Program predavanja elementi elektronike, Beleške' predlog Fundamentals of Electronics
Jovana.Tosic
Jovana.Tosic

Program predavanja elementi elektronike, Beleške' predlog Fundamentals of Electronics

PDF (101 KB)
2 str.
1broj preuzimanja
437broj poseta
Opis
Program predavanja elementi elektronike
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled2 str. / 2
preuzmi dokument
Microsoft Word - Program predavanja.doc

Elementi elektronike (3+2+1) OS2EE, OF2EE, IR2EE, OG2EE Status: Izborni, preporučuje se Predavač: Dr Vujo Drndarević, vanredni profesor Asistenti: Mr Vladimir Rajović, dipl. inž. Nenad Jovičić, dipl. inž. Cilj Da se studenti neelektronskih odseka upoznaju sa elementima analogne i digitalne elektronike i to sa korisničkog aspekta, bez detaljnijeg ulaženja u fiziku rada komponenata i projektovanje složenih elektronskih kola. Očekivani rezultati Očekuje se da studenti steknu elementarna znanja o poluprovodničkim komponentama i jednostavnim osnovnim analognim i digitalnim elektronskim kolima Program predavanja Fizika poluprovodnika. Električne osobine materijala. Nosioci naelektrisanja u poluprovodniku. Poluprovodnici sa primesama. Provođenje struje u poluprovodniku. PN spoj. Direktno polarisan PN spoj. Inverzno polarisan PN spoj. Proboj PN spoja. Kapacitivnost PN spoja. Diode. Strujno-naponska karakteristika. Idealna dioda. Analiza diodnog kola. Ograničenje struje kroz diodu. Model diode sa konstantnim naponom. Izlomljeno-linearni model diode. Model diode za male promenljive signale. Temperaturne karakteristike diode. Zener dioda. Elektronska kola sa diodama. Polutalasni usmerač. Dvostrani usmerač. Dvostrani usmerač sa Grecovim spojem. Jednostavan kapacitivni filtar. Udvostručavač napona. Zaštitna dioda. Stabilizacija napona pomoću Zener diode. Bipolarni tranzistori. Struktura. Raspodela struja u tranzistoru. Pojačanje tranzistora. Konfiguracije pojačavača sa bipolarnim tranzistorom. Opšti model tranzistora. Statičke karakteristike tranzistora. Ulazna statička karakteristika. Prenosna statička karakteristika. Izlazna statička karakteristika. Polarizacija tranzistora, radna prava i radna tačka. Ekvivalentno kolo tranzistora za male signale. Uprošćeni hibridni π model. Ekvivalentno kolo tranzistora pri visokim učestanostima. Režim zasićenja i neprovodni režim tranzistora. Analiza jednostepenog pojačavača sa zajedničkim emitorom. Jednosmerni režim. Grafička analiza pojačavača. Ekvivalentno kolo pojačavača za male signale. Naponsko pojačanje. Strujno pojačanje. Ulazna otpornost. Izlazna otpornost. Stepen sa zajedničkim kolektorom. Stepen sa zajedničkom bazom. Tranzistori sa efektom polja. Spojni FET tranzistor. Princip funkcionisanja. Statičke karakteristike. Polarizacija. MOS tranzistori. MOS tranzistori sa ugrađenim kanalom. Princip funkcionisanja, rad u osiromašenoj i obogaćenoj oblasti. Statičke karakteristike. MOS tranzistori sa indukovanim kanalom. Princip funkcionisanja. Statičke karakteristike. Polarizacija MOS tranzistora. Model FET tranzistora za velike signale. Model FET tranzistora za male signale. Neprovodni ređim i režim zasićenja. Jednostepeni pojačavači sa FET tranzistorima. Stepen sa zajedničkim sorsom. Stepen sa zajedničkim drejnom. Stepen sa zajedničkim gejtom. Operacioni pojačavači. Model pojačavača. Diferencijalni pojačavač. Operacioni pojačavač. Karakteristike idealnog operacionog pojačavača. Osnovna kola sa operacionim pojačavačima.

Invertujući pojačavač. Neinvertujući pojačavač. Integrator. Diferencijator. Realan operacioni pojačavač. Pojačanje pojačavača sa povratnom spregom. Naponski ofset. Ulazne struje i strujni ofset. Složena kola sa tranzistorima. Struktura operacionog pojačavača. Diferencijalni pojačavač sa MOS tranzistorima. Izvori konstantne struje. Strujna ogledala. Izlazni pojačavački stepen. Sors folover sa izvorom konstantne struje. Pojačavač sa komplementarnim MOS tranzistorima. Prototip CMOS operacionog pojačavača. Komparatori. Diferencijalni komparator. Komparator sa pozitivnom povratnom spregom. Izlaz sa otvorenim kolektorom. Logička kola. Uvod u digitalnu elektroniku. Osnovne logičke funkcije. Osnovna logička kola. Statičke i dinamičke karakteristike logičkih kola. Realizacija logičkog invertora, NI i NILI logičkih kola u bipolarnoj, NMOS i CMOS tehnici. Kombinacione mreže. Koder. Dekoder. Multiplekser. Demultiplekser. Konvertori koda. Bistabilna kola i memorije. SR leč. SR leč sa signalom dozvole. D leč. JK flip-flop sa ivičnim okidanjem. JK flip-flop sa impulsnim okidanjem. D flip-flop. Sekvencijalne mreže. Stacionarni registri. Pomerački registri. Brojači. Asinhroni brojači. Sinhroni brojači. Označavanje i primena elektronskih komponenti. Upoznavanje sa uobičajenom formom, oznakama i dijagramima koje koriste proizvođači elektronskih komponenti. Prikaz projektovanja jednostavnog elektronskog sklopa uz izbor odgovarajućeg elektronskog kola iz kataloga i dimenzionisanje pridruženih pasivnih komponenti. Literatura

1. Vujo Drndarević, Elektronika, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2005.

2. Spasoje Lj. Tešić, Dragan M. Vasiljević, Osnovi elektronike, Naučna knjiga, Beograd 1990.

3. Dejan B. Živković, Miodrag V. Popović, Impulsna i digitalna elektronika, Nauka, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1995.

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument