4. DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJE U sklopu europske norme EN 1991 nalaze se dijelovi koji opisuju pojedina djelovanja na konstrukcije kao vlastitu težinu, požar, snijeg, vjetar, temperaturu, djelovanja za vrijeme izvođenja, udar, eksplozije, pritisak zemlje i vode, led, valovi. Norma EN 1991 – 2 – odnosi se u potpunosti na mostove opisujući prometna djelovanja na mostove. Hrvatska prednorma HRN ENV 1991 - djelovanje:

- HRN ENV 1991 – 2 – 1 – Vlastita težina i uporabna opterećenja - HRN ENV 1991 – 2 – 2 – Požarno djelovanje - HRN ENV 1991 – 2 – 3 – Snijeg - HRN ENV 1991 – 2 – 4 – Vjetar - HRN ENV 1991 – 2 – 5 – Toplinska djelovanja - HRN ENV 1991 – 2 – 6 – Djelovanja pri izvedbi - HRN ENV 1991 – 2 – 7 – Izvanredna djelovanja uzrokovana udarom ili eksplozijom - HRN ENV 1991 – 3 – Prometna opterećenja mostova - HRN ENV 1991 – 4 – Djelovanja na silose i spremnike tekućina - HRN ENV 1991 – 5 – Djelovanja od kranova i strojeva

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 94 str.
preuzmi dokument