Seminarski rad digitalno preduzece
mladjar89
mladjar898 June 2015

Seminarski rad digitalno preduzece

DOC (749 KB)
16 strane
10broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%on 2 votesbroj ocena
Opis
Digatalno preduzece
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 strane / 16

ovo je samo pregled

3 shown on 16 pages

preuzmi dokument

ovo je samo pregled

3 shown on 16 pages

preuzmi dokument

ovo je samo pregled

3 shown on 16 pages

preuzmi dokument

ovo je samo pregled

3 shown on 16 pages

preuzmi dokument

MEGATREND UNIVERZITET – BEOGRAD FAKULTET ZA POSLOVNU EKONOMIJU – VALJEVO

DIGITALNO PREDUZEĆE - seminarski rad iz informacionih sistema menadžmenta -

Studenti: Profesor: F 4002/14 Bojana Tošović doc. dr Zoran Živković

Valjevo, decembar 2014. godine.

Sadržaj:

UVODNI DEO 3

- 1 -

1. NOVE TEHNOLOGIJE I PROIZVODNI SISTEMI 4

2. DIGITALNO PREDUZEĆE 5 2.1. Pojava digitalnih preduzeća 7 2.2. Razvoj digitalnih preduzeća 9

3. POSLOVANJE DIGITALNOG PREDUZEĆA 11 3.1. Karakteristike digitalnih preduzeća 11 3.2. Domen digitalnog poslovanja 14

ZAKLJUČAK 17

LITERATURA 18

UVODNI DEO

Informacioni sistemi savremenog preduzeća su projektovani tako da prevazilaze granice tog preduzeća povezujući ga sa njegovim kupcima, dobavljačima i poslovnim partnerima. To omogućava umrežavanje i, pre svega, korišćenje interneta. Na toj osnovi se gradi digitalno preduzeće čije se poslovanje i trgovina sve više odvijaju u digitalnoj, elektronskoj formi.

- 2 -

Savremena preduzeća polaze od potrebe uspostavljanja inovativne organizacije, koja je u svakom trenutku otvorena za promenu i sposobna da promenu u što kraćem roku apsorbuje u cilju očuvanja vitalnosti i konkurentnosti na tržištu. Jedan od postulata modernog menadžmenta organizacije je uspostavljanje integrativne funkcije tehnološkog menadžmenta koja će tehnologiju uvažavati i obezbediti njenu kljuĉnu ulogu u odnosu na sve ostale oblasti funkcionisanja u preduzeću. To znači da organizaciju određuje, integralni pristup tehnologiji i tehnološkim inovacijama (promenama) odnosno, uvažavanje međusobne bliske povezanosti, isprepletenosti osnovnih funkcija menadžmenta i tehnologije procesa, tehnologije proizvoda i informacionih tehnologija u preduzeću.

U radu je objašnjena pojava digitalnih preduzeća sa akcentom na digitalni fokus menadžmenta. U kreiranju digitalnih dimenzija, menadžeri primenjuju specifične kombinacije Interneta i elektronske tehnološke podrške, kao najbolju pomoć u ostvarivanju organizacionih ciljeva. Realizaciju ove sinergije obezbediće menadžment kroz digitalno dimenzioniranje ukoliko uspe da implementira takve organizacione karakteristike koje omogućavaju ostvarenje visokih performansi.

Globalne promene izazvale su promene poslovnog okruž enja i razvoj digitalnih firmi. Najvaž nije promene nastale su u prelazu industrijske ekonomije na akonomiju zasnovanu na informacionim tehnologijama.

Struktura rada se sastoji iz tri dela. Prvi deo rada polazi od promena koje dovode do novih proizvodnih sistema i upravljanja tehnlogijom u preduzeću. Drugi deo rada objašnjava razvoj i pojavu digitalnih preduzeća koji predstavljaju rezultat razvoja informacione tehnologije i potrebe savremenog poslovanja. Treći deo rada ukazuje na karakteristike digitalnih preduzeća i domen digitalnog poslovanja. U okviru domena digitalnog poslovanja definišu se posebni ciljevi poslovanja, karakteristične aktivnosti, poslovni događaji i ograničenja u poslovanju, kao i rezultati poslovanja.

1. NOVE TEHNOLOGIJE I PROIZVODNI SISTEMI

Čovek (istraživač) inicira naučno-istraživački rad, sprovodi ga, stvara nove tehnologije, primenjuje ih i krajnji je korisnik rezultata primene novih tehnologija, tako da je njegova uloga primarna u tom procesu. Upravljane tehnologijom u preduzeću dugoročno se odnosi na planiranje, usmeravanje, vođenje, organizovanje, koordinaciju i kontrolu svih aktvnosti u vezi sa tehnologijom u preduzeću sa krajnjim ciljem da se neprekidno ostvaruje poslovni uspeh koji se iskazuje različitim opštim indikatorima uspešnosti (profitabilnošću, tržišnim učešćem, očuvanjem životne

- 3 -

sredine, zadovoljstvom zaposlenih i rastom njihovih standarda). Osnovni ciljevi upravljanja tehnologijom u preduzeću obuhvataju1:

• ostvarenje efikasnosti tehnologije koja se u preduzeću nalazi i • ostvarenje efektivnosti tehnologije koja treba da obezbedi proizvode za kojima

postoji realna tražnja na tržištu.

Promene u organizaciji uslovljene tehnologijom mogu se podeliti na: • stvaranje mogućnosti da se u organizaciji radi ono što se nije radilo i • mogućnosti da se isti posao obavlja na efikasniji način.

Nova tehnologija se u organizaciji strateški koristi2: • kod kreiranja novog proizvoda/usluga ili prvog prodora na

novo tržište, • radi veće diverzifikacije proizvoda/usluga, • radi lakše i preciznije komunikacije sa dobavljačima i kupcima

i • radi skrarćenja vremena pripreme i ciklusa nabavka-prodaja.

Dakle, tehnološki razvoj uslovljava radikalne promene u svim oblastima čovekovog delovanja. Promene koje je doneo Internet, savremena proizvodna tehnologija poput robota, lasera, automatizovanog transporta i skladišta, ERP-softvera za planiranje resursa preduzeća, elektronsko poslovanje, neposredno menjaju operacije u preduzeću i otvaraju nove prilike za savremeno poslovanje. Tehnološko zaostajanje i niže sposobnosti u ostvarivanju operacija, inferiorni proizvod i usluge, što uslovljava opadanje konkurentnosti. Revolucionarni napredak i promene u svim oblastima donosi Internet, globalna računarska mreža koja povezuje ljude i organizacije širom sveta. Uticaj Interneta na poslovanje u integrisanju globalnih mogućnosti projektovanja proizvoda, proizvodnih operacija, isporuke, prodaje itd. Razvoj Interneta je u direktnoj vezi sa elektronskim poslovanjem koje utiče na vrednost koja se nudi kupcu, i to na suštinske karakteristike proizvoda i usluga kojima se ostvaruje konkurentnost.

Kada se u okviru jedne kompanijske mreže primene Internet rešenja - tj. koriste TCP/IP protokol, web server, mail server i drugi serveri, nastaje Intranet. Intranet je korišćenje tehnologija baziranih na Internetu u okviru organizacije, a u cilju podrške komunikaciji i pristupu informacijama. Internet pruža podršku svim funkcijama preduzeća (proizvodnji, administraciji, marketingu, fnansijama...) i omogućava kretanje od informacija ka mrežama koje omogućavaju bolju komunikaciju i timski rad, odnosno, da se maksimalno olakša rad zaposlenima. Podacima se pristupa sa jednog jedinstvenog interfejsa, čime je omogućeno lakše pronalaženje potrebnih informacija. To nam daje mogućnost da lakše publikujemo informacije neophodne za rad zaposlenih u okviru kompanije. Informacioni sistem u vidu Intraneta je sve češće rešenje u savremenim kompanijama.

Upotrebna vrednost Interneta leži u informacijama koje se na njemu nalaze. Internet omogućava milionima ljudi širom sveta da komuniciraju i razmenjuju

- 4 -

1 Ivković M., Radenković B., “Osnovni Koncepti poslovanja na Internetu”,edicija:” Internet i savremeno poslovanje”, Zrenjanin, Institut “Mihajlo Pupin”, 1998. god, str. 121 2 Levi-Jakšić, M., Menažment tehnologije i razvoja, drugo izdanje, Fakultet organizacionih nauka, Čigoja štampa, 2008. god, str. 48

informacije bilo slanjem ili primanjem elektronske pošte, bilo uspostavljanjem veza sa konkretnim računarom ili razmenom poruka. To je ime za ogromni, svetski sistem, koji se sastoji od ljudi, informacija, kompjutera i telekomunikacionih mreža. Prednosti korišćenja Interneta za marketinške aktivnosti su:

• Niski troškovi (cena je relativno niska u odnosu na veliĉinu prezentacije i masovnost publike),

• Veliko tržište (svetsko), • Kontinualno prisustvo na tržištu (24 sata dnevno).

Internet je medij koji je interaktivan, dvosmerni komunikacioni sistem koji omogućava prikupljanje, smeštanje i pretraživanje informacija širom sveta bez obzira na vremenske zone, granice i ostala ograniĉenja lokalnog karaktera. To je skup međusobno povezanih mreža. Danas sva ozbiljnija preduzeća imaju 24-časovni pristup Internetu ili su bar na njemu prisutna svojom prezentacijom. Nagla ekspanzija upotrebe Interneta u poslovne svrhe dovodi do toga da sve veći broj poverljivih podataka putuje mrežom. Naroĉito su poverljivi podaci koji se razmenjuju prilikom online trgovine. Tako sigurnost izbija u prvi plan. Zato je bilo potrebno razviti protokole koji obezbeđuju sigurnu komunikaciju na Internetu. Tako nastaju protokoli kao što su: Secure HTTP (HTTPS), SSL (Secure Socet Layer) protokol, itd.

Elektronsko poslovanje predstavlja elektronski prenos i razmenu poslovnih dokumenata ili informacija između računarskih sistema, sredstvima standardizovanih elektronskih poruka preko specijalnih komunikacionih mreža sa visokim nivoom zaštite. Možemo zaključiti da elektronsko poslovanje predstavlja veoma širok pojam, koji obuhvata širok spektar poslova i tehnologija i sve vidove interakcija.

2. DIGITALNO PREDUZEĆE

Obavljanje digitalnog poslovanja je ozbiljna "igra". Digitalna komercijalna tehnologija mora biti uklopljena u poslovanje, ili u protivnom sama investicija u digitalnu komercijalnu tehnologiju neće dati održivu vrednost. Ovo izgleda očigledno, ali je zapanjujuće koliko firmi pada kao žrtva ovog tehnološkog "mamca". Izazov sa kojim se susreću firme danas jeste stvaranje i obavljanje efektivnog i uspešnog digitalnog poslovanja. Ovo se može realizovati samo ako organizacije iskoriste prednost pojave digitalnog poslovanja i tako prevaziđu sve organizacione, kulturne i filozofske prepreke.

- 5 -

Promene u poslovnim sredinama postavljaju jedan broj novih izazova poslovnim firmama i njihovim menadžerima. Promene u savremenom poslovanju mogle bi se nabrojati kao3:

• Globalizacija • Transformacija industrijskih ekonomija • Ekonomije zasnovane na znanju i informacijama • Konkurencija na svetskom tržištu • Menadzment i kontrola na globalnom tržištu • Decentralizacija • Transformacija preduzetništva • Promena stila upravljanja • Globalne radne grupe • Globalni sistemi za isporuku • Kolaboracija rada i radnih grupa • Novi proizvodi i usluge • Znanje - centralna produktivna i strategijska imovina • Turbulentne promene sredine • Kraći život proizvoda • Ograničena baza znanja zaposlenih • Fleksibilnost poslovanja • Niski transakcioni koordinacioni troškovi • Pojava digitalnih firmi • Odnos sa potrošač ima, dobavljač ima i zaposlenim zasnovan na digitalnoj

tehnologiji • Glavni poslovni procesi ostvareni putem digitalnih mreža.

Pojava globalne ekonomije se intenzivno zapaža u spoljnoj trgovini i ostvarenom uvozu i izvozu razvijenih zemalja. Danas uspeh firmi zavisi od njihove sposobnosti da posluju globalno. Transformacija industrijskih ekonomija se odvija ka ekonomijama zasnovanim na informacionim tehnologijama. SAD, Japan, Nemačka i druge velike industrijske sile se transformišu od industrijskih ekonomija ka znanju i informacijama zasnovanim ekonomijama. Preradjivačka industrija (i ne samo ona) se pomera prema zemljama sa malim zaradama zaposlenih.

U ekonomijama zasnovanim na znanju i informacijama, znanje i informacije su ključ ni faktori u kreiranju bogatstva. Znanje i informacioni rad sačinjavaju značajnih 60% od američkog bruto nacionalnog proizvoda i skoro 55% radne snage. Znanje i informacije postaju osnova mnogih proizvoda i usluga. Čitavi novi servisi zasnovani na informacijama se pojavljuju, kao što su Lexis, Dow Jones, News Services i America Online. Ove oblasti zapošljavaju milione ljudi. Znanje se intenzivnije koristi i u proizvodnji tradicionalnoh proizvoda kao što su automobilska industruja. Dizajn i proizvodnja automobila, letilica i drugih prozvoda se sada umnogome zasnivaju na znanju i informacionoj tehnologiji.

U jednoj ekonomiji koja je zasnovana na znanju i informacijama, informaciona tehnologija i sistemi postaju sve važniji. Proizvodi i usluge zasnovani na znanju su od ogromne ekonomske vrednosti, kao što su kreditne kartice, isporuke i svetski rezervacioni sistemi bazirani na novim informacionim tehnologijama. Informaciona tehnologija sačinjava preko 70% od investiranog kapitala u servisnim industrijama kao sto su finansije, osiguranje i prodaja imovine. Širom svih industrija,

- 6 -

3 D. Milanović, doc. dr D. Tadić, mr M. Misita, Informacioni sistemi menadžmenta sa primerima, Megatrend Univerzitet primenjenih nauka, Beograd, 2005. god, str. 47

informacije i tehnologija koja ih isporučuje su postali kritični faktor, strategijska imovina poslovnih firmi i njihovih menadžera. U takvoj sredini transformacija upravljanja poslovnih procesa je neminovna. Tradicionalne firme su bile i još uvek su hijerarhijske, centralizovane sa struktuiranim upravljanjem koje se zasniva na fiksnim standardnim procedurama za isporuku masovnih proizvoda ili usluga. Novi stil upravljanja poslovnih firmi je linearan (manje hijerarhijski), decentralizovan, fleksibilno organizovan. Zasniva se na skoro instantnim informacijama za isporuku masovno proizvedenih proizvoda i usluga koje su u potpunosti usklađene prema zahtevima tržišta i kupaca. Tradicionalno upravljanje se zasnivalo i još uvek se zasniva na formalnim planovima, rigidnoj podeli radne snage i propisima. Novi menadžer se oslanja na neformalne veze i pristupe u ostvarivanju ciljeva, na fleksibilnu organizaciju timova i individualaca koji rade u specijalnim radnim grupama i usmereni su prema kupcima. Novi menadžer zahteva novo znanje, učenje i odlučivanje od individualnih radnika da bi obezbedio propisnu poslovnu operaciju. Informaciona tehnologija čini ovaj stil upravljanja mogućim.

Digitalna ekonomija (digital economy) je savremen način privređivanja u kome se izrazito koriste informaciono-komunikacione tehnologije (ICT), a posebno Internet kao svetska (globalna) računarska mreža4.

2.1. Pojava digitalnih preduzeća

Prenošenje procesa poslovanja u digitalnu formu je rezultat razvoja informacione tehnologije i potrebe savremenog poslovanja. Osnovna premisa poslovanja jednog preduzeća je da sve informacije budu dostupne u digitalnoj formi. Drugim rečima, ništa nije dostupno na papiru što takođe nije dostupno i elektronskim putem. Digitalna informacija je mnogo efikasnija pri stvaranju i održavanju. Svaki podatak treba uneti samo jedanput. Što je još važnije, brojevi i reči na papiru su "mrtve". U digitalnoj formi - informacije postaju "žive"5. One se mogu analizirati kreativno, pronalaziti brzo, analizirati lako i deliti naširoko. Intenzivno korišćcenje informacione tehnologije u poslovnim firmama, kombinovano sa značajnim redizajniranjem organizacija, kreiralo je uslove za novi fenomen u industrijskom društvu – potpuno digitalizovane firme koje mogu biti definisane preko nekoliko dimenzija. Digitalna firma je takva firma gde se skoro svi značajni poslovni procesi i odnosi sa potrošačima, dobavljačima i zaposlenima obavljaju korišćenjem digitalne tehnologije. Takođe, gde se upravljanje imovinom firme obavlja uz digitalnu tehnologiju. Osnovni poslovni procesi se ostvaruju putem digitalnih mreža koje pokrivaju celokupnu organizaciju ili multi organizacije.

Ključnom imovinom firme, intelektualnim vlasništvom, finansijskim izvorima i radnom snagom se upravlja putem digitalne tehnologije. U jednoj digitalnoj firmi, od jednog izvora informacija se zahteva da podržava ključne poslovne odluke bilo kada i bilo gde u firmi. Digitalne firme odgovaraju na izmene u njihovoj okolini mnogo brže nego tradicionalne firme, što im daje već u fleksibilnost da prežive u turbulentnim vremenima. Digitalne firme imaju izvanredne mogućnosti za globalnu organizaciju i upravljanje. Zahvaljujući tome što je rad firme organizovan korektno, one imaju potencijal da postignu neprevaziđene nivoe profitabilnosti i konkurentske prednosti. Način na koji organizacija ostvaruje svoje poslovne procese može biti jedan izvor konkurentske moći. Digitalne firme se razlikuju od tradicionalnih firmi po

- 7 -

4 Čerić, V., Varga, M., Informacijska tehnologija u poslovanju, Element, Zagreb, 2004. god, str. 70 5 D. Milanović, doc. dr D. Tadić, mr M. Misita, citirano delo, str. 51

svojem oslanjanju na informacionu tehnologiju za organizaciju i upravljanje. Za menadžere digitalnih firmi, informaciona tehnologija nije jednostavno ono što omogućava njihov rad već suština poslovanja i primarni upravljački alat. Danas možemo govoriti o digitalnom poslovanju.

Digitalno preduzeće intenzivno koristi Internet i digitalnu tehnologiju za ET i EP. Informacije mogu da teku slobodno između različitih delova preduzeća i između preduzeća i eksternih entiteta – njegovih kupaca, dobavljača i poslovnih partnera. Organizacije će se kretati ka toj viziji digitalnog preduzeća onoliko koliko koriste Internet, intranet i extranet mreže za upravljanje njihovim internim procesima i njihovim odnosima sa kupcima, dobavljačima i drugim eksternim entitetima.

Slika 1. Elektronska trgovina i elektronski biznis u pojavljivanju digitalne firme

Izvor : Alempije Veljović, Razvoj informacionih sistema i baze podataka, Centar Informatičkih Tehnologija, Beograd, 2004. god, str. 97

2.2. Razvoj digitalnih preduzeća

Informacioni sistemi podržani digitalnom tehnologijom obezbeđuju komunikaciju i analitičku moć koju firma zahteva da bi na primer obavljala trgovinu i upravljala poslovanjem na globalnom nivou. Kontrolisanje globalne poslovne komunikacije sa distributerima i dobavljač ima, 24 satno dnevno poslovanje u različitim nacionalnim sredinama, usluživanje lokalnih i internacionalnih potreba za izveštajima je ogroman izazov koji zahteva moćne infromacione odgovore. Globalizacija i informaciona tehnologija takođe donose nove pretnje domaćim poslovnim firmama; zbog globalne komunikacije i upravljačkih sistema, potrosači sada mogu da trguju na širokom svetskom tržištu, obezbedjujući cenu i kvalitet informacija 24 sata dnevno6. Da se postane konkurentan učesnik na svetskom tržištu, firmama su neophodni moć ni informacioni i komunikacioni sistemi.

- 8 -

6 Alempije Veljović, Razvoj informacionih sistema i baze podataka, Centar Informatičkih Tehnologija, Beograd, 2004. god, str. 98

Tabela 1. Koraci prilagodjavanja uslovima digitalnog poslovanja KORAK 1. Dopisivanje (unutrašnja i spoljašna elektonska pošta) KORAK 2. Mogućnost marketing i kapitalne provere KORAK 3. "online" porudžbine KORAK 4. "online" plaćanje KORAK 5. Nadgledanje progresa KORAK 6. Digitalno poslovanje

Izvor : Alempije Veljović, Razvoj informacionih sistema i baze podataka, Centar Informatičkih Tehnologija, Beograd, 2004. god, str. 98

Veliko-btitanski Institut direktora ukazuje sledeće razlike između tradicionalnlne poslovne strategije i digitalnog poslovanja7:

Planiranje horizonta - Tradicionalna poslovna strategija je bazirana na predviđanju, prognoziranju budućnosti nakon koga sledi razvoj godišnjih, trogodišnjih, petogodišnjih i desetogodišnjih planova, dok se strategija digitalnog posla fokusira na adaptibilnost i odgovornost, sa vremenom implementiranja od tri meseca i manje kao i ograničenim predviđanjem.

Planiranje ciklusa - Od jednokratnog napora za razvojem ka učestalim razvojem strategije, odkako je konkurentska prednost postala neophodna i tempo promena tehnologije veoma brz.

Moćna baza - Od pozicione moć i ili snage na tržištu ka informacionoj moć i, gde je uspeh zasnovan na pristupu, kontroli i manipulaciji odgovarajućim informacijama.

Fokusiranje na jezgro - Fokusiranje od fabrike i proizvodnje dobara ka kupcima.

U razvoju digitalnog poslovanja može se razmatrati etapni model. Etapni modeli su od pomoć i u sagledavanju kako napredna firma može da koristi informacije i komunikacionu tehnologiju za podršku u poslovnim procesima. Kada firme određuju strategiju i taktiku razvoja digitalnog poslovanja one mogu primeniti etpne modele radi specifikacije nivoa inovacija koje će da postignu u budućnosti.

U tabeli 2. prikazuje se sinteza etapnih modela za razvoj digitalnog poslovanja. Firme mogu oceniti svoju poziciju između prvog i zadnjeg nivoa sa različitih aspekata.

- 9 -

7 Alempije Veljović, Razvoj informacionih sistema i baze podataka, Centar Informatičkih Tehnologija, Beograd, 2004. god, str. 98-99

Tabela 2. Etapni model za razvoj digitalnog poslovanja 1.Aspekti 2.Web

prezentacija 3.Digitalna trgovina 4.Integracija 5.Dg. poslovanje

dg.trgovina Postojeće

usluge Uputstvo i uticaj

katalozima sa proizvodima i

uslugama za kupce

Transakcionadigt.trgov ina na kupovnoj ili porodajnoj strani

Kupovna i prodajna strana integrisana

ERP- jem ili zavestanjem.

Personalizacija usluga.

Puna integracija svih unutrašnjih

organizacionih procesa i elemenata

vrednosne mreže.

Domasaj organizacije

Izolovani odseci, npr. marketing

odsek

Ukršatnje organizacija Ukrštanje organizacija

Vrednost i preduzimljivost

Transformaci - ja

Tehnološka infrastruktura

Tehnologija i nove odgovornosti

identifikovani radi dg.trgovine

Unutrašnji poslovni procesi i struktura

kompanije

Prelazak na kulturu dg.poslovanja,spajanj e poslovnih procesa

sa partnerima Strategija Ograničena Strategija prodajne

strane dg. trgovine ne dobro integrisane sa

poslovnom strategijom

Strategija dg. trgovine integrisana

sa poslovnom strategijom

Dg.poslovanje inkorporisano kao deo

poslovne strategije.

Izvor : Alempije Veljović, Razvoj informacionih sistema i baze podataka, Centar Informatičkih Tehnologija, Beograd, 2004. god, str. 99

3. POSLOVANJE DIGITALNOG PREDUZEĆA

Ogromno povećanje procesorske snage računara i eksplozivno širenje računarskih mreža, uključujući Internet, je stvorilo osnovu za umreženo preduzeće, dozvoljavajući informacijama da trenutno budu distribuirane u i izvan organizacije. Ta mogućnost se može iskoristiti za redizajniranje i preoblikovanje organizacija, transformisanje njihovih struktura, dometa poslovanja, mehanizama izveštavanja i kontrole, poslovnih praksi, radnih tokova (engl. workflows), proizvoda i usluga.

- 10 -

Konačan rezultat tih novih elektronskih načina vodjenja poslovanja je digitalno preduzeće8.

3.1. Karakteristike digitalnih preduzeća

Intenzivnim korišćenjem informacionih tehnologija u poslovnim firmama od sredine devedesetih, stvoreni su uslovi za uvođenje nove organizacije prouzrokovane potpunom digitalizacijom poslovanja. Na taj način, sa tradicionalnog načina primenom informacionih tehnologija došlo se do novog oblika organizacije, tj. popuno digitalne firme. Pojam digitalne firme nastao na ovaj način može se opisati kao poslovni sistem u kome su svi poslovni odnosi sa kupcima dobavljačima kao i zaposlenima, digitalizovani. Prelaz na digitalni način poslovanja omogućen je umreženjem pojedinih organizacionih celina kompanije kao i same kompanije sa drugim poslovnim subjektima. Na ovaj način značajno je povećana konkurentska sposobnost kompanije, kao i racionalno korišćenje svih resursa, kao što su finansijski i ljudski resursi, itd.

Pored toga sposobnost reakcije menadžmenta i firme u celini na promene u poslovnom okruženju su značajno ubrzane u odnosu na tradicionalni način poslovanja, u smislu povećanja profitabilnosti i konkurentnosti na tržištu. Što se tiče samog menadžmenta firme nove informacione tehnologije u digitalizovanoj firmi predstavljaju osnovni alat upravljanja poslovanjem. Prelaz sa tradicionalnog načina vođenja poslova na oblik digitalne firme danas predstavlja trend i put kojim se kreću mnoge firme u skladu sa svojim poslovnim mogućnostima. Transformacija ka digitalnoj firmi nije jednostavna već zahteva primenu znanja visokih tehnologija kao i ulaganje značajnih sredstava. Zbog toga menadžerima da identifikuju izazove s kojima se njihova firma suočava, prepoznaju odgovarajuće tehnologije, pomoću kojih mogu postaviti optimalnu organizaciju poslovnih procesa, kako bi ostvarili visoku profitabilnost.

Karakteristike nove organizacije digitalnog preduzeća su sledeće9:

1) Spljoštena organizacija preduzeća - Velike, birokratske organizacije koje su uglavnom razvijene pre računarske ere su često neefikasne, sporo se menjaju i manje su konkurentne od novokreiranih organizacija. Neka od tih preduzeća smanjuju broj zaposlenih i broj nivoa u njihovim organizacionim hijerarhijama. U digitalnom preduzeću, hijerarijski i organizacioni nivoi ne nestaju. Medjutim, digitalno preduzeće razvija optimalne hijerarhije koje balansiraju odgovornost za donošenje odluka kroz organizaciju, rezultirajući u spljoštenijim, ravnijim organizacijama (engl. flatter). Spljoštene organizacije imaju manje upravljačkih nivoa. Zaposlenima na nižim nivoima je dodeljeno veće ovlašćenje za donošenje odluka. Savremene informacione tehnologije (IT) stavljaju veću količinu informacija na raspolaganje neposrednim izvršiocima, tako da sada mogu da donose odluke koje su prethodno donosili rukovodioci. Sa pojavom globalnih mreža, kao što je Internet, članovi tima mogu bliže saradjivati, čak i sa udaljenih lokacija.

- 11 -

8 Milanović S., Nova uloga IS u digitalnom preduzeću, Ekonomski fakultet, Niš, 2005. god; str. 86 – 90 9 Milanović S., Nova uloga IS u digitalnom preduzeću, Ekonomski fakultet, Niš, 2005. god; str. 92

2) Odvajanje posla od lokacije - Komunikaciona tehnologija je eliminisala distancu kao prepreku za izvršenje mnogih poslova, tako da zaposleni ne mora da bude u svojoj kancelariji da bi izvršavao svoje radne zadatke. Prodavci mogu da provode više vremena na terenu sa kupcima i da imaju ažurne informacije, a da ne nose mnogo papira. Mnogi zaposleni mogu da rade udaljeno od svojih kuća (takozvani telekomuteri), dok firme mogu rezervisati prostor u manjim kancelarijama za sastanke sa klijentima ili drugim zaposlenima.

3) Reorganizacija radnih tokova - IS sve više zamenjuje manuelne radne procedure sa automatizovanim radnim procedurama, radnim tokovima i radnim procesima. Elektronski radni tokovi su redukovali troškove operacija u mnogim firmama eliminisanjem manuelnih rutinskih poslova zasnovanih na papirnim dokumentima. Redizajniranje radnih tokova ima veliki uticaj na organizacionu efikasnost i može dovesti do novih organizacionih struktura, proizvoda i usluga.

4) Povećanje fleksibilnosti organizacije - Preduzeća mogu koristiti komunikacionu tehnologiju da bi se organizovala na fleksibilniji način. Na taj način, povećavaju njihovu sposobnost da identifikuju i da odgovore na tržišne promene, kao i da iskoriste nove poslovne šanse. IS mogu da daju i malim i velikim firmama dodatnu fleksibilnost za savladjivanje nekih ograničenja postavljenih njihovom veličinom. Postoje načini da male firme deluju kao velike i da velike firme deluju kao male.

5) Promena upravljačkog procesa - IT preoblikuje upravljački proces, obezbedjujući nove mogućnosti za podršku rukovodiocima u planiranju, organizovanju, vodjenju i kontroli. Na primer, sada je moguće da rukovodioci dobiju informacije o učinku organizacije dole do nivoa najdetaljnijih transakcija, sa skoro bilo kog mesta u organizaciji, u bilo koje vreme.

6) Redefinisanje granica preduzeća - Glavna osobina digitalnog preduzeća je sposobnost da vodi poslovanje izvan sopstvenih granica skoro efikasno i efektivno kao što vodi poslovanje unutar svojih granica. Umreženi IS dozvoljavaju preduzećima da koordiniraju poslovanje sa drugim preduzećima bez obzira na prostornu udaljenost. Transakcije, kao što su plaćanja i slanje narudžbenica, se mogu izvršiti elektronski izmedju firmi, smanjujući tako troškove eksternog snabdevanja proizvodima i uslugama. Preduzeća, takodje, mogu da razmenjuju poslovne podatke, kataloge ili email poruke preko mreža. Umreženi IS mogu da povećaju efikasnost i da kreiraju nove odnose izmedju preduzeća, njegovih kupaca i dobavljača, što redefiniše granice izmedju tih poslovnih subjekata.

3.2. Domen digitalnog poslovanja

Strateški razvoj svakog proizvodno – poslovnog digitalnog preduzeća podrazumeva poslovanje prema standardizovanoj listi oblasti kompjuterizacije koje su integrisane i koriste konzistentan i integrisani informacioni resurs. Zato se najpre definišu domeni poslovanja digitalnog preduzeća integrisanih proizvodnih, informacionih, komunikacionih i obrazovnih tehnologija.

Domen poslovanja je posebno definisana oblast poslovanja digitalnog preduzeća (poslovna celina ili oblast ekspertnosti) koja se definiše posebnih ciljevima poslovanja, karakterističnim

- 12 -

aktivnostima, poslovnim događajima i ograničenjima u poslovanju, rezultatima poslovanja, kao i definisanim relacijama sa ostalim domenima poslovanja sa kojima razmenjuje informacije tzv. objekte proizvodno – poslovnog preduzeća10. Različiti domeni poslovanja imaju različite aspekte korišćenja istih objekata preduzeća.

Strateški razvoj digitalnog preduzeća vodi generalni direktor sa kolegijumom direktora zaduženih za razvoj pojedinih poslovnih celina i vodećim ekspertima za pojedine strateške oblasti. Za funkcionalnu, finansijsku i informacionu integraciju preduzeća od posebnog značaja su aktivnosti marketinga sa poslovnim promocijama radi konkurentnosti na domaćem i svetskom tržištu.

Strateško – razvojne investicije podrazumevaju definisanje biznis profila i biznis plana preduzeća u skladu sa evropskim integracionim trendovima.

Informaciono – komunikaciona infrastruktura podrazumeva koncept digitalnog preduzeća integrisanih visokih tehnologija. Strateški planovi proizvodnje treba da se dekomponuju na fleksibilne glavne, srednjoročne i kratkoročne planove proizvodnje uz praćenje njihovog izvršenja i eventualnog fleksibilnog reprogramiranja. Simulacija parcijalne i ukupne proizvodnje ima za cilj da se one definišu tako da se postižu optimalne performanse poslovanja za simulirane parametre poslovanja. Obrazovanje zaposlenih je strateška aktivnost inovacije znanja zaposlenih kroz modele koje obezbeđuje univerzitet (obrazovanje na daljinu, kontinualno obrazovanje, stručni trening studenata u industriji i drugo).

Organizacija digitalnog preduzeća predviđa fizičko definisanje organizacionih jedinica i njihovih osnovnih zadataka sa hijerarhijskim među relacijama. Matrična organizacija rada na projektima podrazumeva virtuelno povezivanje relativnih organizacionih jedinica prema projektnim zadacima koji su često multidisciplinarni.

Inženjerske aktivnosti se odnose na projektovanje proizvoda, projektovanje tehnologije, inženjerske proračune, primenu specifikacija standarda, klasifikaciju elemenata poslovanja, kao i na inovativne aktivnosti za nove ili poboljšane proizvode i tehnologije. Projektovanje proizvoda i projektovanje tehnologije je spregnuto sa inženjerskim proračunima u integrisanim komercijalnim softver sistemima CAD/CAM/CAE koji u informacionoj integraciji predstavljaju posebne podsisteme i module. Procedure kvaliteta (interne i eksterne, kao i redovne i korektivne) određuju postupke koji tačno definišu obaveze pojedinaca i organizacionih jedinica u obezbeđivanju kvaliteta proizvoda i usluga. Merni protokoli u elektronskom formatu daju rezultate merenja kao parametre ostvarenog kvaliteta koji se dostavljaju projektantima proizvoda i tehnologije kao povratne informacije.

Upravljanje proizvodom sa prethodnim planiranjem je kompleksna oblast kompjuterizacije u kojoj se najčešće primenjuju komercijalni paketi programa sa kompleksnom bazom podataka. Planiranje i priprema proizvodnje treba da pripreme svi resursi (dokumentacija, materijali i delovi, standardni delovi, raspoloživost proizvodne opreme, tehnologije, alati/pribori, NC/CNC programi, informacije, ljudi i drugi resursi) kako bi se proizvodnja uspešno odvijala po unapred definisanom planu koji obezbeđuje poslovni uspeh. Glavni efekat kompjuterizacije ove oblasti poslovanja je da se ubrza protok radnih naloga kroz proizvodne pogone. Planiranje održavanja (intervencije održavanja i remonti), delimična struktura održavane opreme, tehnologija sa operacijama održavanja, nalozi i pregledi stanja održavanja iz kojih proističu intervencije, poslovanje razervnim delovima (nabavka, skladištenje i ugradnja), praćenje zastoja i raspoloživosti proizvodne opreme, obračun, troškova održavanja i druge kompjuterizovane aktivnosti zahtevaju veliki broj programa, kao i prethodna oblast upravljanja proizvodnjom.

Praćenje proizvoda u primeni započinje njegovom isporukom i instaliranjem u uslovima primene naručioca (kupca). Ovaj domen poslovanja je od važnosti za one proizvode koji se isporučuju sa uputstvima za održavanje u uslovima eksploatacije. Obrađene informacije korisnika o ponašanju proizvoda u eksploataciji su dragocene povratne informacije za projektante proizvoda i projektante tehnologija izrade njegovih delova i sklopova. Time se uspostavlja informaciona povezanost digitalnog preduzeća sa kupcima proizvoda ili servisima koji su preuzeli ugovornu obavezu da servisiraju

- 13 - 10 Petrović, S., Informacioni sistemi proizvodnje, VTŠ, Niš, 2003. god, str. 102

određene proizvode. Ekonomsko – finansijske aktivnosti su u najvećem broju slučaja kompjuterizovane posebnim paketima programima sa konvencionalnim datotekama ili bazama podataka koje su izabrali isporučioci programa. Aktivnosti prodaje treba da uspostave informacionu povezanost sa kupcima i kooperantima kojima digitalno preduzeće isporučuje delove ili proizvode. Knjigovodstvo, praćenje i analiza likvidnosti, evidencija sredstava, periodični obračuni i završni račun su osnovne ekonomsko - finansijske aktivnosti11.

Proces domena je samostalan proces u posmatranoj oblasti poslovanja koji je iniciran ostvarenim poslovnim događajem i koji daje merljiv rezultat poslovanja. On integriše skup funkcionalnosti i ponašanja preduzeća sa poslovnim ciljevima koji se ostvaruju pod datim ograničenjima. Proces poslovanja je deo procesa domena ili poseban podproces u nekom od procesa domena koji određuje deo ponašanja nadređenog procesa proizvodno – poslovnog digitalnog preduzeća. Sastoji se od hijerarhijski povezanih drugih podprocesa poslovanja i aktivnosti preduzeća

Aktivnost preduzeća definiše jednu precizno određenu funkcionalnost u neposrednom iz vršenju nekog zadatka proizvodno – poslovnog digitalnog preduzeća kao elementarni cilj definisan primarnim, sekundarnim i tercijernim ulazima koje transfer funkcijom pretvara u primarne, sekundarne i tercijerne izlaze. Time se u pripadajućem poslovnom procesu obezbeđuje poslovni rezultat. Poslovna funkcija ili funkcionalna operacija je elementarna i prepoznatljiva funkcija koja se izvršava na samo jednom funkcionalnom entitetu. Poslovne funkcije ili funkcionalne operacije mogu da budu funkcije planiranja, upravljanja i informisanja.

Funkcionalni entitet je kompjuterizovano radno mesto koje prima, šalje, procesira ili obrađuje i zapisuje informacije u komunikacionoj mreži funkcionalnih entiteta digitalnog preduzeća. Funkcionalni entiteti su međusobno povezani horizontalnim i vertikalnim informacionim tokovima tako da se komunikacione transakcije odnose na tri transfer operacije kroz komunikacioni kanal i to: šalje zahtev za informacijama, inicira akciju na osnovu primljenog zahteva i šalje odgovor na zahtevane informacije. Funkcionalnim entitetima se razmenjuju informacije koje pripadaju velikom broju poslovnih događaja koji daju takođe veliki broj različitih rezultata poslovanja u svim domenima i procesima poslovanja.

Integraciona infrastruktura obezbeđuje određene komunikacione servise za upravljanje procesima poslovanja i aktivnostima preduzeća kao i izvršenje funkcionalnih operacija aktivnosti preduzeća. Time se obezbeđuje integracija svih funkcionalnih entiteta. Funkcionalni entiteti mogu da koriste konvencionalne ili inteligente komponente integrisanog informaciono – komunikacionog sistema digitanog preduzeća.

Upiti, zahtevi i odzivi su komunikacione transakcije koje koriste kanale za komunikacije i komunikacione protokole. Poslovni događaj je parcijalna realna aktivnost čije izvršenje ili ispunjenost uslova inicira izvršenje poslovnih funkcija, aktivnost preduzeća ili procesa/podprocesa odgovarajućim proceduralnim pravilima. Poslovni rezultat je izlazni rezultat nekog procesa, podprocesa, aktivnosti preduzeća ili poslovne funkcije koji je deo ukupne performanse poslovanja digitalnog preduzeća. Proceduralna pravila predstavljaju skup instrukcija koje povezuju konkretne aktivnosti i funkcije preduzeća u procese ili podprocese. Deklarativna pravila predstavljaju skup uslovnih instrukcija ili programskih iskaza tipa IF – THEN – ELSE, i odgovarajućih objekata i akcija u poslovanju digitalnog preduzeća.

- 14 - 11 Petrović, S., Informacioni sistemi proizvodnje, VTŠ, Niš, 2003. god, str. 104

ZAKLJUČAK

Ogromno povećanje procesorske snage računara i eksplozivno širenje računarskih mreža, uključujući Internet, je stvorilo osnovu za umreženo, digitalno preduzeće. Ta osnova se, takodje, može iskoristiti za redizajniranje i preoblikovanje organizacija i transformisanje njihovih struktura. Internet kao globalna mreža obezbedjuje izuzetno fleksibilnu platformu za deljenje informacija. Digitalne informacije se mogu distribuirati uz male troškove do miliona ljudi širom sveta.

Možemo zaključiti da se u modernom menadžmentu digitalna dimenzija javlja kao podrška u procesima planiranja, organizovanja, kontrole i odlučivanja, a u cilju poboljšanja efikasnosti organizacije i postizanja organizacionih ciljeva. Digitalna dimenzija odnosi se na onaj segment modernog menadžmenta koji se fokusira na menadžment aktivnosti kroz primenu Interneta i napredne tehnologije. U dizajniranju digitalne dimenzije menadžeri primenjuju specifičnu kombinaciju Interneta i elektronske tehnologije za podršku, koje najviše mogu da pomognu menadžmentu u poslovanju organizacije i u ispunjenju organizacionih ciljeva. Digitalno dimenzionisanje može uticati na način na koji menadžeri planiranju, organizuju i kontrolišu procese u određenoj organizaciji. Menadžeri i preduzetnici koji žele da budu uspešni moraju prilagoditi svoje metode u rukovođenju tim novim trendovima. Novi lideri i menadžeri u budućnosti moraju biti spremni za rad sa složenom grupom nepoznatih sa kojima se niko nikad nije suočio, poput konkurencije u talentu, kontrole brzih promena i kreacija pokretnosti u realnom vremenu, veštačke inteligencije itd. Dakle, danas su se poslovanje, tehnologija i nauka spojili u jedan sistem, jednu konverzaciju i strategiju jednog sveta i jedinstvenog tržišta. Ovo je osnova za razumevanje poslovanja u budućnosti. Nova budućnost donosi i nove nauke koje će itekako uticati na ravoj poslovanja i globalnog biznisa.

Promene u savremenom poslovanju, kao: globalizacija, transformacija industrijskih ekonomija, konkurencija na svetskom tržištu i druge transformišu industrijsku ekonomija ka ekonomiji zasnovanoj na informacionim tehnologijama. Pojava digitalnih firmi i prenošenje procesa poslovanja u digitalnu formu je rezultat razvoja informacione tehnologije i potrebe savremenog poslovanja. U razvoju digitalnog poslovanja može se razmatrati etapni model.

Za uspešan i kvalitetan proces razvoja proizvoda, mora se ostvariti timski rad učesnika na različitim funkcijama. Primenom digitalne fabrike, može se testirati i poboljšati proizvod i proizvodnja sve dok se proizvodni proces ne postavi u pogonu fabrike. Ovaj pristup rezultuje povišenjem kvaliteta planiranja, u odnosu na konvencionalne metode, iz razloga što omogućava raniju evaluaciju dobijenih rešenja.

- 15 -

LITERATURA

1. Alempije Veljović, Razvoj informacionih sistema i baze podataka, Centar Informatičkih Tehnologija, Beograd, 2004. god,

2. D. Milanović, doc. dr D. Tadić, mr M. Misita, Informacioni sistemi menadžmenta sa primerima, Megatrend Univerzitet primenjenih nauka, Beograd, 2005. god,

3. Information systems: Theory and Practice, John G. Burch and oth., John Weley and Sons, 1994,

4. Information System Development, Paul Lewis, Pitman Publ., 2004, 5. Ivković M., Radenković B., “Osnovni Koncepti poslovanja na

Internetu”,edicija:” Internet i savremeno poslovanje”, Zrenjanin, Institut “Mihajlo Pupin”, 1998. god,

6. Levi-Jakšić, M., Menažment tehnologije i razvoja, drugo izdanje, Fakultet organizacionih nauka, Čigoja štampa, 2008. god,

7. Milanović S., Nova uloga IS u digitalnom preduzeću, Ekonomski fakultet, Niš, 2005. god,

8. Petrović, S., Informacioni sistemi proizvodnje, VTŠ, Niš, 2003. god, 9. Čerić, V., Varga, M., Informacijska tehnologija u poslovanju, Element,

Zagreb, 2004. god.

- 16 -

komentari (0)

nema postavljenih komentara

budi prvi koji ce napisati!

ovo je samo pregled

3 shown on 16 pages

preuzmi dokument