Psihologija marketinga, Ispiti' predlog Psihološka obrada podataka
sanela-pesic
sanela-pesic

Psihologija marketinga, Ispiti' predlog Psihološka obrada podataka

8 str.
7broj poseta
Opis
Anketni upitnik primeriiii Anketni upitnik primeri Anketni upitnik primeri
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 8
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument

PRILOZI

U P I T N I K

Ovaj upitnik je dio istraživanja koje se sprovodi za potrebe izrade Završnog rada pod nazivom „Uloga odnosa sa javnošću u afirmaciji brenda – Studija slučaja: Tržište automobila.“

Da bi planirano istraživanje bilo uspješno realizovano, neophodna nam je Vaša pomoć i saradnja. Stoga Vam se obraćamo sa molbom da učestvujete u ovom istraživanju, tako što ćete odvoji� dio svog vremena da pažljivo pročitate upitnik i odgovorite na sva postavljena pitanja.

Na samom početku nalazi se nekoliko pitanja o Vama, koja su neophodna za sta�s�čku analizu podataka. Potom slijede pitanja o kompaniji u kojoj ste zaposleni, a za�m i o organizaciji poslova odnosa s javnošću/marke�nga u Vašoj kompaniji.

Nakon toga slijedi veći broj tvrdnji ili iskaza o sprovođenju ak�vnos� odnosa s javnošću i marke�nga u kompaniji u kojoj radite. Pitanje na koje Vi treba da odgovorite u vezi sa svakom navedenom tvrdnjom glasi:

U kojoj mjeri se Vi lično slažete ili ne slažete sa onim što se iznosi u konkretnoj tvrdnji?

Svoje slaganje ili neslaganje možete izrazi� zaokruživanjem jednog od brojeva koji se nalaze na desnoj strani svakog iskaza, a čije značenje je:

1 = Uopšte se ne slažem

2 = Uglavnom se ne slažem

3 = Neodlučan sam, nemam mišljenje

4 = Uglavnom se slažem

5 = Potpuno se slažem

Vaši odgovori su od izuzetne važnos� i koriste se za analizu pomenute problema�ke, u cilju dobijanja što potpunije i jasnije slike položaja funkcije odnosa s javnošću i stepena korištenja i sprovođenja ak�vnos� odnosa s javnošću u okviru ukupnih ak�vnos� marke�ng komuniciranja kompanija koje posluju na tržištu automobila, a sve u cilju jačanja njihovog brenda.

VAŽNE NAPOMENE:

Kako bi se izbjeglo suvišno opterećenje teksta i olakšalo čitanje i popunjavanje, u upitniku će se za termin odnosi s javnošću koris�� skraćenica OSJ.

Na početku, Nekoliko pitanja O VAMA, koja su neophodna za sta�s�čku analizu podataka (zaokruži�, podvući, odnosno upisa� odgovor):

1. Spol: a) muški b) ženski

2. Godište: ________

3. Ukupne godine radnog staža:

a) do 5 god. b) 6-10 god. c) 11-15 god. d) 16-20 god. e) preko 21 god.

4. Godine staža kod sadašnjeg poslodavca: ________

5. Vaše zvanje je: ________________________________

6. U kompaniji obavljate poslove:

_____________________________________________________________________

7. Stepen stručne spreme:

a) srednja škola b) viša škola c) visoka škola

8. Da li ste u toku obrazovanja slušali predmet ''Odnosi s javnošću''?

a) da

b) ne

9. Da li ste završili / pohađali neki oblik stručnog osposobljavanja / usavršavanja (škola, kurs, seminar) iz oblas� odnosa s javnošću:

a) da, u trajanju od nekoliko mjeseci

b) da, u trajanju do mjesec dana

c) ne

10. Da li smatrate da bi trebalo dodatno da se usavršavate za obavljanje poslova odnosa s javnošću?

a) da

c) ne

Organizacija poslova ODNOSA S JAVNOŠĆU (OSJ) / MARKETINGA u Vašoj kompaniji:

11. U Vašoj kompaniji (zaokruži� slovo ispred odgovora):

a) postoji posebno odjeljenje za OSJ

b) postoji odjeljenje za marke�ng gdje se obavljaju i poslovi OSJ

c) neka druga služba obavlja i poslove marke�nga i OSJ

d) poslove marke�nga i OSJ ne obavlja niko

12. Poslove marke�nga i OSJ obavlja (zaokruži� slovo ispred odgovora, ukoliko je odgovor na prethodno pitanje bio pozi�van):

a) samo jedna osoba

b) dvoje ili troje zaposlenih

c) četvero ili više zaposlenih

13. Poslove marke�nga i OSJ obavlja osoba / �m koji se bavi samo �m poslovima (zaokruži� slovo ispred odgovora ukoliko su odgovori na prethodna dva pitanja bili pozi�vni):

a) da

b) ne

14. Osoba / odjeljenje koje obavlja poslove OSJ bavi se sljedećim ak�vnos�ma (zaokruži� broj):

Nikad Jednom godišnje

Nekoliko puta

godišnje

Jednom mjesečno

Jednom sedmično

Nekoliko puta

sedmično

Svakodnevno

1. Organizuje i sprovodi obuku zaposlenih, radi što bolje i uspešnije komunikacije sa ciljnim grupama.

1 2 3 4 5 6 7

2. Sastavlja e�čki kodeks (kao dokument) i pravila ponašanja i ophođenja zaposlenih.

1 2 3 4 5 6 7

3. Priprema i ažurira informacije na sajtu kompanije.

1 2 3 4 5 6 7

4. Komunicira sa javnos�ma putem društvenih mreža.

1 2 3 4 5 6 7

5. Priprema saopštenja za medije / pra� medije.

1 2 3 4 5 6 7

6. Predstavlja kompaniju u medijima. 1 2 3 4 5 6 7 7. Organizuje i sprovodi specijalne

događaje (sajam automobila, konferencije, proslave).

1 2 3 4 5 6 7

8. Radi na osmišljavanju i izradi promo�vnog / informa�vnog materijala (flajeri, vodiči, bilteni).

1 2 3 4 5 6 7

9. Stara se za dosljednu primjenu vizuelnog iden�teta kompanije na cjelokupnom štampanom materijalu.

1 2 3 4 5 6 7

10. Uključena je u (re)definisanje misije i vizije, kao i u strateško planiranje razvoja i ak�vnos� kompanije.

1 2 3 4 5 6 7

11. Uključena je u planiranje budžeta za ak�vnos� OSJ.

1 2 3 4 5 6 7

15. Za obraćanje ciljnim grupama Vaša kompanija (zaokruži� broj):

Nikad Jednom godišnje

Nekoliko puta

godišnje

Jednom mjesečno

Jednom sedmično

Nekoliko puta

sedmično

Svakodnevno

1. Oglašava se preko štampe. 1 2 3 4 5 6 7 2. Oglašava se preko TV-a. 1 2 3 4 5 6 7 3. Oglašava se preko radija. 1 2 3 4 5 6 7 4. Oglašava se preko bilborda. 1 2 3 4 5 6 7 5. Oglašava se preko postera (u vozilima

gradskog prevoza, ili na drugim mes�ma u gradu).

1 2 3 4 5 6 7

6. Oglašava se preko tuđih veb strana. 1 2 3 4 5 6 7 7. Koris� svoju veb stranicu. 1 2 3 4 5 6 7

8. Koris� društvenu mrežu Facebook. 1 2 3 4 5 6 7 9. Koris� društvene mreže Twi�er,

Instagram, Pinterest… 1 2 3 4 5 6 7

10. Učestvuje na sajmovima. 1 2 3 4 5 6 7 11. Organizuje gostovanja u drugim

kompanijama I organizacijama. 1 2 3 4 5 6 7

12. Organizuje dane otvorenih vrata u cilju upoznavanja potencijalnih klijenata sa ponudom i uslovima kupovine.

1 2 3 4 5 6 7

16. Prvi dio:

Uopšte se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Nemam mišljenje

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

1. Potreba za razvijanjem OSJ raste, posebno u zemljama u tranziciji kakva je BiH.

2. U odnosu na period od prije 5 godina, društvo u BiH prepoznaje i bolje razumije značaj OSJ.

3. U odnosu na period od prije 5 godina, danas se u BiH više ulaže u razvoj i razne ak�vnos� OSJ.

4. Opravdano je ulaga� sredstva u razne ak�vnos� OSJ, jer se to ulaganje višestruko ispla�.

17. Drugi dio:

Uopšte se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Nemam mišljenje

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

1. Razvijene ak�vnos� OSJ predstavljaju značajan izvor konkurentske prednos� jedne organizacije.

2. Ulaganje u ak�vnos� OSJ predstavlja bitan izvor s�canja konkurentske prednos� na tržištu.

3. Ak�vnos� OSJ doprinose većem stepenu konkurentnos� moje kompanije (u odnosu na konkurentske).

4. Razvijene ak�vnos� OSJ / marke�nga u mojoj kompaniji značajno u�ču na jačanje brenda.

5. Zahvaljujući uspješnom sprovođenju ak�vnos� OSJ i marke�nga, interesovanje kupaca stalno raste.

6. Veliki broj novih kupaca dolazi po preporuci bivših / sadašnjih kupaca.

7. Zahvaljujući uspješnom sprovođenju ak�vnos� OSJ, imidž i reputacija moje kompanije su na zavidnom nivou.

8. Njegovanje dobrih međuljudskih odnosa značajno doprinosi mo�visanos� zaposlenih u mojoj ustanovi.

18. Treći dio:

Uopšte se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Nemam mišljenje

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

1. Kompanijama su neophodni kvalifikovani i obrazovani stručnjaci za OSJ.

2. Osoba koja se u kompaniji bavi OSJ, mora da ima odgovarajuće obrazovanje iz ove oblas�.

3. Svaka osoba koja je komunika�vna/prodorna može da se bavi OSJ, bez obzira na formalno obrazovanje.

4. Radno iskustvo mi je dovoljno za efikasno obavljanje poslova OSJ, iako nemam formalno obrazovanje.

5. Kod rukovodstva se često zalažem za omogućavanje dodatnog obrazovanja i usavršavanja iz oblas� OSJ.

6. Rukovodstvo pods�če i ohrabruje zaposlene u odjeljenju za OSJ/marke�ng na stalno usavršavanje.

7. U mojoj kompaniji predviđen je budžet za stalno usavršavanje i dalje obrazovanje zaposlenih u OSJ.

19. Četvr� dio:

Uopšte se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Nemam mišljenje

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

1. U mojoj kompaniji postoji precizan strateški plan razvijanja i sprovođenja ak�vnos� OSJ.

2. U mojoj kompaniji redovno se sprovodi analiza tržišta, prije planiranja i sprovođenja programa OSJ i marke�nga.

3. U mojoj kompaniji redovno se ispituje na osnovu kojih se sprovedenih ak�vnos� OSJ / marke�nga dolazimo do novih kupaca.

4. Rezulta� pomenutog istraživanja koriste se za planiranje narednog ciklusa ak�vnos� OSJ / marke�nga.

5. Postoji isplaniran i utvrđen budžet za sprovođenje ak�vnos� OSJ i marke�nga.

6. Rukovodstvo u velikoj mjeri shvata značaj i potencijal OSJ u kreiranju imidža i reputacije kompanije.

7. Rukovodstvo daje ideje, predloge i inicija�ve u vezi sa osmišljavanjem i sprovođenjem ak�vnos� OSJ s ciljem jačanja brenda.

8. Rukovodstvo je otvoreno za inicija�ve i predloge koji po�ču od menadžera / odeljenja za OSJ / marke�ng.

9. Menadžer za OSJ / marke�ng čini dio rukovodstva moje kompanije.

10. Menadžer za OSJ / marke�ng je pozicioniran odmah ispod najvišeg rukovodstva moje kompanije.

11. Rukovodstvo visoko vrednuje i nagrađuje dobre rezultate koje pos�že menadžer / odeljenje za OSJ / marke�ng.

12. Zadovoljan sam brojem i kvalitetom ak�vnos� OSJ koje se sprovode u mojoj kompaniji.

13. Zadovoljan sam rezulta�ma koji se pos�žu u sprovođenju ak�vnos� OSJ.

14. U odnosu na period od prije 5 godina, u mojoj kompaniji se danas znatno više ulaže u ak�vnos� i razvoj OSJ što je rezultovalo jačanjem brenda.

15. Moja kompanija ima razvijene odnose s medijima i sa njima ak�vno sarađuje.

16. Moja kompanija nastoji da svaki značajan događaj u kojem učestvuje ili koji organizuje, bude medijski pokriven.

17. Moja kompanija se redovno uključuje u društveno korisne ak�vnos� (humanitarne akcije, donacije, volon�ranje).

18. Moja kompanija redovno organizuje / pokreće inicija�ve za dobrobit društvene zajednice (vidi iznad).

21. Da li biste željeli da kažete nešto što Vas nismo pitali, a odnosi se na problema�ku koja je predmet ovog istraživanja?

__________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Hvala Vam na saradnji!

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument