Promocija Seminarski rad, Vodiči, Projekti, Istraživanja' predlog Marketing
aska-askic
aska-askic

Promocija Seminarski rad, Vodiči, Projekti, Istraživanja' predlog Marketing

17 str.
23broj poseta
Opis
Promocija Seminarski rad marketing
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 17
ovo je samo pregled
3 prikazano na 17 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 17 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 17 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 17 str.

САДРЖАЈ 1. УВОД................................................................................................................................................2

2. ПРОЦЕС КОМУНИЦИРАЊА ....................................................................................................... 3

3. КООРДИНАЦИЈА ОБЛИКА ПРОМОЦИЈЕ................................................................................ 4

3.1. Лична продаја као облик промоције....................................................................................... 5

3.1.1. Унапређење продаје...........................................................................................................7

3.1.2. Методи унапређења продаје............................................................................................. 8

3.1.3. Изложбе и сајмови............................................................................................................. 8

3.2. Публицитет као облик промоције........................................................................................... 9

3.3. Привредна пропаганда као облик промоције.......................................................................10

3.3.1. Фактори ефикасности привредне пропаганде...............................................................11

3.3.2. Познавање процеса куповине......................................................................................... 11

3.3.3. Критеријум ефикасности привредне пропаганде......................................................... 12

3.3.4. Порука привредне пропаганде........................................................................................12

4. СРЕДСТВА ПРИВРЕДНЕ ПРОПАГАНДЕ................................................................................ 13

4.1. Основна средства привредне пропаганде.............................................................................13

4.2. Новине и часописи................................................................................................................. 14

4.2. Радио телевизија.....................................................................................................................14

4.4. Ефикасност медија................................................................................................................. 15

5. ЗАКЉУЧАК ...................................................................................................................................16

ЛИТЕРАТУРА:...................................................................................................................................17

Семинарски рад

1 Јовић Жељко 181/1

1. УВОД

Промоција је процес комуницириња између предузећа и потрошача са циљем да се створи позитиван став о производима и услугама која води ка њиховом фаворизовању у процесу куповине на тржишту. Промоција је ефикасан начин утицаја на резултате пословања привредних привредних организацуја у планско-тржишној привреди. Основна сврха је стимулисање пласмана производа и услуга привредне организације.

Промоција се може се обавити на више начина, односно постоје 4 облика промоционе активности. Лична продаја је облик промоционе активности када се између продавца и купца успоставља непосредни контакт. У директном контакту са купцима продавци настоје да их убеде у конверзацији у користи које би имали од куповине производа и услуга предузећа. Унапређење продаје је облик промоције који укључује бројне бројне активности директног стимулисања продавца, посредника и потрошача приказивањем производа и услуга, учешћем на изложбама и сајмовима. Публицитет је промоциона активност-објављивањем позитивних информација о предузећу и његовим производима и услугама у средствима јавног информисања, који нису финансиране од стране предузећа. Четврти облик промоционе активности је привредна пропаганда. То је начин промоције где предузеће, постојећим и потенцијалним купцима, путем медија комуницирања, финансира презентирање информација о себи или својим производима или услугама.

Семинарски рад

2 Јовић Жељко 181/1

2. ПРОЦЕС КОМУНИЦИРАЊА

Промоција је претежно начин масовног комуницирања са купцима. За процес комуницирања је битно да се зна: ко нешто каже, шта каже, преко ког канала се каже и који су ефекти реченог. Ефикасност процеса комуницирања се огледа у: 1. промени или појачању става; 2. утицају на формирање мишљења; 3. као и евентуалним променама како у мишљењу тако и у понашању у процесу куповине на тржишту.

Сваки процес комуницирања састоји се из 3. елемента: пошиљалац, порука и прималац. Пошиљалац поруке мора наћи такву садржину поруке и такве медије путем којих ће се не само остварити контакт са примаоцем, већ изазвати њихово интересовање за задржај послате поруке.

Прималац поруке није јединствен феномен. Приступ примаоцу поруке као јединственом феномену може имати за последицу пасиван пријем поруке која не води ка размишљању и акцији у корист предузећа. Примаоци порука су диференцирани, еластичности тражње на промоцијује различита медју седментима а слична уоквиру сегмената.

Промоциона порука мора бити прилагођена сваком сегменту, а исто тако медијима којима се поруке преносе појединим сегментима. Ваљаност поруке најбоље се мери остварењем дефинисаног циља промоције на одређеном сегменту тржишта.

Семинарски рад

3 Јовић Жељко 181/1

3. КООРДИНАЦИЈА ОБЛИКА ПРОМОЦИЈЕ

Сви облици промоције морају бити координирани. То је неопходно пошто је јединствена сврха свих облика промоције да купци буду свесни постојања производа и благонаклони према производу предузећа што ће утицати на пласман. Координираност акције неопходна је у избору облика промоције: величини напора који се чини у сваком облику појединачно и термински усклађивању напора и одговорности који сваки облик има за остварење планираних циљева. Свака појединачна одлука у промоцији производа предузећа је део планског напора ка постављеном циљу са настојањем да се антиципирају ефекти на остале облике активности промоције.

Како се активност промоције предузећа у 4 облика; то је један од основних одлука која ће се улога доделити сваком од њих. Увек се поставља питање ефикасности појединих облика у односу на остварење специфичног циља. Најчешће се тражи комбинован напор-акције свих облика промоције. Оптимална комбинација зависи од природе производа, фаза у циклусу живота у којој се налази, специфичност процеса куповине производа од стране купаца и других фактора. Анализа се мора извршити користећи концепцију алтернативних трошкова у поједине облике промоције. Сматра се да емпиријске студије на то указују да је привредна пропаганда једна од најефикаснијих облика промоције. Посебно кад се посматра са становишта критеријума динара, издатака да се креира додатна тражња за производима и услугама предузећа.

Семинарски рад

4 Јовић Жељко 181/1

3.1. Лична продаја као облик промоције

Лична продаја представља облик промоционе продаје активности код које долази до директног комуницарања продавца тј. предузећа и купца односно потрошача. Лична продаја треба да омогућава да доће до акта купопродаје и да производи и услуге предузећа доћу у руке купаца односно потрошача. Као и остали облици промоције и лична продаја настоји да информише и мотивише купца да има склоности према производима и услугама предузећа, што ће довести до чина купопродаје.

За разлику од осталих осталих облика промоције који су безлични, лична продаја представља облик промоционе активности које најнепосредније утиче на пласман производа и услуга. Предност личне продаје као облика промоционе активности што омогућава еластичност јер је процес комуницирања двостран. Продавац може да прилагоди своју презентацију производа и услуга према могућностима купаца да га разуме. Истовремено лична продаја минимизира могућност изгубљеног напора што није често могуће код других облика промоције који се одвијају путем масовног комуницирања. Свакако је највећа предност што може на лицу места да дође до закључивања купопродајног уговора, односно обављање куповине од стране купца. Основни недостатак су високи трошкови коришћења овог облика промоције.

Улога личне продаје у промоцији је добрим делом условљен карактером производа и услуга. Код потрошних добара свакодневне употребе она је релативно скромна у односу на друге облике промоције. Већ код трајних потршних добара она постаје значајна. Код зграда, опреме и уређаја, лична продаја игра значајну улогу.

У циљу ефикасног обављања личне продаје неопходно је прецизирати продајне територије, квоте продаје и број продаваца који је потребан. Продајне критеријуме представљају географска подручја, који се дају у одговорност појединим продавцима. Велики број квантативних и квалитативних фактора која треба анализрати при одређивању продајне територије, односно поделе тржишта на продајне територије. Канал продаје, тип производа, фаза у развоју тржишта и навике купаца у куповини су најважнији квалитативни фактори који се не могу предвидети. Продајна територија мора бити хомогена у погледу друштвених и економских карактеристика. Задатак продаваца је да покрију и успоставе контакте са потенцијалним купцима са продајне територије за коју су задужени од стране продајне оперативе.

Квоте продаје су стандард који се користи у планирању који се користи у планирању и контроли маркетинг активности продавца. Оне се изражавају у облику продаје, дохотку, дозвољеним трошковима и слично. Оне су како плански тако и контролни инструмент. Установљавају се за поједине продавце, али не искључиво за них већ и за поједине производе, купце, посреднике итд.

Квантативни фактори у одредјивању квота су:

Семинарски рад

5 Јовић Жељко 181/1

1. број и локација купаца;

2. када се знају потенцијални купци треба оценити потенцијал посла;

3. број и френквенција купаца;

4. просечна дужина по позиву;

5. френквеција позива.

Продавци треба да познају производе, купце, предузеће и његово место на тржишту. Зато је често неопходно организовати посебан програм за продавце. Продавци морају бити мотивисани да ефикасно обављају своју функцију. Систем расподеле дохотка у продајној оперативи треба да буде једноставан и правичан. Битно је да буде базиран на продајној територији и квоти продаје која је објективно утврђена. Принцип расподеле према раду стимулативно делује да се оствари повољнији обим продаје него што је то дато у квоти продаје.

Семинарски рад

6 Јовић Жељко 181/1

3.1.1. Унапређење продаје У литератури посоји више дефиниција унапређења продаје. Тешко да се овај облик промоције може прецизно разгрничити од других. Због неке дефиниције у негативном смислу дефинишу унапредјење продаје, као активности које спадају у личну продају и привредну пропаганду. Таква је добрим делом дефиниција америчког удружења за маркетинг: „Унапређење продаје обухвата оне маркетинг акртивности, сем личне продаје, привредне пропаганде и публицитете, које стимулишу куповину потршача и ефективност посредника, као излагања, приказивања И изложбе и демонтрацује и друге појединачне мере унапређења продаје које се не користе регуларно”. У малопродаји унапредјење продаје обухвата све активности које подстичу људе да купују укључујући личну продају, привредну пропаганду и публицитет.

Вероватно је прецизнија следећа дефуниција унапредјења продаје: „Директан подстицај којим се додатна вредност или нека друга погодност у вези са другим производом нуди продајној оперативи, посредницима или крајњем потрошачу“. Унапредјење продаје има за циљ да продајној оперативи да стимуланс за пласман производа, трговини допунски мотив да прихвати производ и ангажује се у његовој реализацији, а потрошачима подстицај да прихвате производ и касније га стално купују.

Следи да су три подручаја активности унапређења продаје:

1. подстицање продавца, закупника и демонстратора производа предузећа;

2. развијање интереса и стимулисање трговине на активну сарадњу на реализацији производа;

3. стимулисање потрошача аргуметима који не чине нормална својства производа.

Свакако да купац превасходно треба да купује производ због његових својстава. Активности унапредјења продаје стимулирају потрочача да што пре обави куповину производа са којим је упознат преко других облика промоционе активности.

3.1.2. Методи унапређења продаје

Семинарски рад

7 Јовић Жељко 181/1

Велики број метода се користи за стимулисање продавца, трговине и потрошача. Неки од њих нису прихватљиви у самоуправниј планско-тржишној привреди, док добар број јесте и практикује се у нашој привреди. У сарадњи са трговином организују се следеће активности унапређења продаје, као пропагиране робе на месту продаје, изложбе, демонстрације, давање штампаних материјала, филмови и дијапозитиви. Пропаганда на месту продаје омогућава да се роба активно изложи што стимулише импулсивне куповине.

Стимулисање потрошача одвија се путем бесолатних узорака, наградних игара и премија. Давање потенцијалних потошачима бесплатног узорка на пробу је ефикасан метод унапредјења продаје, што су потврдиле и емпиријске студије. Намена бесплатног узорка да наведе потрошача да испроба производ. Примењује се код производа мале вредности које се троше у већим количинама током године од потрошача. Узорак треба да буде велики да потрошач буде у могућности да оцени квалитет производа.

Наградне игре је метод унапредјена продаје који треба да омогући бржу експанзију производа на тржишту. У пракси се користи више форми наградних игара па је потребно имати добар програм и да обезбеди сарадњу са одговараљућим медијима информисања потрошача. Сматра се да је боље одредити мањи број награда мање вредности. Претпоставка учешћа птрошача у наградној игри је куповина производа и слање доказа о томе ( купон, исечак и слично). Наградне игре служе да омогуће велики степен заинтересованости потрошача за производ и да стимуличу акцију у малопродаји.

3.1.3. Изложбе и сајмови

Привредне исложбе за промоцију производа и услуга предузећа. Изложбе служе упознавању и информисању потенцијалних купаца и публике уопште са производима и услугама предузећа. На њима се склапају купопродајни уговори. Сајмови су посебне маркетинг институције које омогућавају сусрете купаца и продаваца на одредјеном месту и у одредјено време ради упознавања са изложеном робом и евентуалмог склапања купопродајног уговора. Сајмови се одржавају у једном одредјеном месту у фиксираном интервалу времена. Сајмови могу бити локалног, регионалног, националног и медјународног карактера. Према производима које се излажу могу бити општи ( велесајмови) и специјализовани ( салони ). Сајмови су један од најстарих облика унапредјења продаје. Тешко је оспорити значај општих сајмова узорака али чињенице говоре данас више у прилог специјализованихсајмова. Сајмови су погодна прилика да се сагледају потребе и захтеви купаца.

Семинарски рад

8 Јовић Жељко 181/1

3.2. Публицитет као облик промоције Публицитет се дефинише као обљављивање позитивних информација о предузећу и његовим производима и услугама у средствима јавног информисања од стране предузећа. Предузеће не плаћа за простор или време средствима јавног информисања као што чини у привредној пропаганди. Медјутим, што не значи да публицитет не исказује трошкове предузећа за примену материјала за публиковање у средствима јавног информисања. Сматра се да је вредност публицитета већа од порука привредне пропаганде јер не постоји свесна или несвесна намера да се манипулише са јавношћу. У том смислу публицитет има блажи утицај од привредне пропаганде. Код публицитета је акценат на информацијама о предузећу или његовим производима, а не на убедјивању да се купе производи предузећа. Публицитет се користи да се створи или повећа наклоност према предузећу и његовим производима. Потенцијални купци се упознају са постојањем и делатношћу предузећа.

Предност публицитета над птивредном пропагандом је што се пласира на тзв. ударним местима у средствима јавног информисања (новинама, часописима, ТВ итд.) . То није увек могуће са привредном пропагандом чије се поруке обично обљављују на задњим странама листова. Недостатак је што предузеће не може да утиче на садржај вести које се обљављују као код пропагандних порука. Наиме, редакције средства јавног информисања су слободне да реагују и вест обљаве на месту које сматрају да одговара за ту врсту вести или чланка, фотографије и слично. Предузећа понекад стављају примедбе да средства јавног информисања презентирају лоше вести о предузећима и производима, уместо да више пажње посвете позитивним информацијама које ће користити потрошачима. Као једна од форми да се демантују лоше вести користе се „ писма уреднишву” и конференција за штампу.

Семинарски рад

9 Јовић Жељко 181/1

3.3. Привредна пропаганда као облик промоције

Привредна пропаганда као облик промоције је начин масовног комуницирања који има за циљ да пренесе информицију, развије склоност и подстакне на акцију у корист производа и услуга предузећа. То је начин промоције где предузеће финансира презентирање постојећим и потенцијалним купцима, путем средстава комуницирања, информације о себи или својим производима и услугама. То је облик масовног односно комуницирања са циљем стимулисања тражње за производима и услугума предузећа. Иако је ужи појам од промоције се често користе као синоними због значаја који привредна пропаганда има као облик промоције.

У литератури има више дефиниција привредне пропаганде. Једна од обухватнијих је и следећа: привредна пропаганда је контролисана привредна активност у којој се користи креативне технике да би се створиле приметне и убедљиве поруке у средствима масовног комуницирања, са циљем повећања тражње за производима или стварања такве представе о предузећу која је у складу са њеним цијевима, задовољењем потрошача и привредним и друштвеним напретком. У бројним дефиницијама се истиче да је то плаћени начин масовног комуницирања са купцима, да је то облик утицања који предпоставља добровољно прихватање идеја пропагандне поруке односно да је то облик психичког утицања путем порука преко средстава масовног комуницирања. Указује се да је сврха да се утиче на мишљење и понашање купаца уз њихову слободу да прихвате или не прихвате поруке, односно купе или не купе производе или услуге предузећа. Привредна пропаганда указује на својства производа која задовољавају одредјене потребе градјана као потрошача , привреде и друштва.

Прави се разлика измедју привредне пропаганде усмерене да стимулише примарна и оне које су усмерени да стимулише селективну тражњу. Прва тражња је циљ када се пропагира производ као такав. Селективна тражња се стимулише када је пропаганда усмерена да се повећа тражња за одредјеном марком производа.

Селективна тражња се увек пропагира индивидуално од стране предузећа. Примарна тражња се може пропагирати како индивидуално тако и групно. Када се ради о групном пропагирању говори се о кооперативној привредној пропаганди. Кооперација у привредној пропаганди може бити хоризонтална и вертикална. Вертикална кооперација је када производјач или производјачи сарадјују са организацијама из промета, хоризонтални када сарадјују производјачи истог типа произвида.

Семинарски рад

10 Јовић Жељко 181/1

3.3.1. Фактори ефикасности привредне пропаганде

Предузеће користи привредну пропаганду као инструмент маркетинг микса ако омогућава већи обим продаје и дохотка. Привредна пропаганда ће имати вечи ефекат на померање тражње у корист производа предузећа ако је примарна тражња у порасту него ако опада или стагнира. Предузеће настоји посебно у условима повољне примарне тражње за производом, да повећа своје потенцијално учешће у реализацији. Други услов ефикасне привредне пропаганде постојање великих могућности за диференцирање производа. Производи који су диференцирани лакше се пропагирају и стимулира се селективна тражња. Некад сама привредна пропаганда креира разлику медју производима на тржишту у корист производа предузећа. Трећи услов успешног коришћења привредне пропаганде је релативни значај скривених особина свог производа у односу на оне који су уочљиви за купце. Када се скривене особине значајне, купац се у оријентацији веома се много ослања на име и заштитни знак производа. Привредна пропаганда повезује квалитет са марком предузећа. Четвти услов је да емоционални мотиви преовладјују над рационалним, код купаца, што се користи као средство утицаја на одлуку. Коначно, предузеће мора располагати за финансирање привредне пропаганде- стопа дохотка која се остварује при продаји је индикатор колико се може издвојити за ову сврху.

3.3.2. Познавање процеса куповине Сврха привредне пропаганде није да купца физички доведе да купи производ, већ да га води преко различитих нивоа тзв. комуникационог спектрума. Према тзв. ДАГМАР моделу то су фазе: непознавање, упознавање, компенхенција, убедјење и акција. Свакако да је привредна пропаганда само један од инструмената маркетинг микса који омогућавају да купци продју кроз фазе у комуникационом спектруму.

Непознавање процеса куповине је озбиљна препрека у дефинисању циљева и мерењу ефеката привредне пропаганде. Процес одлучивања купца да купи или не купи производ и пут који пролази од тачке који нема потребе или чак не познаје производ, до тачке у којој се одлучује и обавља куповину је нопходно познавати. Потребно је разумети да се пре ради о низу одлука него о једној одлуци и да је увек потребан известан интервал времена од упознавање до акције. Најстарији модел у литератури је истицао следеће услове да привредна пропаганда буде успешна:

1. треба да се види;

2. треба да се чита;

3. треба да се верује;

4. треба да се разуме;

5. треба да се ради на њој.

Семинарски рад

11 Јовић Жељко 181/1

3.3.3. Критеријум ефикасности привредне пропаганде

Критеријум ефикасности могу бити различити:

1. купац зна за привредну пропаганду;

2. његово познавање врсте производа која се пропагира;

3. његово куповање врсте производа.

Свакакоје коначана сврха највећег дела акције привредне пропаганде да се омогући пласман производа и услуга предузећа. У ствари ради се о праћењу кретању купаца кроз фазе процеса куповине претпстављајући да је то последица привредне пропаганде. У литератури се назива теоријом „хијерхије ефеката“ јер се претпоставља предиктивна веза измедју промене у познавању производа и куповине производа. Теорија хијерахије ефеката полази од претпоставке да потрошач пролази кроз низ етапа све веће ангажованости за акцију.

3.3.4. Порука привредне пропаганде

Поруке које се путем средстава привредне пропаганде преносе, мора да се заснивају на идеји која се назива идеја водиља у привредној пропаганди. Ефикасност теме која се преноси поруком аудиторију ословљена је како оним што се каже, тако и оним како се каже. Сагледава се да је ефикасност условљена једноставношћу теме и акцентирањем аргумената који се односе на производ који се пропагира. Акценат треба да буде, да производ а не порука, остави утисак на аудиториј коме се порука преноси.

Прави се разлика измедју принципа убедјивања и принципа фамилијарности за који се сматра да се често занемарује при избору пропагандне поруке. Принцип фамилијарности значи да нешто што је познато убедљивије делује него што је непознато. Погрешно је акцентирати убедјене и занемарити фамилијарност при пројектовању пропагандне поруке. Ако производ који се пропагира има заиста вредности по својим карактеристикама онда није тешко наћи адекватну тему за пропагандну поруку.

Семинарски рад

12 Јовић Жељко 181/1

4. СРЕДСТВА ПРИВРЕДНЕ ПРОПАГАНДЕ

Средства или медији су начин на који се прпагандна порука преноси на аудиториј, који треба да се информише и на који треба пропагандом утиче. Како је успех плана пропаганде условљен добрим избором средстава неопходно извршити анализу на основу унапред припремљених захтева који треба да донесу рационалну одлуку. Најчешће се не иде на избор само једног средства, пошто су пре у комплеметарном него у супсупституишућем медјусобном односу. У суштини тражи се оптимална комбинација средстава за одредјени план или кампању привредне пропаганде.

Основни критеријум при избору средстава је циљ привредне пропаганде да се пропагандна порука пренесе до највећег броја потенцијалних купаца са највечим ефектима и најнижим трошковима. Отуда се мора поћи од тржишта које хоће да се покрије средством релативне способности различитих средстава да пренесу поруке као и трошкови у вези за коришћењем постојећих средстава. При процени способности разних средстава треба посебно анализирати: 1. карактер пропагандне поруке; 2. усаглашеност средстава са аудиторијумом; 3. техничке захтеве које порука има за средство; 4. прибављање одговараљућег простора и времена; 5. промоциона способност средства; 6. степен у коме се средство користи од других предузећа; 7. начин на који се средство користи од оних којима је средство намењено.

4.1. Основна средства привредне пропаганде

Такозвана пројектована средства, филмови и дијапозитиви, уколоко производ који се рекламира може да се презентира на интересантан начин, представљају ефикасно средство рекламе, које се најчешће користи истовремено са другим средствима привредне пропаганде. Предузеће полазећи одефеката овог средства на аудиториј, треба да размотри трошкове- које су некад високи- пре него што донесе одлуку. Ефикасност средстава у многоме зависи од атмосфере коју ствара пројектовање код аудиторија- отуда квалитет сценарија и његове реализације у првом плану код доношења одлука о рекламирању.

Једно од најстаријих и још уек коришћени средсрава је тзв. спољна реклама, чија је предност у велиој географској еластичности, релативно ниским трошковима, континуитету и френквенцији утиска на аудиториј коме је намењена. Негативна страна спојне рекламе што је подешена за дужу поруку, јер људима који је запажаљу у покрету треба пренети поруку брзо и кратко. Најчешће се на паноима истиче заштитну знак произвида или фирма предузећа у зависности од тога да ли се пропагира производ или предузеће као институција.

Семинарски рад

13 Јовић Жељко 181/1

4.2. Новине и часописи

Новине представљају једно од ефикасних средстава привредне пропаганде које се поред тога што има велику циркулацију ( тираж), веома еластично може користити у котактирању аудиторија- дневно, недељно, месечно. То омогућава предузећу да комбиновањем разних новина покрије територију и организује кампању у време које предузећу одговара. Потребно је имати податке о новинама: тираж и број читалаца, где живе купци и њихови интерес за садржај новина, као и тарифу коју лист наплаћује за рекламу. Новине су посебно погодно средство за пропагирање производа које имају стабилну тражњу, те се користе како код производјача тако и код малопродаје. Недостаци новина су што се порука мора понављати, што се мора користити већи број листова да се покрије тржиште, и што велики број листова има локални карактер.

