Organizaciona teorija i dizajn: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita