RECNIK-Skripta-Osnovi makroekonomije-Ekonomski fakultet, Skripte' predlog Osnovi makroekonomije
coffeelover
coffeelover

RECNIK-Skripta-Osnovi makroekonomije-Ekonomski fakultet, Skripte' predlog Osnovi makroekonomije

PDF (550 KB)
86 str.
8broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od2broj ocena
Opis
Ekonomski fakultet,ef,osnovi makroekonomije,skripta,recnik
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 86
ovo je samo pregled
3 prikazano na 86 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 86 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 86 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 86 str.
preuzmi dokument
RECNIK.VP

Docsity.com

PC REÈNIK Ovaj re~nik sad`i 1100 osnovnih pojmova koji se naj~e{}e sre}u u

ud`benicima i ekonomskoj literaturi. Pojmovi su obra|eni leksikonski - kao kratke definicije i abecedirani su, a mogu se pretra`ivati i po nazivu odrednica u programu ACROBAT READER.

Autori:

prof. dr Miomir JAK[I] mr Nikola FABRIS mr Alesandra PRA[^EVI]

EKONOMSKI FAKULTET U BEOGRADU.

Ad valorem porez - porez koji je proporcionalan vrednosti izdataka.

Ad valorem tarifa - porez na uvoz obra~unat kao procenat vrednosti uvoza.

Adaptivna o~ekivanja - pokazuju da pojedinci formiraju svoja budu}a o~ekivanja polaze}i od prose~nih vrednosti posmatrane pojave u pro{losti.

Agregatna kriva ponude - koli~ina proizvoda koju su firme spremne da proizvode po razli~itim cenama.

Agregatna kriva tra`nje - razli~ite kombinacije nivoa cena i koli~ina za koje su tr`i{te roba i tr`i{te novca u ravnote`i.

Agregatna ponuda - ukupna vrednost svih dobara i usluga proizvedenih u privredi za raspolo`ivom ponudom kapitala, rada i tehnologije (tako|e poznat i kao potencijalni GDP).

Agregatna tra`nja - suma tra`nji za teku}im proizvodom od strane svakog sektora privrede koji kupuje: doma}instava, privrede, vlade i kupovina u inostranstvu.

Agregatna vrednost - ukupna vrednost neke promenljive za ekonomiju kao celinu; npr. dru{tveni proizvod je agregatna vrednost za posmatranu privredu.

1

Docsity.com

Agregatni ~asovi - ukupni broj ~asova rada svih radnika u privredi u datom vremenskom periodu.

Agregatni ciljevi - varijable koje dru{tvo postavlja za svoje ciljeve; npr. inflacija, nezaposlenost i dr.

Agregatni prihod - ukupni prihod koga su ostvarili svi faktori proizvodnje u privredi u datom vremenskom periodu.

Akordni sistem - sistem u kome su radnici pla}eni odre|enom sumom za jedinicu koju proizvedu.

Aktivisti~ka makroekonomija - makroekonomsku politiku smatra za rezultat ideolo{ki motivisanih odluka lidera razli~itih politi~kih partija.

Partije reprezentuju dolednost razli~itih preferencija koje se ti~u makroekonomskih varijabli.

Aktivizam - upotreba instrumenata monetarne i fiskalne politike da bi uticali na promenu privatne potro{nje.

Ovaj pristup ekonomskoj politici je podvrgnut kritici monetarista.

Akumulacija kapitala - rast zaliha postrojenja i opreme.

Alternativni tro{kovi - tro{kovi za firmu kori{}enja sopstvenih inputa u odnosu na zaradu koju bi ti inputi mogli ostvariti u najpovoljnijem slu~aju.

Analiza varijanse - test koji proverava obja{njen varijabilitet regresione analize kori{}enjem F statistike.

Analiza vremenskih serija - tehnika predvi|anja budu}ih vrednosti vremenskih serija razmatranjem samo pro{lih podataka o vremenskim serijama.

Anticikli~na politika - politika kreirana radi otklanjanja fluktuacija u poslovnom ciklusu.

Antidampin{ke obaveze - tarife koje se primenjuju na odre|enu zemlju kao kazna za dampin{ka dobra.

Miomir Jak{i} - PC ESEJ

2

Docsity.com

Antitrustovska politika - uobi~ajen termin za politiku konkurencije u SAD, ona zaokru`ava vladine politike koje su kreirane da promovi{u konkurenciju me|u preduze}ima.

Apresijacija - smanjenje vrednosti strane valute izra`ene u doma}oj valuti. Relativni porast vrednosti jedne valute u odnosu na druge valute; npr.: apresijacija dolara u odnosu na Nema~ku marku tokom 1980-1985, zna~ila je da se za 1 dolar mo`e kupiti vi{e nema~kih maraka nego pre.

Apsolutna prednost - situacija u kojoj je pojedinac ili zemlja efikasnija u proizvodnji dobra u pore|enju sa drugim pojedincem ili zemljom.

Apstinencija - odlaganje (uzdr`avanje od) sada{nje potro{nje radi akumulacije kapitala koja }e u budu}nosti omogu}iti ve}u potro{nju ili dalju akumulaciju kapitala. Klasi~arska teorija kapitala po kojoj je kapital produkt uzdr`avanja kapitalista od potro{nje.

Asimetri~na informacija - razli~it nivo informacija dostupnih razli~itim ljudima u ekonomskm odnosu ili razmeni. Situacija u kojoj jedan u~esnik transakcije ima vi{e informacija od drugoga o kvalitetu proizvoda, ili usluge koja je predmet kupoprodaje.

Aukcija - mesto na kome profesionalni kupci po posebnim pravilima kupuju i prodaju robe, ili hartije od vrednosti.

Autokorelacija - problem koji se javlja u regresionoj analizi sa vremenskim serijama, kada slu~ajna gre{ka ima isti znak, ili menja znak ~esto; to rezultira u preuveli~anim vrednostima t testa i nepouzdanom R2 i F testu.

Automatska stabilizacija - karakteristika ekonomije u kojoj poreski prihodi zavise od nivoa dohotka; ekonomija se stabilizuje smanjenjem poreza kada opada dohodak.

Automatski stabilizator - automatske promene poreza i tro{enja koja se javljaju tokom poslovnog ciklusa kojima se te`i da se fluktuacije realnog GDP-a stabilizuju; npr.

promene poreza i vladinih jednostranih pla}anja koje se javljaju kada se nivo dohotka menja. Oni poma`u stabilizaciji privrede.

Autonomna veli~ina - nezavisna od nivoa dohotka, npr. autonomna potro{nja.

3

Miomir Jak{i} - PC ESEJ

Docsity.com

Autonomni izdaci - izdaci koji su odre|eni faktorima razli~itim od teku}eg dohotka.

Autsajder - osoba koja ne radi u odre|enoj firmi; to ote`ava dobijanje posla u toj firmi, mada bi on prihvatio i ni`u nadnicu.

Averch-Johnson (A-J) efekat - preveliko ili nedovoljno investiranje u preduze}a, ili opremu kada je javna (op{ta) korisnost odre|ena previsoko ili prenisko.

Bandwagon efekat - situacija kada pojedinci kupuju neko dobro zato {to ga kupuju drugi pojedinci.

Bankarske rezerve - ukupne bankarske rezerve minus pozajmice banaka od centralne banke.

Barijere ulasku - sve ono {to onemogu}ava ulazak preduze}a na tr`i{te.

Barometarska firma - oligopolisti~ka firma koja kao barometar svojim pona{anjem predskazuje promene cena i tro{kova u nekoj industrijskoj grani.

Barometarsko predvi|anje - metod predvi|anja poslovnih ciklusa pomo}u vode}ih ekonomskih indikatora.

Barter - trgovina robama i uslugama bez kori{}enja novca.

Benchmarking - utvr|ivanje kako druga firma radi neke stvari bolje (jeftinije) i njihovo kopiranje u cilju pobolj{anja poslovnog rezultata.

Beta koeficijent - racio varijabiliteta prinosa redovnih akcija u odnosu na varijabilitet prose~nog prinosa na sve akcije.

Bilans teku}ih transakcija - razlika vrednosti izvoza i vrednosti uvoza kojoj sa dodaje neto faktor dohotka iz inostranstva i neto transferi iz inostranstva.

Bilateralni monopol - situacija u kojoj postoje jedan kupac i jedan prodavac na tr`i{tu.

Bilateralni trgovinski bilans - vrednost uvoza manje vrednost izvoza izme|u dve zemlje.

Miomir Jak{i} - PC ESEJ

4

Docsity.com

Bretonvudski sistem - me|unarodni monetarni sistem formiran nakon Drugog svetskog rata; bazira se na fiksnim kamatnim stopama, mada su ponekad dozvoljena uskla|ivanja kamata.

Bruto doma}i proizvod (engl. GDP) - mera svih teku}ih proizvedenih finalnih dobara i usluga u privredi tokom odre|enog perioda vremena.

Bruto investicije - ukupna suma investicija, uklju~uju}i i one koje slu` za zamenu otpisanog kapitala.

Bruto nacionalni proizvod (GNP) - mera agregatnog nacionalnog proizvoda. Postoje dve razlike izme|u dve mere, koje se obe ti~u stranih transakcija. GNP uklju~uje strane zarade doma}ih korporacija i dr`avljana koji rade u inostranstvu; GDP ne uklju~uje ove stavke. Obrnuto, GDP uklju~uje zarade koje poti~u iz teku}e proizvodnje u zemlji koji pripada stranim dr`avljanima i stranim firmama, dok GNP isklju~uje ove stavke.

Brzina opticaja novca - koliko puta se novac obrne u ekonomiji: jednaka je nominalnom dru{tvenom proizvodu podeljenom sa nov~anom masom. Brzina opticaja novca je racio nominalnog dohotka (PQ) i nov~ane mase (M); predstavlja prose~an broj puta koji se nov~ani stok koristi za pla}anje u toku godine. Inverzno od brzine opticaja novca (M/PQ) je relativni odnos nov~ane mase prema nominalnom dohotku.

Bud`etska linija - maksimalne kombinacije dva dobra koje potro{a~ mo`e kupiti, uzimaju}i u obzir bud`etsko ograni~enje i tr`i{ne cene dva dobra. Bud`etska linija je kriva pozitivnog nagiba, me|uzavisnost bud`etskog suficita na y osi i racia proizvodnje na x osi. Pozitivan nagib se javlja zato {to vi{i racio proizvodnje pove}ava poreske prihode i stoga bud`etski suficit.

Bud`etski ciklus - vreme u kome se federalni bud`et predla`e, modifikuje, propisuje i primenjuje.

Bud`etski deficit - suma za koju su dr`avni izdaci iznad poreskih prihoda. Bud`etski deficit je vi{ak dr`avne potro{nje nad dr`avnim rashodima.

Bud`etski limit - maksimalna potro{nja dr`ave za odre|enu bud`etsku stavku, npr. za odbranu, koja je dozvoljena zakonom.

Bud`etski suficit - suma za koju poreski prihodi nadma{uju tro{enja.

5

Miomir Jak{i} - PC ESEJ

Docsity.com

Bud`etsko ograni~enje - dohodna ograni~enost li~nih izdataka na dobra i usluge.

Budu}a o~ekivanja - metod formiranja o~ekivanja ~iji je cilj da predvidi budu}e pona{anje neke ekonomske varijable koriste}i ekonomski model koji obja{njava vezu izme|u te i nekih drugih varijabli.

Budu}e tr`i{te - tr`i{te koje se posluje robama koje }e biti isporu~ene u budu}nosti.

Budu}i ugovor - (engl. Futures) ugovor o kupovini odre|ene valute odre|enog datuma.

Bum - brzi rast realnog GDPa, obi~no pred na kraj ekonomske ekspanzije.

CAD tehnika - omogu}ava istra`iva~ima i in`enjerima da dizajniraju nove ili promenjene proizvode ili komponente na kompjuterskom ekranu.

CAM tehnika - omogu}ava istra`iva~ima i in`enjerima da daju instrukcije u mre`i integralne ma{ine ili da proizvode prototipove novih ili izmenjenih proizvoda.

Carina - porez na uvoz.

Carinska unija - podru~je slaobodne trgovine po op{toj spolja{njoj tarifi.

Cena marginalnog ko{tanja - metod koji kojim se odre|uje da preduze}e odredi cenu koja je jednaka marginalnom tro{ku.

Cena - odnosi se na odre|eno dobro i defini{e se kao koli~ina novca ili nekog drugog dobra koju pojedinac mora da plati da bi obezbedio dobro.

Cena u senci - marginalno vrednovanje inputa ili autputa za firmu.

Cenovna diskriminacija prvog stepena - prodaja svake jedinice proizvoda odvojeno i odre|ivanje maksimalne mogu}e cene za svaku pojedina~nu prodaju.

Cenovna elasti~nost ponude - procentualna promena ponu|ene koli~ine podeljena procentualnom promenom cene.

Miomir Jak{i} - PC ESEJ

6

Docsity.com

Cenovna elasti~nost tra`nje - procentualna promena koli~ine tra`ene robe podeljena procentualnom proemnom njene cene, dok su sve druge varijable funkcije tra`nje konstantne.

Cenovna elasti~nost tra`nje u ta~ci - u odre|enoj ta~ci na krivoj tra`nje, meri se: (delta Q/delta P) (P/Q).

Cenovni {ok - promena cene klju~ne robe, kao {to je ulje, obino izazvane oskudicom, koja izaziva pomeranje krive uravnote`enja cene; tako|e se ponekad zove i {ok ponude.

Centralizovani kartel - formalni dogovor oligopolista o odre|ivanju monopolskih cena, alokaciji proizvodnje i podeli profita.

Centralna banka - dr`avna institucja koja kontroli{e monetarnu politiku ve}ine zemalja.

Ceteris paribus - analiza pretpostavlja da su sve druge stvari jednake; odnosi se na dr`anje svih drugih promenljiva konstantim dok se jedna promenljiva menja.

Cikli~na nezaposlenost - deo nezaposlenih ~iji se broj menja tokom poslovnog ciklusa. Nezaposlenost koja je prisutna na vrhu ekspanzije naziva se prirodna stopa nezaposlenosti. Cikli~na nezaposlenost je uzrokovana recesijom, kada je stopa nezaposlenosti iznad prirodne stope nezposlenosti. Rezultat je fluktuacija u nivou ekonomske aktivnosti i iz njih proisteklih fluktuacija u tra`nji industrije za radnicima.

Cikli~ne fluktuacije - velike ekspanzije i kontrakcije ve}ine ekonomskih vremenskih serija koje se ponavljaju nakon odre|enog broja godina.

Cikli~ni deficit - iznos deficita koji prevazilazi strukturni deficit, koji je definisan kao deficit koji bi postojao da se privreda nalazi na nivou prirodne stope dru{tvenog proizvoda. Cikli~ni deficit je razlika izme|u stvarnog i strukturnog deficita. To je udeo u bud`etskom deficitu koji je rezultat niskog nivoa ekonomske aktivnosti jedne privrede.

Ciljna funkcija - funkcija koja se optimizira u linearnom programiranju.

7

Miomir Jak{i} - PC ESEJ

Docsity.com

Ciljna inflacija - stopa inflacije koju centralna banka planira za odre|eni period.

Ciljna zona deviznog kursa - podru~je u kome kreatori politike poku{avaju da odr`e vrednost svoje valute. Ciljne zone su zajedni~ki odre|ene od strane razvijenih zemalja.

Cobb-Douglasova proizvodna funkcija - proizvodna funkcija koja ima oblik Q = AKaLb, pri ~emu su Q, K i L fizi~ke jedinice proizvodnje, rada i kapitala; A, a, b parametri koji se empirijski procenjuju.

Cost-benefit analiza - ocenjivanje projekta koje se bazira na tro{kovima i koristima izvednim iz njih.

Crowding out - pad privatnih investicija usled rasta dr`avnih izdataka.

^ist oligopol - oligopol u kome su proizvodi firmi u privrednoj grani homogeni.

Damping - me|unarodna cenovna diskriminacija pri kojoj se proizvod prodaje po ni`oj ceni u inostranstvu u odnosu na cenu u zemlji. Nastaje kada strana preduze}a prodaju robe po cenama ispod prose~nog tro{ka ili ispod cene na doma}em tr`i{tu.

Deficit prirodne stope nezaposlenosti - razlika izme|u poreskih prihoda i rashoda dr`ave koja bi postojala kada bi ekonomija bila na prirodnoj stopi nezaposlenosti.

Deficiti blizanci - izraz koji se odnosi na situaciju u kojoj se zajedno pojavljuju bud`etski i spoljnotrgovinski deficit.

Definiciona jedna~ina - jedna~ina u modelu sa vi{e jedna~ina koja je identitet i istinita po definiciji.

Definisanje tr`i{ta - demarkacija geografskih regiona i kategorija dobara i usluga kojima preduze}a konkuri{u.

Deflacija - sni`enje op{teg nivoa cena, ili negativna stopa inflacije.

Deflator li~ne potro{nje - deflator koji se koristi one delove dru{tvenog proizvoda koji otpadaju na li~nu potro{nju.

Miomir Jak{i} - PC ESEJ

8

Docsity.com

Delfi metod - metod predvi|anja baziran na ispitivanju menad`menta firme i spoljnih eksperata (odvojeno) i suo~avanje njihovih stavova u nadi da }e posti}i kosenzus u predvi|anju.

Depozitne institucije - finansijski posrednici ~ija je glavna pasiva u obliku depozita. Ove depozitne institucije uklju~uju poslovne banke, {tedionice i kreditne asocijacije, zajedni~ke {tedne banke i kreditna udru`enja.

Depresijacija - pove}anje vrednosti strane valute izra`eno u doma}oj valuti. Deo kapitala koji se svake godine potro{i: smanjenje vrednosti aktive tokom vremena; za kapital, to je iznos za koji se kapital fizi~ki istro{i u datom vremenskom periodu.

Deregulaciona kretanja - po~ela su krajem 70ih, smanjenjem dr`avne regulacije kontrolom cena i ulaskom u mnoge privredne grane.

Devizni kurs - cena jedinice strane valute izra`ena u jedinicama nacionalne valute. Vrednost valute jedne zemlje izra`ena u stranoj valuti.

Devizno tr`i{te - tr`i{te na kojem se vr{i kupovina i prodaja nacionalnih va- luta.

Dezekonomija obima - opadaju}i prinosi su sitacija u kojoj u dugom roku raste prose~ni ukupni tro{ak sa rastom proizvoda preduze}a.

Dezinflacija - smanjenje stope inflacije.

Dezintermedijacija - preusmeravanje sredstava iz bankarske {tednje, kada se pove}ava kamatna stopa na dr`avne hartije od vrednosti, ili neke druge obveznice, zbog regulacije koja je spre~avala banke da pove}avaju kamatnu stopu da ne bi konkurisale dr`avnim obveznicama.

Diferencijalna kamatna stopa - prose~na kamatna stopa u minus prose~na strana kamatna stopa.

Diferencirani oligopol - oligopol u kojem firme prodaju diferencirane proizvode.

Diferencirani proizvodi - proizvodi koji su sli~ni, ali nisu identi~ni i koji zadovoljavaju istu osnovnu potrebu.

9

Miomir Jak{i} - PC ESEJ

Docsity.com

Diferenciranje proizvoda - napor firme da proizvede proizvod koji }e se razlikovati od istog tipa proizvoda konkurenata.

Difuzija - {irenje inovacije kroz ekonomiju.

Difuzioni indeks - indeks koji meri procentualnu promenu 12 vode}ih indikatora.

Dinami~ka komparativna prednost - promene komparativne prednosti tokom vremena koje poti~u od investicija u fizi~ki, ljudski kapital I tehnologiju.

Dinami~ni multiplikator - iznos za koji se pove}ava proizvodnja tokom odre|enog vremenskog perioda kao rezultat pove}anja potro{nje za jedan dolar.

Diskontna stopa - kamatna stopa koja se koristi za diskontovanje budu}ih pla}anja kada se ra~una sada{nja diskontovana vrednost.

Diskontna stopa za uskla|ivanje rizika - vi{a diskontna stopa koja se koristi za kalkulisanje sada{nje vrednosti neto-cash flowa ili povra}aja od investicionog projekta da bi se kompenzovao rizik.

Diskontovanje - proces pretvaranja budu}eg pla}anja u sada{nju vrednost.

Diskreciona distribucija verovatno}e - stepeni dijagram sa stubi}ima koji pokazuje verovatno}u svakog mogu}eg ishoda neke odluke, ili strategije.

Diskreciona fiskalna politika - politika koja menja poreze i dr`avnu potro{nju kao poku{aj da se uti~e na nivo proizvodnje i nezaposlenost. Diskreciona fiskalna politika obuhvata promene u politici poreza ili tro{enja koju zakonom ili administrativnim akcijama zahtevaju dr`avni organi .

Diskreciona politika - svaku makroekonomsku situaciju razmatra kao jedinstvenu i nikad ne reaguje na isti na~in na razli~ite, ili iste situacije.

Diskriminacija cena - odre|ivanje razli~itih cena za razli~ite koli~ine proizvoda, u razli~ito vreme, za razli~ite grupe kupaca, ili na razli~itim tr`i{tima, kada ove razlike u ceni nisu opravdane razlikama u tro{kovima.

Miomir Jak{i} - PC ESEJ

10

Docsity.com

Diskriminacija cena tre}eg stepena - formiranje razli~itih cena za isti proizvod na razli~itim tr`i{tima sve dok je marginalni prihod poslednje jediniceproizvoda prodate na svakom tr`i{tu jednaka marginalnom tro{ku proizvoda.

Distribucija verovatno}e - lista mogu}ih re{enja odluke ili strategije i verovatno}a sa kojom se svako od njih de{ava.

Dividenda - prinos ostvaren od vlasni{tva nad nekom hartijom od vrednosti.

Dividendni prinos - dividenda odre|ena kao procenat cene akcije.

Dobici od trgovine - pobolj{anja dohotka, proizvodnje ili satisfakcije koja se duguju razmeni dobara i usluga.

Dobitak - rezultat ili konsekvenca svake kombinacije strategija igra~a u teoriji igara.

Dodatna rezerva - iznos rezerve koji banka dr`i iznad obavezne rezerve.

Dodatna vrednost - vrednost proizvodnje firme minus vrednost intermedijarnih proizvoda. Dodatna vrednost je vrednost rada i kapitala koji se ula`e u odre|enoj fazi procesa proizvodnje. U trgovini uklju~uje plate radnika i kapitalni dohodak (kamata, profit i amortizacija) vlasnika trgovinskih firmi, ali ne uklju~uje tro{kove prodatih proizvoda.

Dohodak faktora - zarade proizvodnog faktora koje uklju~uju nadnice i profite.

Dohodna elasti~nost tra`nje - procentualna promena tra`nje za nekim proizvodom podeljena sa procentualnom promenom dohotka potro{a~a, dok su sve ostale varijable nepromenjene.

Dohodna elasti~nost tra`nje u ta~ci - dohodna elasti~nost tra`nje na odre|enom nivou dohotka, meri se: (delta Q/delta I) (I/Q).

Dohodna nejednakost - disparitet u nivoima dohotka izme|u pojedinaca u privredi.

11

Miomir Jak{i} - PC ESEJ

Docsity.com

Dohodni efekat - pove}anje tra`nje za nekim proizvodom koje nastaje kao rezultat pove}anja realnog dohotka. Iznos za koji }e se smanjiti tra`ena koli~ina usled pada realnog dohotka izazvanog rastom cena.

Dominantna strategija - najbolja, ili optimalna strategija za igra~a bez obzira na strategije ostalih igra~a.

Dr`avna nabavka - proces u kome vlade kupuju robe i usluge. To su kupovine novih roba i usluga od strane federalne, dr`avnih i lokalnih vlada.

Dr`avno bud`etsko organi~enje - povezuje dr`avnu potro{nju sa tri izvora finansiranja potro{nje: poreski prihodi, emisija obveznica i {tampanje novca.

Drugi izvod - Izvod izvoda; utvr|uje se istim pravilima diferenciranja, koja se koriste za utvr|ivanje prvog izvoda.

Drvo odlu~ivanja - grafi~ka tehnika koja se koristi za prikazivanje i analiziranje mogu}ih menad`erskih odluka i njihovih o~ekivanih rezultata pod uticajem specifi~nih okolnosti.

Dualna skala - grafik na kome je vreme na horizontalnoj osi, dok su razli~iti obimi na levim i desnim vertikalnim osama radi pore|enja kretanja dve promenljive tokom vremena.

Dualna terorema - teorema po kojoj je optimalna vrednost primarne ciljne funkcije jednaka optimalnoj vrednosti dualne funkcije.

Dualni problem - inverzno re{enje primarnog linearnog modela programiranja.

Dugi rok - minimalni period vremena tokom koga se svi inputi koji generi{u fiksne tro{kove mogu da uskla|uju. To je vremenski period u kome su svi inputi varijabilni.

Dugoro~na ravnote`a - situacija u kojoj je agregatna tra`nja jednaka agregatnoj ponudi i o~ekivanja pojedinaca su realna. Dugoro~na ravnote`a je situacija u kojoj je ulazak i izlazak iz industrije potpun i ekonomski profiti su nula sa cenom jednakom prose~nom ukupnom tro{ku.

Miomir Jak{i} - PC ESEJ

12

Docsity.com

Dugoro~ni prose~ni tro{ak (engl. LAC) - minimalni tro{ak po jedinici proizvodnje na bilo kom nivou proizvodnje, kada firma mo`e da utvrdi bilo koji `eljeni obim kapaciteta; LAC=LTC/Q.

Dugoro~ni ugovor o radu - dogovor izme|u firme i radnika koji utvr|uje nominalnu nadnicu za jednu, ili vi{e godina. To je dogovor, eksplicitan ili implicitan, izme|u poslodavaca i radnika koji odre|uje uslove radnog odnosa u dugom vremenskom periodu.

Dugoro~ni ukupni tro{ak (engl. LTC) - minimalni ukupni tro{kovi proizvodnje razli~itih nivoa autputa kada firma mo`e da utvrdi bilo koji `eljeni obim kapaciteta.

Duopol - oligopol u kojem postoje samo dve firme.

Durbin-Watsonova statistika - statistika koja se koristi da bi se utvrdilo da li postoji autokorelacija.

Dvodelna tarifa - praksa odre|ivanja cene u kojoj potro{a~i pla}aju inicijalni ra~un za pravo da kupe proizvod ili uslugu, kao i deo ra~una za svaku jedinicu proizvoda koga kupuju.

Efekat istiskivanja - smanjenje jedne komponente potro{nje kao posledica pove}anja druge komponente potro{nje: kada dr`avna potro{nja raste, raste i kamatna stopa, {to vodi smanjenju investicija.

Efekat o~ekivanja - pad u tra`nji tokom deflacije zbog o~ekivanja da }e do}i do daljeg pada cena koji }e voditi odlaganju potro{nje da bi se kupilo u budu}nosti po ni`oj ceni.

Efektivna poreska stopa - odnos poreza poreskog obveznika i njegovog ukupnog dohotka.

Efikasna nadnica - nadnica vi{a od one koja bi izjedna~ila ponu|enu i tra`enu koli~inu odre|ena od strane poslodavaca da bi pove}ala efikasnost radnika, na primer, smanjenjem izbegavanja od strane radnika.

Egzogene varijable - varijable ~ija je vrednost odre|ena nezavisno u modelu (moraju se odrediti da bi model uo{te mogao da se re{i) sa vi{e jedna~ina.

13

Miomir Jak{i} - PC ESEJ

Docsity.com

Ekonometrija - empirijsko procenjivanje i testiranje ekonomskih relacija i modela.

Ekonometrijski model - grupa jedna~ina koja pokazuje neke relacije koje postoje u ekonomiji ~iji parametri se odre|uju na bazi statisti~kih ispitivanja posmatranih veli~ina u pro{losti. Sve jedna~ine mogu biti posebno izra~unate pokazuju}i nivo inflacije, nezaposlenosti i drugih veli~ina pri alternativnim ekonomskim politikama.

Ekonomija obima - sni`enje tro{kova koje nastaje kao rezultat, na primer, zajedni~ke proizvodnje dva ili vi{e proizvoda umesto da oni budu nezavisno proizvedeni.

Ekonomija obima - rastu}i prinosi je situacija u kojoj se prose~ni ukupni tro{ak smanjuje u dugom roku sa rastom prozvodnje preduze}a. Primer: dvostruko uve}anje ulaganja izaziva vi{e nego dvostruko uve}anje proizvoda.

Ekonomija ponude - {kola ekonomske misli koja pretpostavlja da do porasta realnog dru{tvenog proizvoda dolazi kada se smanje marginalne poreske stope. To rezultira u pove}anju radne inicijative, pove}anju {tednje i radnih napora. Uticaj ekonomije ponude je bio va`an kada je R. Regan predlo`io kongresu smanjivanje poreskih stopa 1981, koji je rezultirao u guranju deficita iz ravnote`e u veliki deficit.

Ekonomija rastu}ih prinosa - slu~aj kada se obim proizvodnje pove}ava u ve}em procentu u odnosu na inpute.

Ekonomska interakcija - obuhvata razmenu dobara i usluga izme|u ljudi.

Ekonomska promenljiva - bilo koja ekonomska mera koja mo`e da uzima razli~ite vrednosti.

Ekonomska regulacija - dr`avna regulacija kojom se odre|uju cene ili uslovi ulaska preduze}a uprivrednu granu.

Ekonomska renta - cena ne~ega {to ima fiksnu ponudu.

Ekonomska tablica - fiziokratska koncepcija kru`enja dobara i usluga u privredi izme|u tri klase - prva koncepcija op{te makroekonomske ravnote`e, koja ukazuje na me|uzavisnost aktera kroz kupovine i prodaje.

Miomir Jak{i} - PC ESEJ

14

Docsity.com

Ekonomska teorija regulacije - teorija po kojoj regulacija rezultira iz pritiska raznih grupa (lobija) da se podr`i neki vid biznisa, za{tite potro{a~i, radnici i okru`enje.

Ekonomske fluktuacije - promene realnog GDP-a koje vode devijacijama ekonomije u svom dugoro~nom trendu rasta.

Ekonomski model - obja{njenje kako ekonomija ili deo ekonomije funkcioni{e.

Ekonomski profit - prihod firme minus ekonomski tro{kovi. Obuhvataju razliku izme|u ukupnih prihoda i ukupnih tro{kova, gde ukupni tro{kovi uklju~uju oportunitetne tro{kove bez obzira da li su implicitni ili eksplicitni.

Ekonomski rast - ispitivanje uzroka i posledica stalnog rasta dru{tvenog proizvoda. Razli~ite stope ekonomskog rasta tokom dugog perioda mogu promeniti redosled nacija u tabeli nivoa `ivotnog standarda.

Ekonomski razvoj - proces razvoja kojim zemlje pove}avaju svoje dohotke per capita i postaju industrijalizovane; odnosi se i na ekonomsku disciplinu koja prou~ava ovaj proces.

Ekonomski tro{kovi - alternativni ili oportunitetni tro{kovi.

Ekskluzivne teritorije - ~ini region na kome proizvo|a~ ograni~ava distibuciju ili prodaju svojih proizvoda na jednog prodavca na veliko ili malo.

Ekskluzivno poslovanje - uslov u ugovoru kojim proizvo|a~ ne dozvoljava prodavcu na veliko da prodaje robu konkurentnom proizvo|a~u.

Ekspanzija - period izme|u dolje recesije i narednog vrha, koju ~ini op{ti rast proizvoda i zaposlenosti. Period u ekonomskom ciklusu u kome se privreda kre}e od minimalnog stepena aktivnosti ka maksimalnom.

Ekspanziona putanja - geometrijsko mesto ta~aka tangenti izotro{kovne linije i izokvante koja pokazuje optimalnu kombinaciju inputa.

Eksperimentalna ekonomija - grana ekonomije koja koristi labaratorijski eksperiment za analizu ekonomskog pona{anja.

15

Miomir Jak{i} - PC ESEJ

Docsity.com

Eksplicitni tro{kovi - aktuelni tro{kovi firme u slu~aju kupovine ili otkazivanja kupovine nekog inputa.

Eksplicitno tajno sporazumevanje - otvorena kooperacija preduze}a radi zajedni~ki korisnih odluka o cenama i proizvodnji.

Eksterna dizekonomija obima - situacija u kojoj rast industrije izaziva pad prose~nog ukupnog tro{ka pojedina~nog preduze}a zbog nekih eksternih faktora; to odgovara opadaju}oj dugoro~noj krivi industrijske ponude.

Eksterna dizekonomija potro{nje - tro{kovi prevaljeni na neke pojedince koji nastaju kao rezultat potro{nje nekih drugih pojedinaca bez ikakve kompenzacije.

Eksterna dizekonomija proizvodnje - tro{kovi prevaljeni na neku firmu kao rezultat ekspanzije proizvodnje neke druge firme bez ikakve kompenzacije.

Eksterna ekonomija potro{nje - beneficije koje u`ivaju neki pojedinci kao rezultat potro{nje nekih drugih pojedinaca bez davanja kompenzacije.

Eksterna ekonomija proizvodnje - beneficije koje u`ivaju neke firme kao rezultat ekspanzije proizvodnje drugih firmi bez pla}anja kompenzacija.

Eksternalije - negativni ili pozitivni efekti po pojedince ili firme kao rezultat proizvodnje ili konzumiranja nekog proizvoda od strane neke druge firme ili nekog drugog pojedinca. Situacija u kojoj se tro{kovi proizvodnje ili koristi potro{nje dobra prevaljuju na druge koji ne proizvode niti tro{e to dobro.

Elasti~na tra`nja - tra`nja u kojoj je cenovna elasti~nost ve}a od jedan.

Elasti~nost autputa - procentualna promena autputa ili ukupnog proizvoda podeljena procentualnom promenom kori{}enog varijabilnog inputa.

Elasti~nost - meri procentualnu promenu jedne promenljive za jedan procenat promene druge promenljive; npr., elasti~nost tra`nje novca u odnosu na kamatnu stopu.

Emisioni porez - obra~unava se preduze}ima koja zaga|uju okolinu i bazira se na koli~ini zaga|enja koje emituju.

Miomir Jak{i} - PC ESEJ

16

Docsity.com

Endogene varijable - varijable ~ija vrednost je odre|ena re{avanjem modela sa vi{e jedna~ina.

Evropski monetarni sistem - sistem kamatnih stopa po kome su evropske valute fiksno me|usobno povezane i fleksibilne u odnosu na ameri~ki dolar, japanski jen i druge valute.

Faktori proizvodnje - rad, kapital i drugi inputi u proizvodnju dobara i usluga.

Faktorski inputi - ekonomski elementi koji u~estvju u stvaranju dru{tvenog proizvoda, prvenstveno rad i kapital. Drugi faktori su: istra`ivanje i razvoj, obrazovanje i specijalna obuka kadrova. Veza izme|u proizvodnje i faktorskih inputa data je proizvodnom funkcijom.

Faza izlaska - postepano smanjenje dr`avne regulacije ili trgovinskih barijera.

Federalni dug - ukupna suma postoje}ih zajmova koje duguje federalna vlada.

Fenomen J krive - tendencija da zemlja u kratkom roku pove}a uvoz vi{e nego izvoz u slu~aju devalvacije, a tek kasnije dolazi do smanjenja spoljnotrgovinskog deficita.

Fer igra - igra ili opklada u kojoj postoji 50% {ansi da se dobije ili izgubi.

Fiksne poslovne investicije - investicije preduze}a u fizi~ki kapital kao {to su fabrike i oprema.

Fiksni devizni kurs - sistem u kome je devizni kurs fiksiran za du`i vremenski period.

Fiksni inputi - inputi koji ne mogu biti promenjeni odmah ve} tokom odre|enog vremenskog perioda.

Fiksni porez - poreski sistem u kome postoji konstantna poreska stopa za sve nivoe dohotka koji se oporezuje.

Fiksni tro{kovi - tro{kovi proizvodnje koji ne zavise od proizvedene koli~ine.

17

Miomir Jak{i} - PC ESEJ

Docsity.com

Filipsova kriva - inverzna zavisnost inflacije i nezaposlenosti, utvr|ena na osnovu podataka krajem XIX-og i po~etka XX v. sa britansku privredu.

Finalni proizvodi - svi proizvodi i usluge proizvedeni i prodati preko tr`i{ta u odre|enom vremenskom periodu, bez onih koji su preprodavani. Isto {to i dru{tveni proizvod.

Finalno dobro - novo dobro koje ne podle`e daljem procesu pre nego {to se proda potro{a~u.

Finansijska deregulacija - politika s kraja sedamdesetih koja dozvoljava finansijskim institucijama da svojim klijentima ponude mnoge finansijske inovacije.

Finansijski kapital - fondovi koji se koriste za kupovinu zakup ili izgradnju fizi~kog kapitala.

Finansijski posrednici - institucije koje primaju nov~ana sredstva od {tedi{a i daju zajmove kona~nim korisnicima. To mo`e biti firma koja kanali{e fondove onih koji {tede ka investitorima uzimaju}i depozite i daju}i zajmove.

Finansijsko posredovanje - davanje zajmova i prikupljanje sredstava od {tedi{a, naj~e{}e preko depozita.

Finansijsko tr`i{te - organizovano tr`i{te gde se kupuju i prodaju hartije od vrednosti i sekjuritizacije.

Firma - organizacija koja kombinuje i organizuje resurse u cilju proizvodnje i prodaje proizvoda i/ili usluga.

Fiskalna politika - dr`avna politika koja te`i da postigne odre|ene ciljeve koriste}i dr`avne prihode i rashode. Fiskalna politika obuhvata vladine planove za tro{enje, poreze i zadu`ivanje.

Fiskalna stabilizaciona politika - kori{}enje dr`avnog tro{enja i poreskih politika radi delovanja na nivo ekonomske aktivnosti.

Fleksibilni akcelerator - teorija po kojoj se na racio kapital/o~ekivana proizvodnja mo`e uticati preko tro{kova kapitala.

Miomir Jak{i} - PC ESEJ

18

Docsity.com

Fleksibilni devizni kurs - sistem u kome se devizni kurs mo`e svaki dan menjati.

Formula za ra~unanje rasta - stopa rasta realnog GDP-a za radni ~as jednaka je proizvodu udela kapitala u dohotku i stope rasta kapitala po ~asu rada uve}ano za stopu rasta tehnologije.

Frikciona nezaposlenost - kratkoro~na nezaposlenost koja poti~e od normalnih promena na tr`i{tu. To je nezaposlenost u periodu koji radnici provedu prelaze}i sa posla na posao ili kada tra`e posao. Frikciona nezaposlenost pojavljuje se tokom tra`enja posla pojedinaca koji su dali otkaz na prethodnom poslu i dolaze na tr`i{te rada.

Funkcija nagodbe rizika i povra}aja - kriva koja pokazuje razli~ite kombinacije rizika i povra}aja izme|u kojih je menad`er ili investitor indiferentan.

Funkcija produktivnosti - veza izme|u proizvodnje u toku jednog sata i uo`enog rada i kapitala. Pokazuje nivo proizvodnje koji mo`e biti ostvaren sa datom koli~inom faktorskih inputa.

Funkcija tr`i{ne tra`nje - odnos koji identifikuje determinante ukupne ili agregatne tra`nje za proizvodom.

Funkcija tra`nje za proizvodima firme - relacija koja identifikuje determinante tra`nje za proizvodima firme. Uklju~uje: cenu proizvoda, broj potro`a~a, dohodak potro{a~a, cenu supstituta i komplementarnih proizvoda, ukuse i druge zna~ajne faktore za firmu.

Funkcionalne oblasti studija poslovne adiministracije - ekonomske disci- pline u koje spadaju ra~unovodstvo, finansije, marketing, upravljanje kadrovima i proizvodnja.

GDP deflator - nominalni GDP podeljen realnim GDP-om; meri nivo cena dobara i usluga uklju~uju}i i realni GDP relativno u odnosu na baznu godinu.

Gifenovo dobro - inferiorno dobro kod kojeg je pozitivni substitucioni efekat manji nego negativni dohodni efekat tako da se smanjuje kupovina proizvoda kada opada njegova cena.

19

Miomir Jak{i} - PC ESEJ

Docsity.com

Gini koeficijent - indeks nejednakosti dohotka koji se kre}e izme|u nule (za perfektnu jednakost) i jedinice (za apsolutnu nejednakost); defini{e se kao odnos povr{ine izme|u Lorencove krive i krve perfektne jednakosti i povr{ine izme|u linija perfektne jednakosti i perfektne nejednakosti.

Glasa~ki paradoks - situacija kada agregatni glasovi ne odra`avaju preferencije gra|ana zato {to su izlo`eni mno{tvu razli~itih uticaja.

GNP deflator - razlika izme|u realnog i nominalnog dru{tvenog proizvoda.

GNP - tr`i{na vrednost proizvedenih i u odre|enom vremenskom periodu prodatih proizvoda, izuzev preprodatih.

Grabe`ljivo odre|ivanje cena - aktivnost preduze}a kojom se cene odre|uju ispod prelomne ta~ke, da bi se konkurencija istisla sa tr`i{ta. To je prodavanje ispod nivoa prose~nog varijabilnog tro{ka da bi se istisnula konkurencija sa tr`i{ta ili obeshrabrili novi koji `ele da u|u na tr`i{te.

Gradualizam - pristup dezinflaciji koji uvodi postepene korake u obaranju inflacije.

Grafik vremenske serije - grafik koji prikazuje neku varijablu tokom odre|enog vremenskog perioda, vreme se obi~no predstavlja na X osi.

Grani~na sklonost {tednji - promena {tednje koja je prouzrokovana promenom dohotka za 1 dolar.

Grani~na sklonost potro{nji - promena potro{nje do koje je do{lo zato {to je dohodak pojedinca pove}an za jedan dolar.

Gre{amov zakon - lo{ novac, niske vrednosti, izbacuje iz opticaja dobar novac.

Gre{ke u koordinaciji - situacije u koima po{to su njihove akcije nezavisne, ljudi propu{taju da rade na na~in koji je zajedni~ki koristan.

Gvozdeni zakon plata - predvi|anje da }e nadnice uvek te`iti izjedna~enju na egzistencijalnom nivou.

Miomir Jak{i} - PC ESEJ

20

Docsity.com

Hazard - na tr`i{tu osiguranja situacija u kojoj pojedinac kupuje osiguranje protiv nekog rizika i kasnije preuzima aktivnosti kojima pove}ava taj rizik; analogne su situacije kada postoje asimetri~ne iformacije na drugim tr`i{tima.

Hed`ing - pokrivanje valutnog rizika.

Herfindal-Hir{manov indeks (HHI) - indeks koji uzima vrednosti izme|u 0 i 10,000 ukazuju}i na koncentraciju u industriji; ra~una se sumiranjem kvadrata tr`i{nih u~e{}a svake firme u industriji. Mera koncentracije industrije dobijena kao zbir kvadrata tr`i{nog u~e{}a svih u~esnika.

Heteroskedasti~nost - problem koji se javlja u regresionoj analizi unakrsnih podataka, kada gre{ka nije konstantna; rezultira u neta~noj standardnoj gre{ci i neta~nim statisti~kim testovima.

Hiperinflacija - ekstremno visoka inflacija koja dosti`e 100%, ili vi{e mese~no. U najte`oj hiperinflaciji rast cena dosti`e i nekoliko hiljada procenata mese~no.

Hipoteza `ivotnog ciklusa - teorija po kojoj ljudi poku{avaju da izjedna~e svoju potro{nju tokom `ivotnog veka. Ova hipoteza smatra da mladi i penzioneri tro{e vi{e nego {to zara|uju, a da sredove~ni {tede da bi sebi obezbedili odgovaraju}u potro{nju u starosti. Pokazuje da odluke o {tednji i potro{nji doma}instava odslikavaju plan za optimalnu putanju potro{nje tokom `ivota, pod pretpostavkom ograni~enosti njihovih resursa.

Hipoteza o akceleratoru - nivo neto investicija zavisi od promena o~ekivanog obima proizvodnje, jer firme te`e da odr`e fiksnim racio `eljeni kapital/o~ekivani obim proizvodnje.

Hipoteza o efikasnom tr`i{tu - tr`i{ta se uskla|uju dovoljno brzo i tako se trenutno elimini{u profitne prednosti.

Hipoteza permanentnog dohotka - teorija po kojoj potro{nja zavisi od dugoro~nog prose~nog dohotka koji pojedinci o~ekuju da prime; npr., ako dohodak pojedinaca pada, ili raste tokom poslovnog ciklusa, tada }e njegov teku}i dohodak biti ispod, ili iznad permanentnog dohotka tokom recesije i ekspanzije. [tednja pojedinaca }e rasti i opadati sa kretanjem teku}eg dohotka.

21

Miomir Jak{i} - PC ESEJ

Docsity.com

Hipoteza prirodne stope - pomeranje agregatne tra`nje nema dugoro~ne efekte na realni dru{tveni proizvod.

Histerezis hipoteza - prirodna stopa nezaposlenosti automatski sledi stvarnu stopu nezaposlenosti; ako je teku}a stopa nezaposlenosti smanjena teku}om ekonomskom politikom, prirodna stopa nezaposlenosti }e automatski opasti.

Histerezis - svojstvo promenljive da, usled dejstva {oka i udaljena od svoje inicijalne vrednosti, ne}e pokazati tendenciju se na nju vrati ~ak i kada je {ok pro{ao. Stalno prisutna visoka stopa nezaposlenosti u mnogim evropskim zemljama dovela je mnoge ekonomiste da tvrde da se u stanju nezaposlenosti ispoljava histerezis.

Horizont planiranja - vremenski period dugog roka u kome firma mo`e da izgradi bilo koji `eljeni obim kapaciteta.

Horizontalni merd`er - kombinacija dve firme koje prodaju isti ili sli~ni tip proizvoda.

I faza proizvodnje - oblast rastu}eg prose~nog proizvoda varijabilnog inputa.

Identifikacioni problem - problem izvo|enja krive tra`nje iz posmatrane relacije cena - koli~ina {to rezultira u preseku razli~itih i neuo~enih krivih tra`nje i ponude.

Igra~i - donosioci odluka u teoriji igara (ovde oligopolisti~ke firme ili njihovi menad`eri) ~ije pona{anje poku{avamo da objasnimo i predvidimo.

II faza proizvodnje - oblast od maksimuma prose~nog proizvoda varijabilnog inputa do ta~ke u kojoj je marginalni proizvod inputa nula.

III faza proizvodnje - oblast negativnog marginalnog proizvoda varijabilnog inputa.

Implicitna zakupna cena - obuhvata kamatna pla}anja na pozajmljena sredstva radi kupovine kapitala plus depresijacija kapitala za dati period vremena.

Miomir Jak{i} - PC ESEJ

22

Docsity.com

Implicitni BNP deflator - indeks cena dobara i usluga koji su uklju~eni u BNP. Predstavlja racio nominalni dru{tveni proizvod/realni dru{tveni proizvod.

Implicitni tro{kovi - vrednost (u slu~aju najbolje alternative) inputa koje koristi firma.

Implicitni ugovor - neformalni dogovor izme|u firme i njenih klijenata ili izme|u firme i zaposlenih.

Impotentnost deflacije - nemogu}nost realnog dru{tvenog proizvoda da reaguje na pove}anje nov~ane mase prouzrokovano padom cena.

Imputacija - marginalisti~ka tehnika pripisivanja - vrednovanja faktora proizvodnje (Mengerova dobra vi{eg reda) na osnovu njihovog doprinosa vrednosti proizvoda.

In`enjerska tehnika - metod procenjivanja dugoro~nih prose~nih tro{kova firme pomo}u odre|ivanja optimalne kombinacije inputa kori{}enih da se proizvedu razli~iti nivoi proizvodnje uz kori{}enje postoje}e tehnologije i postoje}ih cena inputa.

Indeks cena - dobija se kada se podeli prose~ni nivo cena u posmatranoj godini sa nivoom cena istih proizvoda u baznoj godini; npr., indeks potro{a~kih cena je odnos prose~nog nivoa potro{a~kih cena u posmatranom mesecu podeljen sa nivoom istih cena u baznom mesecu.

Indeks potro{a~kih cena - indeks cena koji je jednak trenutnoj ceni potro{a~ke korpe potro{nih dobara i usluga bazirane na jednoj godini. Indeks potro{a~kih cena meri maloprodajne cene fiksne korpe (nekoliko hiljada) dobara i usluga koje kupuju doma}instva.

Indeks profitabilnosti (engl. PI) - odnos sada{nje vrednosti neto cash-flowa projekta i inicijalnog tro{ka projekta.

Indeks proizvo|a~kih cena - meri cene na veliko - oko 3000 stavki.

Indeksirane obveznice - obveznice na koje se pla}a fiksna realna kamatna stopa. Njihova nominalna kamatna stopa je jednaka fiksiranoj realnoj kamatnoj stopi uve}anoj za teku}u stopu inflacije.

23

Miomir Jak{i} - PC ESEJ

Docsity.com

Indikatori ka{njenja - vremenske serije koje prate ili kasne za kretanjima nivoa op{te ekonomske aktivnosti.

Indirektni porezi - porezi na promet i porezi na potro{nju. Indirektni poslovni porezi su porezi kao {to su porezi na promet koji se napla}uju na proizvode kada se prodaju.

Indirektni poslovni porezi - porezi koje pla}aju preduze}a i koji se tretiraju kao tro{kovi poslovanja. Na primer porez na promet, akcize, vlasni~ki porez i dr.

Individualna kriva tra`nje - grafi~ki prikazana relacija izme|u cene i tra`ene koli~ine proizvoda od strane pojedinca u odre|enom vremenskom periodu.

Individualni dohodak - dohodak koji se direktno pla}a pojedincima; uklju~uju}i dohotke od rada, transferna pla}anja, i deo dohodaka od kapitala koji se ispla}uju pojedincima.

Indukovana {tednja - deo {tednje koji se javlja kao reakcija na promenu dohotka.

Indukovana potro{nja - deo potro{nje koji se javlja kao reakcija na promenu dohotka.

Industrijalizovana zemlja - zemlja sa velikom industrijskom bazom koja je relativno bogata po svetskim standardima kroz realni GDP per capita.

Industrijska politika - obuhvata vladine politike kao kreiranje subvencija i poreza radi ohrabrenja proizvodnje u odre|enoj industriji.

Industrijski sindikat - sindikat organizovan u datoj industriji, ~iji su ~lanovi razli~itih zanimanja.

Inferiorno dobro - dobro za kojim se tra`nja smanjuje kada dohodak raste i pove}ava se kada dohodak pada.

Inflacija - stalno kretanje navi{e cena najve}eg broja proizvoda.

Miomir Jak{i} - PC ESEJ

24

Docsity.com

Inflacija ponude - pove}anje cena do kog dolazi zbog pove}anja tro{kova poslovanja koji nisu povezani sa akcleracijom nominalnog dru{tvenog proizvoda.

Inflacija tra`nje - prouzrokovana stalnim pomeranjem udesno agregatne krive tra`nje.

Inflatorni porez - prihod koji dr`ava dobija od inflacije; isto kao i sinjora`, posmatran iz perspektive doma}instava.

Informaciona super magistrala - mogu}nost da istra`iva~i, firme i potro{a~i koriste biblioteke, datoteke, i marketin{ke informacije kroz nacionalnu kompjutersku mre`u i da imaju na raspolo`enju ogromnu koli~inu informacija.

Injekcija - deo dohotka koji se tro{i na nepotro{na dobra; npr.: privatne investicije, dr`avna potro{nja i dr.

Inkrementalna analiza - analiza dodatnog (inkrementalnog) prihoda u odnosu na dodatne tro{kove prilikom dono{enja odluka.

Inkrementalni tro{kovi - ukupno pove}anje tro{kova kao rezulat sprovo|enja odre|ene menad`erske odluke.

Inokosna firma - firma u kojoj je jedan pojedinac vlasnik.

Inovacija - primena novih znanja na na~in kojim se kreiraju novi proizvodi ili se zna~ajno menjaju stari.

Input - resurs upotrebljen u proizvodnji proizvoda ili usluga.

Insajder - osoba koja ve} radi za preduze}e i ima odre|eni uticaj na politiku plata i zapo{ljavanja.

Insajder-autsajder model - obja{njava histerezis u nezaposlenosti. Radnici, tzv. insajderi (~lanovi sindikata) su jedina grupa koja uti~e na pogodbe o realnoj nadnici. Radnici - autsajderi (oni koji tra`e posao) ne uti~u. Recesija izaziva da insajderi postanu autsajderi. Posle recesije, sa manjim brojem insajdera, realna nadnica raste i nezaposlenost ostaje ista.

25

Miomir Jak{i} - PC ESEJ

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 86 str.
preuzmi dokument