4.2. Радио телевизија

Од своје појаве до данас радио, као средство јавног комуницирања, није изгубио на значају као медиј привредне пропаганде. Према броју претплатника се може закључити о покривености тржишта и које категорије лица га поседују и слушају. Уколико је то аудиториј које интересује предузеће треба изабрати одговараљуће радио станице, време рекламирања, програм, као и френквецију рекламирања. Пропагандна порука се преноси аудиторију речима и треба да буду изговорена пријатним гласом. Радио је селективно средство, како по категоријама становништва тако и по територији; најчешће се користи координирано са осталим средствима у кампањи рекламе на одредјеној територији. Истовремено радио се еластично може користити у времену према потребама предузећа. Тарифа је одредјена према временским јединицама. Недостатак пропаганде путем радија је што се порука тешко памти и што је ограничена само на звучне ефекте: ако се не слуша у момету рекламирања ефекат је изгубљен.

Иако нов медиј комуницирања телевизија се показала као ефикасно средство преношења пропагандне поруке на аудиториј, који је увек ограничен бројем претплатника, али који показује тенденцију сталног повећања. Телевизија има предност над радијом што за звуком комбинује слику и кретање. Пропагандна порука се интерполира у редовни програм или предузеће, има патронат над извесним емисијама од већег интересовања за аудиторијум.

Семинарски рад

14 Јовић Жељко 181/1

4.4. Ефикасност медија

Перманентна анализа ефикасности појединих средстава је неопходна за оптималан избор средстава привредне пропаганде. Отуда нема комбинације средстава коју предузеће користи. Нове чињенице о критеријумима ефикасности захтевају преиспитивању рационалности претходне одлуке и воде најбољем решењу за наредни плански период.

Да би се донеле рационалне одлуке о алоцирању трошкова привредне пропаганде по појединим медијима, то је претпоставка за изналазење оптималне комбинације медија.

Као што је општо ефекат трошкова привредне пропаганде, на обим продаје неопходно је да трошкови предју један износ, тако је и ефикасност појединих медија условљена извесним минималним улагањима у сваки медиј понаособ. Наиме, као и код трошкова привредне пропаганде у целини, тако се и код трошкова за поједине медије уочава да се различитиефекти постижу са различитим износима трошкова прибредне пропаганде. Тако један медиј може на сваки динар за трошкове привредне пропаганде имати ефикасност у повећању обима продаје од 3. динара, ако је ниво улагања 5000. динара, а можда 7. динара повећања продаје на 1. динар улагања трошкове привредне пропаганде ако је ниво улагања 8000. динара. Од овога постоје изузеци- ефекат код неких медија остаје не измењен независно од нивоа улагања у трошкове привредне пропаганде. Иако ове претпоставке нису у довољном броју случајева емпријски верификоване да се дефинишу као принцип, треба их уважавати бар у смислу повремене провере ефеката улагања у поједине медије, пре него што се донесе одлука о алокацији планираних трошкова привредне пропаганде на поједине медије.

Семинарски рад

15 Јовић Жељко 181/1

5. ЗАКЉУЧАК Промоција се може се обавити на више начина, односно постоје 4 облика промоционе активности. Лична продаја је облик промоционе активности када се између продавца и купца успоставља непосредни контакт. У директном контакту са купцима продавци настоје да их убеде у конверзацији у користи које би имали од куповине производа и услуга предузећа. Унапређење продаје је облик промоције који укључује бројне бројне активности директног стимулисања продавца, посредника и потрошача приказивањем производа и услуга, учешћем на изложбама и сајмовима. Публицитет је промоциона активност-објављивањем позитивних информација о предузећу и његовим производима и услугама у средствима јавног информисања, који нису финансиране од стране предузећа. Четврти облик промоционе активности је привредна пропаганда. То је начин промоције где предузеће, постојећим и потенцијалним купцима, путем медија комуницирања, финансира презентирање информација о себи или својим производима или услугама.

Семинарски рад

16 Јовић Жељко 181/1

ЛИТЕРАТУРА:

1. Маркетинг скрпита, Др Драгана Симић Антонијевић, Шабац 2015.

2. Маркетинг скрипта, Др Момчило Милисаљевић

Семинарски рад

17 Јовић Жељко 181/1

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 17 str.