Resenja test-Ispit-Osnovi ekonomije-Ekonomija (3), Ispiti' predlog Ekonomija. Evropski Univerzitet (EU)
justjump
justjump

Resenja test-Ispit-Osnovi ekonomije-Ekonomija (3), Ispiti' predlog Ekonomija. Evropski Univerzitet (EU)

16 str.
7broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od1broj ocena
Opis
resenja testa,Ispit,Osnovi ekonomije,Ekonomija,ispit iz osnova ekonomije, pismeni ispit iz osnova ekonomije, test iz osnova ekonomija
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 16
ovo je samo pregled
3 prikazano na 16 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 16 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 16 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 16 str.
preuzmi dokument
IV test iz Osnova ekonomije

Економски факултет – Београд IV-2005-I-1

О с н о в и е к о н о м и ј е I V т е с т - I г р у п а

1. Размотрите следећу табелу за земљу X:

Година Номинални БДП БДП дефлатор 2000 4.000$ 100 2001 4.100$ 105 2002 4.200$ 110

На основу датих информација можемо закључити да је реални БДП био виши у

а. 2002. него у 2001., и реални БДП у 2001. виши него у 2000; б. 2001. него у 2000., и реални БДП у 2001. виши него у 2002; в. 2000. него у 2001., и реални БДП у 2001. виши него у 2002; г. 2000. него у 2002., и реални БДП у 2001. виши него у 2000.

2. Претпоставите да је у затвореној економији БДП једнак 10.000, порези износе 1.500, потрошња 6.500, а државни издаци 2.000 новчаних јединица. Колико износи национална штедња?

а. –500; б. 0; в. 1.500; г. 2.000; д. сви горе понуђени одговори су нетачни.

3. Понуда новца у земљи X је 100 милијарди долара. Номинални БДП је 800 милијарди долара, а реални БДП 200 милијарди долара. Колико износи ниво цена и брзина оптицаја новца?

а. Брзина оптицаја новца је 2, а ниво цена 1. б. Брзина оптицаја новца је 4, а ниво цена 8. в. Брзина оптицаја новца је 8, а ниво цена 4. г. Брзина оптицаја новца је 1, а ниво цена 2.

4. Који од наведених израза показује садашњу вредност 1.000 динара који ће бити примљени за годину дана ако је каматна стопа 6%?

а. 1.000*1,06; б. 1.0001,06; в. 1.000/1,06; г. 1.060; д. Ниједан.

5. Који одговор садржи активности којима се повећава понуда новца?

а. смањење есконтне стопе, раст стопе обавезних резерви; б. смањење есконтне стопе, смањење стопе обавезних резерви; в. раст есконтне стопе и раст стопе обавезних резерви; г. раст есконтне стопе и смањење стопе обавезних резерви.

6. БДП износи 180.000, од чега је 40.000 утрошени стални капитал, а 95.000 оптицајни капитал уложен у предмете рада. Конструисати шему просте репродукције ако је m’=200% (органски састав капитала је исти у оба одељка). (Ово питање носи 2 поена!)

БДП=180.000 је резултат који дају I одељак друштвене репродукције (производња средстава за производњу) и II одељак друштвене репродукције (производња средстава за потрошњу).

Сходно тексту задатка производ I одељка износи 135.000 (40.000SR+95.000PR), па из тога произилази да је производ II одељка 45.000.

Структура вредности у оквиру одељака је 9:1:2 (однос између v i m смо пронашли на основу m'=200%), па добијамо:

I одељак 135.000:12 (9:1:2) = 11.250

број досијеа име и презиме број поена

docsity.com

Економски факултет – Београд IV-2005-I-2

11.250x9=101.250c 11.250x1= 11.250v 11.250x2= 22.500m

II одељак 45.000:12 (9:1:2) = 3.750

3.750x9= 33.750c 3.750x1= 3.750v 3.750x2= 7.500m

Шема просте репродукције изгледа овако:

I 101.250c+11.250v+22.500m=135.000 II 33.750c+ 3.750v+ 7.500m= 90.000

и тиме су задовољене пропорције просте друштвене репродукције:

I (c+v+m)= Ic+IIc 135.000 = 101.250 + 33.750 II (c+v+m)= I(v+m)+II(v+m) 45.000 = 37.500 + 11.250 I (v+m) = IIc 45.000 = 45.000

7. Структура и обим БДП дати су на следећи начин:

I 4.000c + 1.000v + 1.000m = 6.000 II 1.500c + 750v + 750m = 3.000

Приказати производњу друге године уз проширену репродукцију, уколико се 30% вишка вредности издваја у фонд акумулације. (Ово питање носи 2 поена!)

Издвајање 30% вишка вредности у Fak подразумева да се 1.000m дели на 300Fak + 700Flpk. У износу од 300 могуће је вршити проширење производње у I одељку, а то ће се обавити у складу са c:v=4:1 (300:5 = 60; 60x4 = 240; 60x1 = 60)

I (4.000c + 240c1) + (1.000v + 60v1) + 700 Flpk = 6.000

Први одељак нуди другом вишак произведених СП (6.000 - 4.240 = 1.760), а за узврат добија СЛП неопходна за радничку и луксузну потрошњу капиталиста I одељка (1.000v за већ ангажоване раднике + 60v1 за новоупослене раднике + 700 за фонд личне потрошње капиталиста).

С обзиром да тражња за СП II одељка износи 1760, а да утрошена СП II одељка износе 1.500, разлика од 160 представља могућност увећања (набавке) СП II одељка. Како је апстрахована промена у C:V у II одељку то је 2:1, увећање (ново упошљавање) радне снаге II одељка биће 80, тј:

I (4.000c + 240c1) + (1.000v + 60 v1) + 700 Flpk = 6.000 II (1.500c + 260 c1) + ( 750v + 130 v1) + 510 Flpk = 3.000

На крају наредне године добијамо:

I 4.240c + 1.060v + 1.060m = 6.360 II 1.760c + 880v + 880m = 3.420, што у збиру даје 9.780.

8. Наведите пропорције просте друштвене репродукције.

1) I (c+v+m)= Ic+IIc 2) II (c+v+m)= I(v+m)+II(v+m) 3) I (v+m) = IIc

docsity.com

Економски факултет – Београд IV-2005-II-1

О с н о в и е к о н о м и ј е I V т е с т - I I г р у п а

1. Претпоставите да у састав БДП земље Хемендегс улазе само јаја и шунка. У 2002. години продато је 20 комада јаја по цени од 4$ по комаду, и 10 кг шунке по цени од 2$ по килограму. Уколико је у 2001. као базној години, цена јаја била 2$ по комаду, а шунке 1$ по килограму, номинални БДП у 2002 је:

а. 100$, реални БДП у 2002. је 50$, а ГДП дефлатор 50; б. 50$, реални БДП у 2002. је 100$, а ГДП дефлатор 200; в. 100$, реални БДП у 2002. је 50$, а ГДП дефлатор 200; г. 40$, реални БДП у 2002. је 100$, а ГДП дефлатор 50.

2. Земља Y не тргује ни са једном земљом. Њен БДП је 20 милијарди долара. Држава купује добра и услуга у вредности од 3 милијарде долара сваке године. Ова земља прикупља 3 милијарде долара у порезима, док приватна штедња износи 4 милијарде долара. Колико износе инвестиције?

а. 4 милијарде долара; б. 3 милијарде долара; в. 2 милијарде долара; г. 5 милијарди долара; д. не постоји довољно информација да би се могло одговорити на питање.

3. Понуда новца износи 200 милијарди долара. Номинални БДП је 800 милијарди долара, а реални 400 милијарди долара. Централна банка води политику нулте инфлације. Под претпоставком да је брзина оптицаја новца стабилна, уколико реални БДП порасте за 10% ове године, за колико ће Централна банка променити понуду новца ове године?

а. Уопште неће променити понуду новца. б. Смањиће понуду новца за 10%. в. Повећаће понуду новца за 10%. г. Повећаће понуду новца за 5%. д. Повећаће понуду новца за 2,5%.

4. Како каматна стопа опада тако се садашња вредност будућих очекиваних прихода

а. повећава те и инвестициона потрошња расте. б. смањује те инвестициона потрошња расте. в. расте те инвестициона потрошња опада. г. смањује те инвестициона потрошња опада.

5. Који одговор садржи активности којима се смањује понуда новца?

а. смањење есконтне стопе, раст стопе обавезних резерви; б. смањење есконтне стопе смањење стопе обавезних резерви; в. раст есконтне стопе и раст стопе обавезних резерви; г. раст есконтне стопе и смањење стопе обавезних резерви.

број досијеа име и презиме број поена

docsity.com

Економски факултет – Београд IV-2005-II-2

6. Новостворена вредност (НВ или НД) износи 90.000. Сразмера утрошених средстава за производњу и НД је 2:1, m’=200%. Конструисати правилну шему просте репродукције. (Ово питање носи 2 поена!)

Када је у питању проста друштвена репродукција НД је једнак производњи другог одељка. Први одељак производи средства за производњу, па ћемо производњу овог одељка пронаћи на основу пропорције која је дата у задатку и која гласи SP:ND=2:1. Дакле, производња првог сектора износи 180.000. Истовремено, дату пропорцију можемо написати и као c:(v+m)=2:1, што ће нам послужити за изражавање произведене вредности у ова два одељка.

Структура вредности у оквиру одељака је 6:1:2 (однос између в и м смо пронашли на основу m'=200%), pa dobijamo:

I одељак 180.000:9 (6:1:2) = 20.000

20.000x6=120.000c 20.000x1= 20.000v 20.000x2= 40.000m

II одељак 90.000:9 (6:1:2) = 10.000

10.000x6=60.000c 10.000x1= 10.000v 10.000x2= 20.000m

Шема просте репродукције изгледа овако:

I 120.000c+20.000v+40.000m=180.000 II 60.000c+ 10.000v+20.000m= 90.000

и тиме су задовољене пропорције просте друштвене репродукције:

I (c+v+m)= Ic+IIc 180.000 = 120.000 + 60.000 II (c+v+m)= I(v+m)+II(v+m) 90.000 = 60.000 + 30.000 I (v+m) = IIc 60.000 = 60.000

7. Структура и обим БДП дати су на следећи начин:

I 7.000c + 3.000v + 3.000m = 13.000 II 4.500c + 2.250v + 2.250m = 9.000

Приказати производњу друге године уз проширену репродукцију, уколико се 40% вишка вредности издваја у фонд акумулације. (Ово питање носи 2 поена!)

I (7.000c + 840c1) + (3.000v + 360 v1) + 1.800 Flpk = 13.000 II (4.500c + 660 c1) + (2.250v +330 v1) + 1.260 Flpk = 9.000

--------------------------------------------------------------------------

I 7.840c + 3.360v + 3.360m = 14.560 II 5.160c + 2.580v + 2.580m = 10.320

8. Наведите пропорције проширене друштвене репродукције.

1) I (c+v+m)= I(c+c1)+II(c+c1) 2) II (c+v+m)= I(v+v1+flpk)+II(v+v1+flpk) 3) I (v+v1+flpk) = II(c+c1)

docsity.com

Економски факултет – Београд IV-2005-III-1

О с н о в и е к о н о м и ј е I V т е с т - I I I г р у п а

1. Претпоставите да Србија производи само малине и ракију. У 2003. години продато је 100 кг малина по цени од 3$ по килограму, и 50 литара ракије по цени од 4$ по литру. Уколико је у 2002. као базној години, цена малина била 1,5$ по килограму, а ракије 5$ по литру

а. номинални БДП у 2003. је 500$, реални БДП у 2003. је 400$, а ГДП дефлатор 80. б. номинални БДП у 2003. је 500$, реални БДП у 2003. је 400$, а ГДП дефлатор 125. в. номинални БДП у 2003. је 400$, реални БДП у 2003. је 400$, а ГДП дефлатор 100. г. номинални БДП у 2003. је 400$, реални БДП у 2003. је 500$, а ГДП дефлатор 125.

2. Претпоставите да је у затвореној економији БДП једнак 10.000$, потрошња 6.500$, док порези износе 2.000$. Колики износ државних издатака би учинио да национална штедња буде 1.000$ и да ли би при том износу држава имала суфицит или дефицит?

а. 2.500$, дефицит; б. 2.500$, суфицит; в. 1.000$, дефицит; г. 1.000$, суфицит.

3. Понуда новца износи 200 милијарди долара. Номинални БДП је 800 милијарди долара, а реални 400 милијарди долара.Уз претпоставку да је брзина оптицаја новца стабилна, уколико реални БДП порасте за 10% ове године, и уколико понуда новца остане непромењена ове године

а. стопа инфлације биће нула. б. номинални БДП ће порасти за 10%. в. номинални БДП ће остати непромењен. г. номинални БДП ће се смањити за 10%. д. Сви наведени одговори су нетачни.

4. Ако Сара стави 100 динара на рачун с каматом од 10% колико ће новца имати после 21 године према правилу 70

а. 210; б. 300; в. 800; г. 1010; д. 330.

5. Ако банка има 100$ депозита, а стопа обавезних резерви износи 20%, таква активност чини да се понуда новца

а. повећа за 500$, богатство се мења; б. повећа за 500$, богатство се не мења; в. повећа за 400$, богатство се мења; г. повећа за 400$, богатство се не мења.

број досијеа име и презиме број поена

docsity.com

Економски факултет – Београд IV-2005-III-2

6. Новостворена вредност (НВ или НД) износи 240.000. Сразмера утрошених средстава за производњу и НД је 7:3, m’=200%. Конструисати правилну шему просте репродукције. (Ово питање носи 2 поена!)

I 392.000c+56.000v+112.000m=560.000 II 168.000c+ 24.000v+48.000m=240.000

7. Структура и обим БДП дати су на следећи начин:

I 12.000c + 3.000v + 3.000m = 18.000 II 4.500c + 2.250v + 2.250m = 9.000

Приказати производњу друге године уз проширену репродукцију, уколико се 40% вишка вредности издваја у фонд акумулације. (Ово питање носи 2 поена!)

I (12.000c + 960c1) + (3.000v + 240 v1) + 1.800 Flpk = 18.000 II (4.500c + 540 c1) + (2.250v + 270 v1) + 1.440 Flpk = 9.000

--------------------------------------------------------------------------

I 12.960c + 3.240v + 3.240m = 14.560 II 5.040c + 2.520v + 2.520m = 10.080

8. Објасните шта представља коефицијент х13 у међусекторској анализи.

Коефицијент х13 показује део производње првог сектора који се користи у производњи трећег сектора.

docsity.com

Економски факултет – Београд IV-2005-IV-1

О с н о в и е к о н о м и ј е I V т е с т - I V г р у п а

1. Претпоставите да Швајцарска производи само сиреве и часовнике. У 2002. години продато је 50 кг сира по цени од 20$ по килограму, и 100 примерака часовника по цени од 10$ по примерку. Уколико је у 2001. као базној години, цена сирева била 10$ по килограму, а часовника 15$ по комаду, онда је:

а. номинални БДП у 2002 2.000$, реални БДП у 2002. је 2.000$, а ГДП дефлатор 100; б. номинални БДП у 2002 2.000$, реални БДП у 2002. је 2.500$, а ГДП дефлатор 125; в. номинални БДП у 2002 2.500$, реални БДП у 2002. је 2.000$, а ГДП дефлатор 83,3; г. све наведене опције су нетачне.

2. Претпоставите да у затвореној економији потрошња износи 6.500, порези износе 1.500, а државни издаци 2.000. Уколико је национална штедња 1.000 колико износи БДП?

а. 9.500; б. 10.000; в. 10.500; г. сви горе понуђени одговори су нетачни.

3. Понуда новца износи 200 милијарди долара. Номинални БДП је 800 милијарди долара, а реални 400 милијарди долара. Уз претпоставку да је брзина оптицаја новца стабилна, уколико реални БДП порасте за 10% ове године, и уколико понуда новца остане непромењена ове године

а. Стопа инфлације биће нула. б. Ниво цена ће опасти за 9,09%. в. Ниво цена ће порасти за 10%. г. Сви понуђени одговори су нетачни.

4. Која од следећих тврдњи је карактеристична за особу која није склона ризику?

а. Она сигурно неће учествовати у играма где је вероватноћа губитка једнака вероватноћи добитка. б. Она неће купити здравствено осигурање ако сматра да је њен ризик да се разболи мали. в. Гранична корисност њеног богатства се смањује како њен доходак расте. г. све наведене тврдње су тачне.

5. Ако жели да повећа понуду новца Централна банка може да

а. прода државне обвезнице; б. повећа есконтну стопу; в. смањи обавезне резерве; г. ниједно од наведеног.

број досијеа име и презиме број поена

docsity.com

Економски факултет – Београд IV-2005-IV-2

6. БДП износи 135.000, од чега је 30.000 утрошени стални капитал, а 60.000 оптицајни капитал уложен у предмете рада. Конструисати шему просте репродукције ако је m’=100% (органски састав капитала је исти у оба одељка). (Ово питање носи 2 поена!)

I 60.000c+15.000v+15.000m=90.000 II 30.000c+ 7.500v+7.500m=45.000

7. Структура и обим БДП дати су на следећи начин:

I 1.500c + 375v + 375m = 2.250 II 540c + 180v + 180m = 900

Приказати производњу друге године уз проширену репродукцију, уколико се 30% вишка вредности издваја у фонд акумулације. (Ово питање носи 2 поена!)

I (1.500c + 90c1) + (375v + 22,5 v1) + 262,5 Flpk = 2.250 II (540c + 120 c1) + (180v + 40 v1) + 20 Flpk = 900

--------------------------------------------------------------------------

I 1.590c + 397,5v + 397,5m = 2.385 II 660c + 220v + 220m = 1.100

8. Објасните појам мултипликатора инвестиција.

Мултипликатор инвестиција показује за колико се повећава национални доходак, уколико се инвестиције у привреди повећају за једну новчану јединицу. Он се израчунава као однос између промене националнох дохотка и промене инвестиција.

docsity.com

Економски факултет – Београд IV-2005-V-1

О с н о в и е к о н о м и ј е I V т е с т - V г р у п а

1. Претпоставите да у састав БДП Мађарске улазе само паприке и дивљач. У 2003. години продато је 20 кг паприка по цени од 5$ по килограму, и 8 кг дивљачи по цени од 50$ по килограму. Уколико је у 2002. као базној години, цена паприка била 10$ по килограму, а дивљачи 75$ по килограму:

а. номинални БДП у 2003 је 800$, реални БДП у 2003. је 500$, а ГДП дефлатор 160. б. номинални БДП у 2003 је 500$, реални БДП у 2003. је 800$, а ГДП дефлатор 160. в. номинални БДП у 2003 је 500$, реални БДП у 2003. је 800$, а ГДП дефлатор 62,5. г. номинални БДП у 2003 је 800$, реални БДП у 2003. је 500$, а ГДП дефлатор 62,5.

2. Земља Y не тргује ни са једном земљом. Њен БДП је 30 милијарди долара. Држава купује добра и услуга у вредности од 5 милијарди долара сваке године. Ова земља прикупља 7 милијарди долара у порезима. Приватна штедња износи 5 милијарди долара. Колико износе потрошња и инвестиције?

а. 18 и 5 милијарди долара; б. 18 и 7 милијарди долара; в. 13 и 7 милијарди долара; г. не постоји довољно информација да би се могло одговорити на питање.

3. Према графикону, ако је понуда новца MS2, а вредност новца 2

а. вредност новца је мања од равнотежног нивоа; б. ниво цена је већи од равнотежног; в. тражња за новцем је већа од понуде новца; г. понуда новца је већа од тражње за новцем.

4. Једна компанија има инвестициони пројекат који би данас коштао 20 милиона долара и који би за једну годину донео 21 милион долара. Колика је каматна стопа?

а. 10%; б. 2%; в. 3%; г. 5%.

5. Обавезне резерве су

а. износ у ком се банке могу задуживати код Централне банке. б. износ који банка мора да држи у односу на своје депозите. в. резерве које банка мора да држи према броју и типу кредита које издаје. г. каматна стопа по којој банке могу да се задужују код Централне банке.

број досијеа име и презиме број поена

docsity.com

Економски факултет – Београд IV-2005-V-2

6. Структура и обим БДП дати су на следећи начин:

I 135.000c + 22.500v + 45.000m = 202.500 II 135.000c + 22.500v + 45.000m = 202.500

Конструисати правилну шему просте друштвене репродукције. (Ово питање носи 2 поена!)

У овом примеру видимо да нису задовољене основне пропорције просте друштвене репродукције. Наиме, производ првог одељка треба да износи 270.000 (135.000 Ic + 135.000 IIc), a drugog 135.000 (405.000-270.000). Однос између вредности производње првог и другог одељка је 2:1, што значи да имамо пропорције c:(v+m)=2:1 i v:m=1:2, односно c:v:m=6:1:2. На основу тога добијамо

I одељак 270.000:9 (6:1:2) = 30.000

30.000x6=180.000c 30.000x1= 30.000v 30.000x2= 60.000m

II одељак 135.000:9 (6:1:2) = 15.000

15.000x6=90.000c 15.000x1=15.000v 15.000x2=30.000m

Шема просте репродукције изгледа овако:

I 180.000c+30.000v+60.000m=270.000 II 90.000c+ 15.000v+30.000m=135.000

и тиме су задовољене пропорције просте друштвене репродукције.

7. Структура и обим БДП дати су на следећи начин:

I 24.000c + 4.800v + 4.800m = 33.600 II 7.200c + 3.600v + 3.600m = 14.400

Приказати производњу друге године уз проширену репродукцију, уколико се 50% вишка вредности издваја у фонд акумулације. (Ово питање носи 2 поена)

I (24.000c + 2.000c1) + (4.800v + 400v1) + 2.400 Flpk = 33.600 II (7.200c + 400c1) + (3.600v + 200v1) + 3.000 Flpk = 14.400

--------------------------------------------------------------------------

I 26.000c + 5.200v + 5.200m = 36.400 II 7.600c + 3.800v + 3.800m = 15.200

8. Објасните појам акцелератора.

Акцелератор показује за колико се повећавају инвестиције у привреди, уколико се тражња за средствима за личну потрошњу повећа за једну новчану јединицу. Он се израчунава као однос између промене инвестиција и промене тражње за средствима за личну потрошњу.

docsity.com

Економски факултет – Београд IV-2005-VI-1

О с н о в и е к о н о м и ј е I V т е с т - V I г р у п а

1. Ако је земља X забележила номинални БДП 100 милијарди долара у 2002. години и 75 милијарди долара у 2001. години, као и БДП дефлатор од 125 у 2002. години и дефлатор од 120 у 2001. години, у том случају је реални аутпут од 2001. до 2002. године:

а. порастао, као и цене; б. порастао, а цене пале; в. опао, а цене порасле; г. опао као и цене.

2. Повећање буџетског дефицита би прво довело до

а. смањења зајмовних средстава по тренутној каматној стопи, што би касније узроковало пад каматне стопе. б. повећања зајмовних средстава по тренутној каматној стопи, што би касније узроковало раст каматне стопе. в. смањења зајмовних средстава по тренутној каматној стопи, што би касније узроковало раст каматне стопе. г. повећања зајмовних средстава по тренутној каматној стопи, што би касније узроковало пад каматних стопа.

3. Према графикону, ако је понуда новца MS2, а вредност новца 2 онда постоји вишак

а. тражње једнак растојању од А до С. б. тражње једнак растојању од А до В. в. понуде једнак растојању од А до С. г. понуде једнак растојању од А до В.

4. Раст броја акција различитих предузећа у портфолиу ће

а. смањити агрегатни ризик. б. повећати агрегатни ризик. в. смањити идиосинкратски ризик. г. повећати идиосинкратски ризик.

5. Ако становништво одлучи да држи више готовог новца, а мање депозита у банкама тада ће резерве банке

а. опасти заједно са понудом новца. б. опасти, али се понуда новца неће променити. в. порасти заједно са растом понуде новца. г. порасти, али се понуда новца неће променити.

број досијеа име и презиме број поена

docsity.com

Економски факултет – Београд IV-2005-VI-2

6. Новостворена вредност (НВ или НД) износи 320.000. Сразмера утрошених средстава за производњу и НД је 3:2, m’=100%. Конструисати шему просте репродукције. (Ово питање носи 2 поена!)

I 288.000c+96.000v+96.000m=480.000 II 192.000c+ 64.000v+64.000m= 320.000

7. Структура и обим БДП дати су на следећи начин:

I 140.000c + 60.000v + 60.000m = 260.000 II 90.000c + 45.000v + 45.000m = 180.000

Приказати производњу друге године уз проширену репродукцију, уколико се 30% вишка вредности издваја у фонд акумулације. (ово питање носи 2 поена!)

I (140.000c + 12.600c1) + (60.000v + 5.400v1) + 42.000 Flpk = 260.000 II (90.000c + 17.400c1) + (45.000v + 8.700v1) + 18.900 Flpk = 180.000

--------------------------------------------------------------------------

I 152.600c + 65.400v + 65.400m = 283.400 II 107.400c + 53.700v + 53.700m = 214.800

8. Дефинишите појам нормалног обима акумулације.

Нормалан обим акумулације представља део националног дохотка издвојен за акумулацију који је једнак додатно произведеним средствима за производњу и додатно произведеним средствима за потрошњу.

docsity.com

Економски факултет – Београд IV-2005-VII-1

О с н о в и е к о н о м и ј е I V т е с т - V I I г р у п а

1. Ако је земља Y забележила номинални БДП 200 милијарди долара у 2002. години и 180 милијарди долара у 2001. години, као и БДП дефлатор од 125 у 2002. и дефлатор од 105 у 2001. години, у том случају је реални аутпут од 2001. до 2002. године

а. порастао, као и цене; б. порастао а цене пале; в. опао а цене порасле; г. опао као и цене.

2. Који од графика приказује ефекат повећања пореске стопе на штедњу?

а. график бр. 1; б. график бр. 2; в. график бр. 3; г. сви понуђени одговори су нетачни.

3. Ако је V константно по квантитативној теорији новца раст М ће изазвати

а. раст цена б. раст реалног БДП в. раст номиналног БДП г. све наведено

4. Хипотеза о ефикасном тржишту указује да

а. инвеститиор без инсајдерске информације не може профитирати на тржишту акција; б. је веома тешко пронаћи акције које нису исправно вредноване (прецењене, подцењене); в. цене акције не прате случајни ход; г. све наведено.

5. Током рецесије банке обично држе више резерви у односу на депозите што

а. повећава новчани мултипликатор и понуду новца; б. смањује новчани мултипликатор и понуду новца; в. не мења новчани мултипликатор, али повећава понуду новца; г. не мења новчани мултипликатор, али смањује понуду новца.

број досијеа име и презиме број поена

docsity.com

Економски факултет – Београд IV-2005-VII-2

6. БДП износи 300.000, од чега је 60.000 утрошени стални капитал, а 180.000 оптицајни капитал уложен у предмете рада. Конструисати шему просте репродукције ако је m’=200% (органски састав капитала је исти у оба одељка). (Ово питање носи 2 поена!)

I 180.000c+20.000v+40.000m=240.000 II 45.000c + 5.000v+10.000m= 60.000

7. Структура и обим БДП дати су на следећи начин:

I 5.200c + 1.040v + 1.040m = 7.280 II 1.520c + 760v + 760m = 3.040

Приказати производњу друге године уз проширену репродукцију, уколико се 50% вишка вредности издваја у фонд акумулације. (Ово питање носи 2 поена!)

I (5.200c + 433,33c1) + (1.040v + 86,67v1) + 520 Flpk = 7.280 II (1.520c + 126,67c1) + ( 760v + 63,33v1) + 570 Flpk = 3.040

--------------------------------------------------------------------------

I 5.633,33c + 1.126,67v + 1.126,67m = 7.886,67 II 1.646,67c + 833,33v + 833,33m = 3.313,33

8. Напишите табелу у којој је приказана репродукциона и финална потрошња у оквиру међусекторске анализе.

X1 x11 x12... x1j... x1n x1

X2 x21 x22... x2j... x2n x2

Xi xi1 xi2... xij... xin xi

Xn xn1 xn2... xnj... xnn xn

Xi вредност производње сектора i xij вредност производње сектора i који се троши у сектору j x1 финална потрошња добра i

docsity.com

Економски факултет – Београд IV-2005-VIII-1

О с н о в и е к о н о м и ј е I V т е с т - V I I I г р у п а

1. Ако је земља Х забележила номинални БДП 115 милијарди долара у 2003. години и 125 милијарди долара у 2002. години, као и БДП дефлатор од 85 у 2003. и дефлатор од 100 у 2002. години, у том случају је реални аутпут од 2002. до 2003. године:

а. порастао, као и цене; б. порастао, а цене пале; в. опао, а цене порасле; г. опао као и цене.

2. Који од графика приказује ефекат увођења пореза на промет и истовременог смањења пореза на доходак?

а. график бр. 1; б. график бр. 2; в. график бр. 3; г. сви понуђени одговори су нетачни.

3. Према квантитативној теорији новца ако је P=4 и Y=800 колико су M и V

а. 800, 4; б. 600, 3; в. 400, 2; г. 200, 1.

4. Према хипотези о ефикасним тржиштима боља од очекиване вести о пословању предузећа

а. неће имати ефекта на цену акција тог предузећа; б. ће повећати цену акција тог предузећа; в. ће смањити цену акција тог предузећа; г. ће променити цену акција тог предузећа у случајном правцу.

5. Централна банка купује државне обвезнице у вредности од 50 милиона долара на отвореном тржишту. Ако је удео обавезних резерви 10%, колика је највећа могућа понуда новца коју може да индукује ова монетарна експанзија?

а. 100 милиона долара; б. 500 милиона долара; в. 250 милиона долара; г. 150 милиона долара.

број досијеа име и презиме број поена

docsity.com

Економски факултет – Београд IV-2005-VIII-2

6. Структура и обим БДП дати су на следећи начин:

I 140.000c + 20.000v + 40.000m = 200.000 II 140.000c + 20.000v + 40.000m = 200.000

Конструисати правилну шему просте друштвене репродукције. (Ово питање носи 2 поена!)

I 196.000c+28.000v+56.000m=280.000 II 84.000c+12.000v+24.000m=120.000

7. Структура и обим БДП дати су на следећи начин:

I 144.000c + 48.000v + 48.000m = 240.000 II 72.000c + 36.000v + 36.000m = 144.000

Приказати ток проширене репродукције, уколико се 40% вишка вредности издваја у фонд акумулације. (Ово питање носи 2 поена!)

I (144.000c + 14.400c1) + (48.000v + 4.800v1) + 28.800 Flpk = 240.000 II ( 72.000c + 9.600c1) + (36.000v + 4.800v1) + 21.600 Flpk = 144.000

--------------------------------------------------------------------------

I 158.400c + 52.800v + 52.800m = 264.000 II 81.600c + 40.800v + 40.800m = 163.200

8. Објасните шта представља коефицијент х31 у међусекторској анализи.

Коефицијент х31 показује део производње трећег сектора који се користи у производњи првог сектора.

презиме и име

пброј досијеа

docsity.com

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 16 str.
preuzmi dokument