Ekonometrijske metode: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita