Resenja test-Ispit-Osnovi ekonomije-Ekonomija (2), Ispiti' predlog Ekonomija. Evropski Univerzitet (EU)
justjump
justjump

Resenja test-Ispit-Osnovi ekonomije-Ekonomija (2), Ispiti' predlog Ekonomija. Evropski Univerzitet (EU)

PDF (189 KB)
16 str.
14broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od1broj ocena
Opis
resenja testa,Ispit,Osnovi ekonomije,Ekonomija,ispit iz osnova ekonomije, pismeni ispit iz osnova ekonomije, test iz osnova ekonomija
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 16
ovo je samo pregled
3 prikazano na 16 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 16 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 16 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 16 str.
preuzmi dokument
I test iz Osnova ekonomije

Економски факултет – Београд III-2005-I-1

О с н о в и е к о н о м и ј е I I I т е с т - I г р у п а

1. За монополисту маргинални приход је:

а. позитиван кад је утицај тражње већи од утицаја понуде; б. позитиван кад је монополски утицај већи од конкуретног утицаја; в. негативан када је утицај цене већи од утицаја аутпута; г. негативан када је утицаја аутпута већи од утицаја цене.

2. Када предузећа у олигополу појединачно бирају производњу која максимизира профит они

а. производе количину аутпута која је мања од количине аутпута у условима монопола и наплаћују цену мању од монополске; б. производе количину аутпута која је мања од количине аутпута у условима монопола и наплаћују цену мању од монополске; в. производе количину аутпута која је већа од количине аутпута у условима монопола и наплаћују цену мању од монополске; г. производе количину аутпута која је већа од количине аутпута у условима монопола и наплаћују цену већа од монополске.

3. Произвођач на тржишту монополистичке конкуренције има дугорочну равнотежу у аутпуту од 5000, при чему му је цена производа 50, а маргинални приход 5. Његов гранични трошак тада износи:

а. 5; б. 50; в. 25000; г. 250000; д. једнак је просечним укупним трошковима.

4. Продавница обуће »Боки« изнајмљује простор у једном тржном центру и мора да одлучи колико радника да запосли према датим подацима:

Број радника Аутпут Маргинални производ Цена производа 0 0 1 5 5 2 12 5 3 17 5 4 19 5 5 20 5 6 19 5

Од колико ангажованих радника долази до изражаја закон опадајућег маргиналног производа?

3

5. Уколико је предузетничка добит једнака профиту то значи да:

а. предузетник послује позајмљеним капиталом; б. предузетник послује сопственим капиталом; в. предузетник обавља менаџерску функцију; г. предузетник обавља функцију платног промета.

број досијеа име и презиме број поена

docsity.com

Економски факултет – Београд III-2005-I-2

6. Акцијски капитал износи 500.000, а број издатих акција је 400. Ако је дивидендна стопа 10%, а каматна стопа 8%, цена акције износи

а. 1.000; б. 1.250; в. 1.562,5; г. 1.500.

7. Уколико за 10 часова радна снага произведе укупну новостворену вредност (v+m) у износу од 10.000, а стопа вишка вредности износи 100%, сатница ће износити

а. 1.000; б. 500; в. 1.500; г. 5.000.

8. Образац за израчунавање стопе вишка вредности гласи:

а. m’ = ( m / c ) x 100; б. m’ = ( v / m ) x 100; в. m’ = ( m / ( c + v ) ) x 100; г. m’ = ( m / v ) x 100.

9. (Ово питање носи 2 поена!)

Дати су следећи подаци:

Парцела Капитал Принос CK TC MC Приход K Ppf AR DRI MR

A) 250c+250v+250m 15 33,33 50 60 900 500 100 150 - 150

B) 250c+250v+250m 20 25 50 60 1.200 500 100 150 250 200

C) 250c+250v+250m 25 20 50 60 1.500 500 100 150 500 250

D) 250c+250v+250m 30 16,67 50 60 1.800 500 100 150 750 300

Израчунати AR, DR I и MR уколико се производи реализују по TC=60 динара (m’=100%, ppf’=20%).

docsity.com

Економски факултет – Београд III-2005-II-1

О с н о в и е к о н о м и ј е I I I т е с т - I I г р у п а

1. Маргинални приход моонополисте је нижи од цене, јер:

(1) да би продао додатну јединицу аутпута, мора да смањи цену коју наплаћује за све јединице које продаје (2) са продајом додатне јединице аутпута, монополиста остварује мањи приход од свих јединица које је већ продавао (3) због узлазног нагиба криве просечног прихода

а. (1) и (2); б. (2) и (3); в. (1) и (3); г. све горе наведене реченице су тачне.

2. Која од следећих реченица најбоље осликава ценовни утицај код предузећа у олигополу?

а. Повећањем производње повећава се укупна продата количина, што обара цену производа и смањује профит од сваке продате јединице производа. б. Повећањем производње повећава се укупна продата количина, што повећава профит од сваке продате јединице производа. в. Смањењем производње смањује се укупна продата количина, што обара цену производа и смањује профит од сваке продате јединице производа. г. Пошто је цена већа од маргиналног трошка, продајом додатне количине производа по важећој цени повећава се профит.

3. Произвођач у условима монополистичке конкуренције производи аутпут од 1000 јединица, има маргиналне трошкове од 75 и маргинални приход од 100, док је цена 150. Укупни трошак му је 200.000 од чега су фиксни трошкови 60.000.

У дугом року овај произвођач би требало да:

а. напусти грану производње ако не успе да избегне економске губитке повећавајући аутпут и смањујући цену; б. смањи аутпут и повећа цену како би максимизирао профит; в. задржи аутпут на 1.000 јединица али подигне цену; г. задржи аутпут и цену али повећа ефикасност како би максимизирао профит; д. повећа аутпут и задржи исту цену како би повећао ефикасност и осигурао профит.

4. Обућарска радња »Лале« изнајмљује простор у једном тржном центру. Лале мора да одлучи колико радника да запосли према датим подацима:

Број радника Аутпут Маргинални производ Цена производа 0 0 1 5 5 2 12 5 3 17 5 4 19 5 5 20 5 6 19 5

Колико износи вредност маргиналног производа трећег радника?

25

број досијеа име и презиме број поена

docsity.com

Економски факултет – Београд III-2005-II-2

5. Мерило цене представља

а. функцију новца и показује колико је грама новчаног материјала садржано у једној новчаној јединици; б. техничку меру која показује колико је грама новчаног материјала садржано у једној новчаној јединици; в. функцију новца и представља мању или већу количину новца којом се изражава вредност робе; г. одступање количине злата у новчаној јединици од прописане.

6. Уколико цене расту за 10%, а номинална најамнина за 9,9% доћи ће до

а. пораста реалне најамнине; б. пада релативне најамнине; в. пада реалне најамнине; г. пораста релативне најамнине.

7. Цена акције датог предузећа износи 10.000, а број издатих акција 100. Ако је дивидендна стопа 8%, а каматна стопа 5%, номинална вредност акције износи

а. 100; б. 1.250; в. 1.562,5; г. 6.250.

8. Према неокласичној економској теорији дохоци фактора производње су једнаки

а. граничном приходу; б. граничном трошку; в. граничној корисности; г. вредности граничног производа; д. граничном профиту; ђ. граничној најамнини.

9. (Ово питање носи 2 поена!)

Дати су следећи подаци:

Парцела Капитал Принос CK TC Приход K Ppf AR DRI DRII

A) 250c+250v+250m 50 10 15 750 500 50 200 - -

B) 500c+500v+500m 60+60 13,33 15 1.800 1.000 100 200 150 350

C) 500c+500v+500m 70+70 10 15 2.100 1.000 100 200 300 500

D) 500c+500v+500m 80+80 8,33 15 2.400 1.000 100 200 450 650

Ако се удвоструче улагања на парцелама B, C и D, а додатни приноси износе: B=60, C=70 и D=80, при чему је m’=100%, ppf’=10%, израчунати AR, DR I и DR II.

docsity.com

Економски факултет – Београд III-2005-III-1

О с н о в и е к о н о м и ј е I I I т е с т - I I I г р у п а

1. На слици је приказана структура трошкова и прихода за монополско предузеће. На нивоу аутпута при којем се максимизира профит:

а. маргинални приход је једнак Р3; б. маргинални трошак је једнак Р4; в. просечни приход је једнак Р3; г. све горе наведене реченице су нетачне.

2. Бонито је мала компанија кафе која разматра улазак на тржиште којим доминира Гранд кафа. Профит сваке компаније зависи од уласка предузећа Бонито и од тога да ли ће Гранд кафа да одреди високу или ниску цену. Гранд кафа прети да ће одредити ниску цену кафе уколико Бонито уђе на тржиште.

Гранд кафа Ниска цена Висока цена

Бонито Улази на тржиште (- 1 мил. дин., 1.мил. дин.) ( 1,5 мил. дин., 2,5.мил. дин.)

Не улази на тржиште (0 мил. дин., 2 мил. дин.) ( 0 мил. дин., 5 мил. дин.)

На основу претходне матрице Бонито би требало

а. да поверује да ће Гранд кафа увести ниске цене. Зато ће Бонито одустати од уласка на тржиште б. да не поверује да ће Гранд кафа увести ниске цене. Зато ће Бонито ући на тржиште. в. није могуће дати одговор на основу приложених информација.

3. Претпоставите да у условима монополистичке конкуренције произвођач производи аутпут од 100 јединица и одређује цену од 100, док су му маргинални приходи 50, маргинални трошкови 75, а просечни укупни трошкови 90. Да би максимизирао профит произвођач треба да:

а. смањи аутпут и повећа цену; б. повећа аутпут и повећа цену; в. повећа аутпут и смањи цену; г. задржи аутпут на истом нивоу и повећа цену.

4. Фризерска радња »Драгана« изнајмљује простор у једном тржном центру. Драгана мора да одлучи колико радника да запосли према датим подацима:

Број радника Аутпут Маргинални производ Цена производа 0 0 1 5 5 2 12 5 3 17 5 4 19 5 5 20 5 6 19 5

Ако Драгана жели да максимизира профит колико радника би требало да упосли, ако је плата по раднику 5?

5

број досијеа име и презиме број поена

docsity.com

Економски факултет – Београд III-2005-III-2

5. Уколико се смањи мерило цене доћи ће до:

а. вредност робе ће се смањити; б. цена робе ће остати непромењена; в. смањења цене робе; г. пораста цене робе; д. вредност робе ће се повећати.

6. Реална каматна стопа је једнака:

а. номинална каматна стопа + очекивана стопа инфлације; б. номинална каматна стопа – очекивана стопа инфлације; в. очекивана стопа инфлације – номинална каматна стопа; г. производу номиналне каматне стопе и очекиване стопе инфлације.

7. Шта показује Филипсова крива?

а. однос између номиналне најамнине и инфлације; б. однос између номиналне каматне стопе и незапослености; в. однос између инфлације и незапослености; г. ниједан од понуђених одговора није тачан.

8. Оснивачка добит настаје на основу разлике између

а. више остварене дивидендне стопе и ниже постојеће каматне стопе; б. више очекиване дивидендне стопе и ниже постојеће каматне стопе; в. дивиденде и оствареног профита; г. више каматне стопе и ниже остварене дивидендне стопе.

9. (Ово питање носи 2 поена!)

Дати су следећи подаци:

Парцела Капитал Принос CK TC MC Приход K Ppf AR DRI MR

A) 250c+250v+250m 15 33,33 50 60 900 500 100 150 - 150

B) 250c+250v+250m 20 25 50 60 1.200 500 100 150 250 200

C) 250c+250v+250m 25 20 50 60 1.500 500 100 150 500 250

D) 250c+250v+250m 30 16,67 50 60 1.800 500 100 150 750 300

Израчунати AR, DR I и MR уколико се производи реализују по TC=60 динара (m’=100%, ppf’=20%).

docsity.com

Економски факултет – Београд III-2005-IV-1

О с н о в и е к о н о м и ј е I I I т е с т - I V г р у п а

1. На слици је приказана структура трошкова и прихода за монополско предузеће. Укупни трошак предузећа које максимизира профит износи:

а. (P1 – P0) x Q2; б. P0 x Q1; в. P0 x Q2; г. P0 x Q3.

2. Размотрите трговинске односе између Србије и Словеније. Претпоставимо да лидери ових земаља сматрају да су алтернативне трговинске политике резултирале следећим исходима:

Србија Увести квоте Не увести квоте

Словенија Увести квоте (20 мил. $, 20 мил. $) (40 мил. $, 10 мил. $)

Не увести квоте (10 мил. $, 40 мил. $) (30 мил. $,30 мил. $)

У овом примеру игре са једним покушајем Нешова равнотежа је постигнута када:

а. Србија уведе квоте, а Словенија не уведе. б. Србија не уведе квоте, а Словенија уведе. в. Србија не уведе квоте и Словенија не уведе квоте. г. Србија уведе квоте и Словенија уведе квоте.

3. Претпоставите да у условима монополистичке конкуренције произвођач производи аутпут од 100 јединица и одређује цену од 100 док су му маргинални приходи 50 а маргинални трошкови 75, а просечни укупни трошкови 90. На тренутном обиму производње произвођач ће:

а. остваривати губитак од 4000; б. остваривати губитак од 2500; в. остваривати нулти профит; г. остваривати профит од 1000; д. остваривати профит од 2500.

4. Козметички салон »Дора« изнајмљује простор у једном тржном центру. Дора мора да одлучи колико радника да запосли према датим подацима:

Број радника Аутпут Маргинални производ Цена производа 0 0 1 5 5 2 12 5 3 17 5 4 19 5 5 20 5 6 19 5

Колико радника би Дора требала да запосли ако је плата по раднику 5,50?

4

број досијеа име и презиме број поена

docsity.com

Економски факултет – Београд III-2005-IV-2

5. Врсте кредитног новца су

а. банкнота, обвезница, барирани чек, меница; б. меница, барирани чек, готовина, акција; в. банкнота, меница, готовински чек са одложеним плаћањем; г. банкнота, меница, барирани чек, готовински чек са одложеним плаћањем.

6. Екстрапрофит у индустрији присвајају произвођачи чија је

а. индивидуална цена коштања једнака просечној гранској цени коштања; б. индивидуална цена коштања већа од просечне гранске цене коштања; в. индивидуална цена коштања мања од просечне гранске цене коштања; г. заједничка цена коштања мања од просечне гранске цене коштања.

7. Цена 1кг хлеба износи 20 динара, а Марко прима најамнину у износу од 20.000 динара. Уколико се Маркова плата повећа за 20%, а цена 1кг хлеба за 25% његова реална најамнина ће износити

а. 24.000 динара; б. 1.200 динара; в. 24.000 килограма хлеба; г. 960 килограма хлеба.

8. Акцијски капитал износи 600.000, а број издатих акција је 500. Ако је дивидендна стопа 10%, а каматна стопа 8%, цена акције износи

а. 1.000; б. 1.250; в. 1.562,5; г. 1.500.

9. (Ово питање носи 2 поена!)

Дати су следећи подаци:

Парцела Капитал Принос CK TC Приход K Ppf AR DRI DRII

A) 300c+100v+200m 20 20 30 600 400 120 80 - -

B) 600c+200v+400m 22+22 18,18 30 1.320 800 240 80 60 140

C) 600c+200v+400m 28+28 14,23 30 1.680 800 240 80 240 320

D) 600c+200v+400m 30+30 13,33 30 1.800 800 240 80 300 380

Ако се удвоструче улагања на парцелама B, C и D, а додатни приноси износе: B=22, C=28 и D=30, при чему је m’=200%, ppf’=30%, израчунати AR, DR I и DR II.

docsity.com

Економски факултет – Београд III-2005-V-1

О с н о в и е к о н о м и ј е I I I т е с т - V г р у п а

1. За монополско предузеће, ниво аутпута при којем је маргинални приход једнак нули је истовремено ниво аутпута при којем је

а. просечан приход једнак нули; б. профит максимизиран; в. укупан приход максимизиран; г. маргинални рошак једнак нули.

2. Велики део светске производње нафте потиче из Ирана и Саудијске Арабије. Претпоставите да је маргинални трошак бушења извора ради вађења нафте константан на нивоу 400 долара по барелу нафте и да тражњу за нафтом описује следећа табела:

цена: 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 количина: 40 50 60 70 80 90 100 110

Претпоставимо да Иран и Саудијска Арабија формирају картел и поделе тржиште на једнаке делове. Ако би се Иран придржавао споразума, а Саудијска Арабија повећала производњу за 10 барела:

а. Профит Саудијске Арабије би износио 30.000, а профит Ирана 24.000. б. Профит Саудијске Арабије би износио 40.000, а профит Ирана 34.000. в. Профит Саудијске Арабије би износио 24.000, а профит Ирана 30.000.

3. Произвођач у условима монополистичке конкуренције производи аутпут од 1.000 јединица, има маргиналне трошкове од 75 и маргинални приход од 100, док је цена 150. Укупни трошак му је 200.000 од чега су фиксни трошкови 60.000. У кратком року да би максимизирао профит, а минимизирао губитак овај произвођач би требао да:

а. обустави производњу; б. смањи свој аутпут и подигне цене; в. даље производи 1.000 јединица производа, али подиже цену; г. остави аутпут и цене непромењене; д. повећа аутпут и смањи цену.

4. Фотографска радња „Фото Фокус“ продаје филмове за фото апарате и изнајмљује простор у једном тржном центру. Фокус мора да одлучи колико радника да запосли према датим подацима:

Број радника Аутпут Маргинални производ Цена производа 0 0 1 5 5 2 12 5 3 17 5 4 19 5 5 20 5 6 19 5

Колико износи маргинални производ четвртог радника?

2

5. Новац приликом вршења функције средства промета:

а. мора бити физички присутан; б. не мора бити физички присутан; в. не мора бити физички присутан, јер подразумева продају робе на кредит; г. мора бити физички присутан, јер својом мањом или већом количином изражава вредност дате робе.

број досијеа име и презиме број поена

docsity.com

Економски факултет – Београд III-2005-V-2

6. Приликом вршења кредитно-депозитне функције банка стиче добит по основу

а. разлике између номиналне и реалне каматне стопе; б. разлике између активне и пасивне камате; в. разлике између дивиденде и камате; г. разлике између профита и камате.

7. При производњи апсолутног вишка вредности повећавањем броја радника, уз остале исте претпоставке

а. маса вишка вредности ће се повећати спорије од повећања броја радника, а стопа вишка вредности ће остати непромењена; б. маса вишка вредности ће се повећати брже од повећања броја радника, а стопа вишка вредности ће остати непромењена; в. маса вишка вредности ће се повећати сразмерно повећању броја радника, а стопа вишка вредности ће остати непромењена; г. маса вишка вредности ће се повећати сразмерно повећању броја радника, док ће се стопа вишка вредности ће смањити.

8. Уколико је предузетничка добит једнака износу камате, то значи да је

а. камата једнака профиту; б. камата већа од профита; в. камата једнака двоструком износу профита; г. камата једнака половини профита; д. ________________.

9. (Ово питање носи 2 поена!)

Дати су следећи подаци:

Парцела Капитал Принос CK TC MC Приход K Ppf AR DRI MR

A) 600c+200v+200m 50 16 20 24 1.200 800 120 80 - 200

B) 600c+200v+200m 60 13,33 20 24 1.440 800 120 80 200 240

C) 600c+200v+200m 70 11,43 20 24 1.680 800 120 80 400 280

D) 600c+200v+200m 80 10 20 24 1.920 800 120 80 600 320

Израчунати AR, DR I и MR уколико се производи реализују по ТC=24 динара (m’=100%, ppf’=15%).

docsity.com

Економски факултет – Београд III-2005-VI -1

О с н о в и е к о н о м и ј е I I I т е с т - V I г р у п а

1. Монополиста има следећу криву тражње:

Цена: 51 47 42 36 29 21 12 Тражена количина: 1 2 3 4 5 6 7

Монополиста има укупне фиксне трошкове у износу од 60 динара и константне маргиналне трошкове (за сваку додату јединицу) у износу од 15 динара. При којем се нивоу производње максимизира профит?

а. 2 јединице; б. 3 јединице; в. 4 јединице; г. 5 јединица.

2. Која је од следећих реченица тачна? Олигополисти:

а. производе више, а наплаћују мање цене од монополисте када наступају појединачно; б. успостављају маргинални приход који је једнак маргиналном трошку; в. теже да производе монополски аутпут и наплаћују монополску цену када успеју да се удруже; г. све горе наведене реченице су тачне.

3. Произвођач на тржишту монополистичке конкуренције има дугорочну равнотежу при аутпуту од 5.000, цена производа му је 50, а маргинални приход 5. Укупан просечни трошак произвођача је

а. у минимуму на 50; б. изнад минимума на 50; в. на минимуму на 5; г. изнад минимума на 5; д. не може се одредити без додатних информација.

4. Пекара на Новом Београду максимизира профит плаћајући раднике по 60 динара на сат и продаје пецива по цени од 20 динара. Тренутно има 18 радника. Вредност маргиналног производа 18. радника је 60.

5. Новац приликом вршења функције мере вредности:

а. мора бити физички присутан; б. не мора бити физички присутан; в. не мора бити физички присутан, јер подразумева продају робе на кредит; г. мора бити физички присутан, јер својом мањом или већом количином изражава вредност дате робе.

број досијеа име и презиме број поена

docsity.com

Економски факултет – Београд III-2005-VI -2

6. Појава асиметричности у кретању најамнине значи да

а. у узлазним фазама привредног циклуса најамнина се спорије повећава него што пада незапосленост, а у фази кризе најамнине падају брже од пораста незапослености; б. у узлазним фазама привредног циклуса најамнина се спорије повећава него што пада незапосленост, док у фази кризе најамнине падају спорије од пораста незапослености; в. у узлазним фазама привредног циклуса најамнина се брже повећава него што пада незапосленост, а у фази кризе најамнине падају спорије од пораста незапослености; г. у узлазним фазама привредног циклуса најамнина се брже повећава него што пада незапосленост, док у фази кризе најамнине падају брже од пораста незапослености.

7. Банкарска тарифа (цена банкарске услуге) једнака је

а. збиру цене коштања и просечног профита; б. збиру цене производње и просечног профита; в. збиру активне и пасивне камате; г. збиру чистих трошкова новчаног промета и банкарске добити 1; д. разлици измеђи активне и пасивне камате.

8. Акцијски капитал износи 450.000, а број издатих акција је 500. Ако је дивидендна стопа 9%, а каматна стопа 6%, цена акције износи

а. 900; б. 1.350; в. 1.562,5; г. 500.

9. (Ово питање носи 2 поена!)

Дати су следећи подаци:

Парцела Капитал Принос CK TC Приход K Ppf AR DRI DRII

A) 240c+60v+120m 14 21,43 30 420 300 75 45 - -

B) 480c+120v+240m 17+17 17,65 30 1.020 600 150 45 90 135

C) 480c+120v+240m 21+21 14,29 30 1.260 600 150 45 210 255

D) 480c+120v+240m 28+28 10,71 30 1.680 600 150 45 420 465

Ако се удвоструче улагања на парцелама B, C и D, а додатни приноси износе: B=17, C=21 и D=28, при чему је m’=200%, ppf’=25%, израчунати AR, DR I и DR II.

docsity.com

Економски факултет – Београд III-2005-VII-1

О с н о в и е к о н о м и ј е I I I т е с т - V I I г р у п а

1. Тражњу монополисте дефинише

Цена: 10 9 8 7 6 5 4 3 Тражена количина: 5 10 16 23 31 49 52 60

Монополиста има укупне фиксне трошкове у износу од 40 динара и константне маргиналне трошкове у износу од 5 динара. На нивоу производње при којем максимизира профит, монополиста има просечан укупни трошак у износу од:

а. 9,00 динара; б. 7,50 динара; в. 6,74 динара; г. 5,82 динара.

2. На одређеном тржишту постоје само два предузећа, А и Б. У следећој табели дата је укупна (тржишна) количина производа које ова два предузећа производе и цене које наплаћују.

Q: Р: АТС ( на нивоу предузећа): 1000 500 110 1200 450 110 1400 400 110 1600 350 110 1800 300 110 2560 110 110

Уколико се предузећа удруже и формирају картел аутпут сваког предузећа и cена износиће:

а. 700 и 400 б. 900 и 150 в. 600 и 450 г. 1280 и 110

3. Произвођач на тржишту монополистичке конкуренције разликује се од произвођача на тржишту савршене конкуренције по томе што:

а. нема опадајућу криву тражње; б. може да остварује економски профит на дуги рок; в. поставља цену изнад маргиналног трошка; г. послује у грани са слободним уласком и изласком; д. ниједно од наведених.

4. Посластичарница »Мали Беч« максимизира профит плаћајући раднике по 600 динара на сат и продаје колаче по цени од 200 динара. Тренутно има 18 радника. Маргинални производ 18. радника износи 3.

5. Уколико се повећа мерило цене, доћи ће до:

а. пораста цене робе; б. смањења цене робе; в. вредност робе ће се смањити; г. цена робе ће остати непромењена; д. вредност робе ће се повећати.

број досијеа име и презиме број поена

docsity.com

Економски факултет – Београд III-2005-VII-2

6. Номинална каматна стопа је једнака

а. реална каматна стопа – очекивана стопа инфлације; б. реална каматна стопа + очекивана стопа инфлације; в. очекивана стопа инфлације – реална каматна стопа; г. производу реалне каматне стопе и очекиване стопе инфлације.

7. Цена 1кг хлеба износи 30 динара, а Марко прима најамнину у износу од 20.000 динара. Уколико се Маркова плата повећа за 20%, његова реална најамнина ће износити

а. 24.000 динара; б. 800 динара; в. 24.000 килограма хлеба; г. 800 килограма хлеба.

8. Доходак који се стиче само по основу капитал функције јесте:

а. профит; б. дивиденда; в. предузетничка добит; г. камата.

9. (Ово питање носи 2 поена!)

Дати су следећи подаци:

Парцела Капитал Принос CK TC MC Приход K Ppf AR DRI MR

A) 300c+100v+150m 11 36,36 50 55 605 400 100 50 - 55

B) 300c+100v+150m 14 28,57 50 55 770 400 100 50 150 70

C) 300c+100v+150m 16 25 50 55 880 400 100 50 250 80

D) 300c+100v+150m 18 22,22 50 55 990 400 100 50 350 90

Израчунати AR, DR I и MR уколико се производи реализују по TC=55 динара (m’=150%, ppf’=25%).

docsity.com

Економски факултет – Београд II-2005-VIII-1

О с н о в и е к о н о м и ј е I I т е с т - V I I I г р у п а

1. У ситуацији приказаној на слици, чист губитак који узрокује монополиста износи:

а. 150 динара; б. 200 динара; в. 250 динара; г. 300 динара.

2. Форд и Мерцедес разматрају отпочињање рада на развоју електричних аутомобила Свако предузеће страхује да ће његов конкурент бити први који ће тржишту понудити нови аутомобил. Штавише, предузеће које не успе да развије овај тип аутомобила изгубиће репутацију и продају на другим тржиштима. Ипак, пошто је тржиште прилично ограничено, када би ба предузећа истовремено развила овакав аутомобил, и једно и друго би изгубило новац. Другим речима, и једном и другом би било боље да не развијају нову технологију. Табела приказује опције и профите за Форда и Мерцедеса.

Одлука Мерцедеса

Развити аутомобил Не развити аутомобил

Одлука Форда

Развити аутомобил (-5$, -5$) (-30$, +20$)

Не развити аутомобил (+20$, -30$) (0$, 0$)

Доминантна стратегија за Форд је

а. развити аутомобил б. не развити аутомобил

Доминантна стратегија за Мерцедес је

а. развити аутомобил б. не развити аутомобил

3. У кратком року произвођач на тржишту монополистичке конкуренције који запада у финансијске тешкоће ће:

а. обуставити производњу док се услови пословања не побољшају; б. наставити са производњом догод покрива варијабилне трошкове; в. повећати цену да смањи губитке; г. смањити цену да повећа обим продаје и оствари приход довољан за покриће губитака; д. оставити исте цене и повећати производњу до нивоа до ког ће моћи да покрије губитке.

4. Продавница играчака “Ћира” максимизира профит плаћајући раднике по 60 динара на сат и продаје играчке по цени од 20 динара. Тренутно има 18 радника. Ако држава законом пропише минималну надницу од 70 динара на сат Ћира ___________ плате и __________ број радника

а. ће повећати плате; повећати б. ће повећати плате; смањити в. ће повећати плате; оставити непромењен г. ће смањити плате; повећати д. неће променти; неће променити

број досијеа име и презиме број поена

docsity.com

Економски факултет – Београд II-2005-VIII-2

5. Према металистичкој варијанти робне теорије новца, вредност новца је одређена

а. количином рада која је утрошена за производњу новчаног материјала; б. његовом, односно корисношћу метала од којег је израђен; в. функцијом коју има у платном промету; г. државним декретом.

6. Акцијски капитал износи 1.300.000, а број издатих акција је 2.000. Ако је дивидендна стопа 8%, а каматна стопа 5%, цена акције износи

а. 900; б. 1.040; в. 1.625; г. 650.

7. Капитал се према критеријуму производње вредности дели на:

а. стални и оптицајни; б. константни и оптицајни; в. постојани и варијабилни; г. фиксни и варијабилни; д. оптицајни и циркулирајући.

8. (Ово питање носи 2 поена!)

Дати су следећи подаци:

Парцела Капитал Принос CK TC Приход K Ppf AR DRI DRII

A) 250c+250v+250m 50 10 15 750 500 50 200 - -

B) 500c+500v+500m 60+60 13,33 15 1.800 1.000 100 200 150 350

C) 500c+500v+500m 70+70 10 15 2.100 1.000 100 200 300 500

D) 500c+500v+500m 80+80 8,33 15 2.400 1.000 100 200 450 650

Ако се дуплирају улагања на парцелама B, C и D, а додатни приноси износе: B=60, C=70 и D=80, при чему је m’=100%, ppf’=10%, израчунати AR, DR I и DR II.

9. Релативна најамнина са развојем капитализма има тенденцију:

а. раста због смањивања органског састава капитала; б. пада; в. не мења се; г. раста због раста профитне и каматне стопе.

презиме и име

пброј досијеа

docsity.com

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 16 str.
preuzmi dokument