Revitalizacija rudarskih kopova3-skripta-Biodegradacija i renaturalizacija_Part1-2, Skripte' predlog Biodegradacija i renaturalizacija
cupavac
cupavac

Revitalizacija rudarskih kopova3-skripta-Biodegradacija i renaturalizacija_Part1-2, Skripte' predlog Biodegradacija i renaturalizacija

6 str.
1broj preuzimanja
889broj poseta
Opis
Primeri revitalizacije rudarskih kopova, RESTAURACIJA TERESTRIČNIH EKOSISTEMA, BIOLOŠKE REKULTIVACIJE, BIOLOŠKE MERE, RB KOLUBARA, REKULTIVACIJE TEHNOGENIH PUSTINJA, POŠUMLJAVANJE, BIOENERGETSKI USEVI,
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 6
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
preuzmi dokument

VRSTE BILJAKA KOJE SE KORISTE U POSTUPKU POLJOPRIVREDNE BIOLOŠKE REKULTIVACIJE

VRSTE BILJAKA KOJE SE KORISTE U POSTUPKU ŠUMSKE BIOLOŠKE REKULTIVACIJE

 Osnovni zadatak tehnologije za zasnivanje šumskih zasada je da se stvore povoljni uslovi za prijem sadnica i razvoj u prvim godinama posle sadnje

 Od posebnog je značaja je da se primenom odgovarajuće tehnologije tehničke i biološke prirode stvore uslovi za život biljaka

 Neophodno je: - Supstrate siromašne humusnim materijama, obogatiti hranljivim materijama

u formi dotupnoj biljkama - Pokrenuti aktivnost heterotrofne mikroflore - Uspostaviti povoljan vodno-vazdušni režim zemljišta - Stvoriti uslove u zoni rizosfere za razvoj korena i biljnu ishranu (koren

sadnica obavijen tresetom, NPK đubrivo) i omogućiti priliv biljnih asimilativa

 U prvim godinama rada, na degradiranim površinama iskopa uglja u Kolubari, podizane su čiste kulture lišćara i četinara, a kasnije se prešlo na mešovite kulture

PRIPREMA TERENA I PRIMENA MERA BIOLOŠKE REKULTIVACIJE NAKON STABILIZACIJE TLA NA DELU POVRŠINSKOG KOPA “TAMNAVA –ZAPAD”

2.2.3. BIOLOŠKE MERE REKULTIVACIJE TEHNOGENIH PUSTINJA

 Preporučljivo je da se prilikom biološke rekultivacije koriste autohtone vrste  Potrebno je dugoročnim prostornim, urbanističkim ili drugim planovima

definisati namenu šumsko rekultivisanih površina u post-eksploatacionom periodu

 Nakon završene rekultivacije, sledi proces revitalizacije – priroda sama nastavlja da se obnavlja i postupno oplemenjuje degradiranu površinu

RESTAURACIJA ZEMLJIŠTA DEGRADIRANIH POVRŠINSKOM EKSPLOATACIJOM U ZONI KOLUBARSKO-TAMNAVSKOG BASENA

 Prvi projekat biološke rekultivacije urađen 1977. godine (Institut za šumarstvo, Beograd)

 Do kraja 1997. godine ukupno rekultivisano 1306 ha površine (eksploataciona polja “A” i “B”na 347ha, eksploataciono polje “D” na 871 ha, i “Tamnava-Istok” na 88ha)

 Zastupljena su dva tipa rekultivacije: I - poljoprivredna (gajenje poljoprivrednih kultura – lucerka, pšenica, kukuruz,

voćarske kulture) II – šumarska ( osnivanje šumskih kultura – sadnja različitih vrsta četinarskog i

listopadnog drveća)

Dosadašnji odnos poljoprivredne i šumarske rekultivacije iznosi 1:3

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
preuzmi dokument