Osnove informaciono komunikacionih tehnologija: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita