Seminarski rad, internet marketing i cloud computing, Istraživanja' predlog Marketing. Sveučilište nije definirano
ahmed_rizvi
ahmed_rizvi

Seminarski rad, internet marketing i cloud computing, Istraživanja' predlog Marketing. Sveučilište nije definirano

DOCX (262 KB)
14 str.
20broj preuzimanja
838broj poseta
100%od2broj ocena
1broj komentara
Opis
CC, Internet marketing
30 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 14
ovo je samo pregled
3 prikazano na 14 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 14 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 14 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 14 str.
preuzmi dokument

Internet marketing

Internet Marketing i Cloud Comuting Mentor: Prof. dr Gordana Radić

Rizvić Ahmed 11-13/RPI 4-25-2016

Internet Marketing i Cloud Comuting

1

Sadržaj UVOD........................................................................................................................................ 3 CLOUD COMPUTING............................................................................................................. 4

Usluge zasnovane na korištenju vlastitih računarskih resursa...........................................5

Usluge koje su zasnovane na računarstvu u oblaku...........................................................5 Ključne karakteristike računarstva.........................................................................................6

Pružanje usluga na zahtijev korisnika (On demand self service).......................................6

Širok mrežni pristup (Broad network acces)......................................................................6 Udruživanje resursa (Resource pooling)............................................................................6 Brza elastičnost (Rapid elasticity)......................................................................................6

Izmjerena usluga (Measured service)................................................................................ 6 Modeli pružanja usluga..........................................................................................................7

Softveri kao usluga.............................................................................................................7 Platforma kao usluga..........................................................................................................7 Infrastruktura kao usluga................................................................................................... 7

Vrste oblaka............................................................................................................................8 Javni oblak......................................................................................................................... 8 Privatni oblak..................................................................................................................... 8

Zajednički oblak.................................................................................................................8 Hibridni oblak.................................................................................................................... 8 Sigurnost............................................................................................................................ 8

INTERNET MARKTENIIG......................................................................................................9 Strategije Internet Marketinga............................................................................................... 9

SEO-Optimizacija sadržaja za web stranice...................................................................... 9

Marketing društvenih mreža.............................................................................................. 9 Marketing sadržajem (content marketing).......................................................................10 Email marketing...............................................................................................................10

Oglašavanje na pretraživačima (PPC)..............................................................................10 Strategija planiranja............................................................................................................. 10

Kompanijska stranica.......................................................................................................10

Informativna stranica....................................................................................................... 10 Prodajne stranice..............................................................................................................10

Uslužne stranice............................................................................................................... 10 CLOUD MARKETING........................................................................................................... 11

Prednosti Cloud Marketinga.................................................................................................11

Isplativost......................................................................................................................... 11

Internet Marketing i Cloud Comuting

2

Prilagođavanje..................................................................................................................11

Vrijeme............................................................................................................................. 11 Nedostaci Cloud Marketinga................................................................................................11

Doživljaj korisnika........................................................................................................... 11

Lažni materijali................................................................................................................ 11 Strategija Cloud Marketinga................................................................................................ 12

Utvrđivanje ciljeva...........................................................................................................12

Razvoj.............................................................................................................................. 12 Održavanje....................................................................................................................... 12 Procjena............................................................................................................................12

Adobe: Marketing Cloud..................................................................................................... 12 Adobe Analiytics..............................................................................................................12

Adobe Target....................................................................................................................12 Adobe Social....................................................................................................................12 Adobe Experienc Manager...............................................................................................12

Adobe Optimiser..............................................................................................................12 Adobe Campaing..............................................................................................................12

ZAKLUČAK............................................................................................................................13

LITERATURA.........................................................................................................................13

Internet Marketing i Cloud Comuting

3

UVOD Razvoj računarskih i informacionih tehnologija posljedni godina sve više razvija ideju

o Cloud computingu i internet marketingu. Poslovni ljudi i menadžeri koji žele biti u korak sa vremenom i ostvariti profitabilne uspjehe moraju posvetiti pažnju CC-u (Cloud Computing), a posebno IM-u (Internet Marketing).

Bitan momenta razvoj IM je, računarski bum 80-tih godina kada su pristup mreži imali milioni ljudi. Pametni Poslovni ljudi su predvidjeli i osjetili potencijal interneta, prije svega kao sretstvo za propagandu ali i sretstvo komunikacije i distribucije. Nužno ne mora značiti da je poslovanje na internetu i izlazak firme na internet dobar potez, bez stručnih i dobro promišljenih poteza može doći do velike štete, pa čak i do potpunog propada ili neprimjećivanja firme.

Zbog brzine današnjeg života i poslovanja potrebno je uvijek biti u doticaju sa podacima, ako negdje putujemo primorani smo da nosimo sa sobom neki vid računara ili neku eksternu memoriju. Tehnologija koja nam pomaže u pristupu informacijama bitnim za nas posao je Cloud computing. Mogućnost pristupu podataka sa bilo kojem mjesta na svijetu donosi brojenje prednosti. Danas je CC se ne koristi samo u poslovne svrhe, već je dostupan bilo kome i može ga koristiti bilo za razne potrebe i ciljeve.

Internet Marketing i Cloud Comuting

4

CLOUD COMPUTING Jedan od novijih koncepata u računarskim tehnologijama koji se razvija od 2006.

godine. Nije jasno definisano sta je ti CC. NIST (National Institute of Standards and Technology) definiše CC kao: Model koj pruža sveobuhvatan, jednostavan on-demand mrežni pristup skupu zajedničkih resursa.

Možemo još reći da je to isporuka računarskih resursa i skladišnih prostora kao uslugu korisnicima. Koncept se oslanja na ideji dijeljenja informacija preko mreže, najčešće Interneta. Pristup podacima koji se nalaze na serverima se obavlja preko preglednika ili preko aplikacija na računaru ili mobilnom telefonu.

Osnovna ideja CC je u tome da će se u budućnosti tretirati kao usluga kao što je usluga za telefonske komunikacije, električna energija ili plin i tako će se i ugovarati i naplaćivati.

Oblak se sastoji od:

• Servera koji omogućavaju izvršavanje aplikacija

• Hardveri za skladištenje informacija

• Sistem za održavanje i zaštitu

• Korisnički interfejs

Slika 1: Cloud computing

Tri osnovna tipa CC su:

• Softver kao usluga, SaaS (Software as a Service)

• Platforma kao usluga, Paas (Cloud Platform as a Service)

• Infrastruktura kao usluga, IaaS (Cloud Infrastructure as a Service)

Osnovu CC čine konvergentna infrastruktura i dijeljenje resursa, to dvoje se povezuje u jednu logičku i funkcionalnu cjelinu, bez koje čitava CC ne može da radi.

Internet Marketing i Cloud Comuting

5

Usluge zasnovane na korištenju vlastitih računarskih resursa Korisnici koji koriste tradicionalni pristup zadovoljavaju svoje potrebe koristeći

vlastite resurse na svojim računarima. Oni koriste aplikacije koje se nalaze i izvršavaju na njihovim računarima.

Slika 2:Korištenje aplikacija na vlastitim računarima

Usluge koje su zasnovane na računarstvu u oblaku Razlika od tradicionalnog pristupa u kojem su svi podaci na vlastitom računaru od

metode CC je u tome da korisnik pristupa resursima koje nisu na vlastitom računaru i kojim korisnik nije vlasnik tog servisa.

Slika 3: Korištenje aplikacija u CC-u

Internet Marketing i Cloud Comuting

6

Ključne karakteristike računarstva

Pružanje usluga na zahtijev korisnika (On demand self service) Korisnik je u mogućnosti da sam bira računarske resurse i sam da bira vrijeme i

količinu prostora za skladištenje. Većina provajdera svoje usluge naplaćuje od korisnika u zavisnosti od obima prostora koje koriste dok je vrijeme korištenja najčešće besplatno.

Širok mrežni pristup (Broad network acces) Pristup je omogućen putem mreže i pristupa standardnim mehanizmima koji

omogućavaju heterogenu upotrebu. Razvijene su i adekvatne aplikacije koje omogućuju brz pristup oblaku.

Udruživanje resursa (Resource pooling) Modelom više zaokupljenih jedinca (Multi-Tenantmodel), računarski resursi

provajdera koji korisnicima nudi usluge spaja sve korisnike uz pomoć različitih fizičkih i virtualnih resursa koje se dodjeljuju i uklanjaju po zahtjevu korisnika. U te resurse možemo ubrajati: prosto, memoriju, mrežu, procesore, fizičke i virtualne mašine

Brza elastičnost (Rapid elasticity) Mogućnosti koje korisnicima nudi CC mogu biti ubrzano i elastično promijenjene, pa

čak i automatski, kako bi se po potrebi ostvarilo proporcionalno povećanje ili smanjenje resursa kada oni više nisu potrebni. Korisniku resursi koje koristi mogu izgledati kao da nemaju ograničenja i mogu se kupiti u bilo kojoj količini u bilo koje vrijeme (AmazonEC2).

Izmjerena usluga (Measured service) Sistem automatski provjerava upotrebu resursa (skladištenje podataka, aktivni

korisnički račun).Upotreba resursa se može provjeravati i pratiti kako bi se o njoj mogla napraviti izvještaji pružajući tako transparentan uvid statistike o provajderima usluge i korisnicima.

Internet Marketing i Cloud Comuting

7

Modeli pružanja usluga

Softveri kao usluga Softver kao usluga (SaaS) ima mogućnost da koristi aplikacije u oblaku. Proizvođač

riješena izrađuje aplikaciju, okruženjem koje je podržava ( engl. hosting) i upravlja samom aplikacijom a njihovim korisnicima čini online putem nekih mreža. Aplikacije mogu biti besplatne, a ako bi trebala da se plaća najčešća je pretplata, mjesečna ili godišnja. Nedostaci ovakvog modela kupovine softvera je ta što je aplikacija jedinstvena, to jest korisnici imaju ograničenje što se tiče podešavanja aplikacija, što nema mogućnost prilagođavanje jedinstvenim potrebama korisnika. Provajder ima vlasništvo nad pozadinom infrastrukture, uključujući servise, mrežu, operativne sisteme, kao i softvera koji ima dostupnost velikom broju korisnika preko internet pretraživača. Provajder oblaka ima prednost na interfejsu, dok korisnik jedino može definisati pravo pristupa iznajmljenom softveru. Korisnici dijele resurse provajdera na kojima se nalazi iznajmljeni program. Neki od primera su: Microsoft Office 365, Google Apps.

Dosta ljudi u današnje vrijeme korist usluge SaaS. Najvažnija razlika softvera zasnovanog na modelu SaaS za razliku od tradicionalnih je ta sto se ova od softvera inače naplaćuje po korišćenju a ova odma. Ovo omogućava da isplaćujemo rad softvera onoliko koliko ga koristimo te da se prilagođavamo broju korisnika u svakom trenutku sustava i širinu funkcija prema našim potrebama.

Platforma kao usluga Ovakva vrsta usluge se odnosi na razvojno okruženje i potreban paket softverskih

podsistema. Korisnik ima mogućnost da razvija i distribuira vlastite aplikacije koje će biti samo pokrenute na infrastrukturi provajdera usluge. Provajder obezbjeđuje platformu, infrastrukturu, resurse, programske jezike itd. Automatizovana je mogućnost proširenja resursa tako da to korisnik ne mora dodatno obavljati. Pogodnost je u tome što tim koji je angažovan za rad i razvoj na softveru nije ograničen geografskom lokacijom resursa ili ostalih članova tima. Nije potrebno instaliranje softvera za IT menadžere i krajnje korisnike, nema troškova vezani za kupovinu i održavanje.

Infrastruktura kao usluga Korisniku je pružena mogućnost korištenja infrastrukture kao virtualne platforme,

mogućnost upravljanja, obrade i umrežavanje osnovnim računarskim resursima. Korisnik je odgovoran za održavanje softvera i može pokrenuti različite programske podrške. Sve se može koristiti u obliku virtualnih servisa (softver, prostor, mrežna oprema), nije potrebno kupovanje.

Internet Marketing i Cloud Comuting

8

Vrste oblaka

Javni oblak Preko interneta se omogućava pristup resursima kao što su aplikacije i skladište

podataka. Dostupni su javnosti bez obzira da li je riječ o pojedincu ili organizaciji. Usluge su najčešće besplatne, a ako se naplaćuju to najčešće bude preko modela (pay-per-usage). Provajder je vlasnik infrastrukture i nije dostupna kontrola korisnicima. Podrazumjeva se da infrastruktura javnog oblaka dozvoljava dijeljenje resursa za korisnike. Dijelovi oblaka mogu biti i privatni centar podataka koji upotrebljava samo jedan korisnik.

Privatni oblak Privatni oblak je kreiran isključivo za potrebe jednog korisnika, rezervisana baza

podataka za tog jednog korisnika i može biti unutar organizacije ili hostova od strane cloud provajdera. Onaj ko posjeduje ovakav oblak ima potpuno kontrolu nad strukturom oblaka.

Zajednički oblak Kao što i samo ime kaže, ovakvom oblaku pristup ima više korisnika. Infrastruktura

podržava posebne korisničke zajednice koje imaju iste ciljeve, zahtjeve, misije i potrebe. Njima mogu upravljati samo članovi zajednice ili provajder usluge. Mogućnost uštede je ograničena jer se troškovi dijele između nekoliko klijenata.

Hibridni oblak Kombinacija više različitih oblaka (javni, privatni ili zajednički) koji ostaju

jedinstveni dijelovi čitave strukture ali su međusobno povezani. Hibridni oblak možemo koristiti za upravljanje velikim opterećenjima. Problem je kako odrediti i raspodijeliti aplikacije npr. po javnom i privatnom oblaku.

Sigurnost Pošto je čitava ideja oblaka i čitava infrastruktura na internetu znamo da skladišteni

podaci mogu biti ugroženi i napadnuti, uvijek postoji mogućnost neželjenih upada i iskorištavanja informacija. Sigurnost predstavlja poddomenu oblasti sigurnosti mreže računara i sigurnosti informacija. Prijenos podataka kontrolišu različite regulative, polise i tehnologije. Korisnici mogu angažovati neutralnu treću stranu koja će procijeniti rizik i odabrati provajdera, jer složenost situacije, važnost informacija i okruženje mogu povećati rizik. Pitanje sigurnosti se dijeli u nekoliko kategorija: usklađenost, sigurnost i privatnost i pravna regulativa.

INTERNET MARKTENIIG Internet marketing, internet oglašavanje, i-marketing, web marketing, online

marketing, digitalni marketing ili eMarketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem interneta.

Internet Marketing i Cloud Comuting

9

IM predstavlja skup marketinških aktivnosti i postupaka koji se odnose na ostvarivanje marketinških ciljeva preduzeća korištenjem servisa Interneta.

Razvoj informatičkih nauka je u strahovito velikoj brzini. Mjesečno se na Google-u objavi više od 30 milijardi pretraživanja. Iznimno je težak posao pratiti današnje trendove i to je jedan od ključnih faktora uspješnog internet marketinga. Neke od ključnih prednosti IM-a u odnosu na tradicionalne načine marketinga je niža cijena, mogućnost preciznog ciljanja željene skupine, lako vođenje statistika i pravovremeno reagovanje sa potrebnim potezima. Oglašavač može u bilo kojem trenutku da prati statistike i da bilo kad mijenjati podatke o proizvodu ili usluzi. IM obuhvata i proces prikupljanja podataka i komunikaciju, i vodi računa o tome kako će se preduzeće predstaviti i kako poslovati na Internetu. Nužno ne mora značiti da je izlazak na Internet dobar potez, ne stručnim vođenjem IM-a može biti katastrofalno za prodaju proizvoda ili usluge pa čak i za čitavo preduzeće.

Moderni pristup Internetu i razvoj internet mreže i internet marketinga su namijenjeni širokoj publici i korisnicima, kako bi mogla razmijenjivati podatke širom svijeta. Zbog velike popularnosti i prometa na Internetu, najbolji marketing postaje ona na Internetu.

Strategije Internet Marketinga SEO-Optimizacija sadržaja za web stranice

Kontinuirani proces poboljšanja pozicije web stranice na web pretraživaču, kako bi se pokazala na što višem mjestu u rezultatima predrage, to rezultira povećanjem posjete. Za optimizacija web stranice potrebno je analizirati i istraživati ključne riječi, konkurenciju, prepoznati i definisati željenu grupu korisnika, lokalni SEO. Ovo sve se radi uz pomoć tzv. hat tehnike, tj. uz praćenje Google-ovih pokazatelja za kreiranje linkova.

Marketing društvenih mreža Zbog velike popularnosti i korištenja društvenih mreža one postaju najmoćnije alatke

za promociju kompanije, proizvoda ili usluge. Jednostavnim kreiranjem i održavanjem profila na besplatnim društvenim mrežama možemo promovisati proizvod, uslugu ili web stranicu u svrhu brending-a kompanije. Neke od društvenih mreža koje se najčešće koriste za IM su: Facebook, Twiter, Linkedln, Google+.

Marketing sadržajem (content marketing) Cilj ovakvog marketinga je da privuče pažnju kupca kreiranjem originalnog i

korisnog sadržaja te da na nenametljiv način predstavi proizvod ili uslugu. U ovakvom marketingu sredstva su pisani sadržaji, blogovi, infografika, elektronske knjige itd. kao bi se ojačala veza i odnos sa čitateljima i potencijalnim kupcima.

Email marketing Najjednostavnije oblik reklamiranja. Marketinška platforma koja uključuje slanje

poruka na e-mail adrese korisnika koji su se ranije prijavili na listu pretplatnika. Koristi se

Internet Marketing i Cloud Comuting

10

kao kanal za povećanje svijesti korisnika i blagovremeno obavještavanje korisnika o promjenama koje su vezane za proizvod ili uslugu.

Oglašavanje na pretraživačima (PPC) PPC (pay per click) je oblik oglašavanja koji prezentuje oglas na prvoj stranici

pretraživača. Kao što sam naziv kaže ova vrsta oglas se naplaćuje po učinku tj. po kliku. Najpopularnija platforma za ovu strategiju oglašavanja je Google Adwords. Ovaj oblik oglašavanja se sreće na društvenim mrežama i raznim pretraživačima. Prednost je precizno ciljanje publike, birano oglašavanje po lokaciji i statistika učinka.

Strategija planiranja IM koristi sve komponente strategijskog marketing planiranja krenuvši od odabira

zadatka do definisanja marketing cilja i kontrole strategije plana. Kompanija treba samo jedan server koji će biti povezan sa internet marketingom preko kojeg će nuditi proizvod ili uslugu na tržištu. Na serveru će biti postavljen web stranica preko koje će se odvijati prodaja i komunikacija. Neke od vrsta tih web stranica su: kompanijske, informativne, prodajne i ulazne stranice.

Kompanijska stranica – pokazuje direktne informacije o proizvodu i indirektnu reklamu tog proizvoda.

Informativna stranica – daju informacije, kritike, pohvale i sugestije općenito o proizvodu ili usluzi koji nisu vezani samo za jednu kompaniju.

Prodajne stranice – isključivo samo one stranice koje služe za prodaju. Prodajni sajtovi najčešće dozvoljavaju bilo kome da ponudi svoj proizvod ili uslugu (npr. Amazon, Ebay).

Uslužne stranice – stanice koje se bave prodajom usluga kao što je kreiranje web stranice ili oglašavanje.

Internet Marketing i Cloud Comuting

11

CLOUD MARKETING Organizovani proces kojim se proizvodi i usluge digitalnim i internet putem

predstavljaju tržištu. Ideja je koristiti metode za oglašavanje kao što su online aplikacije i društvene mreže kako bi se predstavio proizvod ili usluga ciljanoj grupi kupaca.

Prednosti Cloud Marketinga Isplativost

Omogućena je lakša i jeftinija promocija proizvoda i usluga koja se je obavljala slanjem promotivnog sadržaja kao što su katalozi časopisi, sada se to obavlja putem internet u digitalnom formatu. Nema troškova štampanja i povećanja je brzina distribucije informacija i stalna dostupnost ciljanoj grupi korisnika.

Prilagođavanje Omogućava poslovanje na kreativan način koristeći interaktivna sredstva za

oglašavanja kod ciljanje grupe korisnika. Prilagođavanje uključuje korištenje društvenih mreža.

Vrijeme Lako i brzo postoji mogućnost postavljanja i sklanjanja proizvoda ili usluge na tržište

i mijenjanja i nadopunjavanje bitnih informacija.

Nedostaci Cloud Marketinga Doživljaj korisnika

Ako prizvod da bi zanimao kupca mora biti fizički osjetljiv na dodir, miris ili nešto treće, kako bi kupac mogao izraziti potencijalnu želju za kupovinom, onda ovakva vrsta marketinga ima problem jer digitalno oglašavanje ne prenosi do kupca fizički doživljaj ili iskustvo.

Lažni materijali Internet prevare su naglo i globalno porasle. Sve više i više kriminalci mogu slati

promotivne materijale koji kriju malvere. Ovo je brzo rastuća industrija koja postoji da bi od javnosti ukrala novac.

Internet Marketing i Cloud Comuting

12

Strategija Cloud Marketinga

Strategija ovog marketinga se sastoji od četiri ključa elementa za postizanje cilja:

Utvrđivanje ciljeva – pri koraci u CM su pronalaženje željenog cilja. Treba tačno definisati ciljeve i odrediti da li su oni kvalitativnog ili kvantitativnog karaktera.

Razvoj – marketinški tim smišljala i stvara digitalne i grafičke promo materijale i postavlja ih na Internet. Cilj je kreirati ih vizuelno privlačne.

Održavanje – kontinuirano održavanje (ažuriranje) postavljenog materijala, mijenjanje i nadopuna informacija o proizvodu s ciljem ostvarivanje sto boljeg uspjeha.

Procjena – tokom trajanja marketinškoga materija i njegovog vremena provedenog kao reklama treba voditi evidenciju o uspjehu prodaje proizvoda i procijeniti koji potez treba primjeniti.

Adobe: Marketing Cloud

Adobe svoj Marketing Cloud opisuje ka skup alata i web stranica koje olakšavaju i pružaju uvid u statistiku, anketu i performanse marketinških inicijativa, ojačava organizaciju, donose informacije o potrebnim odlukama i osigurava uspjeh Internet Marketinga. Adobe Marketing Cloud je marketinška inicijativa koja omogućava korisnicima da se bolje angažuju u komunikaciji sa svojim klijentima. Postoji šest ključnih elemenata:

Adobe Analiytics – omogućava pristup kanalima za analizu ponašanja kupca za kontinuirano poboljšanje glavnih marketinških kampanja, sve se odvija u stvarnom vremenu preko Interneta, (real-time-web).

Adobe Target – omogućava testnu fazu, digitalno iskustvo i prilagođavanje stranice namijenjene tržištu.

Adobe Social – platforma koja omogućava upravljanje društvenim sadržajem i prepoznaje potencijalne prijetnje i mogućnosti koje mogu da utiču na proizvod ili usluga pa čak i na sami brend.

Adobe Experienc Manager – omogućava poboljšanje na tržištu, upravljanje i organizaciju marketinškoga sadržaja kroz marketinške kanale.

Adobe Optimiser – u ovoj fazi se osigurava marketinška platforma i rukovanje prognozom. Uz uspješno predviđanje povećan je profit i povratno ulaganje.

Adobe Campaing – u završnoj fazi je olakšana optimizacija kampanje i praćenje ponašanja kupaca u stvarnom vremenu.

Internet Marketing i Cloud Comuting

13

ZAKLUČAK Sve već pomenute napredne tehnologije i tehnike CC, IM i CM nisu na vrhuncu svoga

razvoja. Osnovna ideja i cilj im je da olakšaju načine poslovanja te da poboljšaju organizaciju, smanje troškove,uvedu inovativnost i povećaju efikasnost i efektivnost. Kako bi se zadovoljilo tržište potreban je konstantan napredak i mijenjanje svojih ideja i tradicionalnih načina pristupa marketingu.

LITERATURA Prof. Dr Gordana Radić, Internet marketing, prezentacija – tema: CC i IM

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing,

https://sr.wikipedia.org/wiki/Ra%C4%8Dunarstvo_u_oblaku,

https://hr.wikipedia.org/wiki/Internetski_marketing,

https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_marketing,

Internet Marketing i Cloud Comuting

14

ovo je samo pregled
3 prikazano na 14 str.
preuzmi dokument